Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 22.9.2008

Zápis z jednání zastupitelstva obce Dolní Přím
konaného dne 22.9.2008 od 20.oo hod v zasedací
místnosti obecního úřadu Dolní Přím.

Přítomni : Ing. Benda L., ing. Bílek J., Blažej J., Kroupa M., Rajnltová L., Špačková J.,
Švasta P., Vejman V.
Nepřítomni : 0
Omluveni : Adamíra S.


Program : 1. Úvod, volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
                   2. Finanční zpráva
                   3. Prodej obecního pozemku p.p.č. 620/3 v k.ú. Dolní Přím 
                   4. Oprava budovy bývalé knihovny na Horním Přímě
                   5. Různé
                   6. Závěr


Zápis :
Bod č. 1
Jednání zastupitelstva obce po přivítání přítomných zastupitelů zahájil starosta obce ve
20.10 hod. Poté byl předložen návrh na volbu ověřovatelů a zapisovatele zápisu. Jako
ověřovatelé byli navrženi p. ing. Bílek a p. Špačková, jako zapisovatelka byla navržena
sl. Rajnltová. Jelikož nebyl vznesen jiný návrh, byli všichni navržení v následné volbě
zvoleni.
Bod č. 2
Finanční zprávu za období od 31.8. do 21.9.2008 přečetl starosta obce. Příjmy za toto období činily 635 536,- Kč a výdaje 460 255,- Kč. Zpráva byla schválena bez výhrad.
Bod č. 3
V tomto bodě programu obecní zastupitelstvo schválilo prodej obecního pozemku
p.p.č. 620/3 v k.ú. Dolní Přím ( místní část Jehlice ) o výměře 204 m 2 za již dohodnutou
cenu 90 Kč / m2. Schváleno zastupitelstvem dne 19.5.2008 v bodě 6. Jelikož o tento pozemek
projevil zájem pouze p. P. Vejman, prodej byl schválen tomuto zájemci. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Bod č. 4
Starosta upozornil na potřebu opravy budovy bývalé obecní knihovny na Horním Přímě. Tato
oprava zpočívá ve výměně nevyhovujícího dřevěného štítu budovy. Podle odhadu by náklady
neměly přesáhnout 3.000,- Kč. Práce budou provedeny svépomocí a zajistí je starosta obce.
Bod č. 5/5a
Myslivecké združení Bor Probluz podalo na obec žádost o příspěvek na zakoupení nových židlí do hájenky v Boře ve výši 10.000,- Kč. Obecní zastupitelstvo s poskytnutím příspěvku souhlasí.
Bod č. 5/5b
Starosta informoval členy zastupitelstva o návrhu na přemístění stožáru místního rozhlasu
od hasičské zbrojnice k zastávce u Vejmanů. Tímto by bylo odstraněno vrchní vedení rozhlasu
přes silnici. Obecní zastupitelstvo s návrhem souhlasí.
Bod č. 5/5c
V tomto bodě byla rozebrána situace okolo třídění odpadu a pořádku u kontejnerů a bohužel
bylo konstatováno, že v některých případech občané například do kontejneru na plasty hází
nahnilá jablka a brambory, použité dětské pleny a podobně. Od někerých občanů vzešla žádost na umístění kontejnerů na papír. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bylo zastupitelstvem rozhodnuto, že při opakování se chování některých občanů v souvislosti s vhazováním nepatřičných věcí do kontejnerů, budou proti nim vyvozeny patřičné sankce.
Otázku kontejnerů na papír navrhlo zastupitelstvo vyřešit tak, že občané budou mít možnost papír ukládat v prostorách bývalé hasičské zbrojnice ( Harrach. sýpky) a to ve stanovený
den a hodinu, kterými byly stanoveny každá středa od 17.oo – 18.oo hod. Občané se přihlásí na obecním úřadě, kde papír převezme buď starosta nebo účetní obecního úřadu.
Bod č. 5/5d
Sociální komise informovala o vítání občánků do života, které proběhlo v sobotu 20.9.2008
od 10.oo hod v kapli na Dolním Přímě, při kterém byli přivítáni tři noví občánci. Sociální
komise také konstatovala, že se počet občanů v obci Dolní Přím a všech jejích místních
částech přehoupl přes 600.
Bod č. 5/5e
Stavební komise informovala o výsledku jednání s p. Kotlářovou, které se týkalo směny pozemků. Na tomto jednání bylo domluveno, že p. Kotlářová ještě uvolní část pozemku
st.p.č. 7 v k.ú. Dolní Přím tak, aby směňované pozemky byly výměrově pokud možno shodné.
Toto nové zaměření uhradí obec Dolní Přím.
Bod č. 6
Po vyčerpání všech bodů programu a všeobecné diskusi starosta jednání ve 22.15 hod ukončil.

Usnesení č. 12/2008
Obecní zastupitelstvo volí : 8 hlasy pro
                                                 0 proti
                                                 0 se zdržel
ověřovatele zápisu p.ing. Bílka a p. Špačkovou
zapisovatelku zápisu sl. Rajnltovou

Obecní zastupitelstvo schvaluje : 8 hlasy pro
                                                            0 proti
                                                            0 se zdržel
finanční zprávu za období od 31.8 do 21.9.2008 bez výhrad

prodej obecního pozemku p.p.č. 620/3 v k.ú. Dolní Přím o výměře 204 m2 za cenu 90Kč/m2
panu Petru Vejmanovi z Dolního Přímu

opravu dřevěného štítu na budově bývalé obecní knihovny na Horním Přímě v ceně do
3.000,- Kč

finanční příspěvek pro myslivecké združení Bor Probluz ve výši 10.000,-Kč

přemístění stožáru místního rozhlasu na Dolním Přímě

ukládání starého papíru během roku do bývalé hasičské zbrojnice a to každou středu
od 17.oo – 18.oo hod

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí :
zprávu o vítání nových občánků

výsledek jednání stavební komise s p. Kotlářovou o směně pozemků

Obecní zastupitelstvo pověřuje :
starostu obce podpisem kupní smlouvy s p. P. Vejmanem

starostu obce podpisem směnné smlouvy s p. Kotlářovou


V Dolním Přímě : 22.9.2008

zapsala : Rajnltová Lada
ověřovatelé zápisu : Ing. J. Bílek 
                                            J. Špačková
starosta obce : Švasta P.

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f