Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 20.1.2020

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 20.1.2020 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

Přítomni : Fejfar Roman, Kroupa Milan, Rajnltová Ladislava, Ševčík Vratislav, Švasta Petr,

               Bc. Tichá Ladislava, Třebeška Vítězslav, Mgr. Vlastník Marek, Ing. Vycpálková Hana

Omluveni : 0

Hosté : 0

 

Program :                1.Úvod, volba návrhové komise

                               2.Schválení programu

                               3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                               4.Finanční zpráva

                               5.Smlouva o likvidaci bioodpadu

                               6.Ostatní

                               7.Závěr

 

                               6/1.Dotace na kůrovce

                               6/2.Plocha pro přistávání sportovních létajících zařízení, letadel a vrtulníků-Horní Přím

                               6/3.Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

                                      (přípojka NN Horní Přím – hřiště)

                               6/4.Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti

                                      (přípojka NN Horní Přím – pozemky p.č.1 a 288)

                               6/5.Prodejna Dolní Přím – nástavba

 

Zápis :

 

Bod č.1

Jednání obecního zastupitelstva zahájil starosta obce v 19.07 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné a přednesl návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat : Ing. Hana Vycpálková a Roman Fejfar. Zastupitelé návrh schvalují.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.2

Návrhová komise navrhuje rozšíření programu jednání o 5 bodů na celkových 12 jednacích bodů. Přítomní zastupitelé takto rozšířený program jednání schvalují.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu Vratislava Ševčíka a Vítězslava Třebešku. Zastupitelstvo návrh schvaluje.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Bc. Ladislavu Tichou. Zastupitelstvo návrh schvaluje.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.4

Starosta obce ve spolupráci s finančním výborem předložil finanční zprávu za období od 16.12.2019 do 19.1.2020. Příjmy v daném období činily 1.662.607,-Kč a výdaje 1.078.776,-Kč. Zastupitelstvo finanční zprávu za dané období schvaluje bez výhrad.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.5

Starosta obce informoval členy zastupitelstva s návrhem smlouvy na likvidaci bioodpadu s firmou RDS s.r.o. Praha. Tato smlouva by zajistila pravidelnou likvidaci bioodpadu na platu pod Probluzí. Odvoz dřevin (prořezy, zmlazení, mýcení), tráva, listí, ovoce, zelenina, směs z údržby parků – vše zdarma. Odpady z lesnictví – větve -200,-Kč/tuna, pařezy – 1.000,-Kč/tuna a kompost nevyhovující jakosti – 150,-Kč/tuna. Zastupitelé si znění smlouvy prostudovali a následně schválili. Starosta je pověřen podpisem smlouvy.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.6/1

Starosta obce seznámil zastupitele s možností podání žádosti o dotaci na zmírnění následků kůrovcové kalamity. Se sepsáním žádosti bude obci nápomocen p. Sehnoutek, hospodář obecních lesů. V tuto chvíli by se podávala žádost za rok 2018. Podání žádosti za rok 2019 se předpokládá v druhé polovině letošního roku. Zastupitelé podání žádostí na zmírnění následků kůrovcové kalamity schvalují.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.6/2

Starosta obce informoval přítomné zastupitele o obdržení žádosti p. Macháně z Horního Přímu na vyslovení souhlasu obce s umístěním a případným provozováním plochy pro přistání sportovních létajících zařízení, letadel a vrtulníků. Plocha již existuje, je zatravněna a tento povrch již takto zůstane. Umístění plochy není v rozporu se schváleným Územním plánem obce, pozemky budou nadále sloužit k zemědělské výrobě (tráva se bude sekat, případně sušit a využívat jako krmivo). Souhlas a schválení záměru pro plochu pro přistání sportovních létajících zařízení, letadel a vrtulníků je základem pro diplomovou práci p. Macháně. Zastupitelé žádost projednali a vzhledem k tomu, že není v rozporu s platným Územním plánem obce, tuto žádost schválili.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.6/3

Starosta seznámil zastupitelstvo se zněním smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, jedná se o přípojku NN na pozemek p.č. 225/4 v k.ú. Horní Přím (hřiště na nohejbal a volejbal). V dotčeném území nevznikne žádný další sloup, vedení bude umístěno v zemi s podvrtem k napojovacímu bodu. Zastupitelé znění smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 225/4 v k.ú. Horní Přím schvalují, starosta je pověřen podpisem smlouvy.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.6/4

Starosta seznámil členy zastupitelstva se smlouvou o zřízení věcného břemene – služebnosti k obecním pozemkům p.č. 1 a p.č. 288 oba v k.ú. Horní Přím. Na těchto pozemcích je uloženo vedení NN pro plánované rodinné domy na pozemcích p.č. 79/1 a 62/5 v k.ú. Horní Přím. Zastupitelstvo smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti schvaluje, starosta je pověřen podpisem smlouvy.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti 0 se zdržel

Bod č.6/5

Starosta ve spolupráci se stavebním výborem předložil návrh na nástavbu na objektu obecní prodejny na Dolním Přímě. Vzniklé prostory by byly využity na byt pro nájemce obecní prodejny a případné skladovací prostory. Firma FM projekt s.r.o. Kobylice předložila cenovou nabídku na projekční práce v souhrnné výši 125.500,-Kč bez DPH. V ceně je zahrnuta dokumentace pro získání stavebního povolení, vyhotovená v podrobnostech pro provedení stavby, inženýrská činnost vedoucí k získání stavebního povolení, zajištění vyjádření DOSS a správců inženýrských sítí, zajištění stavebního řízení, včetně podání na stavební úřad. V ceně je zahrnut položkový rozpočet a výkaz výměr, tisk a kompletace projektu (6 paré v tištěné podobě a dokumentace ve formátu PDF). Zastupitelé zadání projektové dokumentace firmě FM s.r.o. Kobylice schvalují. Starosta je pověřen podpisem smlouvy o dílo.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.7

Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednání obecního zastupitelstva ve 20.09 hod. ukončil.

 

V Dolním Přímě dne : 20.1.2020

 

Zapsala : Bc. Ladislava Tichá

 

Ověřovatelé zápisu : Vratislav Ševčík

                              Vítězslav Třebeška

Starosta obce : Petr Švasta

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f