Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 22.8.2016

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 22.8.2016 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

 

Přítomni : Fejfar Roman, Fišerová Ilona, Ševčík Vratislav, Švasta Petr, Bc. Tichá Ladislava,

               Ing. Vycpálková Hana

Nepřítomni : 0

Omluveni : Adamíra Svatopluk, Rajnltová Ladislava, Třebeška Vítězslav

Hosté : 0

 

 

Program :         1.Úvod, volba návrhové komise

                        2.Schválení programu

                        3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                        4.Finanční zpráva

                        5.Parkoviště u pošty – výběr zhotovitele

                        6.Chodník u bytovky – pokračování rekonstrukce

                        7.Rybník – informace

                        8.MS Bor Probluz – žádost o příspěvek

                        9.Systém náležité péče obce Dolní Přím

                       10.Rozloučení s prázdninami – upřesnění

                       11.Územní plán – žádost p. Homoláče

                       12.Rozpočtové opatření č. 6/2016

                       13.Ostatní

                       14.Závěr

 

                       13/1.TJ Sokol Probluz – žádost o příspěvek na rok 2016

 

 

Zápis :

 

Bod č.1

Starosta obce Petr Švasta zahájil jednání zastupitelstva obce v 19.11.hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné. Ihned poté přednesl přítomným zastupitelům návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat Bc.Ladislava Tichá a Petr Švasta. Jelikož nebyl podán jiný návrh, bylo složení návrhové komise zastupitelstvem schváleno.

Bod č.2

Návrhová komise předložila návrh na rozšíření programu o 1 bod na celkových 15 jednacích bodů. Zastupitelé takto rozšířený program jednání schvalují.

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu ing. Hanu Vycpálkovou a Vratislava Ševčíka. Zastupitelé návrh schvalují. Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Ilonu Fišerovou. Zastupitelé návrh schvalují.

Bod č.4

Starosta obce předložil přítomným zastupitelům finanční zprávu za období od 8.7.2016 do 21.8.2016.Příjmy na bankovním účtu v uvedeném období činily 1 694 178,-Kč a výdaje 2 208 717,-Kč. Zůstatek na účtu ke dni 21.8.2016 činil 5 553 171,-Kč. Zastupitelé se podrobně seznámili s jednotlivými položkami předkládané finanční zprávy a po projednání tento dokument schválili bez výhrad.

Bod č.5

V tomto bodě jednacím bodě se zastupitelé zabývali výběrem zhotovitele na akci „ Oprava parkoviště u pošty“. Cenové nabídky zaslaly firmy :

Ekostav Hradec Králové s.r.o.                                     96.970,-Kč včetně DPH

Jiří Neuman Sobětuš s.r.o.                                        102.661,-Kč včetně DPH

S přihlédnutím k nabízeným cenám vybralo obecní zastupitelstvo jako zhotovitele na opravu parkoviště u pošty firmu Ekostav Hradec Králové s.r.o. v nabídkové ceně 96.970,-Kč včetně DPH. Starosta obce je pověřen podpisem smlouvy o dílo. Dohledem nad akcí je pověřen stavební výbor.

Bod č.6

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s výsledkem stavebních prací, které byly k dnešnímu dni provedeny na opravě havarijního stavu chodníku u bytovky na Dolním Přímě. Prozatím byla opravena část od stanoviště popelnic směrem k rybníku v délce 40 m. Do konce roku by měl být opraven zbývající úsek. Tyto opravy zajistí firma Jiří Neuman Sobětuš s.r.o. v ceně do 50.000,-Kč. Zastupitelé postup oprav schvalují.

Bod č.7

Starosta obce podrobně seznámil zastupitelstvo s průběhem prací na opravě a vyčištění rybníka n a Dolním Přímě. Ve 34. kalendářním týdnu by mělo být odvezeno veškeré bahno. V dalším týdnu bude následovat vyspravení hráze jílem a lomovým kamenem, zpevnění ostrůvku jílem a lomovým kamenem. Následně budou břehy i ostrůvek přesypány kamenivem frakce 67 mm. Jako poslední bude osazen požerák (stavidlo), který bude oproti původnímu plánu betonový. V týdnu od 19.9.2016 by mělo být zahájeno napouštění. Zastupitelé berou informaci na vědomí.

Bod č.8

Myslivecké sdružení Bor Probluz předložilo žádost o příspěvek ve výši 20.000,-Kč na výkon myslivosti v roce 2016. Jedná se o nákup léků pro zaléčení zvěře. Zastupitelé poskytnutí příspěvku ve výši 20.000,-Kč schvalují. Starosta je pověřen podpisem darovací smlouvy.

Bod č.9

Zastupitelstvo obce Dolní Přím se seznámilo s dokumentem : „Systém náležité péče hospodářského subjektu Obce Dolní Přím uvádějícího poprvé na trh dřevo, štěpky, klest, piliny vytěžené na pozemcích hospodářského subjektu“. Dokument je k nahlédnutí na obecním úřadě a obsahuje postupy, kterými se bude obec řídit při prodeji dřeva, štěpků, klestu a pilin. Zastupitelé výše uvedený dokument schvalují.

Bod č.10

Kulturní výbor seznámil zastupitelstvo s podrobným programem na akci „Bublifukové rozloučení s prázdninami“ která se bude konat v neděli 28.srpna 2016 od 15.00 hodin na hasičské louce pod Dolním Přímem. Byly ještě rozděleny drobné úkoly, které zastupitelé schvalují.

Bod č.11

Zastupitelé projednali žádost p. J. Homoláče ohledně zařazení jeho pozemků do nového Územního plánu obce, který se v současné době připravuje. S přihlédnutím k tomu, že se nový územní plán v současné době zpracovává a případné návrhy budou teprve projednávány, byla žádost p. Homoláče odložena a bude projednána znovu jako připomínka až se bude projednávat nový územní plán obce.

Bod č.12

Finanční výbor předložil návrh rozpočtového opatření č.6/2016. Zastupitelé se podrobně seznámili s jednotlivými položkami a to jak na straně příjmové, tak na straně výdajové a následně rozpočtové opatření č.6/2016 schválili bez výhrad.

Bod č.13/1

TJ Sokol Probluz požádala obec o příspěvek na činnost. Konkrétně se jedná o příspěvek na úhradu nákladů na nákup permanentek na divadelní sezonu 2016-2017 do kulturního domu v Nechanicích. Zastupitelstvo schvaluje příspěvek ve výši do 5.000,-Kč.

Bod č.14

Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednání zastupitelstva ve 21.08 hod ukončil.

 

Usnesení č.10/2016

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje :           6 hlasy pro

                                                           0 proti

                                                           0 se zdržel

 

návrhovou komisi ve složení : Bc.Ladislava Tichá, Petr Švasta

 

rozšíření programu jednání o 1 bod na celkových 15 jednacích bodů

 

jako ověřovatele zápisu : ing. Hanu Vycpálkovou a Vratislava Ševčíka

jako zapisovatele zápisu : Ilonu Fišerovou

 

finanční zprávu za období od 8.7.2016 do 21.8.2016 bez výhrad

 

jako zhotovitele akce „Oprava parkoviště u pošty“ firmu Ekostav Hradec Králové v nabídkové ceně 96.970,-Kč včetně DPH

 

jako zhotovitele další etapy opravy chodníku u bytovky firmu Jiří Neuman s.r.o. Sobětuš v ceně do 50.000,-Kč včetně DPH

 

finanční příspěvek pro MS Bor Probluz ve výši 20.000,-Kč

 

dokument pod názvem : „Systém náležité péče hospodářského subjektu obce Dolní Přím uvádějícího poprvé na vnitřní trh dřevo, štěpky, klest a piliny vytěžené na pozemcích hospodářského subjektu“.

 

Rozpočtové opatření č.6/2016 bez výhrad

 

Finanční příspěvek pro TJ Sokol Probluz na nákup permanentek do divadla ve výši do 5.000,-Kč

 

 

V Dolním Přímě dne : 22.8.2016

 

Zapsala : Ilona Fišerová

 

Ověřovatelé zápisu : Vratislav Ševčík

                               Ing. Hana Vycpálková

Starosta obce : Petr Švasta

Místostarosta obce : Roman Fejfar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f