Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 20.11.2017

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 20.11.2017 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

 

Přítomni : Fejfar Roman, Fišerová Ilona, Ševčík Vratislav, Švasta Petr, Bc. Tichá Ladislava,

               Třebeška Vítězslav, Ing. Vycpálková Hana

Nepřítomni : 0

Omluveni : Adamíra Svatopluk, Rajnltová Ladislava

Hosté : 0

 

Program :         1.Úvod, volba návrhové komise

                        2.Schválení programu

                        3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                        4.Finanční zpráva

                        5.Rozpočtové opatření č.8/2017

                        6.Návrh rozpočtu obce na rok 2018

                        7.Audit

                        8.Kalkulace stočného na rok 2018

                        9.Ostatní

                      10.Závěr

 

                     9/1.Knihovna města Hradce Králové – žádost o dotaci

                     9/2.Oblastní charita – Tříkrálová sbírka

                     9/3.Hospodářská činnost obce

                     9/4.Jezdecký klub Dolní Přím – žádost o dotaci

 

Zápis :

 

Bod č.1

Starosta obce Petr Švasta zahájil jednání zastupitelstva obce v 19.08 hod. po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné a přednesl návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat : Roman Fejfar a Vítězslav Třebeška.

Veřejné hlasování :    7 pro               0 proti             0 se zdržel

Bod č.2

Návrhová komise navrhuje rozšíření programu jednání o 4 body na celkových 14 jednacích bodů.

Veřejné hlasování :    7 pro               0 proti             0 se zdržel

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu Ing. Hanu Vycpálkovou a Bc. Ladislavu Tichou.

Veřejné hlasování :    7 pro               0 proti             0 se zdržel

Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Ilonu Fišerovou.

Veřejné hlasování :    7 pro               0 proti             0 se zdržel

Bod č.4

Starosta obce ve spolupráci s finančním výborem předložil přítomným zastupitelům finanční zprávu za období od 29.10.2017 do 19.11.2017. Příjmy na bankovním účtu v uvedeném období činily 568 179,-Kč a výdaje 626 651,-Kč. Zastupitelé se podrobně seznámili s jednotlivými položkami a to jak na straně příjmů, tak na straně výdajů a následně finanční zprávu schválili bez výhrad.

Veřejné hlasování :    7 pro               0 proti             0 se zdržel

Bod č.5

Finanční výbor předložil zastupitelstvu rozpočtové opatření č. 8/2017. Konkrétně se jedná o navýšení příjmů i výdajů ve shodné částce 910 000,-Kč. Přítomní zastupitelé po podrobném seznámení s jednotlivými položkami rozpočtové opatření schválili z výhrad.

Veřejné hlasování :    7 pro               0 proti             0 se zdržel

Bod č.6

Starosta obce předložil zastupitelstvu návrh rozpočtu obce na rok 2018. Zastupitelé po důkladném projednání schválili návrh rozpočtu jako vyrovnaný a to jak v příjmech, tak ve výdajích ve výši 13 798 900,-Kč.

Veřejné hlasování :    7 pro               0 proti             0 se zdržel

Zastupitelstvo v tomto bodě jednání taktéž schválilo návrh střednědobého rozpočtového výhledu na období 2018 – 2020.

Veřejné hlasování :    7 pro               0 proti             0 se zdržel

Bod č.7

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s výsledkem dílčí kontroly hospodaření obce (audit). Výsledek kontroly zní bez zjištěných chyb a nedostatků. Na základě výsledku kontroly byla navržena odměna pro účetní obce ve výši 2 000,-Kč. Zastupitelé berou výsledek kontroly na vědomí a odměnu pro účetní obce ve výši 2 000,-Kč schvalují.

Veřejné hlasování :    7 pro               0 proti             0 se zdržel

Bod č.8

Obec ve spolupráci se společností Ovlab HK s.r.o. zpracovala návrh stočného na rok 2018. Pro rok 2018 zůstanou ceny stočného na stejné výši jako v roce 2017, t.j. 24,-Kč/m3 pro občany a 45,-Kč/m3 pro společnost NIVA Dolní Přím s.r.o. Zastupitelé návrh schvalují bez výhrad.

Veřejné hlasování :    7 pro               0 proti             0 se zdržel

Bod č.9/1

Knihovna města Hradce Králové zaslala na adresu obce žádost o dotaci z rozpočtu obce ve výši 9 500,-Kč na nákup nových knih do výměnných fondů v rámci regionálních služeb knihoven. Zastupitelé finanční dotaci na rok 2018 pro knihovnu města Hradce Králové ve výši 9 500,-Kč schvalují.

Veřejné hlasování :    7 pro               0 proti             0 se zdržel

Bod č.9/2

Oblastní charita v Hradci Králové doručila obci Dolní Přím žádost o spolupráci při organizování Tříkrálové sbírky, která by měla proběhnout ve dnech 5.1. – 7.1.2018 v naší obci. Zastupitelstvo žádost projednalo a určilo p. Tichou a p. Vycpálkovou, aby zjistili zda by byl dostatečný počet dětí a jejich dospělých doprovodů. V případě, že se sejde dostatečný počet dobrovolníků, vyjde obec Oblastní charitě v organizaci této akce vstříc.

Veřejné hlasování :    7 pro               0 proti             0 se zdržel

Bod č.9/3

Starosta obce seznámil obecní zastupitelstvo s metodikou účtování hospodářské činnosti obce, konkrétně se jedná o účtování příjmů a výdajů z vedlejších výdělečných činností. Obec sice vlastní a provozuje ČOV, kanalizaci, vodovod a lesy, to ale jsou činnosti, které jsou zařazeny do činnosti hlavní. Přítomní zastupitelé schválili, že od 1.1.2018 budou všechny činnosti obce považované za hlavní.

Veřejné hlasování :    7 pro               0 proti             0 se zdržel

Bod č.9/4

Jezdecký klub Dolní Přím zaslal obci žádost o dotaci z rozpočtu obce ve výši 5 000,-Kč. Tyto prostředky by byly použity na akci „Dopolední hry na koních pro děti a odpolední skákání“. Přítomní členové zastupitelstva poskytnutí dotace ve výši 5 000,-Kč schvalují.

Veřejné hlasování :    7 pro               0 proti             0 se zdržel

Bod č. 10

Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednání zastupitelstva ve 20.35 hod. ukončil.

 

V Dolním Přímě dne : 20.11.2017

 

Zapsala : Fišerová Ilona

 

Ověřovatelé zápisu : Ing. Vycpálková Hana

                                   Bc. Tichá Ladislava

Starosta obce : Švasta Petr

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f