Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 20.7.2009

Zápis z jednání obecního zastuptelstva obce Dolní Přím, konaného
dne 20.7.2009 od 20.oo hod v zasedací místnosti obecního úřadu.

Přítomni : Adamíra Svatopluk, Ing. Benda Ladislav, Ing. Bílek Jiří, Blažej Josef,
               Kroupa Milan, Špačková Jana, Švasta Petr, Vejman Vladislav
Nepřítomni : 0
Omluveni : Rajnltová Ladislava
Hosté : Hanka jiří

Program : 1. Úvod, volba návrhové komise
               2. Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
               3. Finanční zpráva
               4. Žádost o převod pozemků ( pozemkový fond )
               5. Česká pošta ( reklamní plochy )
               6. Odstoupení od žádosti ( pozemek p. Bednář, Probluz )
               7. Anonym školka
               8. AFK Probluz ( žádost o úhradu autobusu – žáci )
               9. Žádost o odprodej obecního pozemku – p. Izach
             10. Různé
             11. Závěr

Zápis :
Bod č. 1
Jednání zahájil ve 20.10 hod starosta obce. Předložil návrh k volbě návrhové komise a to ve
složení p. Blažej a p. Vejman. Návrhová komise v tomto složení byla následně zvolena.
Bod č. 2
Návrhová komise podala návrh na ověřovatele zápisu p. Kroupu a p. Ing.Bílka a jako zapisovatelka byla navržena p. Špačková. Navržené ověřovatele a zapisovatelku zastupitelstvo schvaluje.
Bod č. 3
Finanční zprávu za období od 29.6. do 20.7.2009 přečetl starosta obce. Zastupitelstvo zprávu
schvaluje bez výhrad.
Bod č. 4
V tomto bodě programu starosta seznámil členy zastupitelstva s návrhem žádosti na Pozemkový fond ohledně převodu pozemků, které jsou ve vlastnictví Pozemkového fondu a o
které má obec zájem a jsou zařazeny ve schváleném Územním plánu obce. Pozemek
p.p.č. 557 v k.ú. Dolní Přím jako sportoviště a pozemek p.p.č. 55/14 v k.ú. Dolní Přím jako komunikace. Zastupitelstvo návrh schvaluje a pověřuje starostu podáním žádosti.
Bod č. 5
Obec obdržela výzvu od firmy REMMARK a.s. pověřené Českou poštou, ve které je nabízeno zafinancování reklamních ploch umístěných u projektů realizovaných v současné době. Jako příklad je uváděna výstavba dětských hřišť, zateplování budov a podobně. Jelikož obec v současné době žádný takový projekt nerealizuje, zastupitelstvo podání žádosti o zafinancování reklamních ploch neschvaluje.
Bod č. 6
Starosta informoval zastupitelstvo o odstoupení p. Bednáře Josefa z Probluze od žádosti na odkoupení části obecního pozemku p.p.č. 444 v k.ú. Probluz a to z důvodu, že je pouze spoluvlastník přilehlých pozemků. V případě odkoupení by musela být ve smlouvě klauzule o zřízení věcného břemene umožňujícího volný přístup spoluvlastníka na své pozemky.Obecní zastupitelstvo bere odstoupení od žádosti na vědomí.
Bod č. 7
K rukám starosty byl doručen nepodepsaný dopis, ve kterém si pisatelka stěžuje na chod mateřské školky na Probluzi a to konkrétně na to, že nová kuchařka si bere k sobě do školky svoji dcerku, která není přihlášená na docházku do mateřské školky na Probluzi. Starosta informoval o částečné reakci na zmiňovaný anonym na webových stránkách obce s tím, že bude požadovat vysvětlení od vedení školy. Po tomto jednání bude jeho výsledek na přání nepodepsané pisatelky vyvěšen na nástěnce v mateřské škole a na žádost starosty zároveň na webových stránkách obce Dolní Přím. Schůzka s vedením školy proběhne po vyčerpání dovolených.
Bod č. 8
Sportovní komise předložila žádost AFK Probluz ( družstva žáků ) o posouzení možnosti uhradit faktury za dopravu na mistrovská utkání. Celkem se jedná o čtyři cesty a to do Jaroměře, Vrchlabí, Úpice a Hostinného. Zastupitelstvo žádost posoudilo a schválilo uhradit cesty do Hostinného a Úpice. O rozhodnutí bude vedení AFK informovat starosta obce.
Bod č. 9
Obec obdržela žádost od p. Izacha o odprodej obecního pozemku p.p.č. 25/1 o výměře 637 m2 v k.ú. Dolní Přím. ( Pozemek mezi pozemkem p. Havrdové a p. Truhláře ). Vzhledem k poloze pozemku rozhodlo zastupitelstvo o následujícím postupu. Starosta obce zajistí stanovisko od Stavebního úřadu v Nechanicích ( zda je na tomto pozemku možná výstavba z hlediska dodržení vzdáleností od sousedních nemovitostí ) a od Policie ČR DI Hradec Králové ( zda bude povolen sjezd z tohoto pozemku na komunikaci II/324 v rámci bezpečného provozu ). Po obdržení těchto vyjádření bude zastupitelstvo rozhodovat jestli pozemek prodá či nikoli.
Bod č. 10/10a
Finanční výbor předložil návrh rozpočtových změn č. 1/2009 k posouzení. Obecní zastupitelstvo tento návrh podrobně prostudovalo a jelikož neshledalo žádné nesrovnalosti v tomto návrhu, byly rozpočtové změny  č.1/2009 v předloženém znění schváleny.
Bod č. 10/10b
Starosta spolu se stavební komisí předložili členům zastupitelstva návrh na žádost k SÚS Královéhradeckého kraje o výpůjčku části pozemku p.p.č. 462 v k.ú. Probluz a to z důvodu nutné opravy chodníku. Zastupitelstvo žádost schvaluje.
Bod č. 10/10c
Vzhledem k rostoucím cenám za energie a ke konkurenčním cenám ( kaple v zámku na Hrádku u Nechanic – 5 000,- Kč ), navrhuje finanční výbor navýšit cenu za pronájem kaple na zámku v č.p. 1 na Dolním Přímě ze současných 1 000,- Kč na  1 500,- Kč. Zastupitelstvo s navýšením souhlasí.
Bod č. 10/10d
Na základě výsledku jednání se zástupcem farnosti Nechanice Mgr. Páterem Benkem bylo dohodnuto, že finance které jsou v současné době ve správě farnosti a jsou určeny na opravu varhan v kostele na Probluzi, budou převedeny na zvláštní účet obce u kterého bude mít podpisový vzor jak zástupce obce, tak zástupce farnosti. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce zajištěním zřízení zvláštního účtu na opravu varhan.
Bod č. 10/10e
Stavební komise navrhuje vzhledem ke stavu oken na chodbě a v kanceláři v budově zámku na Dolním Přímě jejich nový nátěr. Zastupitelstvo opravu nátěrů schvaluje a vyčleňuje na tyto práce částku 15 000,- Kč. Vypracováním cenové nabídky byla oslovena firma Zdeněk Munzar – soukromý malíř a lakýrník.
Bod č. 10/10f
Jako host se jednání zúčastnil p. Jiří Hanka, který požádal o přeložení zámkové dlažby ve vjezdu ke svému rodinnému domu tak, aby mohl zavírat vrata. Při opravě chodníků v loňském roce byl odstraněn betonový povrch na dotyčném vjezdu a byl nahrazen zámkovou dlažbou. Tato dlažba byla usazena tak, že v současném stavu nejdou vrata otvírat. Zastupitelstvo pověřuje starostu zajištěním opravy povrchu vjezdu.
Bod č. 11
Ve 22 15 hod starosta jednání zastupitelstva ukončil.

Usnesení č. 10/2009

Obecní zastupitelstvo schvaluje : 8 hlasy pro
                                                0 proti
                                                0 se zdržel
návrhovou komisi ve složení : Blažej Josef, Vejman Vladislav

ověřovatele zápisu : Ing. Bílka Jiřího, Kroupu Milana
zapisovatelku zápisu : Špačkovou Janu

finanční zprávu za období od 29.6 do 20.7.2009 bez výhrad

žádost o převod pozemků p.p.č. 557 a p.p.č. 55/14 v k.ú. Dolní Přím z vlastnictví Pozemkového fondu ČR na obec Dolní Přím

úhradu faktury za dopravu žákovských mužstev na mistrovská utkání do Hostinného a Úpice

rozpočtové změny č. 1/2009 v předloženém znění

výpůjčku části pozemku p.p.č. 462 v k.ú. Probluz od SÚS Královéhradeckého kraje potřebného k opravě havarijního stavu chodníku

navýšení nájmu za prostory kaple v budově zámku na Dolním Přímě na 1 500,- Kč a den

zřízení zvláštního účtu obce Dolní Přím na opravu varhan v kostele na Probluzi

nátěr oken na chodbě a v kanceláři v budově zámku na Dolním Přímě v celkové výši
do 15 000,- Kč včetně DPH

obecní zastupitelstvo neschvaluje : 8 hlasy proti
                                                   0 pro
                                                   0 se zdržel
podání žádosti o zafinancování reklamní plochy firmou REMMARK a.s. Praha

obecní zastupitelstvo bere na vědomí :
odstoupení od žádosti na odprodej části obecního pozemku p.p.č. 444 v k.ú. Probluz
( p. Bednář J. Probluz )

anonymní dopis na chod mateřské školky na Probluzi

žádost p. Izacha na odkoupení obecního pozemku p.p.č. 25/1 v k.ú. Dolní Přím

 

 

obecní zastupitelstvo pověřuje :
starostu obce podáním žádosti na převod pozemků p.p.č. 557 a 55/14 v k.ú. Dolní Přím

starostu obce zajištěním zřízení zvláštního účtu obce na opravu varhan na Probluzi

starostu obce prošetřením anonimního dopisu upozorňujícího na chod MŠ na Probluzi


starostu obce zajištěním opravy vjezdu u rodinného domu p. Hanky na Dolním Přímě


V Dolním Přímu dne : 20.7.2009 zapsala : Špačková Jana

ověřovatelé zápisu : Blažej Josef
                             Vejman Vladislav
starosta obce : Švasta Petr

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f