Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 21.9.2009

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dolní Přím konaného
dne 21.9.2009 od 20.oo hod v zasedací místnosti obecního
úřadu Dolní Přím

Přítomni : Ing. Benda Ladislav, Adamíra Svatopluk, Ing. Bílek Jiří, Blažej Josef, Kroupa
               Milan, Rajnltová Ladislava, Špačková Jana, Švasta Petr, Vejman Vladislav
Nepřítomni : 0
Omluveni : 0
Hosté : p.Koutský, p.Karabinoš, p.Vobejda, p.Tichý, p.Karabinošová, p.Podsadlo

Program : 1. Úvod, volba návrhové komise
               2.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
               3. Finanční zpráva
               4. AFK Probluz ( vzájemná spolupráce )
               5. Prodej pozemku p.p.č. 25/1 v k.ú. Dolní Přím
              6. Změna č. 2 ÚPO Dolní Přím
              7. Mateřská škola ( posouzení kritérií pro zápis dětí do MŠ Probluz )
              8. Úpravy hřbitov
              9. Ostatní
            10. Závěr

Zápis :
Bod č. 1
Jednání zahájil ve 20.05 hod starosta obce Petr Švasta. Přivítal přítomné zastupitele a hosty zasedání a předložil návrh na složení návrhové komise ve které by měli zasedat p. Blažej a
p. Vejman. Zastupitelstvo návrh schvaluje.
Bod č. 2
Návrhová komise předložila návrh na ověřovatele a zapisovatele zápisu ve složení :
ověřovatelé : Adamíra Svatopluk, Kroupa Milan, zapisovatelka . Rajnltová Ladislava.
Zastupitelstvo návrh schvaluje a jednotlivé členy do svých funkcí volí.
Bod č. 3
Starosta přednesl finanční zprávu za období od 31.8. do 21.9. 2009. Zpráva byla zastupitelstvem schválena bez výhrad.
Bod č. 4
Starosta v tomto bodě nastínil další spolupráci s fotbalovým oddílem AFK Probluz, která zpočívá v ustanovení správce areálu, který by dohlížel nad pořádkem na hřišti a v jeho okolí a byl by prostředníkem mezi obcí a výborem AFK. V současné době není na hřišti takový pořádek, jaký by si tento areál zasloužil a starostou bylo zjištěno i plýtvání el.energií a plynem. Ke dnešnímu dni obec uhradila náklady na energie, nájem z pozemku, pronájem haly, údržba stánku a kabin v celkové výši 161 000,- Kč. Dále bylo zjištěno, že do kontejneru na plasty je ukládán i směsný odpad ( použité tácky, zbytky jídel apod. ). Ing. Bílek, který svojí nemovitostí bezprotředně s areálem hřiště sousedí vyslovil stížnost na hlučné chování při letním stanování, které pořádá fotbalový oddíl právě na hřišti na Probluzi. Pohrozil, že v případě opakovaného rušení nočního klidu bude nucen toto ohlásit na Policii ČR. Členové výboru AFK všechny požadavky vyslechli a přislíbili zjednání nápravy jak v dohledu nad pořádkem na hřišti a v jeho okolí, tak co se týká šetření energií. Na návrh starosty byl jako správce areálu zvolen p. Podsadlo Milan. Závěrem tohoto bodu jednání bylo oběma stranami konstatováno, že vzájemná spolupráce by se měla zlepšovat ku prospěchu všech.

Bod č. 5
Starosta spolu se stavební komisí předložili návrh zaměření pozemku p.p.č. 25/1 v k.ú. Dolní Přím, který hodlá obec prodat jako stavební pozemek. Při tomto zaměřování vyšly najevo i další skutečnosti, které je potřeba při této příežitosti dát dopořádku. Jedná se například o částčnou směnu pozemků mezi obcí a p. Rovenskou a p.Fričkovou. S prodejem a směnou části pozemku p.p.č. 25/1 o výměře cca 39 m2 a prodejem pozemku p.p.č. 25/1 v k.ú. Dolní Přím o výměře cca 706 m2 za 750 Kč/ m2 zastupitelstvo vyslovilo souhlas a pověřilo starostu a stavební komisi zveřejněním záměru směny a prodeje pozemku na úřední desce.
Na příští jednání starosta zajistí geometrický plán se zaměřením jednotlivých pozemků.
Bod č. 6
Obecní zastupitelstvo projednalo žádost p. Poustevníka z Černilova a p. Divíškové z Hradce Králové na Změnu č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím, která by zahrnovala zařazení pozemku ve zjednodušené evidenci p. č. 55/16 v k.ú. Dolní Přím a je v majetku p. Poustevníka a p. Divíškové do kategorie pozemků určených k zástavbě. Obec požádala o vyjádření Magistrát města Hradce Králové ( jakožto pořizovatele ) a na základě tohoto sdělení bylo rozhodnuto, že obec nebude změnu č. 2 ÚPO Dolní Přím v současné době pořizovat. O tomto rozhodnutí budou majitelé dotčených pozemků informováni. Zajistí starosta obce.
Bod č. 7
V tomto bodě programu byla posouzena nastavená kritéria pro zápis dětí do Mateřské školy na Probluzi. Obecní zastupitelstvo žádá a doporučuje doplnit stávající kritéria o dodatek, který by stanovoval, že přednost v přijetí dítěte do mateřské školy by měly mít rodiče docházející do zaměstnání . Bude požadováno předložení potvrzení o zaměstnání. Jinak ostaní kritéria zůstávají zachována ( věk dítěte, jeho způsobilost, místo trvalého pobytu). Tyto požadavky se netýkají dětí předškolního věku, které mají umístění ve školce zajištěno zákonem.
Bod č. 8
Starosta seznámil členy zastupitelstva s postupem prací spojených s úpravami na hřbitově na Probluzi. Tyto práce jsou těsně před dokončením, zbývá doplnit vrstvu jemné drtě. Oproti nabídkové ceně která činila 98. 856,- Kč byla vystavena fakrura na 87. 460,- Kč. Zastupitelstvo schvaluje uhrazení faktury. Zastupitelstvo dále podrobně projednalo výši vícenákladů vzniklých při opravě chodníku na Probluzi a jejich proplacení ve výši
25. 939,- Kč schvaluje.
Bod č. 9/9a
Ing. Bederka podal na obec Dolní Přím žádost o souhlas s umístěním fotovoltaické elektrárny na svém pozemku p.p.č. 345/1 v k.ú. Probluz. Zařízení by bylo instalováno ve výšce cca 3m, pohledově na východní straně by bylo zařízení odděleno dřevěnou stěnou, kterou by stavebník nechal obrůst zelení, tak aby nedošlo k narušení pohledu na hřbitovní zeď, která by na východní straně se zařízením sousedila. Při dodržení navrhovaných podmínek obecní zastupitelstvo s instalací výše uvedeného zařízení souhlasí.
Bod č. 9/9b
Starosta informoval zastupitelstvo se žádostí Daneta – zařízení pro zdravotně postižené o příspěvek na úhradu neinvestičních výdajů na uživatele sociálních služeb za rok 2010 ( A. Krejsar ). Zastupitelstvo schvaluje příspěvek ve výši 5. 000,- Kč.
Bod č. 9/9c
Zastupitelstvo projednalo a následně schválilo příspěvek pro ZKO Probluz u příležitosti pořádání „ Výstava a soutěž voříšků“ ve výši 13. 080,- Kč. Finance budou použity na pronájem atrakce „ Rodeo býk“ a budou vyplaceny na základě faktury o pronájmu atrakce.
Bod č. 9/9d
Obec Dolní Přím obdržela žádost p. M. Celby o směnu pozemku p.p.č. 55/14 ve zjednodušené evidenci ( grafický příděl ) o výměře 1 800 m2, který je v jeho majetku, za část pozemku p.p.č.2/4 v k.ú. Dolní Přím, který je v majetku obce Dolní Přím a který v současné době užívá na základě nájemní smlouvy. Obecní zastupitelstvo se směnou souhlasí za podmínek, že část obecního pozemku bude zaměřena na náklady žadatele, který rovněž nebude požadovat finanční vyrovnání v případě rozdílu ve výměře pozemků. Žadatel bude rovněž upozorněn na skutečnost, že obecní pozemek p.p.č. 2/4 v k.ú. Dolní Přím je v území zeleně v sídle, tudíž že není určen schváleným Územním plánem obce Dolní Přím k zástavbě. Zajistí starosta obce.
Bod č. 9/9e
Obec obdržela rozhodnutí o předčasném užívání stavby komunikace ve Sluneční ulici na Dolním Přímě. Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí mohou stavebníci z této lokality žádat o kolaudaci svých rodinných domků. Obecní zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
Bod č. 10
Jednání zastupitelstva bylo ukončeno ve 22.35 hod starostou obce.

Usnesení č. 12/2009

Obecní zastupitelstvo schvaluje : 9 hlasy pro
                                                0 proti
                                                0 se zdržel
návrhovou komisi ve složení p. Blažej Josef a p. Vejman Vladislav
ověřovatele zápisu : p. Adamíru Svatopluka a p. Kroupu Milana
zapisovatelku zápisu : sl. Rajnltovou Ladislavu

finanční zprávu za období od 31.8. do 21.9.2009 bez výhrad

p. Milana Podsadla jako správce areálu hřiště na Probluzi

prodej pozemku p.p.č. 25/1 v k.ú. Dolní Přím o výměře cca 706 m2 za cenu 750 Kč/m2

doplnění kritérií pro zápis dětí do Mateřské školy na Probluzi

proplacení faktury za úpravy na hřbitově na Probluzi ve výši 87. 460,- Kč

úhradu víceprací při opravě chodníku na Probluzi ve výši 25. 939,- Kč

žádost p. Ing. Bederky ( fotovoltaická elektrárna – Probluz )

příspěvek na neinvestiční náklady pro Danetu – zařízení pro zdravotně postižené občany
( A. Krejsar ) ve výši 5. 000,- Kč

příspěvek pro ZKO Probluz ve výši 13. 080,- Kč ( Výstava voříšků )

směnu pozemku ( část pozemku 2/4 v k.ú. Dolní Přím, majetek obce Dolní Přím ) o výměře cca 1. 400m2 za pozemek p.p.č. ( zjednodušená evidence – grafický příděl ) 55/14 v k.ú. Dolní Přím o výměře 1. 800 m2 ( majetek p. Celby ), bez finančního vyrovnání

obecní zastupitelstvo neschvaluje : 9 hlasy proti
                                                   0 pro
                                                   0 se zdržel
pořízení změny č. 2 ÚPO Dolní Přím
obecní zastupitelstvo bere na vědomí :
rozhodnutí o předčasném užívání stavby komunikace ve Sluneční ulici na Dolním Přímě

V Dolním Přímě dne : 21.9.2009

Zapsala : Rajnltová Ladislava
Ověřovatelé zápisu : Blažej Josef, 
                              Vejman Vladislav
Starosta obce : Švasta Petr
 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f