Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 22.8.2011


Zápis z jednání zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 22.8.2011 od 19.oo hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

Přítomni : Adamíra Svatopluk, Ing. Jiří Bílek, Blažej Josef, Fejfar Roman, Fišerová Ilona,
                Švasta Petr, Vejman Vladislav
Nepřítomni : 0
Omluveni : Rajnltová Ladislava, Ševčík Vratislav
Hosté : Hyža Milan

Program : 1.Úvod, volba návrhové komise
                 2.Schválení programu
                 3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
                 4.Finanční zpráva
                 5.Obecní hostinec – sociální zařízení
                 6.Audit
                 7.Směnná smlouva ( Obec – p. Machytková )
                 8.Obecní byty ( byt po p. Podsadlové )
                 9.Propustek Nový Přím
               10.Změna Územního plánu č.2
               11.Rozšíření VO v ulici Slunečná
               12.Vybudování komunikace ( Podzimkovi )
               13.Odvoz SKO ( nová smlouva – Hradecké služby )
               14.Pozemek p.č. 25/1 v k.ú. Dolní Přím
               15.Uliční vpust Sluneční ulice
               16.Různé
               17.Závěr

               16/1.Obecní noviny – výběr tiskárny
               16/2.Nákup ozvučení
               16/3.Hasičská zbrojnice Dolní Přím
               16/4.Dopravní značky „Zákaz vjezdu s dodatkem“ ( vjezd do lesa v Boře )
               16/5.ZKO Dolní Přím – Probluz ( žádost o příspěvek )
               16/6.Gometrické zaměření pozemků ( niva )
               16/7.Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene
Zápis :
Bod č.1
Jednání zastupitelstva zahájil starosta obce Petr Švasta v 19.05 hod. Po přivítání všech přítomných zastupitelů předložil návrh na složení návrhové komise do které byli navrženi Blažej Josef a Fejfar Roman. Jelikož nebyl podán jiný návrh, byli výše navržení zastupitelé jako členové návrhové komise zvoleni.
Bod č.2
Zastupitelstvo schválilo program jednání rozšířený o šest bodů na celkových 24.
Bod č.3
Návrhová komise předložila návrh na ověřovatele zápisu - Ing. Bílek Jiří a Vejman Vladislav a zapisovatele zápisu - Fišerová Ilona . Jelikož ani v tomto případě nebyl podán jiný návrh, byli všichni výše jmenovaní do svých funkcí zvoleni.
Bod č.4
Finanční zpráva za období od 14.7. do 19.8.2011 byla po projednání schválena bez výhrad.
Bod č.5
Starosta seznámil členy zastupitelstva se situací okolo obecního hostince na Dolním Přímě. Jsou ukončeny terenní úpravy ( navežení a úprava zeminy, zasetí trávy ), navežení asfaltového recyklátu a odvodnění obvodové zdi. Ve stávající kotelně je potřeba zajistit odvětrání, které by mělo zpočívat v instalaci okna nebo větrací mřížky. Do příštího zasedání zajistí stavební výbor cenové nabídky pro výběr zhotovitele.
Bod č.6
Starosta obce seznámil členy zastupitelstva s výsledkem dílčího auditu hospodaření obce, který proběhl 11.8.2011 na obecním úřadě a byl proveden pracovníky Krajského úřadu Královéhradeckého kraje s výsledkem bez závad a nedostatků. Po prostudování zápisu z již zmíněného auditu starosta navrhl udělení odměny pro účetní. Zastupitelstvo schválilo odměnu ve výši 2.000,-Kč.
Bod č.7
Obecní zastupitelstvo schválilo znění směnné smlouvy týkající se směny obecních pozemků p.č. 23 díl f1 a f2 o výměře 2 m2 a p.č.32/5 díl g o výměře 7 m2 vše v k.ú. Dolní Přím za pozemek p.č. 699 díl c o výměře 7 m2 v k.ú. Dolní Přím, který je ve vlastnictví p. Machytkové. Směna pozemků bude bez finančního vyrovnání. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem směnné smlouvy a podáním vkladu na Katastrální úřad v Hradci Králové.
Bod č.8
starosta obce seznámil zastupitelstvo se stavem volného obecního bytu v budově zámku ( č.p. 1 ) na Dolním Přímě. Po prohlídce tohoto bytu zastupitelstvo schválilo jeho nutné opravy a úpravy tak, aby mohl být předán k dalšímu pronájmu. Cenové nabídky na tyto úpravy zajistí starosta a stavební výbor.
Bod č.9
Členové zastupitelstva byli informováni o nedostatečném průměru potrubí v propustku, který je zbudován v místní části Nový Přím na obecním pozemku p.č. 523 v k.ú. Hrádek u Nechanic. Při každém větším náporu deště dochází k zaplavování obecní komunikace a přilehlého soukromého pozemku, který je ve vlastnictví p. Blehy. Obec obdržela cenové nabídky na opravu propustku ( vsazení trubky o průměru 600 mm ) od firem :
1.Ekostav Hradec Králové                          39. 808,-Kč
2.Jiří Neuman -zemní práce                        39. 720,-Kč
3.Sovis Hradec Králové                              79. 134,-Kč
Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Zastupitelstvo schválilo jako zhotovitele firmu Ekostav Hradec Králové. Starosta je pověřen podpisem smlouvy o dílo.
Bod č.10
Zastupitelstvo schválilo po předchozích projednáním definitivní znění Změny č.2 Územního plánu obce Dolní Přím.
Bod č.11
Starosta spolu se stavebním výborem předložili návrh a cenové nabídky na rozšíření veřejnéhom osvětlení v ulici Slunečná na Dolním Přímě. Svoje cenové kalkulace předložily :

1.Ermo Hradec Králové                    35. 614,-Kč
2.Valmont Nechanice                       35. 874,-Kč
3.Jakub Gajdošík Hradec Králové    41. 973,-Kč
Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Jako zhotovitel díla byla schválena firma Ermo Hradec Králové. Starosta je pověřen podpisem smlouvy o dílo.
Bod č.12
Členové zastupitelstva se seznámili s návrhem na vybudování nové účelové komunikace - příjezd k Podzimkovým  na Dolním Přímě. V této souvislosti byly předloženy cenové nabídky od firem :
1.Jiří Neuman -zemní práce               142. 152,-Kč
2.Ekostav Hradec Králové                  207. 531,-Kč
3.Sovis Hradec Králové                      387. 247,-Kč
Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Jako zhotovitel účelové komunikace na pozemku p.č. 696 v k.ú. Dolní Přím byla schválena firma Jiří Neuman-zemní práce. Starosta je pověřen podpisem smlouvy o dílo.
Bod č.13
Starosta předložil ke schválení novou smlouvu o likvidaci odpadů a to z důvodu zániku firmy MP Jaroměř s kterou měla obec smlouvu doposud. Nová smlouva by proto byla uzavřena s firmou Hradecké služby a.s. Hradec Králové za stejných podmínek včetně poplatků a služeb. Zastupitelstvo znění nové smlouvy s firmou Hradecké služby a.s. schvaluje a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Bod č.14
Starosta a stavební výbor seznámili obecní zastupitelstvo se sitaucí okolo obecního pozemku p.č. 25/1 v k.ú. Dolmní Přím. Tento pozemek je v nabídce na odprodej. Jako jediný zájemce se přihlásil p. Izach. Ale při zaměření chodníků v okolí zmíněného pozemku bylo zjištěno, že část obecních chodníků je na pozemcích p. Havrdové, Fričkové a Rovenské, které prostřednictvím svého právního zástupce navrhují směnu svých pozemků za část obecního pozemku p.č. 25/1 v k.ú. Dolní Přím. S tímto záměrem již obecní zastupitelstvo vyjádřilo svůj souhlas s tím, že je potřeba zhotovit nový geometrický plán, který by řešil jak zmiňovanou směnu, tak prodej obecního pozemku p.č.25/1 v k.ú. Dolní Přím. S tímto řešením zastupitelstvo souhlasí a pověřuje starostu zajištěním nového geometrického zaměření dotčených pozemků.
Bod č.15
Členové zastupitelstva se seznámili s žádostí p. Likaře, stavebníka ve Sluneční ulici na Dolním Přímě, který žádá o úhradu nákladů za materiál v souvislosti s napojením svého rodinného domu na obecní kanalizaci. Tyto zmíněné náklady byly vyčísleny na 3. 000,-Kč včetně DPH. Náhradu nákladů v této výši zastupitelstvo schvaluje.
Bod č.16/1
Zastupitelstvo zhodnotilo a posoudilo nabídky tiskáren, které mají zájem o tisk Obecních novin. Tyto nabídky s ukázkou tisku novin starších dat nabídly firmy :
Alkapress                                                               1.955,-Kč bez DPH
Dukase                                                                   2.826,-Kč bez DPH
Nabídky bez ukázkového tisku předložily firmy :
Tiskárna Nové Město                                             3. 088,-Kč bez DPH
Asera Print                                                             1. 716,-Kč bez DPH


Zastupitelé schválili jako tiskárnu Obecních novin firmu Alkapress Hradec Králové.
Bod č.16/2
Starosta seznámil zastupitele s možnostmi nákupu ozvučení pro potřeby obce a případně i zájmových organizací působících na území obce. Předložené nabídky budou do příštího zasedání doplněny dalšími, aby byl výběr kvalitnější. Zajistí starosta obce.
Bod č.16/3
Zastupitelstvo schválilo cenovou nabídku na provedení natěračských prací na objektu hasičské zbrojnice na Dolním Přímě. Práce provede firma Mendy Color – Roman Vobejda za nabídkovou cenu 3. 250,-Kč včetně DPH, tato cena je konečná.
Bod č.16/4
Na základě opakujících se problémů s černými skládkami v katastru Borského lesa schválilo zastupitelstvo na základě návrhu starosty obce nákup a instalaci dvou kusů dopravních značek ( zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou umožňující vjezd vozidlům Lesů ČR a majitelů lesa ). Cena značek by neměla přesáhnout 5.000,-Kč. Zajistí starosta obce.
Bod č.16/5
Na základě podané žádosti ZKO Dolní Přím-Probluz o poskytnutí finančního příspěvku na zhotovení propagačního materiálu ( desek pro zakládání dokumentů ) u příležitosti konání mezinárodní výstavy rotwailerů, která se bude konat na Probluzi 10.9.2011 ve výši 7.600,-Kč. Členové zastupitelstva rozhodli finanční příspěvek v předložené výši schválit.
Bod č.16/6
Starosta spolu se stavebním výborem předložili návrh na zhotovení geometrického plánu pozemků v k.ú. Dolní Přím, které budou určeny k prodeji. Jedná se o část pozemků p.č. 696 a 695 v k.ú. Dolní Přím v části obce mezi sýrárnou Niva a bývalými Harrachovskými sýpkami. Na základě tohoto geometrického plánu budou zmíněné pozemky nabídnuty k prodeji. Zastupitelé vypracování geometrického plánu schvalují a pověřují starostu zajištěním jeho zhotovení.
Bod č.16/7
Členové zastupitelstva schválili znění smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno, zpočívající v uložení středotlakého plynovodu do pozemku p.č. 632/29 v k.ú. Dolní Přím ve prospěch společnosti RWE Gas Net s.r.o. Ústí nad Labem.
Bod č.17
Po vyčerpání všech bodů programu starosta jednání zastupitelstva obce ve 21.45 hod ukončil.
Usnesení č.10/2011
Obecní zastupitelstvo volí : 7 hlasy pro
                                           0 proti
                                           0 se zdržel
návrhovou komisi ve složení : Fejfar Roman, Blažej Josef

ověřovatele zápisu : Ing. Bílka Jiřího a Vejmana Vladislava
zapisovatele zápisu : Fišerovou Ilonu

 

 


obecní zastupitelstvo schvaluje : 7 hlasy pro
                                                    0 proti
                                                    0 se zdržel
program jednání rozšířený o 7 bodů na celkových 24

finanční zprávu za období od 14.7. do 19.8.2011 bez výhrad

finanční odměnu pro účetní ve výši 2.000,-Kč

znění směnné smlouvy mezi Obcí Dolní Přím a p. Machytkovou

nezbytný rozsah stavebních úprav ve volném bytě v budově č.p.1 na Dolním Přímě

jako zhotovitele opravy propustku na Novém Přímě firmu Ekostav Hradec Králové za nabídkovou cenu 39. 808,-Kč včetně DPH

změnu Územního plánu č.2 obce Dolní Přím

jako zhotovitele rozšíření veřejného osvětlení ve Sluneční ulici na Dolním Přímě firmu Ermo Hradec Králové za nabídkovou cenu 35.614,-Kč včetně DPH

jako zhotovitele účelové komunikace na pozemku p.č. 696 v k.ú. Dolní Přím firmu Jiří Neuman – zemní práce Sobětuš za nabídkovou cenu 142. 152,-Kč včetně DPH

znění smlouvy o nakládání s odpady mezi Obcí Dolní Přím a firmou Hradecké služby a.s.

vyhotovení geometrického plánu na pozemky p.č. 25/1, 632/1, 632/31 a 28/2 všechny v k.ú. Dolní Přím

úhradu nákladů za materiál při vybudování uliční vpusti v ulici Slunečná na Dolním Přímě ve výši 3. 000,-Kč pro p. Likaře

jako tiskárnu Obecních novin firmu Alkapress za nabídkovou cenu 2. 150,-Kč včetně DPH

jako zhotovitele nátěrů vrat a oken na objektu hasičské zbrojnice na Dolním Přímě firmu Mendy Color – Roman Vobejda za nabídkovou cenu 3. 250,-Kč včetně DPH

nákup dvou ks dopravních značek B1 s dodatkovými tabulkami v ceně do 5. 000,-Kč
včetně DPH

finanční příspěvek pro ZKO Dolní Přím-Probluz ve výši 7. 600,-Kč včetně DPH

zhotovení geometrického plánu na část pozemku p.č. 696 a 695 v k.ú. Dolní Přím

 


obecní zastupitelstvo pověřuje :
p. Romana Fejfara přípravou podkladů pro vybudování opláštění venkovního posezení v areálu fotbalového hřiště na Probluzi do 12.9.2011
starostu obce podpisem smlouvy mezi Obcí Dolní Přím a Hradeckými službami a.s.
starostu obce zadáním vyhotovení geometrického plánu na pozemky p.č. 25/1, 632/1, 632/31 a 28/2 všechny v k.ú. Dolní Přím
starostu obce zadáním vyhotovení geometrického plánu na část pozemků p.č. 696 a 695 oba v k.ú. Dolní Přím
starostu obce zajištěním cenových nabídek na nákup ozvučení

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí :
výsledek dílčího auditu o hospodaření obce
zprávu o pracech v souvislosti s obecním hostincem na Dolním Přímě


V Dolním Přímě dne : 22.8.2011

Zapsala : Fišerová Ilona
ověřovatelé zápisu : Ing. Jiří Bílek
                                        Vladislav Vejman
starosta obce : Petr Švasta
místostarostka obce : Ladislava Rajnltová

 

 

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f