Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 20.2.2017

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 20.2.2017 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

 

Přítomni : Fejfar Roman, Fišerová Ilona, Rajnltová Ladislava, Ševčík Vratislav, Švasta Petr,

                Bc.Tichá Ladislava, Třebeška Vítězslav, ing.Vycpálková Hana

Nepřítomni : 0

Omluveni : Adamíra Svatopluk

Hosté : 0

 

Program :         1.Úvod, volba návrhové komise

                        2.Schválení programu

                        3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                        4.Finanční zpráva

                        5.Záměr č.1/2017 (smlouva o právu provést stavbu, pozemek p.č.272/7 v k.ú.

                           Horní Přím – FATO)

                        6.Záměr č.2/2017 (plynovodní přípojka, pozemek p.č. 452/1 v k.ú. Probluz)

                        7.ZKO Probluz – žádost o dotaci z rozpočtu obce

                        8.Audit

                        9.MS Háj Stěžery – žádost o dotaci z rozpočtu obce (hudba)

                      10.MS Háj Stěžery – žádost o dotaci z rozpočtu obce (činnost)

                      11.Ostatní

                      12.Závěr

 

                      11/1.SDH Dolní Přím – žádost o dotaci z rozpočtu obce (hudba)

                      11/2.SDH Dolní Přím – žádost o dotaci z rozpočtu obce (činnost)

                      11/3.Chodba zámek – oprava dlažby

 

Zápis :

 

Bod č.1

Starosta obce zahájil jednání zastupitelstva v 19.09 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné. Následně přednesl návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat : Ladislava Rajnltová a Vítězslav Třebeška. Zastupitelé návrh schválili.

Bod č.2

Návrhová komise předložila návrh na rozšíření programu jednání o 3 body na celkových 15 jednacích bodů. Přítomní zastupitelé takto rozšířený program jednání schvalují.

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu : ing.Hana Vycpálkovou a Romana Fejfara. Zastupitelstvo návrh schvaluje. Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Ilonu Fišerovou. Zastupitelstvo návrh schvaluje.

Bod č.4

Starosta obce předložil přítomným zastupitelům finanční zprávu za období od 29.1.2017 do 19.2.2017. Příjmy na bankovním účtu v uvedeném období činily 503. 438,-Kč a výdaje 406.744,-Kč. Zůstatek na účtu ke dni 19.2.2017 činil 5 377 693,-Kč. Členové zastupitelstva se podrobně seznámili s jednotlivými položkami jak na straně příjmů, tak na straně výdajů a po diskuzi k danému tématu finanční zprávu schválili bez výhrad.

Bod č.5

Po řádném zveřejnění byl projednán a schválen záměr č.1/2017 týkající se smlouvy o právu provést stavbu na obecním pozemku p.č. 272/7 v k.ú. Horní Přím, konkrétně se jedná o stavbu technické infrastruktury pro 3 RD (účelová komunikace, sjezd na silnici III.tř., STL plynovod, kanalizační stoku, vodovod, vedení NN, vedení VO) a firmu FATO a.s. Hradec Králové. Starosta obce je pověřen podpisem smlouvy.

Bod č.6

Po řádném zveřejnění byl projednán a schválen záměr č.3/2017 týkající se práva stavby plynovodní přípojky na obecním pozemku p.č. 452/1 v k.ú. Probluz pro p. Vobořilovou. Starosta obce je pověřen podpisem smlouvy.

Bod č.7

ZKO Probluz požádala obec o dotaci z rozpočtu obce na činnost v roce 2017 ve výši 30.000,-Kč. S přihlédnutím k příspěvkům poskytovaným ostatním spolkům, které působí na území obce, byla zastupitelem navržena a následně schválena částka 20.000,-Kč. Čerpání dotace bude vázané na předložení řádných dokladů. Starosta je pověřen podpisem veřejnoprávní smlouvy.

Bod č.8

Starosta obce ve spolupráci s finančním výborem předložil přítomným zastupitelům informaci ohledně auditu za rok 2016. Výsledek kontroly byl ukončen bez chyb a nedostatků. Na základě toho byla navržena a následně schválena odměna pro účetní obce ve výši 2.000,-Kč.

Bod č.9

MS Háj Stěžery zaslal na adresu obce žádost o dotaci z rozpočtu obce na částečnou úhradu nákladů na hudební produkci na akci Myslivecký ples ve výši 5.000,-Kč. Zastupitelé poskytnutí dotace ve výši 5.000,-Kč schvaluje. Starosta obce je pověřen podpisem veřejnoprávní smlouvy.

Bod č.10

MS Háj Stěžery požádal obec o dotaci z rozpočtu obce pro rok 2017 na činnost spolku. Konkrétně se jedná o nákup léčiv, krmení pro zvěř a nutné opravy zařízení, které je v majetku spolku. Přítomní zastupitelé schvalují dotaci ve výši 20.000,-Kč. Starosta je pověřen podpisem veřejnoprávní smlouvy.

Bod č.11/1

SDH Dolní Přím předložil žádost o příspěvek z rozpočtu obce na úhradu části nákladů spojených s hudební produkcí na Hasičském plese ve výši 5.000,-Kč. Zastupitelstvo příspěvek ve výši 5.000,-Kč schvaluje a pověřuje starostu obce podpisem veřejnoprávní smlouvy.

Bod č.11/2

SDH Dolní Přím zaslal na adresu obce žádost o příspěvek z rozpočtu obce ve výši 20.000,-Kč na činnost v roce 2017. Obecní zastupitelstvo příspěvek ve výši 20.000,-Kč schvaluje a pověřuje starostu obce podpisem veřejnoprávní smlouvy.

Bod č.11/3

Starosta obec ve spolupráci se stavebním výborem seznámil zastupitele s havarijním stavem chodby v přízemí zámku na Dolním Přímě. Byla navržena výměna dlažby (stejný tvar a materiál), podsyp drtí a vyspárování včetně ochranného nátěru. Práce by provedl zaměstnanec obce p. Košťál a materiál bude nakoupen v cihelně ve Vysokém Mýtě. Celá akce bude rozdělena do dvou etap tak, aby vše bylo dokončeno do konce měsíce března. Náklady spojené s nákupem materiálu by neměly přesáhnout 55.000,-Kč bez DPH. Zastupitelé postup oprav chodby v objektu č.p. 1 na Dolním Přímě schvalují. Zajistí starosta obce.

Bod č.12

Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednání obecního zastupitelstva ve 20.15 hod. ukončil.

 

Usnesení č.3/2017

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje :      8 hlasy pro

                                                      0 proti

                                                      0 se zdržel

 

návrhovou komisi ve složení : Ladislava Rajnltová a Vítězslav Třebeška

 

rozšíření programu o 3 body na celkových 15 jednacích bodů

 

jako ověřovatele zápisu : ing .Hanu Vycpálkovou a Romana Fejfara

jako zapisovatele zápisu : Ilonu Fišerovou

 

finanční zprávu za období od 29.1.2017 do 19.2.2017 bez výhrad

 

záměr č. 1/2017

 

záměr č.3/2017

 

dotaci z rozpočtu obce pro ZKO Probluz ve výši 20.000,-Kč (činnost v r. 2017)

 

finanční odměnu pro účetní obce ve výši 2.000,-Kč

 

dotaci z rozpočtu obce pro MS Háj Stěžery ve výši 5.000,-Kč (hudba ples 2017)

 

dotaci z rozpočtu obce pro MS Háj stěžery ve výši 20.000,-Kč (činnost 2017)

 

dotaci z rozpočtu obce pro SDH Dolní Přím ve výši 5.000,-Kč (hudba ples 2017)

 

dotaci z rozpočtu obce pro SDH Dolní Přím ve výši 20.000,-Kč (činnost 2017)

 

náklady na opravu chodby v objektu č.p. 1 na Dolním Přímě ve výši 55.000,-Kč bez DPH

 

 

Dolní Přím dne : 20.2.2017

 

Zapsala : Ilona Fišerová

 

Ověřovatelé zápisu : ing. Hana Vycpálková

                                    Roman Fejfar

Starosta obce : Petr Švasta

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f