Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 21.2.2011


Zápis z jednání zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 21.2.2011 od 19.oo hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě.

Přítomni : Adamíra Svatopluk, Ing. Bílek Jiří, Fišerová Ilona, Fejfar Roman, Ševčík Vratislav,
                Švasta Petr, Vejman Vladislav
Nepřítomni : 0
Omluveni : Blažej Josef, Rajnltová Ladislava

Program : 1.Úvod, volba návrhové komise
                2.Schválení programu
                3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
                4.Finanční zpráva
                5.Revokace ustavujícího zasedání ze dne 8.11.2010
                6.Vyhláška č. 1/2011 ( místní poplatek ze psů )
                7.Vyhláška č. 2/2011 ( zrušení vyhlášky o poplatku za komunální odpad )
                8.Vyhláška č. 3/2011 ( místní poplatek za užívání veřejného prostranství )
                9.Ceník k poskytovaným zařízením obce
              10.Prodej pozemků p.č. 594/12, 632/74 v k.ú. Dolní Přím
              11.Prodej pozemku p.č. 632/17 v k.ú. Dolní Přím
              12.SDH Dolní Přím – žádost o příspěvek na dětský karneval
              13.AFK Probluz – žádost o příspěvek na rok 2011
              14.ZKO Dolní Přím-Probluz ( žádost o příspěvek na rok 2011 )
              15.Zpráva stavebního výboru
              16.Vyhodnocení žádostí o odprodej obecního vozidla ( HKL 80-92, favorit )
              17.Různé
              18.Závěr

              17a)
              Audit za rok 2011
              17b)
              Žádost o příspěvek na ceny – Okrsek č. 13 Nechanice SDH
              17c)
              Náměty do Obecních novin
              17d)
              Žádost o příspěvek na vjezd ( p. Koutský )
              17e)
              Žádost o příspěvek na hudbu ( Paintball Dolní Přím )
              17f)
              Obec Stěžery ( žádost o úhradu neivestičních nákladů na žáka )

 


Zápis :
Bod č. 1
Jednání zastupitelstva zahájil v 19.15 hod starosta obce, přivítal přítomné členy zastupitelstva a podal návrh na členy návrhové komise, ve které by měli pracovat Adamíra Svatopluk a Ševčík Vratislav. Zastupitelstvo složení návrhové komise schvaluje.
Bod č. 2
Návrhová komise konstatovala, že jednání je usnášeníschopné a navrhla ke schválení rozšíření programu o 6 bodů v bodě 17. Různé. Zastupitelstvo rozšíření programu o 6 bodů schvaluje.
Bod č. 3
Dále návrhová komise seznámila členy zastupitelstva s návrhem na ověřovatele a zapisovatele zápisu. Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi p. Fejfar Roman a p. Vejman Vladislav, jako zapisovatelka zápisu byla navržena p. Fišerová Ilona. Zastupitelstvo všechny výše navržené do svých funkcí schvaluje.
Bod č. 4
Finanční zprávu za období od 28.1. do 20.2.2011 přednesl starosta obce. Zastupitelstvo tuto finanční zprávu schvaluje bez výhrad.
Bod č. 5
Starosta seznámil členy zastupitelstva s chybným označením výborů ustavených na ustavujícím zasedání obecního zastupitelstva ze dne 8.11.2010. Chyba se týká nesprávného označení komisí zastupitelstva. Podle § 84 odst. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zastupitelstvo zřizuje výbory a ne komise, jak je chybně uvedeno v zápise z ustavujícího zasedání. Zastupitelstvo proto revokuje svoje chybné rozhodnutí z ustavujícího zasedání o zřízení komisí a schvaluje zřízení výborů. Jejich složení se nemění s vyjímkou stavebního výboru, kde se počet mění ze čtyř členů na pět. Dodatečně byl jako pátý člen navržen p. Vejman Vladislav. Zastupitelstvo návrh schvaluje.
Bod č. 6
Zastupitelstvo projednalo návrh znění obecní vyhlášky č. 1/2011 o místním poplatku ze psů.Tato vyhláška č.1/2011 byla zastupitelstvem obce schválena, nabývá účinnosti dnem vyhlášení a je přílohou tohoto zápisu.
Bod č. 7
Zastupitelstvo projednalo návrh znění vyhlášky č. 2/2011 - zrušovací vyhláška ohledně poplatku za komunální odpad. Tato vyhláška č. 2/2011 byla zastupitelstvem schválena, nabývá účinnosti dnem vyhlášení a je přílohou tohoto zápisu.
Bod č. 8
Zastupitelstvo projednalo návrh znění vyhlášky č. 3/2011 – místní poplatek za užívání veřejného prostranství. Tato vyhláška č. 3/2011 byla zastupitelstvem schválena, nabývá účinnosti dnem vyhlášení a je přílohou tohoto zápisu.
Bod č. 9
Zastupitelstvo projednalo a následně schválilo ceník k poskytovaným zařízením obce. Tento ceník nabývá účinnosti dnem vyhlášení a je přílohou tohoto zápisu.
Bod č. 10
Obecní zastupitelstvo projednalo a jelikož se nepřihlásil jiný zájemce, schválilo prodej pozemků p.č. 594/12 v k.ú. Dolní Přím o výměře 101 m2 za cenu 180,-Kč / 1 m2 ( 18.180,-Kč ) a p.č. 632/74 v k.ú. Dolní Přím o výměře 135 m2 za cenu 5,-Kč / 1 m2 ( 675,-Kč ) p. Tejklovi.  Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy.

Bod č. 11
Obecní zastupitelstvo projednalo a jelikož se ani v tomto případě nepřihlásil jiný zájemce, tak schválilo prodej pozemku p.č. 632/17 v k.ú. Dolní Přím o výměře 103 m2 za cenu 5,-Kč / 1 m2 ( 515,-Kč ) p. Čtvrtečkovi. Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy.
Bod č. 12
Kulturní výbor předložil zastupitelstvu žádost SDH Dolní Přím o příspěvek na ceny pro děti na Dětský karneval, který se uskuteční v neděli 20.3.2011 v obecním hostinci na Dolním Přímě. Zastupitelé schvalují příspěvek ve výši 2.500,-Kč. Finance budou proplaceny na základě předložených dokladů za nákup cen. Zajistí satrosta a účetní obce.
Bod č. 13
Sportovní výbor předložil žádost o příspěvek na rok 2011 pro fotbalový oddíl AFK Probluz. Zastupitelstvo schválilo příspěvek ve formě úhrady za využívaní tělocvičny ve Všestarech ( cca 18.000,-Kč ), úhradu za dopravu A mužstva na mistrovské utkání v I.B třídě do Ohnišova ( cca 6.000,-Kč ). Po dohodě s SDH Dolní Přím bude umožněno využívat obecní mikrobus na utkání žáků a elévu.
Bod č. 14
Starosta seznámil členy zastupitelstva s žádostí kynologické organizace ZKO Dolní Přím – Probluz o finanční příspěvek na rok 2011, který je ve výši 20.000,-Kč. Tento příspěvek bude použit na nákup směrových tabulek označujících polohu cvičiště, na ceny u příležitosti konání tradiční Soutěže voříšků a konání MR rotwajlerů. Zastupitelstvo žádost projednalo a schválilo ve výši 20.000,-Kč. Finanční prostředky budou proplaceny na základě doložených faktur. Zajistí starosta a účetní obce.
Bod č. 15
Zastupitelstvo se seznámilo se zprávou o činnosti stavebního výboru za rok 2010, ve které jsou naznačeny i akce na rok 2011 a výhledově až do roku 2014. Zastupitelstvo bere zprávu stavebního výboru na vědomí.
Bod č. 16
Členové zastupitelstva se seznámili s jedinou žádostí o odprodej obecního vozidla Škoda Favorit ( HKL 80-92 ). Tuto žádost předložil p. Chládek v nabídkové ceně 5.000,-Kč. Protože jak již bylo zmíněno, tato žádost je jediná, byl prodej obecního vozidla schválen pro p. Chládka za nabídkovou cenu 5.000,-Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy.
Bod č. 17a)
Starosta seznámil členy zastupitelstva s výsledkem auditu hospodaření obce za rok 2010, který provedli pracovníci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Byly zjištěny drobné odchylky v účtování, které byly do konce přezkoumání odstraněny. Celkový výsledek je tedy bez zjištěných závad a nedostatků. Zastupitelstvo bere zprávu o výsledku přezkoumání na vědomí a schvaluje odměnu pro účetní ve výši 2.000,-Kč.
Bod č. 17b)
Starosta tlumočil zastupitelstvu žádost Okrsku č. 13 Nechanice o příspěvek na sady pohárů pro okrskové soutěže ve výši 1.000,-Kč. Při této příležitosti starosta navrhl zastupitelům, zda by bylo možné finanční příspěvek navýšit na 2.000,-Kč a to vzhledem ke skutečnosti, že je v okrsku mimo jiné 5 družstev starších dětí a tři družstva mladších dětí. A už jenom tito mladí hasiči by si zasloužili více oceňovat, aby měl do budoucna kdo nahradit dnešní členy dobrovolných hasičů. Zastupitelstvo poskytnutí příspěvku ve výši 2.000,-Kč schvaluje.

Bod č. 17c)
Starosta informoval zastupitele o zatím dostupných reakcích občanů na vydání Obecních novin. Z těchto ohlasů je zřejmé, že většina našich občanů s vydáváním místního periodika souhlasí. Do příštího čísla jsou již shromažďovány další náměty a připomínky občanů, jako například informace o službě pedikérky a maséra, kteří dojíždějí na Probluz. Zastupitelstvo bere informaci na vědomí a pověřuje odpovědnou redaktorku p. Fišerovou zahrnout všechny nové informace do příštího vydání Obecních novin.
Bod č. 17d)
Stavební výbor předložil žádost p. Koutského z Probluze o příspěvek na vjezd. Jelikož ale nebyly dodány všechny potřebné dokumenty, budou zastupitelé žádost projednávat až po doložení potřebných dokladů.
Bod č. 17e)
Kulturní výbor předložil zastupitelstvu žádost Paintball clubu Dolní Přím o příspěvek na hudbu u příležitosti uspořádání Maškarního plesu. Ale ani v tomto případě nebyla žádost kompletní a proto se jí bude zastupitelstvo zabývat až po dodání všech potřebných dokladů.
Bod č. 18
Po vyčerpání všech bodů programu starosta jednání zastupitelstva obce Dolní Přím ve 22.05 hod ukončil.
Usnesení č. 3/2011
Obecní zastupitelstvo volí : 7 hlasy pro
                                           0 proti
                                           0 se zdržel
návrhovou komisi ve složení Adamíra Svatopluk, Ševčík Vratislav

ověřovatele zápisu : Fejfara Romana, Vejmana Vladislava
zapisovatelku zápisu : Fišerovou Ilonu
obecní zastupitelstvo schvaluje : 7 hlasy pro
                                                    0 proti
                                                    0 se zdržel
finanční zprávu za období od 28.1. do 20.2.2011 bez výhrad

revokaci bodu č. 6 z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva ze dne 8.11.2010 ( volba výborů zastupitelstva ) a doplnění stavebního výboru o jednoho člena ( Vejman Vladislav )

obecně závaznou vyhlášku č.1/2011 ( místní poplatek ze psů )

obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 ( zrušení obecně závazné vyhlášky č. 3/2006, kterou se stanovuje poplatek za komunální odpad )

obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011 ( místní poplatek za užívání veřejného prostranství )

ceník k poskytovaným zařízením obce Dolní Přím

prodej pozemků p.č. 594/12 v k.ú. Dolní Přím o výměře 101 m2 za cenu 180,-Kč/m2 a
p.č. 632/74 v k.ú. Dolní Přím o výměře 135 m2 za cenu 5,-Kč/m2 p. Tejklovi


prodej pozemku p.č. 632/17 v k.ú. Dolní Přím o výměře 103 m2 za cenu 5,-Kč /m2
p. Čtvrtečkovi

finanční příspěvek ve výši 2.500,-Kč pro SDH Dolní Přím ( nákup cen na Dětský karneval )

finanční odměnu pro účetní obce ve výši 2.000,-Kč

úhradu nákladů na dopravu hráčů mužstva dospělých AFK Probluz na utkání I.B třídy do Ohnišova, po dohodě s SDH Dolní Přím poskytnutí obecního mikrobusu na mistrovská utkání žáků a elévů AFK Probluz

finanční příspěvek na rok 2011 pro ZKO Dolní Přím-Probluz ve výši 20.000,-Kč ( finance budou proplaceny po doložení faktur a pokladních bloků )

finanční příspěvek na rok 2011 pro Okrsek č.13 Nechanice ve výši 2.000,-Kč ( příspěvek bude použit na nákup pohárů pro vítězná družstva v okrskové soutěži )

nákup nového obecního vozidla v ceně do 110.000,-Kč

prodej obecního vozidla ( HKL 80-92, Favorit ) za cenu 5.000,-Kč p. Chládkovi


obecní zastupitelstvo neschvaluje : 7 hlasy proti
                                                        0 pro
                                                        0 se zdržel
žádost o příspěvek na vjezd pro p. Koutského ( nedodání potřebných dokladů – faktury )

žádost o příspěvek na hudbu pro Paintball club Dolní Přím ( nedodání potřebných dokladů )

žádost o úhradu neinvestičních nákladů na žáka ( J. Formánek ) pro Obec Stěžery


obecní zastupitelstvo bere na vědomí :
zprávu stavebního výboru
výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2011
náměty do příštího čísla Obecních novin
připravený vzor nájemní smlouvy na hrobové místo na hřbitově na Probluzi

V Dolním Přímě dne : 21.2.2011
Zapsala : Fišerová Ilona
Ověřovatelé zápisu : Fejfar Roman
                                 Vejman Vladislav
starosta obce : Švasta Petr
místostarostka obce : Rajnltová Ladislava

 

 

 


 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f