Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 21.12.2015

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 21.12.2015 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

 

Přítomni : Adamíra Svatopluk, Fejfar Roman, Fišerová Ilona, Rajnltová Ladislava,

               Ševčík Vratislav, Švasta Petr, Bc.Tichá Ladislava,    Třebeška Vítězslav,

               Ing.Vycpálková Hana

Nepřítomni : 0

Omluveni : 0

Hosté : Hanka Petr

 

Program :         1.Úvod, volba návrhové komise

                        2.Schválení programu

                        3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                        4.Finanční zpráva

                        5.Rozpočtové opatření č.8/2015

                        6.Návrh rozpočtu na rok 2016

                        7.Rozpočtový výhled 2015 – 2018

                        8.Audit

                        9.Opatření k nápravě chyb a nedostatků

                       10.Směrnice č.1/2015 (zakázky malého rozsahu)

                       11.Zásady pro poskytování dotací a příspěvků

                       12.MS Háj Stěžery – žádost o příspěvek na rok 2016

                       13.Šipkaři Dolní Přím – žádost o příspěvek na rok 2015

                       14.Prodejna Probluz – pronájem

                       15.Smlouva o smlouvě budoucí (věcné břemeno

                            kabelové vedení NN Švasta, Horní Přím)

                       16.Ostatní

                       17.závěr

 

                       16/1.Objekt volnočasových aktivit Horní Přím

 

Zápis :

 

Bod č.1

Starosta obce Petr Švasta zahájil jednání obecního zastupitelstva v 19.12 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné. Následně přednesl návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat Vítězslav Třebeška a Ladislava Rajnltová. Zastupitelé návrh a tím i složení návrhové komise schvalují.

Bod č.2

Návrhová komise předložila návrh na rozšíření programu jednání o 1 bod na celkových 18 bodů. Přítomní zastupitelé rozšíření programu schvalují.

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu Romana Fejfara a ing. Hanu Vycpálkovou. Zastupitelstvo návrh schvaluje.

Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Ilonu Fišerovou. Zastupitelstvo návrh schvaluje.

Bod č.4

Starosta obce předložil přítomným zastupitelům finanční zprávu za období od 20.11.2015 do 21.12.2015. Příjmy na bankovním účtu v uvedeném období činily 1 752 013,-Kč a výdaje 1 247 010,-Kč. Zůstatek na účtu ke dni 21.12.2015 je 4 521 492,-Kč. Členové zastupitelstva se podrobně seznámili s jednotlivými položkami jak na straně příjmů, tak i na straně výdajů a po následném projednání finanční zprávu schválili bez výhrad.

Bod č.5

Finanční výbor předložil obecnímu zastupitelstvu Rozpočtové opatření č.8/2015. Zastupitelé se seznámili s rozpočtovými změnami na straně příjmů i s rozpočtovými změnami v kapitole výdajů. Kapitola rozpočtových příjmů se navyšuje o 1 730 637,86 Kč. Rozpočtové výdaje se navyšují o 1 280 737,86 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je + 449 900,-Kč. Zastupitelé Rozpočtové opatření č.8/2015 schvalují bez výhrad.

Bod č.6

Starosta spolu s finančním výborem předložili zastupitelům návrh rozpočtu obce na rok 2016. Tento návrh je pozměněn v položkách výdajů oproti návrhu, který byl vyvěšen na úřední desce a na základě těchto změn je finální návrh rozpočtu obce na rok 2016 navrhován jako schodkový s tím, že schodek rozpočtu je kryt přebytkem hospodaření z minulých let (ten činí 4 500 000,-Kč). V příjmech činí návrh rozpočtu částku 9 196 300,-Kč a ve výdajích 9 767 500,-Kč. Schodek rozpočtu činí 571 200,-Kč. Pro lepší kontrolu plnění rozpočtu v průběhu roku zastupitelstvo stanovuje jako závazné ukazatele rozpočtu dodržení objemu jednotlivých paragrafů s tím, že přesuny mezi jednotlivými položkami uvnitř paragrafů jsou v kompetenci starosty a účetní obce. Členové zastupitelstva následně rozpočet obce na rok 2016 schvalují bez výhrad.

Bod č.7

Finanční výbor seznámil zastupitele s upraveným rozpočtovým výhledem na období 2015 – 2018. Zastupitelé rozpočtový výhled schvalují.

Bod č.8

Starosta obce seznámil zastupitele s výsledkem auditu dílčího hospodaření obce, který byl jako každoročně proveden pracovníky Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Kontrolou byly zjištěny chyby a nedostatky. Jedná se o překročení výdajů schválených rozpočtem a to v rozmezí od 1,6 – 61,4 %, v absolutních hodnotách se pak jedná o částky v podstatě velmi nízké, od 313,-Kč do 3. 439,-Kč. Starosta i účetní obce byli poučeni o nutnosti důslednější kontroly plnění rozpočtu. Zastupitelé berou výsledek auditu na vědomí.

Bod č.9

Starosta obce předložil obecnímu zastupitelstvu návrh Opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání hospodaření Obce Dolní Přím za rok 2015, které ukládá následující :

Uložit účetní obce, aby pečlivě kontrolovala každý měsíc plnění rozpočtu a dávala včas podněty k přijetí rozpočtových opatření. Starosta obce odpovídá zato, že nebudou financovány akce dříve, než budou řádně rozpočtově kryty. V případě, že bude nutné navyšovat některé položky ve výdajích v rámci rozpočtu, musí být rozpočtové opatření schváleno ještě před uskutečněnými výdaji. Zastupitelstvo znění Opatření k nápravě chyb a nedostatků schvaluje.

Bod č.10

Starosta obce spolu se stavebním výborem předložili návrh na znění směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu. Všichni přítomní zastupitelé se pečlivě seznámili se zněním navrhované směrnice, kterou následně schválili. Tato směrnice je k nahlédnutí na obecním úřadě.

Bod č.11

Starosta obce seznámil přítomné členy zastupitelstva s návrhem směrnice, která pro rok 2016 a další, upravuje pravidla pro poskytování finančních dotací z rozpočtu obce Dolní Přím. Součástí této směrnice je i vzor žádosti, které se budou na úřadě přijímat a evidovat. Vzor žádosti a vlastní směrnice budou umístěny na webových stránkách obce. Směrnici č.1/2015 zastupitelstvo schvaluje.

Bod č.12

Myslivecké sdružení Háj Stěžery podalo žádost o příspěvek na svoji činnost na rok 2016. Jedná se o prostředky, které budou použity na zaléčení zvěře, opravu krmelců a techniky ve vlastnictví spolku. Obecní zastupitelstvo schválilo finanční příspěvek ve výši 15.000,-Kč.

Bod č.13

Šipkařský oddíl Rebelové Dolní Přím předložil žádost o finanční příspěvek na rok 2015 ve výši 14.418,-Kč. Zastupitelé po prostudování žádosti schválili příspěvek ve výši 8.000,-Kč.

Bod č.14

Obec Dolní Přím projednala žádost o pronájem bývalé prodejny na Probluzi. Po řádném zveřejnění záměru pronajmout uvedené prostory se ozval jediný zájemce a to firma Hlaváč –podlahy s.r.o. Vzhledem k tomu, že p. Hlaváč svou žádost o pronájem bývalé prodejny stáhl ještě před samotným schvalováním, budou tyto obecní prostory dále nabízeny k pronájmu.

Bod č.15

Obecní zastupitelstvo se seznámilo s návrhem Smlouvy o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu (smluvními stranami jsou Obec Dolní Přím a ČEZ Distribuce a.s.). Konkrétně se jedná o uložení nového kabelového vedení NN do obecního pozemku p.č. 293/1 v k.ú. Horní Přím. Obecní zastupitelstvo uzavření smlouvy schvaluje a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.

Bod č.16/1

Stavební výbor seznámil přítomné zastupitele s projektem, který se týká stavebních úprav objektu volnočasových aktivit na Horním Přímě, který má nahradit dosavadní a již nevyhovující prostory volební místnosti. Náklady na vyhotovení projektu ke stavebnímu povolení jsou vyčísleny na 40.000,-Kč. Zastupitelé také projednali harmonogram přípravných prací, které obsahují vybudování nového oplocení a úpravu terénu v bezprostřední blízkosti objektu. Vlastní práce na rekonstrukci by měli být zahájeny a ukončeny v roce 2017. Zastupitelstvo následně schválilo vyhotovení projektu v ceně 40.000,-Kč a zahájení přípravných prací.

Bod č.17

Po vyčerpání všech bodů programu starosta všem přítomným popřál klidné a pohodové vánoční svátky a šťastný vstup do roku 2016 a jednání zastupitelstva ve 21.12 hod. ukončil.

 

Usnesení č.14/2015

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje :           8 hlasy pro

                                                           0 proti

                                                           0 se zdržel

 

návrhovou komisi ve složení Ladislava Rajnltová a Vítězslav Třebeška

 

rozšíření programu o 1 bod na celkových 18 bodů

 

jako ověřovatele zápisu ing. Hanu Vycpálkovou a Romana Fejfara

jako zapisovatele zápisu Ilonu Fišerovou

 

finanční zprávu za období od 20.11.2015 do 21.12.2015 bez výhrad

 

rozpočtové opatření č.8/2015 bez výhrad

 

rozpočet na rok 2016 (jako schodkový)

 

rozpočtový výhled na období 2015 – 2018

 

opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání hospodaření obce

 

směrnici č.1/2015 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

 

směrnici č.2/2015 Zásady o poskytování a čerpání dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Dolní Přím

 

finanční příspěvek ve výši 15.000,-Kč na rok 2016 pro MS Háj Stěžery

 

finanční příspěvek ve výši 8.000,-Kč na rok 2015 pro oddíl šipkařů Rebelové Dolní Přím

 

znění smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu mez i Obcí Dolní Přím a společností ČEZ Distribuce a.s.

 

vyhotovení projektu ke stavebnímu povolení na objekt volnočasových aktivit Horní Přím v ceně 40.000,-Kč

 

 

V Dolním Přímě dne : 21.12.2015

 

Zapsala : Ilona Fišerová

 

Ověřovatelé zápisu :  Roman Fejfar

                               Ing. Hana Vycpálková

Starosta obce : Švasta Petr

Místostarosta obce : Roman Fejfar

 

 

 

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f