Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 21.3.2016

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 21.3.2016 od 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

 

Přítomni : Fejfar Roman, Fišerová Ilona, Rajnltová Ladislava, Ševčík Vratislav, Švasta Petr,

               Bc.Tichá Ladislava

Nepřítomni : 0

Omluveni : Adamíra Svatopluk, Třebeška Vítězslav, ing.Vycpálková Hana

Hosté : 0

 

 

Program :         1.Úvod, volba návrhové komise

                        2.Schválení programu

                        3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                        4.Finanční zpráva

                        5.Kontejnar na papír – velkoobjemový

                        6.Prodejna Probluz – pronájem

                        7.Darování pozemků

                        8.Prodej pozemků st.p.č. 3/1 a 3/2 v k.ú. Dolní Přím

                        9.SDH Dolní Přím – žádost o příspěvek

                       10.Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouva o právu

                           provést stavbu (přípojka NN Dufek L. – Horní Přím)

                       11.Ostatní

                       12.Závěr

 

                       11/1.Byt v č.p. 27 – vyhodnocení žádostí

 

 

Zápis :

 

Bod č.1

Starosta obce Petr Švasta zahájil jednání zastupitelstva obce v 19.12 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné. Ihned poté přednesl návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat : Roman Fejfar a Ladislava Rajnltová. Jelikož nebyl podán jiný návrh, bylo složení návrhové komise zastupitelstvem schváleno.

Bod č.2

Návrhová komise předložila návrh na rozšíření programu o 1. bod na celkových 13 jednacích bodů. Zastupitelé program jednání v počtu 13 bodů schválili.

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu Vratislava Ševčíka a Bc.Ladislavu Tichou. Zastupitelé návrh schválili. Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Ilonu Fišerovou. Zastupitelstvo návrh schvaluje.

Bod č.4

Starosta předložil přítomným zastupitelům podrobnou finanční zprávu za období od 28.2.2016 do 20.3.2016. Příjmy na bankovním účtu v uvedeném období činily 197. 198,-Kč a výdaje 652. 631,-Kč. Zůstatek na účtu ke dni 20.3.2016 činil 4 183 375,-Kč. Členové zastupitelstva obce se seznámili s jednotlivými položkami a to jak na straně příjmů, tak na straně výdajů a po následné rozpravě finanční zprávu schválili bez výhrad.

Bod č.5

V tomto bodě jednání se zastupitelé zabývali výběrem dodavatele velkoobjemového kontejneru na papír. Svoje cenové nabídky předložily firmy :

Pilnaj Com s.r.o. Roudnice n/L                                  62.920,-Kč včetně DPH

Charvát CTS a.s. Okřínek                                          84.821,-Kč včetně DPH

Obě nabídky jsou zpracovány na kontejnery s odnímatelnou střechou.

Zastupitelstvo cenové kalkulace prostudovalo a schválilo nabídku s nižší cenou včetně DPH, tedy jako dodavatel nového velkoobjemového kontejneru byla schválena firma Pilnaj Com.

Bod č.6

Na základě zveřejněného záměru č.2/2016 o pronájmu prostor bývalé prodejny na Probluzi obec obdržela dvě žádosti o pronájem a to od firem Petr Kuštan Dolní Přím a DONN pet s.r.o. Jičín. Zastupitelé proto schválili výběr nájemce formou obálkové metody. Svoje nabídky nad částku 1.500,-Kč bez DPH, služeb a energií mohou zájemci doručit na obecní úřad do 5.4.2016 do 12.00 hod v zalepené obálce s nadpisem „Nájemné prodejna Probluz“. Obecní zastupitelstvo vybere nájemce na svém příštím jednání dne 11.4.2016.

Bod č.7

Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace zaslala obci Dolní Přím žádost o bezúplatný převod (darování) pozemků do svého vlastnictví. Konkrétně se jedná o pozemky, které se nacházejí pod silnicí II/324 (státní silnice HK – Nový Bydžov) a jsou zastavěny výše uvedenou silnicí :

k.ú. Dolní Přím

p.č. 632/28     o výměře        269 m2

p.č. 632/67     o výměře        12 045 m2

p.č. 632/70     o výměře        67 m2

p.č. 632/72     o výměře        1 935 m2

k.ú. Horní Přím

p.č. 301/11     o výměře        5 m2

Zastupitelstvo schvaluje záměr o darování výše uvedených pozemků. Tento záměr bude řádně zveřejněn na úřední desce obecního úřadu a po uplynutí zákonné lhůty bude o darování rozhodnuto na příštím jednání zastupitelstva dne 11.4.2016.

Bod č.8

Obecní zastupitelstvo schvaluje po řádném zveřejnění prodej obecních pozemků st.p.č. 3/1 o výměře 2 774 m2 a st.p.č. 3/2 o výměře 320 m2 v ceně 600,-Kč/ m2.

Bod č.9

SDH Dolní Přím požádal obec o finanční příspěvek na rok 2016. Jednalo by se o prostředky určené na údržbu a nákup techniky techniky, vybavení pro družstva žen a dětí a dovybavení hasičské klubovny. Zastupitelé žádost projednali a schválili finanční příspěvek na rok 2016 ve výši 20.000,-Kč. Starosta obce je pověřen podpisem veřejnoprávní smlouvy.

Bod č.10

V tomto bodě jednání se obecní zastupitelstvo seznámilo se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu, konkrétně se jedná o vybudování přípojky NN pro p. L.Dufka na Horním Přímě. Výše zmíněná přípojka bude uložena do obecního pozemku p.č. 172/1 v k.ú. Horní Přím. Zastupitelé podpis výše zmíněné smlouvy schvalují a pověřují starostu obce jejím podpisem.

Bod č.11/1

Přítomní zastupitelé projednali doručené žádosti o pronájem obecního bytu v č.p. 27 na Dolním Přím a jelikož jsou celkem tři žádosti, byl výběr nájemce schválen formou obálkové metody. Svoje zalepené obálky a nadpisem „Pronájem obecního bytu v č.p. 27“ a s uvedenou výší nájemného nad částku 5.500,-Kč/měsíčně bez služeb a energií mohou zájemci předkládat na obecní úřad do 5.4.2016 do 12.00 hod. vlastní výběr nájemce se uskuteční na jednání zastupitelstva dne 11.4.2016.

Bod č.12

Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednání zastupitelstva ve 20.23 hod. ukončil.

 

Usnesení č.4/2016

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje :      6 hlasy pro

                                                     0 proti

                                                     0 se zdržel

 

návrhovou komisi ve složení : Roman Fejfar a Ladislava Rajnltová

 

rozšíření programu o 1 bod na celkových 13 jednacích bodů

 

na ověřovatele zápisu : Vratislava Ševčíka a Bc.Ladislavu Tichou

na zapisovatele zápisu : Ilonu Fišerovou

 

finanční zprávu za období od 28.2.2016 do 20.3.2016 bez výhrad

 

jako dodavatele nového velkoobjemového kontejneru na papír firmu : Pilnaj Com s.r.o. v nabídkové ceně 62. 920,-Kč včetně DPH

 

výběr nájemce prostor bývalé prodejny na Probluzi formou obálkové metody

 

záměr č.4/2016 o darování obecních pozemků :

p.č. 632/28 o výměře 269 m2

p.č. 632/67 o výměře 12 045 m2

p.č. 632/70 o výměře 67 m2

p.č. 632/72 o výměře 1 935 m2

v k.ú. Dolní Přím

p.č. 301/11 o výměře 5 m2

v k.ú. Horní Přím

 

prodej obecních pozemků st.p.č. 3/1 o výměře 2 774 m2 a st.p.č. 3/2 o výměře 320 m2 oba v k.ú. Dolní Přím v ceně 600,-Kč/ m2

 

finanční příspěvek na rok 2016 pro SDH Dolní Přím ve výši 20.000,-Kč

 

znění smlouvy  o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 172/1 v k.ú. Horní Přím (přípojka NN, L.Dufek Horní Přím)

 

výběr nájemce obecního bytu v č.p. 27 na Dolním Přímě formou obálkové metody

 

 

V Dolním Přímě dne : 21.3.2016

 

Zapsala : Fišerová Ilona

 

Ověřovatelé zápisu : Vratislav Ševčík

                               Bc.Ladislava Tichá

 

Starosta obce : Petr Švasta

Místostarosta obce : Roman Fejfar

 

 

 

 

 

 

 

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f