Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 20.4.2020

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 20.4.2020 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

 

Přítomni : Fejfar Roman, Kroupa Milan, Rajnltová Ladislava, Ševčík Vratislav, Švasta Petr,

               Bc. Tichá Ladislava, Třebeška Vítězslav, Mgr. Vlastník Marek

Omluveni : Ing. Vycpálková Hana

Hosté : 0

 

Program :                 1.Úvod, volba návrhové komise

                               2.Schválení programu

                               3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                               4.Finanční zpráva

                               5.Závěrečný čet obce za rok 2019

                               6.Účetní závěrka obce za rok 2019

                               7.Účetní závěrka ZŠ a MŠ Probuz

                               8.Rozpočtové opatření č.2/2020

                               9.Záměr č.2/2020 (darování pozemků)

                            10.Záměr č.3/2020 (pronájem obecního bytu)

                            11.Zastavovací studie – Horní Přím

                            12.Smlouva věcné břemeno – vodovod Horní Přím

                            13.ČSV – ZO Nechanice : žádost o dotaci

                            14.Babybox

                            15.Stočné 1.čtvrtletí 2020

                            16.Dotace – oplocenky

                            17.Ostatní

                            18.Závěr

 

Zápis :

 

Bod č.1

Jednání obecního zastupitelstva zahájil starosta obce v 19.15 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné. Dále bylo konstatováno, že jsou splněna všechna opatření související s nákazou Covid – 19, odstup osob 2m, nasazené roušky, použitá dezinfekce rukou. Starosta následně přednesl návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat : Ladislava Rajnltová a Mgr. Marek Vlastník. Zastupitelé návrh schvalují.

Veřejné hlasování :         8 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.2

Návrhová komise předložila návrh na schválení programu jednání v celkovém počtu 18 jednacích bodů.

Přítomní zastupitelé předložený návrh programu jednání schvalují.

Veřejné hlasování :         8 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu Romana Fejfara a Vítězslava Třebešku. Zastupitelstvo návrh schvaluje.

Veřejné hlasování :         8 pro     0 proti  0 se zdržel

Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Bc. Ladislavu Tichou. Zastupitelstvo návrh schvaluje.

Veřejné hlasování :         8 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.4

Starosta obce ve spolupráci s finančním výborem seznámil zastupitele s finanční zprávou za období od 27.2.2020 do 15.4.2020. Příjmy v daném období činily 1.401.029,-Kč a výdaje 980.,897,-Kč. Zastupitelstvo si prostudovalo jednotlivé položky předložené zprávy a následně finanční zprávu schválilo bez výhrad.

Veřejné hlasování :         8 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.5

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Závěrečný účet obce Dolní Přím za rok 2019 bez výhrad. Celý dokument je k nahlédnutí na obecním úřadě a je zveřejněn na elektronické úřední desce.

Veřejné hlasování :         8 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.6

Zastupitelstvo obce Dolní Přím po projednání schvaluje Účetní závěrku obce za rok 2019 podle předložených podkladů bez výhrad. Finanční výbor nezjistil, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

Veřejné hlasování :         8 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.7

Obecní zastupitelstvo schvaluje po projednání Účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Probluz za rok 2019. Finanční výbor nezjistit, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

Veřejné hlasování :         8 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.8

Finanční výbor předložil zastupitelům ke schválení rozpočtové opatření č.2/2020. Zastupitelé po projednání rozpočtové opatření č.2/2020 schválili bez výhrad.

Veřejné hlasování :         8 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.9

Přítomní zastupitelé projednali a následně schválili záměr č.2/2020, který se týká darování pozemků p.č. 632/100 o výměře 6302 m2, 632/101 o výměře 432 m2 a 632/45 o výměře 182 m2, všechny v k.ú. Dolní Přím a pozemku p.č. 466/10 o výměře 187 m2 v k.ú. Probluz. Pozemky se nacházejí pod silnicí II/324 nebo v její těsné blízkosti. Záměr bude řádně zveřejněn na úřední desce obce.

Veřejné hlasování :         8 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.10

Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo záměr č.3/2020, který se týká pronájmu obecního bytu v budově č.p. 1 na Dolním Přímě. Byt je zrekonstruován a nájemné bylo stanoveno v minimální výši 6.000,-Kč bez služeb a energií. V případě více zájemců, bude nájemce vybrán obálkovou metodou, kde bude jako hlavní ukazatel výše nájemného. Záměr bude řádně zveřejněn na úřední desce obce.

Veřejné hlasování :         8 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.11

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zadání Zastavovací studie – lokalita Zh1 Horní Přím, která je v souladu s Územním plánem obce.

Bod č.12

Obecní zastupitelstvo projednalo a následně schválilo žádost firmy MAVOKAN HK spočívající v uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na uložení vodovodního řadu do obecních pozemků p.č. 300/2 a 314/1 oba v k.ú. Horní Přím.

Veřejné hlasování :         8 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.13

Český svaz včelařů – základní organizace Nechanice podala žádost o dotaci z rozpočtu obce na podporu cílenou k uchování schopnosti včelařů Nechanicka zajistit mimoprodukční činnost včel. Vzhledem k záměru a k tomu, že řada občanů obce je členem této organizace zastupitelé schválili příspěvek ve výši 3.000,-Kč. Starosta obce je pověřen podpisem veřejnoprávní smlouvy.

Veřejné hlasování :         8 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.14

Zastupitelé projednali žádost o příspěvek na obnovu babyboxu v Hradci Králové, kterou většinou hlasů neschválili.

Veřejné hlasování :         2 pro     6 proti 0 se zdržel

Bod č.15

Návrh starosty obce na odpuštění úhrady stočného za 1. čtvrtletí 2020 obyvatelům, kteří stočné platí, zastupitelstvo obce neschválilo. Respektive návrh nezískal nadpoloviční většinu hlasů.

Veřejné hlasování :         4 pro     4 proti  0 se zdržel

Bod č.16

Obec má možnost podat žádost o dotaci na oplocenky v rámci těžby kůrovcového dřeva a následné nové výsadby. Celkem se jedná o 419 bm. Dotační titul Krajského úřadu Královéhradeckého kraje počítá se 70,-Kč za bm. Celková výše dotace by tak byla 29.330,-Kč. Žádost by byla vypracována ve spolupráci s Mikroregionem Nechanicko. Zastupitelé podání žádosti schvalují.

Veřejné hlasování :         8 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.17

V tomto bodě jednání starosta obce poděkoval všem, kteří se podíleli a podílejí na minimalizaci dopadů nákazou COVID – 19 v naší obci. Do této chvíle bylo ušito více jak 1.000 ks bavlněných roušek, které byly dány k dispozici občanům, samozřejmě bezplatně. Dále obec ze svého rozpočtu uvolnila 20.000,-Kč na nákup dezinfekce. Ta byla následně v plastových obalech o objemu 1.5 l také bezplatně předána do každého domu. Od čtvrtka 16.4.2020 do neděle 19.4.2020 proběhl v netradiční podobě úklid obce, opět se naplnil kontejner vším možným. Starosta dále informoval o průběhu jednotlivých etap při opravách havarijního stavu chodníků v obci.

Bod č.18

Po projednání všech bodů programu, starosta obce jednání zastupitelstva ve 21.30 hod. ukončil.

 

Dolní Přím dne : 20.4.2020

 

Zapsala : Bc. Ladislava Tichá

 

Ověřovatelé zápisu : Roman Fejfar

                              Vítězslav Třebeška

Starosta obce : Petr Švasta

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f