Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 20.5.2019

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 20.5.2019 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

 

Přítomni : Fejfar Roman, Kroupa Milan, Rajnltová Ladislava, Ševčík Vratislav, Švasta Petr,

               Bc. Tichá Ladislava, Mgr. Vlastník Marek, Ing. Vycpálková Hana

Omluveni : Třebeška Vítězslav

Hosté : 0

 

Program :                1.Úvod, volba návrhové komise

                               2.Schválení programu

                               3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                               4.Finanční zpráva

                               5.Záměr č.5/2019

                                  (prodej obecního pozemku p.č. 435/3 v k.ú. Dolní Přím, lokalita Jehlice)

                               6.Záměr č.6/2019

                                  (prodej obecního pozemku p.č. 632/99 v k.ú. Dolní Přím, lokalita Dolní Přím)

                               7.Rozpočtové opatření č.5/2019

                               8.Oprava pomníku Horní Přím

                               9.Změna č.1 Územního plánu obce

                            10.Žádost o darování pozemku p.č. 292/1 v k.ú. Horní Přím a části silnice 32430

                            11.Ostatní

                            12.Závěr

 

                            11/1.SMS -občané

 

Zápis :

 

Bod č.1

Starosta obce zahájil jednání obecního zastupitelstva v 19.08 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné. Následně přednesl návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat : Mgr. Marek Vlastník a Petr Švasta. Zastupitelé návrh schvalují.

Veřejné hlasování :         8 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.2

Návrhová komise navrhuje rozšíření programu o 1 bod, na celkových 13 jednacích bodů. Zastupitelé takto rozšířený program jednání schvalují.

Veřejné hlasování :         8 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.3.

Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu Milana Kroupu a Vratislava Ševčíka. Zastupitelé návrh schvalují.

Veřejné hlasování :         8 pro     0 proti  0 se zdržel

Návrhová komise navrhuje na zapisovatale zápisu Bc. Ladilslavu Tichou. Zastupitelstvo návrh schvaluje.

Veřejné hlasování :         8 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.4

Starosta obce ve spolupráci s finančním výborem přednesl finanční zprávu za období od 28.4.2019 do 19.5.2019. Příjmy za dané období činily 541.125,-Kč a výdaje 558.876,-Kč. Přítomní zastupitelé si podrobně prostudovali jednotlivé položky předložené zprávy a po rozpravě finanční zprávu schválili bez výhrad.

Veřejné hlasování :         8 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.5

Přítomní zastupitelé po řádném zveřejnění schválili záměr č.5/2019. Jedná se o prodej obecního pozemku p.č. 435/3 v k.ú. Dolní Přím (lokalita Jehlice) o výměře 73 m2 v ceně 150,-Kč/m2. Celková cena je tedy stanovena na 10.950,-Kč. Starosta je pověřen podpisem kupní smlouvy.

Veřejné hlasování :         8 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.6

Přítomní zastupitelé po řádném zveřejnění schválili záměr č.6/2019.Jedná se o prodej obecního pozemku p.č. 632/99 v k.ú. Dolní Přím (lokalita Dolní Přím) o výměře 136 m2 v ceně 180,-Kč/m2. Celková cena je tedy stanovena na 24.480,-Kč. Starosta je pověřen podpisem kupní smlouvy.

Veřejné hlasování :         8 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.7

Starosta obce ve spolupráci s finančním výborem předložil k projednání rozpočtové opatření č. 5/2019. Zastupitelstvo se podrobně seznámilo se všemi položkami a to jak na straně příjmů, tak na straně výdajů a následně rozpočtové opatření č.5/2019 schválilo bez výhrad.

Veřejné hlasování :         8 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.8

Zastupitelé projednali žádost Komitétu pro udržování památek z války 1866 z.s. na příspěvek na opravu pomníku rakouského pěšího pluku č. 74 (veden v centrální evidenci válečných hrobů Ministerstva obrany pod číslem CZE5205-3734), který se nachází na obecním pozemku p.č. 139/2 v k.ú. Horní Přím. Spolek úspěšně zažádal o dotaci, která pokryje 80 % z celkové ceny za opravu. Komplexní oprava je vyčíslena na 167.343,-Kč. Obec by tedy přispěla částkou 33.468,-Kč. Zastupitelé poskytnutí finančního daru ve výši 33.468,-Kč schválili. Starosta je pověřen podpisem darovací smlouvy.

Veřejné hlasování :         8 pro     0 proti  0 se zdržel.

Bod č.9

Zastupitelstvo projednalo a následně schválilo Návrh na pořízení Změny č.1 Územního plánu obce. Změna se týká lokality V1 v původním ÚPO a nyní v platném územním plánu lokality pod označením Zd7. Tato lokalita se z orné půdy vrátí na původní plochu pro podnikání. Starosta obce je pověřen zastupovat obec v jednáních ohledně této změny č.1 ÚPO. Cena za pořízení této změny byla projekční kanceláří vyčíslena na 32.000,-Kč + DPH. Zastupitelé pořízení změny č.1 Územního plánu schvalují včetně nabídkové ceny. Starosta obce je pověřen podpisem smlouvy o dílo.

Veřejné hlasování :         8 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.10

Zastupitelé projednali možnost podání žádosti na Správu silnic Královéhradeckého kraje o darování části silnice č.32430 ve směru od plechové zastávky mezi Horním a Novým Přímem na Nový Přím až po konec místní části Nový Přím a o darování pozemku p.č. 292/1 v k.ú. Horní Přím o výměře 4570 m2. Zastupitelé podání žádosti o bezplatný převod výše uvedené části silnice 32430 a pozemku p.č. 292/1 v k.ú. Horní Přím schvalují.

Veřejné hlasování :         8 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.11/1

Místostarosta informoval přítomné zastupitele o přijetí dalších nabídek v souvislosti se zasíláním SMS zpráv občanům. Jedná se o nabídky od smsproobce.cz a mobilnírozhlas.cz. V současné době žádá o zasílání SMS 23 občanů z našich obcí. O výběru poskytovatele služeb zasílání sms zpráv bude rozhodnuto na některém příštím zasedání obecního zastupitelstva.

Veřejné hlasování :         8 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.12

Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednání obecního zastupitelstva ve 20.45 hod. ukončil.

 

Dolní Přím dne : 20.5.2019

 

Zapsala : Bc. Ladislava Tichá

 

Ověřovatelé zápisu : Milan Kroupa

                              Vratislav Ševčík

Starosta obce : Petr Švasta

 

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f