Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 2.5.2011

 

Zápis z jednání zastupitelstva obce Dolní Přím ze dne 2.5.2011 od 20.oo hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě.

Přítomni : Ing. Bílek Jiří, Blažej Josef, Fejfar Roman, Fišerová Ilona, Rajnltová Ladislava, Ševčík
                 Vratislav, Švasta Petr, Vejman Vladislav
Nepřítomni : 0
Omluveni : Adamíra Svatopluk
Hosté : 0

Program : 1.Úvod, volba návrhové komise
                2.Schválení programu
                3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
                4.Finanční zpráva
                5.Rozpočtové změny č. 1/2011
                6.Výběr zhotovitele na opravu sociálního zařízení u obecního hostince
                7.Přijetí dotace z POV ( úroky z úvěru )
                8.Přijetí dotace z POV ( oprava sociálního zařízení )
                9.Prodej obecního pozemku p.č.25/1 v k.ú. Dolní Přím
              10.Farnost Nechanice ( žádost o příspěvek )
              11.Nabídka připojení k internetu – knihovna Probluz
              12.Dětská hřiště – bezpečnost, revize, dozor
              13.Dětský den – vrtulník
              14.Poplatky – popelnice, stočné
              15.Parkoviště u pošty
              16.Stanoviště kontejnerů Dolní Přím
              17.Hřbitov Probluz – kontejner
              18.Koupaliště Probluz – čištění
              19.Různé
              20.Závěr

             19a.Kostel Probluz – varhany
             19b.Historický C.k.Řadový pěší pluk č. 18 – žádost o příspěvek

Zápis :
Bod č.1
Jednání zastupitelstva obce Dolní Přím zahájil starosta obce Petr Švasta ve 20.10 hod. Přivítal přítomné členy zastupitelstva a po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné. Následně přednesl návrh na složení návrhové komise, která by měla pracovat ve složení Fišerová Ilona, Vejman Vladislav. Jelikož nebyl podán jiný návrh byli výše jmenovaní za členy návrhové komise zvoleni.

Bod č.2
Návrhová komise seznámila zastupitele s návrhem na rozšíření programu o dva body v bodě č. 19. Různé. Zastupitelstvo takto rozšířený program schvaluje.
Bod č.3
Návrhová komise předložila návrh na ověřovatele a zapisovatele zápisu. Jako ověřovatelé jsou navrženi Fejfar Roman a Ševčík Vratislav, jako zapisovatelka je navržena Rajnltová Ladislava. Zastupitelstvo předložený návrh schvaluje.
Bod č.4
Finanční zprávu o hospodaření obce a obecního úřadu za období od 3.4 do 30.4.2011 přednesl starosta obce. Příjmy za uvedené období činily 354 206,-Kč a výdaje 281 858,-Kč. Finanční zprávu členové zastupitelstva schválili bez výhrad.
Bod č.5
Finanční výbor předložil ke schválení rozpočtové změny č.1/2011. Celkové rozpočtové změny v kapitole rozpočtových příjmů činí 234 338,-Kč a v kapitole rozpočtových výdajů také 234 338,-Kč. Zastupitelstvo rozpočtové změny č.1/2011 schvaluje.
Bod č.6
V tomto bodu programu se členové zastupitelstva zabývali výběrem zhotovitele na rekostrukci sociálního zařízení u obecního hostince na Dolním Přímě. Celkem bylo osloveno šest firem, kterým byly předány výkazy výměr a kritéria hodnocení cenových nabídek. Obec obdržela zpět pouze pět nabídek, které byly postupně zapisovány a připravovány k vyhodnocení. Jedná se o tyto cenové kalkulace od firem :
Petr Lacourt Dolní Přím : cena díla celkem : 1 131 742,42,-Kč včetně DPH
                                                                      záruka na dílo : 60 měsíců
                                                                      reference : 8
                                                                      doba výstavby : 60 dní
Milan Roušal Dolní Přím : cena díla celkem : 1 068 684,-Kč včetně DPH
                                                                       záruka na dílo : 24 měsíců
                                                                       reference : 4
                                                                       doba výstavby : 60 dní
Jokas Stračovská Lhotka : cena díla celkem : 960 688,-Kč včetně DPH
                                                                        záruka na dílo : 60 měsíců
                                                                        reference : 29
                                                                        doba výstavby : 60 dní
Stavos Nechanice : cena díla celkem : 999 960,-Kč včetně DPH
                                                             záruka na dílo : 60 dní
                                                             reference : 18
                                                             doba výstavby : 60 dní
Rekos S+D Nechanice : cena díla celkem : 1 107 224,-Kč včetně DPH
                                                                     záruka na dílo : neuvedeno
                                                                     reference : neuvedeno
                                                                     doba výstavby : neuvedeno
Milan Halíř ml. Nový Přím : nabídka nedodána
Po důkladném projednání výše uvedených nabídek zastupitelstvo schválilo jako zhotovitele rekonstrukce sociálního zařízení u obecního hostince firmu Jokas Stračovská Lhotka za nabídkovou cenu 960 688,-Kč včetně DPH. Doba výstavby bude započata dnem vydání stavebního povolení. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo.

Bod č.7
Zastupitelé schválili přijetí dotace z POV KHK dt 4 ( úhrada úroků z úvěru ) ve výši 41 000,-Kč. Celková výše úroků činí 82 146,-Kč a schválili uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na úhradu úroků z úvěru ve výši 41  000,-Kč
Bod č.8
Zastupitelstvo schválilo přijetí dotace z POV KHK dt 1 ( obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti ) na akci „ Rekonstrukce sociálního zařízení u obecního hostince na Dolním Přímě“ ve výši 400 000,-Kč. Celkové investiční náklady činí 800 000,-Kč. Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na „ Rekonstrukci sociálního zařízení u obecního hostince na Dolním Přímě“ ve výši 400 000,-Kč.
Bod č.9
Členové zastupitelstva schválili prodej obecního pozemku p.č. 25/1 v k.ú. Dolní Přím o výměře 637 m2 za cenu 850,-Kč/m2, celková cena 541 450,-Kč. Jediným zájemcem o koupi tohoto pozemku je p. Izach. ( V případě potřeby bude stanoven splátkový kalendář s minimální roční splátkou 100 000,-Kč ).
Bod č.10
Farnost Nechanice požádala o příspěvek na vypracování posudku a podání žádosti o dotaci na opravu varhan v kostele Všech svatých na Probluzi. Výše příspěvku činí 1 800,-Kč. Obecní zastupitelstvo příspěvek ve výši 1 800,-Kč schvaluje.
Bod č.11
Vzhledem k nejisté budoucnosti provozování bezdrátového internetu v rámci projektu mikroregionu Nechanicko, požádala obec firmy zabývající se provozováním internetu o vypracování cenových nabídek na zajištění internetu v obecní knihovně na Probluzi. Svoji cenovou kalkulaci zaslala pouze firma PH Net – Petr Hanka s nabídkou na připojení v ceně 305,-Kč/měsíčně. V současné době fakturuje firma Coprosys 468,-Kč /měsíčně. Obecní zastupitelstvo nabídku firmy PH-Net Petr Hanka schvaluje.
Bod č.12
Obecní zastupitelstvo se v tomto bodě programu zabývalo výběrem firmy na pravidelný servis a revizní zprávy ohledně provozování dětských hřišť na Dolním Přímě, Probluzi a na Horním Přímě. Z doručených cenových kalkulací byla vybrána firma Zahradní domky a dětská hřiště- Michal Jouda z Rasošek za nabídkovou cenu 1 500,-Kč za jedno hřiště, přičemž dětské hřiště na Dolním Přímě, které tato firma instalovala bude revidováno a kontrolováno zdarma. Starosta obce je pověřen podpisem smlouvy o kontrole a revizi s výše uvedenou firmou.
Bod č.13
Starosta seznámil členy zastupitelstva s možností příletu vrtulníku na dětský den. Jestliže by vrtulník jen přiletěl, dosadl a pak následně odletěl bylo by to zdama. Bude-li zájem o vyhlídkové lety, pak by cena za jednu osobu činila 500,-Kč. Zastupitelstvo nabídku posoudilo a s příletem a vyhlídkovými lety souhlasí s tím, že si vlastní lety zaplatí občané.
Bod č. 14
Zastupitelstvo projednalo dlužné částky za svoz odpadů a za stočné. Za odpady dluží 495,-Kč p. Daňková, která vlastní nemovitost na Horním Přímě. Jelikož se ale na adrese svého trvalého pobytu nezdržuje a o jejím pobytu není nic známo, rozhodlo zastupitelstvo dlužnou částku ve výši 495,-Kč p. Daňkové prominout. U dluhu na stočném je to ale složitější, jelikož to dluží rodina Borovcových z Dolního Přímu, která nereaguje na výzvy a upomínky. Celková výše dlužné částky činí 7 565,-Kč. Prominutí tohoto dluhu zastupitelstvo zamítlo s odůvodněním, že dlužníci nejsou bez prostředků, tudíž, že mají z čeho platit. Dlužníkům bude zaslán doporučený dopis s výzvou o úhradu dluhu. V případě, že nebude dluh uhrazen bude přistoupeno k zaslepení kanalizační přípojky. Tento zásah provede firma Ovlab s.r.o. která v obci provozuje kanalizaci a ČOV. Zajistí starosta obce.
Bod č.15
Starosta předložil návrh na vybudování parkoviště u pošty na Dolním Přímě. Jednalo by se o stání pro cca 2-3 vozidla. V současné době musí občané, kteří jdou na poštu, odstavovat svoje vozidla na zastávkách autobusu nebo na trávu vedle budovy pošty. Zastupitelstvo návrh po projednání schvaluje a pověřuje starostu a stavební výbor zajištěním potřebných podkladů pro výběr zhotovitele.
Bod č.16
Stavební výbor seznámil zastupitelstvo se stavem přípravných prací na vybudování stanovišť pro kontejnery. Zastupitelstvo bere zprávu na vědomí a doporučuje přípravné práce rozšířit o stanoviště na Novém Přímě, Horním Přímě a v Jehlici. Tyto přípravné práce zajistí starosta a stavební výbor. Po ukončení těchto příprav bude zahájeno řízení o výběru zhotovitele na jednotlivá stanoviště.
Bod č.17
Starosta navrhl vzhledem ke špatnému stavu popelnic u hřbitova na Probluzi jejich nahrazení kontejnerem. Pořizovací cena by byla 5 760,-Kč včetně DPH. Jelikož má tento kontejner objem 1 100l ( cena jednoho výsypu je 253,-Kč ), navrhuje starosta pro začátek výsypy na oznámení. Zastupitelstvo návrh projednalo a rozhodlo se jej podpořit. Starosta zajistí pořízení kontejneru.
Bod č.18
Termín na čištění koupaliště na Probluzi byl stanoven na neděli 15. května od 9.oo hod. Starosta zajistí vypuštění koupaliště a potřebné nářadí k čištění ( koštata, kbelíky apod. ).
Bod č. 19a
Starosta informoval zastupitele o poskytnutí dotace Farnosti Nechanice na opravu varhan v kostele na Probluzi, kterou poskytl Královéhradecký kraj ve výši 180 000,-Kč. Připočteme-li k této částce finance, které jsou na zvláštním účtu u České spořitelny činí stávající objem financí cca 246 000,-Kč. Celkové náklady na opravu varhan jsou vyčísleny na cca 490 000,-Kč. Zastupitelstvo vzalo tuto zprávu na vědomí a pověřuje starostu obce zjištěním částky, která je potřebná k zahájení oprav tak, aby bylo možné tuto akci dokončit například v příštím roce. Po zjištění této částky a předložení posudku na opravu varhan bude zastupitelstvo jednat o případném navýšení příspěvku obce.
Bod č. 19b
Historický C.k. Řadový pěší pluk č. 18 podal žádost o finanční příspěvek ( dar ) u příležitosti konání „ Jubilejní XX.C.k. Manévry“, které se budou konat 28.5. 2011 v areálu státního zámku Hrádek u Nechanic. Jedná se o tradiční akci patřící mezi každoroční vzpomínkové akce k výročí rak-pruské války 1866, která je určena pro nejširší veřejnost. Zastupitelé schválili příspěvek ve výši 3 000,-Kč. Finance budou poskytnuty na základě předložené faktury. Zajistí starosta a účetní obce. Po vyčerpání všech bodů programu byla ještě projednána situace okolo dění v místní části Jehlice a sice nepřiměřená hlasitost reprodukované hudby od p. Víška. Starosta k tomuto dodal, že všichni které toto obtěžuje ( oprávněně ), mají možnost telefonicky na jeho číslo sdělit, že občan Víšek opět hraje a on zjedná nápravu. Zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí. A jěště jedna záležitost byla projednána a to stav komunikace a chodníků v místní části Nový Přím. Vzhledem k tomu, že komunikace je majetkem Královéhradeckého kraje, byl vznesen již před časem požadavek na SÚS Královéhradeckého kraje, aby byla zjednána náprava. Zatím se však tak nestalo a zastupitelstvo požaduje urgenci. Co se týká chodníků, byl pověřen stavební výbor zjištěním skutečného stavu a na základě jeho doporučení rozhodne zastupitelstvo o dalším kroku k odstranění případných závad.
Bod č.20
Jednání zastupitelstva obce Dolní Přím ukončil starosta ve 23.10 hod.

Usnesení č. 6/2011
Obecní zastupitelstvo volí : 8 hlasy pro
                                           0 proti
                                           0 se zdržel
Fišerovou Ilonu a Vejmana Vladimíra jako členy návrhové komise
Fejfara Romana a Ševčíka Vratislava jako ověřovatele zápisu
Rajnltovou Ladislavu jako zapisovatelku zápisu

obecní zastupitelstvo schvaluje : 8 hlasy pro
                                                    0 proti
                                                    0 se zdržel
finanční zprávu za období od 3.4. do 30.4.2011 bez výhrad

rozpočtové změny č.1/2011

jako zhotovitele rekonstrukce sociálního zařízení u obecního hostince firmu Jokas s.r.o. Bydžovská Lhotka za nabídkovou cenu 960 688,-Kč včetně DPH

přijetí dotace z POV Královéhradeckého kraje dt 4 ( úhrada úroků z úvěru ) ve výši 41 000,-Kč

přijetí dotace z POV Královéhradeckého kraje dt 1 ( obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti ) ve výši 400 000,-Kč

prodej obecního pozemku p.č. 25/1 v k.ú. Dolní Pří o výměře 637 m2 za cenu 850,-Kč/m2 jedinému zájemci p. Izachovi

finanční příspěvek pro Farnost Nechanice na vypracování znaleckého posudku na opravu varhan v kostele na Probluzi ve výši 1 800,-Kč

nabídku na bezdrátové připojení k internetu obecní knihovny na Probluzi od firmy Petr Hanka -PH Net za měsíční poplatek ve výáši 305,-Kč + 2 500,-Kč za připojení

jako zhotovitele revizí a ročních prohlídek dětských hřišt firmu Zahradní domky a dětská hřiště- Michal Jouda za nabídkovou cenu 1 500,-Kč za jedno hřiště a rok

vybudování parkoviště u pošty na Dolním Přímě

prominutí dlužné částky ve výši 495,-Kč za svoz domovního odpadu v r. 2009 p. Daňkové z Horního Přímu


pořízení nového kontejneru ke hřbitovu na Probluzi za nákupní cenu 5 988,-Kč včetně DPH

finanční příspěvek pro Historický C.k.Řadový pěší pluk č. 18 na rok 2011 ve výši 3 000,-Kč

obecní zastupitelstvo pověřuje :
starostu obce zjištěním finanční částky, která je potřebná pro zahájení opravy varhan v kostele na Probluzi
starostu obce a stavební výbor zajištěním podkladů pro výběr zhotovitele na akce stanoviště pro kontejnery
starostu obce podpisem smlouvy o dílo s firmou Jokas s.r.o. Bydžovská Lhotka
starostu obce podpisem smlouvy o ročních prohlídkách a revizích na dětská hřiště s firmou Zahradní domky a dětská hřiště – Michal Jouda

V Dolním Přímu dne : 2.5.2011

Zapsala : Rajnltová Ladislava
ověřovatelé zápisu : Ševčík Vratislav
                                 Fejfar Roman
starosta obce : Švasta Petr
místostarostka obce : Rajnltová Ladislava

 

 

 


 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f