Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 22.2.2010

 

Zápis z jednání zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne
22.2.2010 od 19.oo hod v zasedací místnosti obecního úřadu
na Dolním Přímě.

Přítomni : Adamíra Svatopluk, Ing. Benda Ladislav, Ing. Bílek Jiří, Blažej Josef, Kroupa Milan,
               Rajnltová Ladislava, Špačková Jana, Švasta Petr, Vejman Vladislav
Nepřítomni : 0
Omluveni : 0
Hosté : 0

Program : 1.Úvod, volba návrhové komise
               2.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
               3.Finanční zpráva
               4.Změna ÚPO Dolní Přím ( p. Pavlíček, Horní Přím )
               5.Oprava sociálního zařízení ( kabiny, hřiště Probluz )
               6.Předfinancování dětského hřiště na Dolním Přímě
               7.Pozemek p.č. 558/2 ve ZE ( odkoupení – XAVERgen )
               8.Audit
               9.Tombola – obecní ples
             10.Ostatní
             11.Závěr

Zápis :
Bod č. 1
Jednání obecního zastupitelstva zahájil v 19.10 hod starosta obce. Přivítal přítomné zastupitele anechal hlasovat o programu zasedání. Jelikož nebyly podány žádné pozměňovací návrhy, byl program následně schválen. Dále byl předložen návrh na členy návrhové komise ve složení : Ing. Benda Ladislav a Kroupa Milan. Oba byli zastupitelstvem zvoleni.
Bod č. 2
Návrhová komise předložila návrh na ověřovatele a zapisovatele zápisu. Jako ověřovatelé byli navrženi Špačková Jana a Ing. Bílek Jiří, jako zapisovatelka byla navržena Rajnltová Ladislava. Všichni výše jmenovaní byli zastupitelstvem do těchto funkcí zvoleni.
Bod č. 3
Finanční zprávu za období od 1.2. do 21.2.2010 přednesl starosta obce Petr Švasta. Ze zprávy vyplývá, že kapitola výdajů byla oproti příjmům překročena. Toto překročení bylo zapříčiněno poukázáním částky 100 000,- Kč Základní škole a Mateřské škole na Probluzi na pokrytí běžných nákladů na provoz budovy. Jinak bylo hospodaření obce za zmíněné období vyrovnané. Finanční zpráva byla následně schválena bez výhrad.
Bod č. 4
Obecní zastupitelstvo projednalo žádost p. Pavlíčka z Chvojence o změnu ÚP obce Dolní Přím, která zpočívá ve změně užívání pozemků p.č. 233/1 o výměře 6 635m2, využití orná půda, p.č. 229/1 o výměře 7 029m2, využití orná půda a p.č. 230 o výměře 13 275m2, využití orná půda, všechny pozemky jsou v k.ú. Horní Přím. Vzhledem k tomu, že tyto navrhované pozemky nenavazují na stávající zástavbu a s přihlédnutím ke stanovisku pořizovatele ( Magistrát města Hradce Králové, odbor hlavího architekta )obecní zastupitelstvo návrh změny ÚP obce Dolní Přím neschvaluje. Žadatel o změnu ÚP bude o tomto rozhodnutí vyrozuměn písemně.

 

Bod č. 5
Obec obdržela cenovou nabídku na opravu sociálního zařízení v kabinách na hřišti na Probluzi od firmy Milan Halíř – zednictví ve výši 19 480,-Kč včetně DPH. Další nabídka byla obdržena od firmy KZS Hradec Králové, ve výši 35 682,-Kč včetně DPH. Obecní zastupitelstvo se rozhodlo zadat opravu sociálního zařízení firmě Milan Halíř – zednictví za nabídkovou cenu 19 480,-Kč včetně DPH a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo.
Bod č. 6
Členové obecního zastupitelstva se seznámili s dodatkem č. 1, k dohodě o partnerství, kterou obec uzavřela s o.p.s. Hradedcký venkov na jejímž základě bude na Dolním Přímě v letošním roce vybudováno dětské hřiště. Obsahem dodatku č. 1 je předfinancování tohoto projektu. Částku 133 500,-Kč obec poukáže na účet společnosti Hradecký venkov o.p.s. č.ú.: 1092053349/0800. Z této částky budou obci vráceny finanční prostředky ve výši 87% z ceny hřiště a 100% z ceny za administraci projektu. Zastupitelstvo se zněním dodatku č.1 souhlasí a předfinancování schvaluje.
Bod č. 7
Starosta obce informoval členy zastupitelstva o tom, že se ozvali zástupci společnosti XAVERgen, kteří opět vyvolali jednání ohledně prodeje pozemku p.č. 558/2 vedeného ve ZE, v k.ú. Dolní Přím o výměře 17 716 m2. Tato společnost navrhla možnost prodeje tohoto pozemku za cenu 18 Kč/m2, kterou zastupitelstvo navrhlo na svém zasedání dne 23.11.2009, bod č. 13, jako cenu maximální, o které by zastupitelstvo bylo ochotno jednat. Vzhledem k tomu, že pozemek je v bezprostřední blízkosti areálu bývalé drůbežárny ( okolo kterého je stanoveno hygienické pásmo ) a schváleným územním plánem obce je určen jako orná půda, zastupitelstvo tuto skutečnost ještě jednou projednalo a schválilo případné odkoupení výše zmíněného pozemku za cenu 15 Kč/ m2. Tato cena byla určena jako konečná. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce jednáním se zástupci společnosti XAVERgen a.s. Praha o možném odkoupení pozemku.
Bod č. 8
Ve čtvrtek 18.února proběhl audit hospodaření obce za rok 2009. Kontrola prověřovala vedení účetnictví, provedení inventarizace majetku obce, nájemní, směnné a kupní smlouvy, zápisy ze zasedání zastupitelstva a ostatní věci spojené s činností obecního úřadu a obce Dolní Přím. Závěrečná zpráva z této kontroly vyzněla pro obec pozitivně, tedy bez závad a nedostatků. Členové kontrolní komise vyslovili pochvalu nad vedením všech agend, zvláště pak nad provedením inventarizace majetku obce. Starosta proto tuto pochvalu tlumočil členům inventarizační komise a pro účetní obce navrhl finanční odměnu ve výši jednoho měsíčního platu. Zastupitelstvo odměnu pro účetní obce ve výši jednoho měsíčního platu schvaluje.
Bod č. 9
Jelikož v sobotu 6. března proběhne obecní ples starosta požádal zastupitelstvo o schválení nákupu cen do tomboly ve výši 3 000,- Kč, stanovení ceny vstupného ve výši 100,- Kč a stanovení ceny za lístek do tomboly ve výši 5,- Kč. Zastupitelstvo návrh schvaluje o pověřuje starostu zajištěním nákupu cen do tomboly ve výši 3 000,- Kč včetně DPH a vyvěšením plakátů.
Bod č. 10/10a
Starosta seznámil zastupitele s upraveným rozpočtem na úpravy v okolí kostela na Probluzi, který zpracoval Ing. arch. Toman. Celkové rozpočtové náklady na úpravy okolí kostela na Probluzi činí 4 702 907,- Kč včetně DPH. S takto upraveným rozpočtem zastupitelstvo souhlasí a schvaluje jej. Celá projektová dokumentace bude součástí žádosti o dotaci, která bude podána po vypsání příslušných dotačních titulů pro rok 2011.
Bod č. 10/10b
V tomto bodu programu informoval starosta členy zastupitelstva s návrhem společnosti VAK a.s. Hradec Králové, který zpočívá v majetkovém vyrovnání mezi obcí a touto společností ohledně části kanalizačního řadu na Horním Přímě a části vodovodu ve Sluneční ulici na Dolním Přímě. Na obě stavby bude vypracován znalecký posudek a na jeho základě bude vyrovnání provedeno, tak aby kanalizace na Horním Přímě byla majetkem obce Dolní Přím a vodovod ve Sluneční ulici na Dolním Přímě majetkem společnosti VAK a.s. Hradec Králové. Na případné finanční vyrovnání bude sepsána příslušná smlouva. Tento návrh zastupitelstvo schvaluje.
Bod č. 10/10c
Jakmile se zlepší počasí, bude svolána v místní části Nový Přím veřejná schůze, na které bude obyvatelům předložena zpráva ohledně nákladů na úpravu pitné vody pro Nový Přím. Na základě těchto nákladů bude obec navrhovat zvýšení poplatku, který v současné době činí 120,- Kč na osobu a rok. Ale tento poplatek není veden jako vodné, ale jako poplatek za úpravu vody tak, aby mohla být vedena jako pitná. Po předběžných propočtech by měl tento poplatek činit cca 350,- Kč na osobu a rok. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce vypracováním konečného návrhu na výši poplatku.
Bod č. 10/10d
Starosta předložil zastupitelům návrh na důrazné upozornění pro některé spoluobčany a to vzhledem k zvýšenému výskytu psích výkalů na chodnících a ostatních veřejných plochách v obci. V tomto upozornění bude uveřejněna i výše případné pokuty, kterou bude moci obec neukázněným občanům za znečišťování veřejných ploch uložit ( až 20 000,- Kč ). Tato výzva bude vyvěšena na úřední desce, a na internetových stránkách obce Dolní Přím. Toto řešení vedoucí k zlepšení pořádku v obci zastupitelstvo schvaluje.
Bod č. 10/10e
Zastupitelstvo porovnalo došlé nabídky na zhotovení hrobových čísel :
SET SERVIS Helvíkovice : 39 723,- Kč včetně DPH ( nerezové tabulky s barvou a lakem )
Smalt Zlín                       : 54 540,- Kč včetně DPH ( smaltované tabulky )
POREZ Stěžery              : 72 720,- Kč včetně DPH ( nerezové tabulky s barvou a lakem )
Zemědělská a.s. Koloveč : 21 210,- Kč včetně DPH ( hliníkový plech s polepem folií )
Zastupitelstvo vybralo firmu SET SERVIS Helvíkovice a to z důvodu materiálu ( nerez + povrchová
úprava ) a ceny. Hliníkové tabulky zastupitelstvo zamítlo. Starosta byl pověřen vypsáním objednávky pro firmu SET SERVIS Helvíkovice.
Bod č. 10/10f
SDH Dolní Přím podal na obec žádost na příspěvek ve výši 2 000,- Kč na nákup cen u příležitosti konání Dětského karnevalu, který se koná 20.3.2010 v obecním hostinci na Dolním Přímě. Zastupitelstvo příspěvek ve výši 2 000,- Kč schvaluje. Finance budou proplaceny na základě předložených faktur.
Bod č. 10/10g
Zastupitelstvo projednalo prodej obecníhom pozemku p.č. 272/8 o výměře 85 m2 v k.ú. Horní Přím. Jelikož se přihlásil pouze jeden zájemce, který respektuje cenu pozemku ( ta byla stanovena na 800 Kč/m2, celkově 68 000,- Kč ), byl prodej schválen panu J. Hanouskovi. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Bod č. 11
Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce zasedání zastupitelstva ve 22.05 hod ukončil.

Usnesení č. 3/2010

Obecní zastupitelstvo volí : 9 hlasy pro
                                        0 proti
                                        0 se zdržel

návrhovou komisi ve složení : Ing. Benda Ladislav, Kroupa Milan
ověřovatele zápisu : Ing. Bílek Jiří, Špačková Jana
zapisovatele zápisu : Rajnltovou Ladislavu

 

 


obecní zastupitelstvo schvaluje : 9 hlasy pro
                                               0 proti
                                               0 se zdržel

program zasedání

finanční zprávu za období od 1.2. do 21.2.2010 bez výhrad

firmu Milan Halíř – zednictví, jako zhotovitele opravy sociálního zařízení v kabinách na hřišti na Probluzi za nabídkovou cenu 19 480,- Kč včetně DPH

předfinancování v rámci Projektu partnerství – dětem pro radost na vybudování dětského hřiště na Dolním Přímě ve výši 133 500,- Kč, tyto finance budou poukázána na účet MAS Hradecký venkov

další jednání o odkoupení pozemku p.č. 558/2 vedeného ve ZE( grafický příděl )o výměře 17 716m2 v k.ú. Dolní Přím od společnosti XAVERgen Praha za cenu 15,- Kč/m2 ( celkem 265 740,- Kč )

odměnu pro účetní obce ve výši jednoho měsíčního platu

nákup cen do tomboly na Obecní ples ve výši 3 000,- Kč, vstupné ve výši 100,- Kč, lístky do tomboly
ve výši 5,- Kč

rozpočet na úpravy v okolí kostela na Probluzi ve výši 4 702 907,- Kč včetně DPH

návrh na majetkové vyrovnání se společností VAK a.s. Hradec Králové

vypracování kalkulace na výši poplatku za úpravu vody na Nový Přím

vyvěšení upozornění pro občany ohledně znečišťování veřejných ploch ( psí výkaly )

firmu SET SERVIS Helvíkovice jako zhotovitele hrobových čísel za nabídkovou cenu 39 723,-Kč
včetně DPH

finanční příspěvek pro SDH Dolní Přím ve výši 2 000,- Kč na nákup cen na Dětský karneval

prodej obecního pozemku p.č. 272/8 v k.ú. Horní Přím o výměře 85 m2 za cenu 800,-Kč/m2 panu
Hanouskovi

obecní zastupitelstvo neschvaluje : 9 hlasy proti
                                                   0 pro
                                                   0 se zdržel
změnu č. 2 územního plánu obce Dolní Přím ( žadatel p. Pavlíček, Chvojenec )

obecní zastupitelstvo pověřuje :
starostu obce dalším jednáním ohledně případného odkoupení pozemku p.č. 558/2 v k.ú. Dolní Přím

starostu obce nákupem cen do tomboly a vyvěšením plakátů na obecní ples

starostu obce vypracováním cenové kalkulace ohledně úpavy pitné vody pro místní část Nový Přím

 

starostu obce vypsáním objednávky pro firmu SET SERVIS Helvíkovice

starostu obce podpisem kupní smlouvy na prodej obecního pozemku p.č. 272/8 v k.ú. Horní Přím


V Dolním Přímu dne : 22.2.2010 zapsala : Rajnltová Ladislava

Ověřovatelé zápisu : Špačková Jana
                              Ing. Bílek Jiří
starosta obce : Švasta Petr

 

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f