Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 21.12.2010


Zápis z jednání zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 21.12.2010 od 19.oo hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě.

Přítomni : Adamíra Svatopluk, Ing. Bílek Jiří, Blažej Josef, Fejfar Roman, Fišerová Ilona,
               Rajnltová Ladislava, Ševčík Vratislav, Švasta Petr, Vejman Vladislav
Nepřítomni : 0
Omluveni : 0
Hosté : 0

Program : 1.Úvod, volba návrhové komise
               2.Schválení programu
               3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
               4.Finanční zpráva
               5.Rozpočet na rok 2011
               6.Rozpočtový výhled na r. 2011 – 2014
               7.Rozpočtové změny č. 4/2010
               8.Prodej obecního pozemku p.č. 632/6 v k.ú. Dolní Přím
               9.Kanalizace Horní Přím
             10.Hodnocení roku 2010
             11.Různé
             12.Závěr

11a) Příspěvky na plesy
11b) Prodej obecního vozidla ( favorit )
11c) MP ( smlouva o zajištění služeb v oblasti odpadů )
11d) Rozhodování starosty ( 1.000,- Kč – 20.000,- Kč – zákon o obcích )
11e) Nabídka spolupráce, Mgr. Hošna – zpravodaj obce )
11f) Vánoční stromky v místních částech N. Přím, H. Přím a Jehlice – nové nasvícení
11g) Snížení odměn zastupitelům
11h) Prointepo ( žádost o příspěvek – M. Železný )
11ch) Územní plán – změna č. 2
11i) Stodola prodej ( 750.000,-Kč – Niva Dolní Přím )

Zápis :
Bod č. 1
Jednání zastupitelstva zahájil v 19.10 hod starosta obce. Přivítal přítomné zastupitele a podal návrh na složení návrhové komise, ve které by měli zasednout I. Fišerová a Ing. J.Bílek. Jelikož nebyl podán jiný návrh, byli navržení členové zastupitelstvem zvoleni.
Bod č. 2
Návrhová komise předložila návrh na rozšíření programu o 10 podbodů v bodě 11) Různé. Zastupitelstvo rozšíření programu schvaluje.
Bod č. 3
Návrhová komise pak dále předložila návrh na ověřovatele a zapisovatele zápisu v tomto složení. Ověřovatelé Adamíra S., Ševčík V., zapisovatelka Rajnltová L. Jelikož ani v tomto případě nebyl podán jiný návrh, členové zastupitelstva schválili jako ověřovatele zápisu Adamíru Svatopluka a Ševčíka Vratislava, jako zapisovatelku Rajnltovou Ladislavu. 

Bod č. 4
Finanční zpávu zaobdobí od 29.11. do 21.12.2010 přednesl starosta obce Petr Švasta. Zpráva konstatuje, že v kapitole příjmů bylo za dané období přijato 655.924,- Kč a v kapitole výdajů bylo vydáno 544.415,- Kč. Stav účtu k 21.12.2010 je ve výši 1.364.486,- Kč. Zastupitelstvo finanční zprávu schválilo bez výhrad.
Bod č. 5
Finanční výbor předložil ke schválení rozpočet na rok 2011, kde je v příjmové kapitole počítáno s příjmy v celkové výši 7.565.780,-Kč a ve výdajové kapitole je počítáno s výdaji ve výši 7.701.600,-Kč. Schodek ve výši 135. 820,- Kč bude kryt přebytkem z roku 2010. Členové zastupitelstva rozpočet na rok 2011 následně schválili.
Bod č. 6
Finanční výbor předložil členům zastupitelstva ke schválení rozpočtový výhled na r. 2011 – 2014. Zastupitelstvo rozpočtový výhled schvaluje bez výhrad.
Bod č. 7
Starosta spolu s finančním výborem předložili zastupitelstvu k projednání a následnému schválení rozpočtové změny č.4/2010. Členové zastupitelstva rozpočtové změny č. 4/2010 podrobně projednali a poté je s drobnou výhradou ( do soupisu zahrnovat i předchozí změny tak, aby bylo jasné, že v danných kapitolách již změny v kalendářním roce proběhly a jsou tudíž odlišné od schváleného rozpočtu ) schválili. Zajistí účetní a starosta obce.
Bod č. 8
Stavební komise seznámila zastupitele s žádostí firmy A.S.A. s.o.r. Praha týkající se odkoupení pozemku p.č. 632/6 o výměře 253 m2 v k.ú. Dolní Přím. Jedná se o pozemek, který bezprostředně sousedí s pozemky ve vlastnictví společnosti A.S.A. s.r.o. a pro obec nemá žádný zásadní význam. Zastupitelstvo proto rozhodlo tento pozemek prodat za cenu 180,-Kč / 1 m2. Záměr o prodeji bude zveřejněn na úřední desce obecního úřadu a po uplynutí zákonné lhůty bude rozhodnuto o definitivním prodeji. Zajistí starosta obce.
Bod č. 9
Starosta informoval zastupitelstvo o nabídce společnosti VAK a.s. Hradec Králové ohledně prodeje části kanalizace na Horním Přímě. Jedná se o cca 400 m kanalizační stoky v obci Horní Přím v zůstatkové ceně k 30.1.2010 ve výši 243.437,-Kč. Od této ceny by se odečetly náklady na vybudování vodovodu ve Sluneční ulici na Dolním Přímě ( hradila obec ). Po tomto odečtu by se měla výsledná cena za kanalizační řad v místní části Horní Přím pohybovat okolo 90.000,-Kč až 100.000,-Kč. Zastupitelstvo nabídku posoudilo a rozhodlo část kanalizační stoky na Horním Přímě a to z toho důvodu, že celý přivaděč a spodní část kanalizační stoky je v majetku obce a střed a vrchní část je majetkem společnosti VAK a.s. Hradec Králové, za cenu ve výši do 100.000,-Kč odkoupit, tudíž že nabídku schvaluje. Po vypracování návrhu kupní smlouvy je starosta pověřen seznámit s jejím obsahem zastupitelstvo obce.
Bod č. 10
Starosta v tomto bodě stručně shrnul uplynulý rok a vyhodnotil jej jako úspěšný. Zároveň však také konstatoval, že se řada věcí nepodařila úspěšně dokončit. Například propojení chodníku mezi Štěpinovými a Pavlíkovými na Dolním Přímě. Zároveň také poděkoval bývalému zastupitelstvu za spolupráci při spravování obce a vyslovil přesvědčení, že nové zastupitelstvo bude v tomto úsilí pokračovat.
Bod č. 11/11a
Kulturní komise požádala zastupitele o vyjádření k příspěvkům na hudbu pro pořadatele plesů z řad organizací působících v katastru obce. Tento příspěvek byl poskytován v maximální výši 5.000,-Kč.
Zastupitelstvo poskytování tohoto příspěvku ve výši 5.000,-Kč schvaluje.
Bod č. 11/11b
Zastupitelé rozhodli o prodeji obecního osobního automobilu Škoda Favorit. Prodej se uskuteční obálkovou metodou při vyvolávací ceně 5.000,-Kč. Upřednostněna bude nejvyšší nabídka. Obálky s nabídkami budou rozlepeny na zasedání zastupitelstva obce dne 21.2.2011. Termín pro doručení obálek byl stanoven na 19.2.2011 do 12.oo hod na obecní úřad Dolní Přím přímo do kanceláře nebo do poštovní schránky.
Bod č. 11/11c
Zastupitelstvo se seznámilo se zněním návrhu smlouvy na zajištění a likvidaci odpadů od roku 2011 mezi obcí Dolní Přím a společností MP Jaroměř a.s. Návrh smlouvy zastupitelstvo schvaluje a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. Služby související s likvidací SKO budou řešeny mezi společností MP Jaroměř a.s. a jednotlivými občany, přičemž první svoz SKO proběhne v pátek 7.1.2011. Termín vybírání poplatků od občanů bude upřesněn až po vyjádření vedení společnosti MP Jaroměř a.s.
Bod č. 11/11d
V souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích požádal starosta o to, zda by mohl v některých vyjímečných případech rozhodovat bez předchozího projednání v zastupitelstvu. Jako příklad uvedl nedostatek teplé vody v kuchyni ve škole na Probluzi, kdy bylo nutné rychle rozhodnout o tom, jak bude dostatek teplé vody zajištěn.( Vyřešeno nákupen stejného typu el. ohřívače ). V § 85 zákona č. 128/2000 Sb,. o obcích se mimo jiné uvádí, že zastupitelstvu je vyhrazeno rozhodování o majetkových úkonech které převyšují 20.000,-Kč. To ovšem neznamená, že bude mít starosta právo rozhodovat o všech částkách nižších než je 20.000,-Kč. Zastupitelstvo si proto vyhrazuje právo vědět o všech případech týkajících se majetkoprávních úkonů, jak to stanovuje § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
Bod č. 11/11e
Mgr. J. Hošna nabídl obci spolupráci v oblasti poradenství při přípravě vydávání obecního zpravodaje, který zastupitelstvo připravuje pro rok 2011. Zastupitelé nabídku přijali a po jmenování redakční rady bude této nabídky využito.
Bod č. 11/11f
Starosta podal návrh na nákup nového vánočního osvětlení pro vánoční stromky v místních částech Horní Přím, Nový Přím a Jehlice. Stávající osvětlení je již nevyhovující a poruchové. Zastupitelstvo návrh schvaluje a pověřuje starostu obce nákupem nového vánočního osvětlení do výše uvedených místních částí.
Bod č. 11/11g
Starosta seznámil členy zastupitelstva s rozhodnutím vlády o snížení odměn pro členy zastupitelstev obcí, které nabívá platnosti dnem 1.1.2011. Od 1. ledna 2011 budou odměny pro členy zastupitelstva obce Dolní Přím činit 1.815,-Kč, pro neuvolněnou místostarostku 15.807,-Kč. Všem, včetně starosty se odměna snižuje. Snížení odměn od 1.1.2011 zastupitelstvo schvaluje.
Bod č. 11/11h
Starosta předložil zastupitelstvu žádost Základní školy a Mateřské školy Prointepo s.r.o. Hradec Králové o příspěvek na žáka M. Železného. Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na rok 2011 ve výši 5.000,-Kč. Zajistí účetní a starosta obce.
Bod č. 11/11ch
Starosta spolu se stavební komisí seznámili zastupitelstvo s ustanovením § 102 odst. 2 stavebního zákona, které začne platit od 1.1.2012 ve kterém se praví, že vlastníkovi pozemků, jehož určení k zastavění bylo zrušeno na základě změny územního plánu, nebo vydáním nového územního plánu, náleží náhrada. A jelikož obec již zažádala o pořízení nového územního plánu ( jeho schválení je termínováno ož po 1.1.2012 ) je třeba posoudit tuto záležitost tak, aby nemusela obec náhrady za případné změny proplácet. Zastupitelstvo tedy schvaluje podání žádosti o prověření projektantem, který posoudí plochy u nichž není předpoklad, že by byly v brzké době zastavěné, nebo nebudou odpovídat koncepci nového územního plánu tak aby byly z nového územního plánu vypuštěny a navráceny do původního využití. Zajistí starosta obce a stavební komise.
Bod č. 11/11i
Obecní zastupitelstvo schválilo prodej objektu obecní stodoly na pozemcích ¼, 1/1 a 1/9 všechny v k.ú. Dolní Přím, včetně těchto pozemků společnosti Niva s.r.o. Dolní Přím za cenu 750.000,-Kč. Cena je nižší než je na znaleckém posudku a to z důvodu stavu objektu, nedostatku obecních finančních prostředků na opravy a udržování a dalšího možného využití. U společnosti Niva s.r.o. Dolní Přím je záruka, že bude objekt opraven a využíván. Úhrada kupní částky bude provedena vedvou splátkách a to první splátka ve výši 300.000,-Kč bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy a druhá ve výši 450.000,-Kč bude uhrazena do 30.6.2011. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy.
Bod č. 12
v závěru jednání zastupitelstva seznámila zástupkyně obce ve školské radě při Základní škole na Probluzi p. I. Fišerová o průběhu jednání školské rady. Po tomto závěrečném vystoupení starosta popřál všem členům zastupitelstva klidné a radostné prožití svátků vánočních a šťastný vstup do roku 2011. Jednání bylo ukončeno ve 21.40 hod.
Usnesení č. 16/2010
Obecní zastupitelstvo volí : 9 hlasy pro
                                       0 proti
                                       0 se zdržel
návrhovou komisi ve složení I. Fišerová, Ing. J. Bílek
obecní zastupitelstvo schvaluje : 9 hlasy pro
                                                0 proti
                                                0 se zdržel
jako ověřovatele zápisu Adamíru Svatopluka a Ševčíka Vratislava
jako zapisovatelku Rajnltovou Ladislavu

program jednání rozšířený o 10 podbodů v bodě 11. Různé

finanční zprávu za období od 29.11. do 21.12.2010 bez výhrad

rozpočet na rok 2011

rozpočtový výhled na r. 2011 – 2014

rozpočtové změny č. 4/2010

prodej pozemku p.č. 632/6 v k.ú. Dolní Přím o výměře 253 m2

odkoupení části kanalizační stoky v místní části Horní Přím v ceně do 100.000,-Kč od společnosti VAK a.s. Hradec Králové

příspěvky na hudbu pro organizace působící v katastru obce při pořádání plesů ve výši 5.000,-Kč

prodej obecního osobního automobilu Škoda Favorit obálkovou metodou za vyvolávací cenu 5.000,-Kč, nabídky se budou přijímat do 19.2.2011 do 12.oo hod., vyhodnocení nabídek proběhne 21.2.2011

starostovi obce možnost rozhodovat ve vyjímečných případech ( do 20.000,-Kč ) o majetkoprávních úkonech

znění smlouvy mezi obcí Dolní Přím a společností MP Jaroměř v nakládání a likvidaci odpadů

nákup nového vánočního osvětlení pro místní části Horní Přím, Nový Přím a Jehlice

snížení odměn pro zastupitele obce Dolní Přím

 


žádost obce o prověření zastavitelných ploch vymezených platným Územním plánem obce Dolní Přím

prodej objektu obecní stodoly na pozemcích p.č. ¼, 1/1 a 1/9 včetně těchto pozemků společnosti Niva s.r.o. Dolní Přím za cenu 750.000,-Kč

obecní zastupitelstvo schvaluje : 8 hlasy pro
                                                0 proti
                                                1 se zdržel
příspěvek na rok 2011 pro Základní školu a Mateřskou školu Prointepo s.r.o. Hradec Králové na žáka M. Železného ve výši 5.000,-Kč


V Dolním Přímu dne : 21.12.2010
Zapsala : Rajnltová Ladislava
Ověřovatelé zápisu : Adamíra Svatopluk
                              Ševčík Vratislav
Starosta obce : Švasta Petr
Místostarostka obce : Rajnltová Ladislava

 


 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f