Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 21.5.2018

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím které se  konalo dne 21.5.2018 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

 

Přítomni : Fejfar Roman, Rajnltová Ladislava, Ševčík Vratislav, Švasta Petr, Bc. Tichá Ladislava,

               Třebeška Vítězslav, Ing. Vycpálková Hana

Nepřítomni : 0

Omluveni : Adamíra Svatopluk, Fišerová Ilona

Hosté : Hanka Petr

 

Program :                1.Úvod, volba návrhové komise

                               2.Schválení programu

                               3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                               4.Finanční zpráva

                               5.Závěrečný účet obce za rok 2017

                               6.Účetní závěrka obce za rok 2017

                               7.Účetní závěrka ZŠ a MŠ Probluz

                               8.Bývalá prodejna Probluz – pronájem

                               9.Obecní hostinec – pronájem

                            10.Kompostéry pro občany

                            11.Prodej pozemků : st.p.č. 115 a p.č. 167/24 v k.ú. Probluz ( plyn. regulační stanice)

                            12.ZŠ a MŠ Probluz – oprava plotu

                            13.GDPR – usnesení

                            14.Ostatní

                            15.Závěr

 

                             14/1.Rozpočtové opatření č.4/2018

 

Zápis :

 

Bod č.1

Jednání zastupitelstva zahájil starosta obce v 19.11 hod. Po kontrole prezenční listiny bylo konstatováno, že jednání obecního zastupitelstva je usnášeníschopné. Starosta obce následně přednesl návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat : Ladislava Rajnltová a Roman Fejfar. Zastupitelstvo složení návrhové komise schvaluje.

Veřejné hlasování :        7 pro                     0 proti                  0 se zdržel

Bod č.2

Návrhová komise navrhuje rozšířit program jednání o 1 bod, na celkových 16 jednacích bodů. Zastupitelstvo program jednání o celkovém počtu 16 bodů schvaluje.

Veřejné hlasování :        7 pro                     0 proti                  0 se zdržel

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu : Vítězslava Třebešku a Ing. Hanu Vycpálkovou. Zastupitelstvo návrh schvaluje.

Veřejné hlasování :        7 pro                     0 proti                  0 se zdržel

Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Bc. Ladislavu Tichou. Zastupitelstvo návrh schvaluje.

Veřejné hlasování :        7 pro                     0 proti                  0 se zdržel

Bod č.4

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s finanční zprávou za období od 8.4.2018 do 20.5.2018. V daném období činily příjmy na bankovním účtu 1 111 695,-Kč a výdaje 1 226 919,-Kč. Zastupitelstvo se podrobně seznámilo s jednotlivými položkami jak na straně příjmů, tak na straně výdajů a po jejich projednání finanční zprávu schválilo bez výhrad.

Veřejné hlasování :        7 pro                     0 proti                  0 se zdržel

Bod č.5

Obecní zastupitelstvo projednalo a následně schválilo Závěrečný účet obce za rok 2017 bez výhrad. Starosta obce je pověřen zveřejněním schváleného Závěrečného účtu obce na úřední desce obce.

Veřejné hlasování          7 pro                     0 proti                  0 se zdržel

Bod č.6

Zastupitelé po projednání schválili účetní závěrku obce za rok 2017 bez výhrad.

Veřejné hlasování :        7 pro                     0 proti                  0 se zdržel

Bod č.7

Přítomní zastupitelé po projednání schválili účetní závěrku ZŠ a MŠ Probluz za rok 2017 bez výhrad.

Veřejné hlasování :        7 pro                     0 proti                  0 se zdržel

Bod č.8

Zastupitelé projednali žádost o pronájem bývalé prodejny na Probluzi, kterou si řádně podala firma LaserCat s.r.o. Probluz. Jelikož v požadovaném termínu nebyla zaregistrována další žádost, zastupitelé schvalují jako budoucího nájemce objektu bývalé prodejny na Probluzi firmu LaserCat s.r.o. Probluz. Nájemné bylo stanoveno na 4.000,-Kč bez služeb a energií. Nájemní smlouva bude podepsána po vyklizení a drobné opravě objektu a bude platná po dobu 12 měsíců s možností jejího prodloužení. Starosta je pověřen podpisem smlouvy.

Veřejné hlasování :        7 pro                     0 proti                  0 se zdržel

Bod č.9

Obecní zastupitelstvo projednalo dvě obdržené žádosti o pronájem obecního hostince na Dolním Přímě. Svoje žádosti předložili :

R.Horváth z HK (doloženy všechny potřebné dokumenty)

Š.Dirgas z Probluze (doloženy všechny potřebné dokumenty)

Oba výše jmenovaní splnili požadované předpoklady pro vedení hostinské činnosti, pan Dirgas navíc v plánované koncepci uvedl zájem o provozování pizzerie s otevírací dobou 7 dní v týdnu. Zastupitelé pečlivě projednali obě nabídky a v následném veřejném hlasování většinou hlasů schválili jako nového nájemce obecního hostince p. Dirgase. Smlouva bude podepsána po nutných opravách v objektu hostince na dobu 12 měsíců s možností jejího prodloužení. Starosta obce je pověřen podpisem nájemní smlouvy.

Veřejné hlasování :        5 pro                     1 proti                  1 se zdržel

Bod č.10

Starosta obce seznámil zastupitele s možností zapojit obec ve spolupráci s obcí Stěžery do projektu „Pořízení kompostérů v obcích Stěžery a Dolní Přím“. Jedná se o dotační titul v rámci snížení hmotnosti netříděného komunálního odpadu v domovních popelnicích. Nositelem dotačního titulu je Ministerstvo životního prostředí ČR. Dotaci lze dostat ve výši 85 % s tím, že 15% by byla spoluúčast obce. Občané by obdrželi kompostéry do výpůjčky zdarma a po ukončení udržitelnosti projektu by se staly majetkem občanů. Zastupitelé tento návrh na zapojení do výše uvedeného projektu prodiskutovali a následně schválili s tím, že pro obec bude pořízeno 200 ks kompostérů o objemu 900 až 1050 l.

Veřejné hlasování :        7 pro                     0 proti                  0 se zdržel

Bod č.11

Zastupitelstvo projednalo a následně schválilo záměr obce č.5/2018 o prodeji obecních pozemků v k.ú. Probluz : st.p.č. 115 o výměře 10 m2 a  p.č. 167/24 o výměře 134 m2

Cena za m2 byla stanovena na 200,-Kč. Řádné zveřejnění záměru zajistí starosta obce.

Veřejné hlasování :        7 pro                     0 proti                  0 se zdržel

Bod č.12

Stavební výbor předložil k posouzení cenové nabídky na opravu plotových dílců včetně sloupků na plot u školy na Probluzi. Svoje nabídky dodaly firmy :

Zámečnictví Pavel Danda Hrádek                                                                           117 500,-Kč bez DPH

Zámečnictví Jindřich Emanovský Lodín                                                                   128 900,-Kč bez DPH

Zámečnictví Roman Valena Radíkovice                                                                    125 400,-Kč bez DPH

Vzhledem k nabídkovým cenám byla jako zhotovitel opravy plotových dílců na plotě u školy na Probluzi schválena firma Zámečnictví Pavel Danda Hrádek v nabídkové ceně 117 500,-Kč bez DPH. Starosta obce je pověřen podpisem smlouvy o dílo.

Veřejné hlasování :        7 pro                     0 proti                  0 se zdržel

Bod č.13

Zastupitelstvo obce schválilo předložený dokument související s ochranou osobních údajů (GDPR) pod názvem :  Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů.

Veřejné hlasování :        7 pro                     0 proti                  0 se zdržel

Bod č.14/1

Finanční výbor předložil přítomným zastupitelům rozpočtové opatření č.4/2018, které bylo vypracováno v souladu s  výsledkem hospodaření obce na jednání zastupitelstva ke dni 21.5.2018. Zastupitelé předložené rozpočtové opatření podrobně projednali a následně schválili bez výhrad.

Veřejné hlasování :        7 pro                     0 proti                  0 se zdržel

Bod č.15

Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednání obecního zastupitelstva ve 21.18 hod. ukončil.

 

V Dolním Přímě dne : 21.5.2018

 

Zapsala : Bc. Ladislava Tichá

 

Ověřovatelé zápisu : Ing. Hana Vycpálková

                                    Vítězslav Třebeška

Starosta obce : Petr Švasta

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f