Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 23.1.2012

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 23.1.2012 od 19.oo hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě.

Přítomni : Ing. Bílek Jiří, Blažej Josef, Fejfar Roman, Fišerová Ilona, Rajnltová Ladislava,
                Ševčík Vratislav, Švasta Petr, Vejman Vladislav
Nepřítomni : 0
Omluveni : Adamíra Svatopluk
Hosté : 0

Program : 1.Úvod, volba návrhové komise
                 2.Schválení programu
                 3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
                 4.Finanční zpráva
                 5.Obecní byt – výběr nájemce
                 6.Marius Pedersen – návrh na služby
                 7.Směna pozemků
                 8.Územní plán
                 9.AFK Probluz – žádost o příspěvek
               10.Obecní hostinec
               11.Ostatní
               12.Závěr

               11/1.Historická DVD – pořízení kopií ?
               11/2.Darovací smlouva – ZKO Probluz
               11/3.KVH –pěší CK řadový pluk – žádost o příspěvek
               11/4.Myslivecké sdružení „Háj“ Stěžery – žádost o příspěvek
               11/5.Vyhlášení projektu na rok 2012 „Obec přátelská k dětem a rodině“
               11/6.Prodej obecního pozemku p.č.25/1 v k.ú. Dolní Přím o výměře 632 m2 v
                       ceně 850,-Kč/m2

Zápis :
Bod č.1
Jednání zahájil starosta obce Petr Švasta v 19.10 hod. Přivítal přítomné členy zastupitelstva a popřál jim do letošního roku pevné zdraví a pohodu. Následně předložil návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat Blažej Josef a Vejman Vladislav. Jelikož nebyl podán jiný návrh, zastupitelstvo složení návrhové komise schvaluje.
Bod č.2
Návrhová komise předložila ke schválení návrh na rozšíření programu o 6 bodů na celkových 17. Zastupitelstvo rozšíření programu schvaluje.
Bod č.3
Návrhová komise navrhuje jako ověřovatele zápisu Fišerovou Ilonu a Ing. Jiřího Bílka a jako zapisovatele zápisu Rajnltovou Ladislavu. Protože nebyl podán jiný návrh, byli všichni výše jmenovaní do svých funkcí schváleni.

Bod č.4
Finanční zprávu za období od 21.12.2011 do 23.1.2012 přednesl starosta obce. Zpráva mimo jiné konstatuje, že příjmy za dané období činily 823.995,-Kč a výdaje 661.686,-Kč. Stav účtu k 23.1.2012 je 1.029.906,-Kč. Finanční zpráva byla následně schválena bez výhrad.
Bod č.5
Členové zastupitelstva přistoupili k výběru nájemce obecního bytu v budově č.p. 1 na Dolním Přímě. Ve stanoveném termínu, tj. do pátku 20.1.2012 byly na adresu obce doručeny celkem tři zalepené obálky s patřičným nápisem. Po otevření těchto obálek bylo stanoveno pořadí, tak jak byly otevřeny. Obálka č.1 (p.Navrátil, Máslojedy) nabídka nájemného ve výši 4.000,-Kč, obálka č.2 (p.Burdová, Brno) nabídka neobsahovala žádnou nabízenou částku za nájemné, obálka č.3 (p. Dokonalová, p.Koza, Předměřice) nabídka nájemného ve výši 4.500,-Kč. Jelikož byla v poptávkovém řízení jako jediná podmínka stanovena výše nájemného, zastupitelstvo schválilo jako nájemce obecního bytu p. Dokonalovou a p. Kozu. S těmito novými nájemci bude sepsána nájemní smlouva na dobu určitou a to na 12 měsíců s možností prodloužení na další období. Výše nájemného bude 4.500,-Kč bez služeb a energií. Starosta je pověřen podpisem nájemní smlouvy.
Bod č.6
Firma Marius Pedersen předložila návrh na odkup všech kontejnerů na tříděný odpad s tím, že by obec následně platila nájem a případné opravy a výměny těchto nádob by byly plně v režii svozové firmy. Zastupitelstvo s tímto návrhem nesouhlasí a to z důvodu nejasností při odhadu odkupní ceny a následné výše nájemného.
Bod č.7
Zastupitelé na základě nového geometrického plánu rozhodli o nabídce pozemku p.č. 25/6 v k.ú. Dolní Přím o výměře 110 m2 ke směně. Nabídka bude zveřejněna na úřadní desce obecního úřadu.
Bod č.8
Starosta informoval členy zastupitelstva o stavu věcí souvisejících s Územním plánem obce. V letošním roce byl vyhlášen pouze krajský dotační titul, který má ale velmi limitované možnosti úhrady za zpracování územních plánů. Dotační tituly z EU nebyly a pravděpodobně ani nebudou v letošním roce vyhlášeny. Jelikož má obec platný ÚPO a termín pro zpracování nového územního plánu je stanoven na rok 2015, rozhodlo zastupitelstvo o tom, že v letošním roce bude zahájeno a dokončeno zadání nového ÚPO a o dotaci bude požádáno v roce 2013, nebo podle toho jak budou vyhlašovány další dotační tituly. Zajistí starosta obce.
Bod č.9
Fotbalový oddíl AFK Probluz podal žádost o příspěvek na úhradu nájmu za užívání tělocvičny při Základní škole ve Všestarech ve výši 7.200,-Kč. Zastupitelstvo příspěvek schvaluje.
Bod č.10
V tomto bodě programu seznámil starosta zastupitele s emailovou korespondencí s p. Hošnovou ohledně šíření zvuku ze sálu u obecního hostince otvorem pro větrák.(Stará okna byla již vyměněna za nová s výšším odhlučněním). Celá tato záležitost spočívala v návrhu na zazdění současného a vytvoření nového otvoru tak, aby se zamezilo šíření hluku k domu Hošnových. Zastupitelstvo bere tuto zprávu na vědomí, ale přemístění větráku neschvaluje. 

Bod č.11/1
Starosta informoval zastupitele o možnosti pořízení historických DVD z dob výstavby fotbalových kabin na Probluzi, výstavby koupaliště. K dispozici jsou také nahrávky ze zájezdů dětí na školu v přírodě do Rvasic, na hory, na letiště do Prahy a zaznamenány jsou i hry dětí na hřišti na Probluzi. Většina z tohoto výčtu akcí je z roku 1970 až 1974. Zastupitelstvo s pořízením cca 20 kopií DVD souhlasí. Tyto budou k dispozici na obecním úřadě v ceně 50,-Kč za jeden kus. Zastupitelstvo také schvaluje odměnu zpracovateli DVD p. Turkovi ve výši 1.000,-Kč. Zajistí starosta obce.
Bod č.11/2
Členové zastupitelstva projednali znění darovací smlouvy mezi Obcí Dolní Pří a ZKO Probluz týkající se 2 ks náhradních autobusových zastávek v hodnotě 15.520,-Kč a 2 ks překážek pro výcvik psů v hodnotě 13.209,-Kč, vše tedy v celkové částce 28.729,-Kč. Darovací smlouva byla schválena a starosta byl pověřen jejím podpisem.
Bod č.11/3
KVH Historický CK pěší řadový pluk č.18 podal žádost o příspěvek pro tento spolek na rok 2012. Vzhledem k tomu, že v žádosti nebylo popsáno na jaký účel by měl být příspěvek využit, zastupitelstvo rozhodlo zatím příspěvek neposkytnout s tím, že když bude žádost doplněna o konkrétní údaje a členové tohoto spolku pomohou svým vystoupením v rámci dětského dne, bude žádost znovu projednána a případně schválena. Zajistí starosta obce.
Bod č.11/4
Kulturní a sociální výbor předložil zastupitelstvu žádost o poskytnutí příspěvku na hudbu od mysliveckého sdružení „Háj“Stěžery. Zastupitelstvo schvaluje příspěvek ve výši 5.000,-Kč proti předložené faktuře za hudební produkci.
Bod č.11/5
Předsedkyně kulturního a sociálního výboru předložila k posouzení návrh na vyhlášení projektu na rok 2012 „Obec přátelská k dětem a rodině“. Ve stručnosti seznámila zastupitele s akcemi, které by tento projekt během roku provázely. Kromě již tradičních (dětský den, karneval, mikulášská nadílka), by se mělo ještě uskutečnit loutkové představení v kapli na Dolním Přímě, nebo zájezd do divadla Drak v Hradci Králové, na podzim dlabání dýní, slavnostní rozsvěcení vánočního stromu, požádání dětí o své názory v anketě, která by byla v Obecních novinách a podobně. Zastupitelstvo vyhlášení výše uvedeného projektu schvaluje a vyjadřuje tomuto projektu podporu, jak materiálovou tak finanční. Zajistí kulturní a sociální výbor a starosta obce.
Bod č.11/6
Stavební výbor předložil návrh na prodej obecního pozemku p.č. 25/1 v k.ú. Dolní Přím o výměře 632 m2 v ceně 850,-Kč za 1 m2. Zastupitelstvo návrh schvaluje. Záměr bude zveřejněn na úřední desce obecního úřadu. Zajistí starosta obce.
Bod č.12
Po vyčerpání všech bodů programu starosta jednání obecního zastupitelstva v 21.45 hod ukončil.

 

 

 


Usnesení č.1/2012
Obecní zastupitelstvo schvaluje : 8 hlasy pro
                                                     0 proti
                                                     0 se zdržel
návrhovou komisi ve složení : Blažej Josef, Vejman Vladislav

rozšíření programu o 6 bodů na celkových 17

ověřovatele zápisu : Fišerovou Ilonu, Ing. Bílka Jiřího
zapisovatele zápisu : Rajnltovou Ladislavu

finanční zprávu za období od 21.12.2011 do 23.1.2012 bez výhrad

jako nájemce obecního bytu v budově č.p. 1 na Dolním Přím p. Dokonalovou a p. Kozu za měsíční nájemné ve výši 4.500,-Kč bez služeb a energií

záměr směny pozemku p.č. 25/6 v k.ú. Dolní Přím o výměře 110 m2

finanční příspěvek pro AFK Probluz ve výši 7.200,-Kč

pořízení historických DVD + odměnu pro jejich zhotovitele ve výši 1.000,-Kč

znění darovací smlouvy mezi Obcí Dolní Přím a ZKO Dolní Přím-Probluz

finanční příspěvek na hudbu pro myslivecké sdružení „Háj“Stěžery ve výši 5.000,-Kč

na rok 2012 vyhlášení projektu „Obec přátelská k dětem a rodině“

záměr prodeje obecního pozemku p.č. 25/1 v k.ú. Dolní Přím o výměře 632 m2 v ceně
850,-Kč za 1 m2

Obecní zastupitelstvo neschvaluje : 8 hlasy proti
                                                         0 pro
                                                         0 se zdržel
nabídku firmy Marius Pedersen na odkup kontejnerů na tříděný odpad

finanční příspěvek pro KVH CK pěší řadový č.18 (do doby než bude konkretizováno na jaké účely bude příspěvek poskytnut)

obecní zastupitelstvo bere na vědomí :
informaci ohledně Územního plánu obce Dolní Přím
informaci ohledně obecního hostince na Dolním Přímě

obecní zastupitelstvo pověřuje :
starostu obce podpisem nájemní smlouvy na byt v budově č.p. 1 na Dolním Přímě
starostu obce podpisem darovací smlouvy mezi Obcí Dolní Přím a ZKO Dolní Přím-Probluz


V Dolním Přímě : 23.1.2012                                                                                Zapsala : Rajnltová Ladislava

Ověřovatelé zápisu : Ing. Bílek Jiří
                                        Fišerová Ilona
Starosta obce : Švasta Petr
Místostarostka obce : Rajnltová Ladislava

 

 

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f