Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 20.5.2013

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 20.5.2013 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na dolním Přímě.
 
Přítomni : Adamíra Svatopluk, Ing. Bílek Jiří, Fejfar Roma, Fišerová Ilona Ševčík Vratislav,
                  Švasta Petr, Vejman Vladislav
Nepřítomni :0
Omluveni : Blažej Josef, Rajnltová Ladislava
Hosté : JUDr.Halamková, PharmDr.Haluza, Bc.Martin Vycpálek, Mudr.Prymula, Ing.Broulík,
            Z.Benda, M.Dufek, R.Pavlátová, T.Pavlát, Z.Ságnerová
 
Program :       1.Úvod, volba návrhové komise
                        2.Schválení programu
                        3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
                        4.Finanční zpráva
                        5.PC – obecní úřad
                        6.Kopírka – obecní úřad
                        7.Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlasu se
                            zřízením stavby
                        8.Vodovod Jehlice – změna trasy
                        9.Křovinořez – nákup
                       10.Nový Přím – oprava chodníků a vjezdů
                       11.Skládka Probluz
                       12.Ostatní
                       13.Závěr
 
                       12/1.Rozpočtové opatření č.2/2013
                       12/2.Dopravní značky – Horní Přím
                       12/3.Ozvučení – dětský den
                       12/4.Smlouva – Ekokom
 
Zápis :
Bod č.1
Jednání zastupitelstva zahájil starosta obce v 19.02 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné. Následně seznámil zastupitele s návrhem na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat Adamíra Svatopluk a Fejfar Roman. Členové zastupitelstva předložený návrh schvalují.
Bod č.2
Návrhová komise předkládá návrh na rozšíření programu o 4.body na celkových 17. Zastupitelstvo návrh schvaluje.
Bod č.3
Návrhová komise navrhuje za ověřovatele zápisu Ing. Jiřího Bílka a Vratislava Ševčíka. Zastupitelstvo návrh schvaluje. Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Ilonu Fišerovou. I tento návrh zastupitelé schvalují.
Bod č.4
Finanční zprávu za období od 28.4.2013 do 19.5.2013 přednesl starosta obce Petr Švasta. Stav účtu ke dni 28.4.2013 činil 1.797.268,-Kč a stav účtu ke dni 19.5.2013 činil 1.402.833,-Kč
Členové zastupitelstva po projednání finanční zprávu schválili bez výhrad.
Bod č.5
Starosta obce předložil zastupitelstvu nabídky na pořízení nového počítače pro potřeby obecního úřadu, které vypracovaly tyto firmy :
Ing.Roman Mach                               12.451,-Kč včetně DPH
Jiří Bartůška –BHS computers           10.589,-Kč včetně DPH
Petr Hanka –PH Net                           13.189,-Kč včetně DPH
Po porovnání parametrů jednotlivých počítačů a porovnání nabídkových cen, odsouhlasilo zastupitelstvo obce nákup nového počítače pro potřeby obecního úřadu od firmy Jiří Bartůška –BHS computers za nabídkovou cenu 10.589,-Kč včetně DPH.
Bod č.6
Starosta obce seznámil členy zastupitelstva s cenovými nabídkami na pořízení kopírky formátu A3 pro potřeby obecního úřadu, obecní knihovny a případných zájemců ze strany občanů. Tyto kalkulace zaslaly firmy :
Ing. Roman Mach                               9.172,-Kč včetně DPH (zařízení je repasováno)
Jiří Bartůška –BHS computers           12.007,-Kč včetně DPH (zařízení je nové)
Po podrobném seznámení se zařízením byl jako dodavatel nové kopírky pro potřeby obecního úřadu vybrána firma Jiří Bartůška –BHS computers za nabídkovou cenu 12.007,-Kč včetně DPH.
Bod č.7
Starosta obce seznámil členy zastupitelstva a přítomné hosty se zněním Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, která by měla být uzavřena mezi obcí Dolní Přím a VČP NET s.r.o. Konkrétním předmětem výše uvedené smlouvy o smlouvě budoucí je, že nejpozději do jednoho roku po doručení kolaudačního souhlasu k plynárenskému zařízení, uzavřou obec Dolní Přím a firma VČP NET s.r.o. smlouvu, jejímž předmětem bude souhlas se zřízením věcného břemene- konkrétně :
a) zřídit a provozovat na cizích pozemcích plynárenské zařízení
b) právo vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním, stavebními
     úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek
Zastupitelstvo na základě doporučení právníka, který smlouvu o smlouvě budoucí posoudil, vrátilo smlouvu firmě VČP NET s.r.o. k doplnění o technické údaje jako je průměr potrubí, jeho délka a hloubka uložení. Po provedení požadovaných úprav bude smlouva projednána a případně schválena na některém dalším jednání zastupitelstva.
Bod č.8
Starosta obce seznámil přítomné členy zastupitelstva o situaci okolo plánované výstavby vodovodu do Jehlice. Oproti původnímu plánu, který počítal s trasou po obecních pozemcích p.č.242/45, 634/2 a 260/3 všechny v k.ú. Dolní Přím se zkoušelo získat podpisy vlastníků pozemků, které jsou vedle nynější příjezdové komunikace do Jehlice. Přes veškerou snahu se nepodařilo dva z těchto podpisů zajistit (jeden vlastník je prakticky nezvěstný a druhý nemá zájem) a proto se tato kratší varianta (a levnější) musí vyloučit a vodovod do Jehlice povede po výše jmenovaných obecních pozemcích. Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
Bod č.9
Vzhledem k velmi neutěšené a nedostatečné údržbě veřejné zeleně v místní části Jehlice, byl na základě jednání s občany té místní části podán návrh na nákup malé zahradní techniky, (ruční sekačka a křovinořez), pomocí které by byla zeleň v Jehlici udržována. Celková hodnota obou strojů nesmí překročit 28.000,-Kč včetně DPH. Zároveň byl po projednání se zástupcem občanů v Jehlici p. Pavlátem, zastupitelstvem schválen podpis smlouvy o provedení práce na údržbu zeleně v této místní části. Dále byl posouzen návrh starosty obce týkající se havarijního stavu křovinořezu, který je využíván k údržbě zeleně na Dolním Přímu a u kterého by se opravy již nevyplatily, nahradit novým. Pořízení nového křovinořezu bylo zastupitelstvem schváleno v maximální ceně 14.000,-Kč včetně DPH. Nákup nového stroje bude realizován, až ten stávající doslouží. Nákupem nového zařízení je pověřen starosta obce.
Bod č.10
Tento bod programu byl z důvodu neúčasti zainteresovaných zastupitelů odložen na některé příští jednání.
Bod č.11
Starosta obce informoval zastupitele o neutěšeném stavu černé skládky v lokalitě pod Probluzí, ve směru na Střezetice. Z tohoto důvodu byly osloveny firmy, aby předložily cenové kalkulace na likvidaci této skládky, která se skládá ze stavebního odpadu a biologického odpadu. Do dnešního jednání předložila svoji nabídku pouze firma Jiří Neuman s.r.o. Sobětuš v poptávkové ceně 24.500,-Kč + DPH stavební suť a 5.500,-Kč + DPH za likvidaci biologického odpadu. Zastupitelstvo schválilo odstraněním této černé skládky firmu Jiří Neuman s.r.o. Sobětuš za celkovou cenu 30.000,-Kč + DPH. Starosta je pověřen podpisem smlouvy o dílo.
Bod č.12/1
Finanční výbor seznámil členy zastupitelstva s návrhem rozpočtového opatření č.2/2013. Zastupitelstvo obce toto rozpočtové opatření č.2/2013 schvaluje bez výhrad.
Bod č.12/2
Starosta obce přednesl zastupitelstvu návrh na pořízení nových dopravních značek (začátek obce a konec obce) pro místní část Horní Přím. Stávající značky jsou v havarijním stavu. Zastupitelstvo nákup nových značek schvaluje, jejich pořizovací cena je stanovena do maximální výše 10.000,-Kč včetně DPH.
Bod č.12/3
Zastupitelé projednali otázku ozvučení na akci Dětský den a na základě dobrých zkušeností z uplynulé spolupráce schválili, že zajištěním ozvučení bude pověřena firma Karel Roll v ceně 1.000,-Kč. Zajistí starosta obce.
Bod č.12/4
Zastupitelstvo obce pověřilo starostu obce podpisem nové smlouvy o výpůjčce nádob na tříděný odpad s firmou Ekokom.
Bod č.13
Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednání zastupitelstva ve 21.56 hod ukončil.
 
Usnesení č.7/2013
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje :      7 hlasy pro
                                                     0 proti
                                                     0 se zdržel
návrhovou komisi ve složení : Adamíra Svatopluk, Fejfar Roman
 
rozšíření programu o 4.body na celkových 17
jako ověřovatele zápisu : Ing. Jiřího Bílka a Vratislava Ševčíka, jako zapisovatele zápisu : Ilonu Fišerovou
 
finanční zprávu za období od 28.4.2013 do 19.5.2013 bez výhrad, stav účtu k 19.5.2013 činí
1 402 833,-Kč
 
vrácení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi obcí Dolní Přím a VČP NET s.r.o. (plynovodní potrubí v lokalitě Horní Přím- Fato)
k doplnění a to o jaké potrubí se jedná, jeho délku a hloubku uložení
 
stavbu vodovodu do Jehlice v původním návrhu, tedy po obecních pozemcích p.č.242/45, 634/2 a 260/3, všechny v k.ú. Dolní Přím
 
nákup travní sekačky a křovinořezu v celkové ceně 28.000,-Kč včetně DPH
 
jako zhotovitele pověřeného likvidací černé skládky v lokalitě Probluz firmu Jiří Neuman s.r.o. v poptávkové ceně 30.000,-Kč bez DPH.
 
Rozpočtové opatření č.2/2013 bez výhrad
 
pořízení dvou kusů dopravních značek (začátek obce a konec obce) v celkové výši do
10.000,-Kč včetně DPH
 
zajištěním ozvučení na akci Dětský den firmu Karel Roll v ceně 1.000,-Kč
 
obecní zastupitelstvo schvaluje :       6 hlasy pro
                                                     0 proti
                                                     1 se zdržel
jako dodavatele PC pro potřeby obce firmu Jiří Bartůška –BHS computers v poptávkové ceně 12.451,-Kč včetně DPH
 
jako dodavatele kopírky formátu A3 pro potřeby obecního úřadu firmu Jiří Bartůška –BHS
computers v poptávkové ceně 12.007,-Kč včetně DPH
 
obecní zastupitelstvo pověřuje :
starostu obce podpisem nové smlouvy s firmou Ekokom
 
V Dolním Přímu dne 20.5.2013
 
Zapsala : Fišerová Ilona
ověřovatelé zápisu : Ing. Jiří Bílek
                                     Vratislav Ševčík
starosta obce : Petr Švasta
místostarostka obce : Ladislava Rajnltová
 
 
 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f