Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 23.11.2009


Zápis z jednání zastupitelstva obce Dolní Přím ze dne 23.11.2009 od 19.oo hod v zasedací místnosti obecního úřadu.

Přítomni : Ing. Benda Ladislav, Ing. Bílek Jiří, Blažej Josef, Kroupa Milan,
               Rajnltová Ladislava, Špačková Jana, Švasta Petr, Vejman Vladislav
Nepřítomni : 0
Omluveni : Adamíra Svatopluk

Program : 1. Úvod, volba návrhové komise
                2. Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
                3. Finanční zpráva
                4. Návrh rozpočtového výhledu na r. 2010- 2013
                5. Příkaz starosty č.1/2009 k provedení inventarizace
                6. Pozemky – chodníky Dolní Přím 
                7. Autobusová čekárna ( p. Truhlář )
                8. Žádost o změnu ÚP ( p. Hromádková )
                9. Žádost o dotaci z POV na r. 2010 ( úroky )
              10. Žádost o dotaci z POV na r. 2010 ( chodníky )
              11. Kalkulace stočného na r. 2010
              12. Rund – svoz v 53. týdnu
              13. Pozemek PK p.č. 558/2 v k.ú. Dolní Přím ( Xavergen )
              14. Ostatní
              15. Závěr

Zápis :
Bod č. 1
Zasedání zahájil starosta obce Petr Švasta v 19.05 hod. Přivítal všechny přítomné a přednesl návrh na složení návrhové komise, do které byli navrženi Špačková Jana a Vejman Vladislav.
Zastupitelstvo složení návrhové komise schvaluje.
Bod č. 2
Návrhová komise předložila návrh na ověřovatele a zapisovatele zápisu. Jako ověřovatelé byli navrženi Blažej Josef a Kroupa Milan, jako zapisovatelka byla navržena Rajnltová Lada.
Zastupitelstvo výše jmenované do svých funkcí schvaluje.
Bod č. 3
Finanční zprávu za období od 31.10. do 20.11.2009 přednesl starosta obce. Obecní zastupitelstvo tuto finanční zprávu schvaluje bez výhrad.
Bod č. 4
Návrh na rozpočtový výhled na r. 2010 až 2013 předložil starosta obce. Obecní zastupitelstvo návrh projednalo pověřilo finanční výbor a starostu obce tento návrh připravit na příští jednání ( 14.12.2009 ) ke schválení.
Bod č. 5
Starosta vydal ke dni 23.11.2009 Příkaz starosty č. 1/2009 k provedení inventarizace majetku a pohledávek, včetně závazků a to k 31.12.2009. Podepsané inventurní zápisy budou předány starostovi obce Dolní Přím do 20.1.2010. Zajistí inventurní komise.
Bod č. 6
Starosta seznámil členy zastupitelstva se skutečností, která vznikla při vytýčení obecního pozemku p.p.č. 25/1 v k.ú. Dolní Přím. Při tomto geodetickém zaměření vyšlo najevo, že část obecního chodníku před nemovitostí č.p. 47 je na pozemku, který je v majetku p. Truhláře ( majitel nemovitosti č.p. 47 ). Při seznámení s vytyčenými hranicemi bylo s p. Truhlářem ústně dohodnuto, že tato část jeho pozemku bude zaměřena, bude jí přiděleno parcelní číslo a na tomto základě bude dále jednáno o případném odkoupení této části pozemku od
p. Truhláře do vlastnictví obce za cenu 180 Kč/m2. Další kroky budou provedeny po dodání geometrického plánu, který zpracovává Ing. Netušil (GEOPLAN ).
Bod č. 7
Případ umístění autobusové zastávky ( U Adlafů ) je totožný s obsahem bodu č. 6. To znamená, že celá tato autobusová zastávka je umístěna na pozemku p. Truhláře. Ten při ústním jednání se strostou konstatoval, že zatím mu tato zastávka na jeho pozemku nevadí, ale vzhledem k zástavnímu právu nevylučuje možnost prodeje tohoto pozemku ( p.p.č.594/4 v k.ú. Dolní Přím ). Obecní zastupitelstvo celou tuto situaci posoudilo a došlo k závěru, že bude kontaktovat p. Truhláře a nabídne mu odkoupení části pozemku pod autobusovou zastávkou. V případě, že nabídka nebude ze strany p. Truhláře akceptována, bude konstrukce této autobusové zastávky odstraněna a na obecním pozemku ( chodník ) bude instalována lavička s přístřeškem, která by nahradila stávající zastávku. Zastávka autobusu samozřejmě zůstane tam, kde je doposud. O výsledku jednání s p. Truhlářem bude zastupitelstvo starosta infomovat na příším jednání ( 14.12.2009 ).
Bod č. 8
V tomto bodě programu byla projednávána žádost p. Hromádkové, která požaduje změnu Územního plánu obce Dolní Přím, která zpočívá ve změně užívání pozemku PK p.č. 234 v k.ú. Horní Přím a to z orné půdy na pozemky venkovské obytné ( určené k zástavbě ). Obecní zastupitelstvo žádost posoudilo a došlo k závěru, že vzhledem k poloze pozemku nebude změnu č. 2 ÚP obce Dolní Přím iniciovat. Přesto ale obec požádá Magistrát města Hradce Králové ( pořizovatel ÚP ) o vyjádření k této žádosti. Po obdržení odpovědi z magistrátu bude p. Hromádkové odpovězeno.
Bod č. 9
Starosta předložil k posouzení obecnímu zastupitelstvu žádost o dotaci na r. 2010 z POV Královéhradeckého kraje ( DT 4 ) na úhradu úroků z úvěru. Celková výše úroků na r. 2010 činí 121 000,- Kč a v případě přidělení dotace bude podíl obce ve výši 36 300,- Kč. Žádost byla projednána a následně schválena.
Bod č. 10
Také v tomto bodě byla projednávána žádost obce na dotaci z POV Královéhradeckého kraje a sice z DT 2 ( Komplexní úprava veřejných prostranství a místních komunikací, infrastruktura ). V případě přidělení by tato dotace z části hradila připravovanou opravu chodníku na Dolním Přímě. Jedná se o úsek od Třebešků po Tichých. Rozpočet na tuto opravu je ve výši 574 090,- Kč z čehož by dotace mohla činit až 50%, tedy 287 045,- Kč. I tuto žádost obecní zastupitelstvo schvaluje.
Bod č. 11
Starosta seznámil členy zastupitelstva s návrhem kalkulace stočného na r. 2010. Společnost OVLAB s.r.o. Hradec Králové, která kanalizaci a ČOV v obci provozuje navrhuje navýšení stočného na 22,40 Kč za 1m3 pro obyvatele a 42,50Kč za 1m3 pro NIVU Dolní Přím. S tímto návrhem obecní zastupitelstvo nesouhlasí a na návrh starosty obce požaduje snížit navýšení za 1m3 odpadních vod na 22,10 Kč pro obyvatele a 41,60 Kč pro NIVU Dolní Přím. Další úpravy v nákladech na provozování ČOV Dolní Přím obec navrhuje v položkách za náklady na obsluhu ČOV, v odborném dozoru a v paušální částce za provozování. Všechny tyto úpravy projedná starosta se zástupci spol. OVLAB s.r.o. Hradec Králové. Konečná výše stočného bude projednána a schválena na příštím jednání zastupitelstva dne 14.12.2009.
Bod č. 12
Od společnosti RUND obec obdržela dopis ve kterém se oznamuje, že poslední svoz v letošním roce bude v 52. týdnu, tj. 21.12.2009 a první svoz v roce 2010 proběhne 11.1.2010. Pro občany, kteří budou mít více odpadu, budou k dispozici na obecním úřadě pytle.Mimořádný svoz v 53. týdnu nebude proto objednáván. O platnosti známek na příští rok budou občané včas informováni.
Bod č. 13
Společnost AGT Reality a.s. Praha ( součást společnosti Xavergen a.s. Praha ) zaslala na obec dotaz s nabídkou na odprodej pozemku PK p.č. 558/2 o výměře 17 716 m2 v k.ú. Dolní Přím. Jelikož se jedná o pozemek v těsné blízkosti objektu drůbežárny ( ochranné pásmo ) a ve schváleném ÚP obce není tento pozemek určen k zástavbě, nebyla reflektována nabídka spol. Xavergen ve výši 80 Kč za 1 m2 ( celkem za 17 716 m2 – 1 417 280,- Kč ). Obec je ochotna uvažovat o ceně v max. výši 318 000,- Kč ( 18 Kč za 1m2 ). O tomto bude spol. Xavergen a.s. Praha seznámena v odpovědi. Zajistí starosta obce.
Bod č. 14/14a
Starosta seznámil členy zastupitelstva s návrhem řešení cyklostezek v rámci Mikroregionu Nechanicko. Zastupitelstvo návrh koncepce schvaluje.
Bod č. 14/14b
Starosta informoval zastupitele se školením ohledně datových schránek, které se uskuteční v úterý 24.11.2009 od 13.oo a od 16.oo hod v kapli na Dolním Přímě. Faktura za pronájem kaple bude adresována na Mikroregion Nechanicko. Zajistí starosta obce.
Bod č. 14/14c
Kulturní komise podala návrh na úhradu dárků pro děti Základní školy a Mateřské školy na Probluzi u příležitosti vánoční besídky, ta proběhne 18.12.2009 od 15.30 ve škole na Probluzi. Obecní zastupitelstvo schvaluje příspěvek ve výši 5 000,- Kč.
Bod č. 14/14d
Sbormistr pěveckého sboru ze Dvora Králové p. MVDr. Růžička, který vystoupí s vánočním koncertem v kapli na Dolním Přímě dne 11.12.2009 podal návrh, aby obec nevystavovala objednávku na autobus, protože ten není plně využit. Pěvecký sbor by vystavil fakturu za vystoupení a to ve stejné výši jako faktura za dopravu ( 2 000,- Kč ). S tímto zastupitelstvo souhlasí a návrh schvaluje.
Bod č. 14/14e
Jelikož lednička ve školní jídelně na Probluzi přestala chladit a její oprava by byla nákladná, obecní zastupitelstvo schválilo nákup ledničky nové a to ve výši do 11. 000,- Kč včetně DPH. Nákupem byl pověřen starosta obce.
Bod č. 14/14f
Starosta seznámil zastupitelstvo s tím, že podal žádost o cenovou nabídku na hrobová čísla u firmy POREZ s.r.o. Stěžery, která provozuje hřbitov ve Stěžerách.
Bod č. 15 Závěr
Ve 22.30 hod starosta jednání zastupitelstva ukončil.

Usnesení č. 15/2009

Obecní zastupitelstvo volí : 8 hlasy pro
                                        0 proti
                                        0 se zdržel
návrhovou komisi ve složení : Špačková Jana, Vejman Vladislav
ověřovatele zápisu : Blažeje Josefa, Kroupu Milana
zapisovatelku zápisu : Rajnltovou Ladislavu

obecní zastupitelstvo schvaluje : 8 hlasy pro
                                               0 proti
                                               0 se zdržel
finanční zprávu za období od 31.10. do 20.11.2009 bez výhrad
návrh rozpočtového výhledu na r. 2010 – 2013

projednání situace ohledně pozemků pod chodníkem na Dolním Přímě ( p. Truhlář )

žádost o dotaci z POV Královéhradeckého kraje na r. 2010 na úhradu úroků z uvěru ( DT 4 )

žádost o dotaci z POV Královéhradeckého kraje na r. 2010 DT 2 ( oprava chodníku )

koncepci rozvoje cyklostezek Mikroregionu Nechanicko

příspěvek na dárky pro děti Základní školy a Mateřské školy na Probluzi ve výši 5 000,- Kč

vystavení faktury od pěveckého sboru ze Dvora Králové za vystoupení v rámci vánočního koncertu v kapli na Dolním Přímě ve výši 2.000,- Kč

nákup nové ledničky do školní jídelny na Probluzi ve výši do 11. 000,- Kč včetně DPH

obecní zastupitelstvo neschvaluje : 8 hlasy proti
                                                   0 pro
                                                   0 se zdržel
změnu č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím ( pozemek p. Hromádkové )

obecní zastupitelstvo pověřuje :
kulturní komisi a starostu obce nákupem dárků pro děti na vánoční besídku
starostu obce jednáním s p. Truhlářem ohledně pozemku pod obecním chodníkem a autobusovou zastávkou na Dolním Přímě
starostu obce dalším jednáním týkajícím se kalkulace stočného na r. 2010
starostu obce nákupem ledničky do školní jídelny na Probluzi ( do 11.000,-Kč včetně DPH )
starostu obce vystavením faktury za pronájem kaple na Dolním Přímě
starostu obce odpovědí společnosti Xavergen a.s. ( pozemek PK 558/2 v k.ú. Dolní Přím )
inventurní komisi provedením inventarizace majetku obce


Dolní Přím dne 23.11.2009
Zapsala : Rajnltová Lada
Ověřovatelé zápisu : Blažej Josef
                              Kroupa Milan
Starosta obce : Švasta Petr

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f