Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 2.5.2016

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 2.5.2016 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

 

Přítomni : Fejfar Roman, Fišerová Ilona, Rajnltová Ladislava, Ševčík Vratislav, Švasta Petr,

                  Bc. Tichá Ladislava, Třebeška Vítězslav, ing. Vycpálková Hana

Nepřítomni : 0

Omluveni : Adamíra Svatopluk

Hosté : 0

 

Program :         1.Úvod, volba návrhové komise

                        2.Schválení programu

                        3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                        4.Finanční zpráva

                        5.Závěrečný účet obce za rok 2015

                        6.Účetní závěrka obce za rok 2015

                        7.Rybník Dolní Přím – návrhy na vyčištění a opravu

                        8.Žádost o prodej obecního pozemku p.č. 61/1 v k.ú. Horní Přím

                        9.Ochrana spotřebitelů – žádost o příspěvek

                      10.Ostatní

                      11.Závěr

 

                      10/1.Čištění koupaliště – termín, rozsah oprav

                      10/2.Dětský den

 

Zápis :

 

Bod č.1

Starosta obce zahájil jednání zastupitelstva v 19.05 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. Ihned poté přednesl návrh ne složení návrhové komise, ve které by měli pracovat Ladislava Rajnltová a Petr Švasta. Jelikož nebyl podán jiný návrh, zastupitelé složení návrhové komise schvalují.

Bod č.2

Návrhová komise předložila návrh na rozšíření programu o 2 body, na  celkových 13 jednacích bodů. Zastupitelstvo rozšíření programu schvaluje.

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu Vítězslava Třebešku a ing. Hanu Vycpálkovou. Zastupitelé návrh schvalují.

Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Ilonu Fišerovou. Zastupitelé návrh schvalují.

Bod č.4

Starosta obce předložil přítomným zastupitelům finanční zprávu za období od 10.4.2016 do 1.5.2016. Příjmy na bankovním účtu v uvedeném období činily 226 082,-Kč a výdaje 360 459,-Kč. Zůstatek na účtu ke dni 1.5.2016 činil 4 408 384,-Kč. Členové zastupitelstva se podrobně seznámili s jednotlivými položkami na straně příjmů i výdajů a po projednání finanční zprávu schválili bez výhrad.

Bod č.5

V tomto bodě jednání se zastupitelé zabývali projednáním Závěrečného účtu obce za rok 2015. Po diskuzi k tomuto bodu jednání byl Závěrečný účet obce za rok 2015 schválen bez výhrad.

Bod č.6

Zastupitelé projednali Účetní závěrku obce za rok 2015  a Účetní závěrku ZŠ a MŠ Probluz za rok 2015. Jelikož nebyly shledány žádné nedostatky, přítomní zastupitelé Účetní závěrku obce za rok 2015 a Účetní závěrku ZŠ a MŠ Probluz schválili bez výhrad.

Bod č.7

Stavební výbor předložil zastupitelům doručené nabídky na opravu a vyčištění rybníka na Dolním Přímě. Svoje cenové kalkulace dodaly firmy :

Ekostav HK                             466 431,-Kč                včetně DPH

Stavoka Kosice                       460 683,-Kč                včetně DPH

POPR HK                               488 698,-Kč                včetně DPH

Jiří Neuman Sobětuš                446 490,-Kč                včetně DPH

ZVČ HK                                  536 127,-Kč                včetně DPH

Přítomní zastupitelé se podrobně seznámili s jednotlivými cenovými nabídkami a následném hlasování byla 7 hlasy pro vybrána nejnižší cenová nabídka od firmy Jiří Neuman s.r.o. Sobětuš s cenovou kalkulací ve výši 446 490,-Kč včetně DPH. Starosta je pověřen podpisem smlouvy o dílo.

Bod č.8

Obec Dolní Přím zvažuje záměr o prodeji obecních pozemků p.č. 61/1 o výměře 317 m2 a p.č. 61/2 o výměře 169 m2 oba v k.ú. Horní Přím. Pozemky byly odděleny geometrickým plánem č.181-169/2015 z pozemku p.č. 61 v k.ú. Horní Přím o výměře 486 m2. Cena pozemků byla stanovena na 150,-Kč/m2. Zastupitelstvo záměr prodeje výše uvedených pozemků v ceně 150,-Kč/m2 schvaluje. Záměr bude řádně vyvěšen na úřední desce obecního úřadu. Zajistí starosta obce.

Bod č.9

Sdružení spotřebitelů Královéhradeckého kraje z.s. zaslalo obci žádost o finanční příspěvek na svoji činnost. Zastupitelé žádost neschválili.

Bod č.10/1

Zastupitelstvo se v tomto bodě zabývalo stanovením termínu a rozsahem oprav koupaliště na Probluzi. Čištění koupaliště se uskuteční v sobotu 21.5.2016 od 8.00 hod a opravy stěn nádrže zastupitelstvo schválilo do výše 60 000,-Kč. Tyto finance jsou vyčleněny v rozpočtu obce na rok 2016. O konkrétních pracích rozhodne stavební výbor spolu se starostou obce až po vypuštění nádrže. Opravy zajistí firma Patrik Mňuk Dolní Přím.

Bod č.10/2

Obecní zastupitelstvo schválilo uspořádání akce „Přímský běh pro děti“ v termínu 28.5.2016.Výše uvedená akce se bude konat v rámci oslav Dne dětí. Zastupitelé  schválili uvolnit z rozpočtu obce 10.000,-Kč. Finance budou použity na nákup cen, medailí a drobného občerstvení. Akce se bude konat pod záštitou Obce Dolní Přím ve spolupráci s SDH Dolní Přím.

Bod č.11

Po vyčerpání všech bodů programu starosta jednání zastupitelstva ve 20.20 hod. ukončil.

 

Usnesení č.6/2016

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje :           8 hlasy pro

                                                           0 proti

                                                           0 se zdržel

 

návrhovou komisi ve složení : Ladislava rajnltová, Petr Švasta

 

rozšíření programu o 2 body na celkových 13 bodů

 

jako ověřovatele zápisu : ing.Hanu Vycpálkovou a Vítězslava Třebešku

jako zapisovatele zápisu : Ilonu Fišerovou

 

finanční zprávu za období od 10.4.2016 do 1.5.2016 bez výhrad

 

Závěrečný účet obce za rok 2015 bez výhrad

 

Účetní závěrku obce za rok 2015 bez výhrad

Účetní závěrku ZŠ a MŠ Probluz za rok 2015 bez výhrad

 

Záměr č.5/2016 o prodeji obecních pozemků p.č. 61/1 a 61/2 v k.ú. Horní Přím

 

výši oprav koupaliště na Probluzi ve výši do 60.000,-Kč včetně DPH, jako zhotovitel oprav byla schválena firma Patrik Mňuk Dolní Přím

 

pořádání akce „Přímský běh pro děti“ v rámci dne dětí, výši nákladů obce ve výši 10.000,-Kč

 

obecní zastupitelstvo schvaluje :            7 hlasy pro

                                                           1 proti

                                                           0 se zdržel

jako zhotovitele pro vyčištění a opravu břehů rybníka na Dolním Přímě firmu Jiří Neuman s.r.o. Sobětuš v poptávkové ceně 446. 490,-Kč včetně DPH 

 

obecní zastupitelstvo neschvaluje :         8 hlasy proti

                                                           0 pro

                                                           0 se zdržel

poskytnutí finančního příspěvku pro spolek Sdružení spotřebitelů Královéhradeckého kraje

 

 

V Dolním Přímě dne : 2.5.2016

 

Zapsala : Fišerová Ilona

 

Ověřovatelé zápisu : ing. Hana Vycpálková

                                     Vítězslav Třebeška

Starosta obce : Petr Švasta

Místostarosta obce : Roman Fejfar

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f