Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 20.12.2012

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 20.12.2012 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě.

Přítomni : Ing. Bílek Jiří, Blažej Josef, Fišerová Ilona, Rajnltová Ladislava, Ševčík Vratislav,
                Švasta Petr, Vejman Vladislav
Nepřítomni : 0
Omluveni : FejfarRoman, Adamíra Svatopluk
Hosté : 0

Program : 1.Úvod, volba návrhové komise
                2.Schválení programu
                3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
                4.Finanční zpráva
                5.Schválení rozpočtu na rok 2013
                6.Schválení rozpočtového výhledu na r.2013 – 2016
                7.Rozpočtové opatření č.8/2012
                8.Hodnocení roku 2012
                9.Ostatní
              10.Závěr

              9/1.Souhlasné prohlášení
              9/2.AFK Probluz – příspěvek
              9/3.Pracovní místo
              9/4.Odměna pro ředitelku ZŠ a MŠ Probluz

Zápis :
Bod č.1
Jednání zastupitelstva zahájil v 19.10 hod starosta obce Petr Švasta. Přivítal přítomné členy zastupitelstva a po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné. Dále přednesl návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat Blažej Josef a Fišerová Ilona. Zastupitelstvo předložený návrh schvaluje.
Bod č.2
Návrhová komise předkládá návrh na rozšíření programu o 4. body na celkových 14. Zastupitelé takto rozšířený program jednání schvalují.
Bod č.3
Návrhová komise předkládá návrh na ověřovatele a zapisovatele zápisu v této podobě :
ověřovatelé : Ing. Bílek Jiří, Ševčík Vratislav
zapisovatel : Rajnltová Ladislava
Členové zastupitelstva návrh schvalují.
Bod č.4
Finanční zprávu za období od 18.11. do 2.12. do 20.12.2012 přednesl starosta obce. Tato finanční zpráva byla schválena bez výhrad.

 

Bod č.5
Zastupitelé projednali návrh rozpočtu na rok 2013 a po jeho doplnění v kapitole financování třída8 (saldo) zůstatek z minulého roku z 1.000 000,-Kč na 1.500 000,-Kč byl rozpočet na rok 2013 schválen bez výhrad.
Bod č.5
Zastupitelé schválili rozpočtový výhled na r. 2013 – 2016 bez připomínek.
Bod č.7
Členové zastupitelstva se seznámili s návrhem na rozpočtové opatření č.8/2012 a po jeho projednání jej schválili bez výhrad.
Bod č.8
V tomto bodě programu starosta stručně zhodnotil uplynulý rok, poděkoval členům zastupitelstva za jejich aktivní práci a vyslovil přání, aby se v této nastavené plodné spolupráci pokračovalo i v roce 2013.
Bod č.9/1
Zastupitelé projednali a následně schválili souhlasné prohlášení na pozemky vk.ú. Probluz:
dle KN

107/2 výměra 15552 m2 (vznikl z PK 101/1)
116/2 výměra 325 m2 (vznikl z PK 101/1)
116/3 výměra 288 m2 (vznikl z PK 101/1)
116/4 výměra 189 m2 (vznikl z PK 101/1)
116/6 výměra 643 m2 (vznikl z PK 101/1)
116/13 výměra 1091 m2 (vznikl z PK 101/1)
135/6 výměra 492 m2 (vznikl z PK 135/6)
136/5 výměra 707 m2 (vznikl z PK 135/6)

Na základě tohoto souhlasného prohlášení budou tyto pozemky zapsány na LV 10001 pro Obec Dolní Přím. Starosta je pověřen podpisem souhlasného prohlášení.
Bod č.9/2
Zastupitelstvo schválilo finanční příspěvek pro AFK Probluz ve výši 6.300,-Kč. Tyto finance budou použity na úhradu nákladů za pronájem tělocvičny ve Všestarech na základě vystavené faktury.
Bod č.9/3
Členové zastupitelstva projednali obdržené žádosti o pracovní místo uklízečky na obecním úřadě, které se od 1.1.2013 uvolnilo. Toto pracovní místo místo je určeno na 80 hodin měsíčně se sazbou 75,-Kč/hod (hrubého) a jedná se o úklid v budově č.p.1 na Dolním Přímě. Žádosti o pracovní místo měly na obecním úřadě zaevidovány dvě zájemkyně (p. Adamírová a p.Kocourková). Zastupitelé upřednostnili žádost p. Adamírové, která měla podanou žádost delší dobu a ještě před podáním své žádosti aktivně pomáhala například při výzdobě kaple. Starosta je pověřen podpisem dohody o pracovní činnosti.
Bod č.9/4
Starosta předložil návrh na odměnu pro ředitelku ZŠ a MŠ Probluz. Jako důvod uvedl její příkladný přístup k vyuce, vztah k dětem a snahu o zkvalitnění a zkrášlení prostředí ve škole. Zastupitelstvo schvaluje odměnu ve výši 5.000,-Kč.
Bod č.10
Poslední jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím v roce 2012 ukončil starosta obce v 9.10 hod.


Usnesení č.16/2012
Obecní zastupitelstvo schvaluje : 7 hlasy pro
                                                     0 proti
                                                     0 se zdržel

návrhovou komisi ve složení : Blažej Josef, Fišerová Ilona

rozšíření programu o 4. body na celkových 14

jako ověřovatele zápisu Ing. Jiřího Bílka a Vratislava Ševčíka

jako zapisovatele zápisu Rajnltovou Ladislavu

finanční zprávu za období od 2.12. do 20.12.2012 bez výhrad

rozpočet obce Dolní Přím na rok 2013

rozpočtový výhled na r. 2013 – 2016

rozpočtové opatření č.8/2012 bez výhrad

znění a podpis souhlasného prohlášení

finanční příspěvek pro AFK Probluz ve výši 6.300,-Kč

odměnu pro ředitelku ZŠ a MŠ Probluz ve výši 5.000,-Kč

obecní zastupitelstvo schvaluje : 5 hlasy pro
                                                    2 proti
                                                    0 se zdržel

podpis dohody o pracovní činnosti s p. Adamírovou


V Dolním Přímu dne : 20.12.2012

Zapsala : Rajnltová Ladislava

Ověřovatelé zápisu : Ing. Bílek Jiří
                                 Ševčík Vratislav
Starosta obce : Petr Švasta
Místostarostka obce : Rajnltová Ladislava

 

 

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f