Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 22.12.2012


Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 22.12.2011 od 19.oo hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě.

Přítomni : Ing. Bílek Jiří, Blažej Josef, Fišerová Ilona, Rajnltová Ladislava, Ševčík Vratislav,
                Švasta Petr, Vejman Vladislav
Nepřítomni : 0
Omluveni : Adamíra Svatopluk, Fejfar Roman

Program : 1.Úvod, volba návrhové komise
                2.Schválení programu
                3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
                4.Finanční zpráva
                5.Rozpočet na rok 2012
                6.Rozpočtové opatření č.4/2011
                7.Město Nechanice – příspěvek na hasiče
                8.Oranžové hřiště
                9.Mikroregion Nechanicko – dotace 2012
              10.Hodnocení roku 2011
              11.Ostatní
              12.Závěr

              11/1.Myslivci „Háj“ Stěžery – žádost o příspěvek
              11/2.Volný obecní byt v č.p.1 na Dolním Přímě, pořízení kuch. linky?
              11/3.Schválení směrnic k odpisům a inventarizaci majetku obce, vedení
                      účetnictví pro ZŠ a MŠ Probluz

Zápis :
Bod č.1
Jednání zastupitelstva obce zahájil v 19.10 hod starosta obce Petr Švasta. Přivítal přítomné členy zastupitelstva a v souvislosti s úmrtím presidenta Václava Havla požádal o uctění jeho památky minutou ticha. Poté přednesl návrh na složení návrhové komise ve které by měli pracovat Ing. Bílek Jiří a Švasta Petr. Jelikož nebyl podán jiný návrh, zastupitelstvo složení návrhové komise schvaluje.
Bod č.2
Návrhová komise předložila návrh na rozšíření programu jednání o 3 body na celkových 14. zastupitelstvo rozšíření programu schvaluje.
Bod č.3
Návrhová komise předložila návrh na ověřovatele a zapisovatele zápisu. Jako ověřovatelé jsou navrženi Blažej Josef a Vejman Vladislav, jako zapisovatelka zápisu je navržena Rajnltová Ladislava. Zastupitelstvo návrh schvaluje.
Bod č.4
Finanční zprávu za období od 4.12.2011 do 21.12.2011 přednesl starosta obce. Zpráva byla po projednání schválena bez výhrad.
Bod č.5
Starosta spolu s finančním výborem předložili ke schválení návrh rozpočtu na rok 2012. Jelikož byl návrh podrobně projednán již na zasedání zastupitelstva dne 5.12.2011 a nebyly k tomuto dokumentu podány žádné připomínky, byl rozpočet na rok 2012 schválen jako vyrovnaný a to v příjmech ve výši 8 050 960,-Kč a ve výdajích ve výši 8 050 960,-Kč.
Bod č.6
Finanční výbor předložil k projednání rozpočtové opatření č.4/2011. Toto opatření spočívá v navýšení kapitoly příjmů o 433.650,-Kč a v úpravě kapitoly výdajů ve výši 433.650,-Kč a to bez zásahu do rozpočtové rezervy. Členové zastupitelstva rozpočtové opatření č.4/2011 schválili bez výhrad.
Bod č.7
Zastupitelstvo se ještě jednou zabývalo žádostí Města Nechanice o finanční příspěvek na rok 2012 pro hasičskou výjezdní zásahovou jednotku, která je v Nechanicích zřízena. Jelikož nebyla ze strany města výše příspěvku konkretizována a vzhledem ke stavu obecních financí rozhodlo zastupitelstvo obce finanční příspěvek neposkytnout. Starosta je pověřen písemnou odpovědí na žádost o příspěvek.
Bod č.8
Starosta obce spolu s p. Fišerovou seznámili zastupitele s podmínkami pro podání žádosti o grant „Oranžové hřiště“ v rámci společnosti ČEZ. Na základě průzkumu a sestavení plánu hracích prvků který připravila p.Fišerová, bylo zastupitelstvem schváleno podání žádosti o grant na oranžové hřiště v celkové výši 172 280,-Kč. Obec je připravena ze svého rozpočtu uvolnit 30 000,-Kč. Společnost ČEZ by tak v případě, že bude žádost obce kladně vyřízena, uhradila 142 280,-Kč. Podání žádosti zajistí Švasta Petr a Fišerová Ilona.
Bod č.9
Členové zastupitelstva projednali a následně schválili zapojení obce do dotačních titulů v rámci Mikroregionu Nechanicko a to konkrétně na sportovní vybavení a pořízení nafukovacích skákacích hradů.
Bod č.10
V tomto bodu programu starosta stručně zhodnotil uplynulý rok, poděkoval zastupitelům za jejich vykonanou práci a vyslovil přesvědčení, že se při stejném úsilí úspěšně zvládne i rok 2012, který bude podle všech předpovědí ještě náročnější než ten letošní. Závěrem svého příspěvku starosta vyslovil i poděkování všem občanům za jejich přínos ke zlepšování a zpříjemňování života v naší obci.
Bod č.11/1
Zastupitelstvo projednalo žádost mysliveckého sdružení „Háj“ Stěžery o finanční příspěvek na nákup léků k ozdravění zvěře. Zastupitelstvo žádost schvaluje. Poskytnutí financí bude provedeno na základě předložení kopie faktury za léčiva. Zajistí starosta a účetní obce.
Bod č.11/2
Starosta spolu se stavebním výborem seznámili členy zastupitelstva s postupem prací v uvolněném bytě v budově č.p.1 na Dolním Přímě. Práce pokračují podle harmonogramu, byt bude předán zhotovitelem oprav do 12.1.2012. Vzhledem k některým skutečnostem, jako je například značná nerovnost stěn v budoucí kuchyni bude třeba navýšit cenu za opravu a to ve výši do 10.000,-Kč včetně DPH. Dále zastupitelstvo rozhodlo o tom, že kuchyňská linka nebude pořizována a byt bude předán budoucímu nájemci bez tohoto vybavení. Po posouzení a projednání byla stanovena minimální výše nájemného na 3.200,-Kč bez služeb a energií. Výběr nájemce bude proveden obálkovou metodou. V předložené obálce, která bude zalepena a opatřena nápisem „Neotvírat“, bude stanovena výše nájemného, které si určí budoucí nájemce sám, tak aby byl schopen pravidelně platit. Obálky je možné předkládat přímo na obecní úřad nebo do poštovní schránky na obecním úřadě a to do 22.1.2012 do 18.oo hod. Doručené obálky budou otevřeny na jednání zastupitelstva obce dne 23.1.2012, kde bude proveden výběr nájemce volného obecního bytu, kterým bude ten s nejvyšší nabídkou.
Bod č.11/3
Starosta seznámil zastupitele se zněním směrnice č.20 Odpisový plán a směrnice č. 21 Inventarizace majetku obce. Zastupitelstvo znění předložených směrnic schvaluje. Dále starosta předložil k projednání materiál ohledně vedení účetnictví pro příspěvkovou organizaci (ZŠ a MŠ Probluz) ve zjednodušeném rozsahu v souladu s § 9 odst. 3, písm.c) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění o to od 1.1.2012. Zastupitelstvo předložený materiál schvaluje.
Bod č.12
Jednání zastupitelstva starosta ukončil ve 21.20 hod.
Usnesení č.16/2011
Obecní zastupitelstvo schvaluje : 7 hlasy pro
                                                    0 proti
                                                    0 se zdržel
návrhovou komisi ve složení Ing.Bílek Jiří, Švasta Petr

rozšíření programu o 3 body na celkových 14

Blažeje Josefa a Vejmana Vladislava jako ověřovatele zápisu, Rajnltovou Ladislavu jako zapisovatelku zápisu

finanční zprávu za období od 4.12.2011 do 21.12.2011 bez výhrad

rozpočet na rok 2012

rozpočtové opatření č.4/2011 bez výhrad

podání žádosti o grant v rámci projektu „Oranžové hřiště“ s finanční spoluúčastí obce ve výši 30.000,-Kč

zapojení obce do dotačních titulů v rámci Mikroregionu Nechanicko (vybavení sportovním zařízením – trampolína, skákací hrad)

finanční příspěvek pro myslivecké sdružení „Háj“ Stěžery ve výši 4.785,-Kč na nákup léčiv pro ozdravění zvěře

navýšení nákladů na opravu bytu v č.p.1 na Dolním Přímě ve výši do 10.000,-Kč včetně DPH

stanovení minimální výše nájemného na volný byt v č.p.1 na Dolním Přímě v hodnotě
3.200,-Kč bez služeb a energií

výběr nájemce volného bytu v č.p.1 na Dolním Přímě obálkovou metodou

směrnici č.20 Odpisový plán

směrnici č.21 Inventarizace majetku

vedení účetnictví pro příspěvkovou organizaci (ZŠ a MŠ Probluz) ve zjednodušeném rozsahu od 1.1.2012
obecní zastupitelstvo neschvaluje : 7 hlasy proti
                                                        0 pro
                                                        0 se zdržel
finanční příspěvek pro rok 2012 Městu Nechanice na hasičskou zásahovou výjezdní jednotku

V Dolním Přímu dne : 22.12.2011                                                                          Zapsala : Rajnltová Ladislava

Ověřovatelé zápisu : Blažej Josef
                                 Vejman Vladislav

Starosta obce : Švasta Petr
Místostarostka obce : Rajnltová Ladislava

 

 


 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f