Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 20.9.2021

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 20.9.2021 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

 

Přítomni : Fejfar Roman, Kroupa Milan, Rajnltová Ladislava, Ševčík Vratislav, Švasta Petr,

                Bc. Tichá Ladislava, Mgr. Vlastník Marek, Ing. Vycpálková Hana

Omluveni : Třebeška Vítězslav

Hosté : Ing. Homoláč

 

Program :               1. Úvod, volba návrhové komise

                               2. Schválení programu

                               3. Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                               4. Finanční zpráva

                               5. Rozpočtové opatření č.6/2021

                               6. ZŠ a MŠ Probluz – družina, vjezd

                               7. Záměr č.3/2021

                               8.Vybavení obce (půjčovné, pořízení nového)

                               9. Ostatní

                            10. Závěr

 

                           9/1. Dělení pozemku p.č. 452/1 v k.ú. Probluz

                           9/2. Výsadba alejí

 

Zápis :

 

Bod č.1

Jednání obecního zastupitelstva zahájil starosta obce v 19.05 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné a přednesl návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat Ladislava Rajnltová a Mgr. Marek Vlastník. Jelikož nebyl podán jiný návrh, zastupitelé složení návrhové komise schválili.

Veřejné hlasování :                8 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.2

Návrhová komise předložila návrh na program jednání, který je rozšířen o 2. body na celkových 12 jednacích bodů. Zastupitelé takto rozšířený program jednání schvalují.

Veřejné hlasování :                8 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu Ing. Hanu Vycpálkovou a Vratislava Ševčíka. Zastupitelé návrh schvalují.

Veřejné hlasování :                8 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Bc. Ladislavu Tichou. Přítomní zastupitelé návrh schvalují.

Veřejné hlasování :                8 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.4

Starosta obce ve spolupráci s finančním výborem přednesl finanční zprávu za období od 22.8.2021 do 13.9.2021. Příjmy za dané období činily 605.143,-Kč a výdaje 887.702,Kč. Zastupitelé si dokument důkladně prostudovali a po diskuzi finanční zprávu schválili bez výhrad.

Veřejné hlasování :                8 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.5

Starosta obce ve spolupráci s finančním výborem předložil k projednání Rozpočtové opatření č.6/2021. Navýšení v příjmech se týká částky 114.000,-Kč (daň z hazardních her, dar koupaliště a dotace na volby). Ve výdajích se navyšuje celkem o 323.000,-Kč (pořízení skákacího hradu, párty stanů, pořízení herního prvku na dětské hřiště u ZŠ a výdaje na volby). Rozdíl v příjmech a výdajích ve výši 209.000,-Kč bude hrazen z přebytku hospodaření z roku 2020. Zastupitelé po projednání rozpočtové opatření č.6/2021 schválili bez výhrad.

Veřejné hlasování :                 8 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.6

Starosta ve spolupráci se stavebním výborem seznámil přítomné zastupitele s průběhem prací v okolí budovy školy a s pracemi které souvisí s učebnou pro školní družinu. Před budovou byly vyasfaltovány nezpevněné plochy, vjezd na školní dvůr na východní straně byl zpevněn zámkovou dlažbou včetně odvodňovacích kanálků. V prostorách pro družinu jsou dokončeny práce na sádrokartonových příčkách, včetně malby, dokončují se obklady a dlažba v šatně. Těsně před dokončením jsou práce topenářské, dokončena je veškerá elektroinstalace. Zbývá pokládka vinylové podlahy a dodávka a montáž nábytku. Nové prostory pro družinu by měly být hotovy do konce měsíce listopadu. Zastupitelé průběh prací schvalují.

Veřejné hlasování :                8 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.7

Zastupitelé projednali a následně schválili záměr č.3/2021 (pronájem místnosti v budově č.p. 1 na Dolním Přímě). Jako jediný zájemce se přihlásil Petr Hanka, který respektuje nájem ve výši 300,-Kč/měsíčně.

Veřejné hlasování :                8 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.8

Zastupitelstvo projednalo v tomto bodě jednání pořízení nových párty stanů o rozměrech 3x3 m (v ceně do 19.000,-Kč) a 3x6 m (v ceně do 30.000,-Kč) a nového většího skákacího hradu o rozměrech alespoň 5x4 m v ceně do 30.000,-Kč. Dále se projednal a následně schválil ceník půjčovného za vybavení obce, které bude možné si půjčit. Jedná se o následující vybavení :

Párty stan                           3x3 m                                   50,-Kč

Párty stan                           3x6 m                                100,-Kč

Pivní set (stůl + dvě lavice)                                            20,-Kč

Gril plynový                                                                  100,-Kč

Bedna na opékání prasete                                          500,-Kč

Skákací hrad starý                                                       200,-Kč

Zastupitelé pořízení nového vybavení a ceník půjčovného schvalují

Veřejné hlasování :                7 pro

                                               1 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.9/1

Ing Homoláč žádá o obnovení části komunikace v katastrálním území Probluz. Jedná se o komunikaci na pozemku p.č. 452/1 v k.ú. Probluz, která by umožnila vjezd na pozemek p.č. 167/7 v k.ú. Probluz, který je v majetku Ing. Homoláče. Ten zajistí vypracování oddělovacího geometrického plánu a případné zpevnění komunikace na vlastní náklady. Komunikace by byla využívána po dobu výstavby RD na pozemcích ing. Homoláče. Po ukončení stavebních prací by komunikace již nebyla využívána a v případě zájmu bude zpět pronajata Statku Dlouhé Dvory. Zastupitelé obnovení části komunikace schvalují

Veřejné hlasování :                8 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.9/2

Ing. Vycpálková seznámila přítomné členy zastupitelstva s plánem výsadby lipové aleje na Horním Přímě a ovocné aleje u Nového Přímu. Lipová alej je dimenzována na max. 18 stromů. Již 11 zájemců se přihlásilo o sponzorování těchto stromů. Na další stromy je možné se ještě ke sponzoringu přihlásit u Ing. Vycpálkové. Vlastní výsadba by se měla uskutečnit 6.11.2021. Podrobnosti budou včas zveřejněny. Plán výsadby zastupitelé schvalují.

Veřejné hlasování :                 8 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.10

Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednání obecního zastupitelstva ve 21.20 hod. ukončil.

 

Dolní Přím dne : 20.9.2021

 

Zapsala : Bc. Ladislava Tichá

Ověřovatelé zápisu : Ing. Hana Vycpálková

                                         Vratislav Ševčík

Starosta obce : Petr Švasta

                                                                

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f