Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 2.7.2018

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím, které se konalo dne 2.7.2018 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

 

Přítomni : Fišerová Ilona, Rajnltová Ladislava, Ševčík Vratislav, Švasta Petr, Bc. Tichá Ladislava,

                Třebeška Vítězslav

Nepřítomni : 0

Omluveni : Adamíra Svatopluk, Fejfar Roman, ing. Vycpálková Hana

Hosté : 0

 

Program :                1.Úvod, volba návrhové komise

                               2.Schválení programu

                               3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                               4.Finanční zpráva

                               5.Rozloučení s prázdninami

                               6.Stany a pivní sety – nákup

                               7.Ostatní

                               8.Závěr

 

Zápis :

 

Bod č.1

Jednání obecního zastupitelstva zahájil starosta obce v 19.10 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že je jednání usnášeníschopné. Následně předložil návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat Vratislav Ševčík a Ladislava Rajnltová. Jelikož nebyl podán jiný návrh, složení návrhové komise zastupitelstvo schvaluje.

Veřejné hlasování :        6 pro                     0 proti                  0 se zdržel

Bod č.2

Návrhová komise předložila ke schválení program jednání o celkovém počtu 8 bodů. Přítomní zastupitelé takto předložený návrh programu schvalují.

Veřejné hlasování :        6 pro                     0 proti                  0 se zdržel

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu Bc. Ladislavu Tichou a Vítězslava Třebešku. Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Ilonu Fišerovou. Zastupitelstvo oba návrhy schvaluje.

Veřejné hlasování :        6 pro                     0 proti                  0 se zdržel

Bod č.4

Starosta obce předložil přítomným zastupitelům finanční zprávu za období od 10.6.2018 do 30.6.2018. Příjmy na bankovním účtu v uvedeném období činily 655 448,-Kč a výdaje 422 776,-Kč. Zastupitelé se podrobně seznámili s jednotlivými položkami jak na straně příjmů, tak na straně výdajů a následně finanční zprávu schválili bez výhrad.

Veřejné hlasování :        6 pro                     0 proti                  0 se zdržel

Bod č.5

Paní Bc. Ladislava Tichá seznámila zastupitelstvo s programem akce pro děti : „Rozloučení s prázdninami“. Termín byl stanoven na 2.9.2018 od 14.00 hod na hřišti na Probluzi. Členové zastupitelstva schválili uvolnění částky ve výši 3.000,-Kč na nákup cen pro děti. Zajistí Bc. Tichá.

Veřejné hlasování :                        6 pro                     0 proti                  0 se zdržel

Bod č.6

Zastupitelé se dohodli a nákupu 2 ks nůžkových stanů (1 ks o rozměrech 6x3 m, 1 ks 3x3 m) a 5 ks pivních setů, které budou využívány na obecní kulturní, případně sportovní akce. Nákupem materiálu  v maximální hodnotě 60.000,-Kč byl pověřen starosta obce.

Veřejné hlasování :                        6 pro                     0 proti                  0 se zdržel

Bod č.7

V tomto bodě jednání nebyly projednány žádné doplňující body.

Bod č.8

Po vyčerpání všech bodů jednání starosta obce jednání obecního zastupitelstva ve 20.25 hod ukončil.

 

V Dolním Přímě dne : 2.7.2018

 

Zapsala : Ilona Fišerová

 

Ověřovatelé zápisu : Bc. Ladislava Tichá

                                    Vítězslav Třebeška

Starosta obce : Petr Švasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f