Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 2.3.2020

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 2.3.2020 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

 

Přítomni : Fejfar Roman, Kroupa MilanRajnltová Ladislava, Ševčík Vratislav, Švasta Petr, Bc. Tichá

                   Ladislava, Třebeška Vítězslav

Omluveni : Mgr. Vlastník Marek, Ing. Vycpálková Hana

Hosté: 0

 

Program :                 1.Úvod, volba návrhové komise

                               2.Schválení programu

                               3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                               4.Finanční zpráva

                               5.Záměr č.1/2020 (pronájem části pozemku p.č. 291 v k.ú. Horní Přím)

                               6.Prodejna Dolní Přím

                               7.Audit

                               8.Ostatní

                               9.Závěr

 

                               8/1.Obecní ples

                               8/2.ČOV Dolní Přím

 

Zápis :

 

Bod č.1

Jednání obecního zastupitelstva zahájil starosta obce v 19.10 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné a přednesl návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat Vítězslav Třebeška a Roman Fejfar. Oba navržené členy návrhové komise zastupitelé schvalují.

Veřejné hlasování :         7 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.2

Návrhová komise navrhuje rozšíření programu jednání o 2 body, na celkových 11 jednacích bodů. Přítomní zastupitelé takto rozšířený program jednání schvalují.

Veřejné hlasování :         7 pro     proti     0 se zdržel

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu Vratislava Ševčíka a Milana Kroupu. Zastupitelé návrh schvalují

Veřejné hlasování :         7 pro     0 proti  0 se zdržel

Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Bc. Ladislavu Tichou. Zastupitelé návrh schvalují.

Veřejné hlasování :         7 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.4

Starosta ve spolupráci s finančním výborem seznámil přítomné zastupitele s finanční zprávou za období od 19.1.2020 do 26.2.2020. Příjmy v daném období činily 925.446,-Kč a výdaje 214.025,-Kč. Zastupitelstvo si podrobně prostudovalo jednotlivé položky v předložené zprávě a po rozpravě  tomuto bodu finanční zprávu schválilo bez výhrad.

Veřejné hlasování :         7 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.5

Zastupitelé schválili (po řádném zveřejnění na úřední desce v období od 11.2.2020 do 26.2.2020) pronájem části obecního pozemku p.č. 291 o výměře 82 m2 v k.ú. Horní Přím v ceně 5,-Kč/m2/rok pro pana Václava Macháně z Horního Přímu.

Veřejné hlasování :         6 pro     1 proti  0 se zdržel

Bod č.6

Zastupitelé projednali situaci okolo provozování prodejny na Dolním Přímě a v rámci zachování provozu prodejny po diskuzi schválili snížení nájmu v obecním služebním bytě pro současného nájemce prodejny na 2.000,-Kč včetně služeb a energií. Snížené nájemné platí od měsíce března 2020. Dodatek k nájemní smlouvě zajistí starosta obce.

Veřejné hlasování :         6 pro     0 proti  1 se zdržel

Bod č.7

Obecnímu zastupitelstvu byla předložena zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2019. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Na základě výsledku předložené zprávy starosta obce navrhl odměnu pro účetní obce ve výši 3.000,-Kč. Zastupitelé poskytnutí odměny schvalují.

Veřejné hlasování :         5 pro     0 proti  2 se zdrželi

Bod č.8/1

Zastupitelé schválili finanční příspěvek do tomboly na obecní ples ve výši 4.000,-Kč. Tombolu zajistí starosta obce.

Veřejné hlasování :         7 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.8/2

Starosta obce seznámil členy zastupitelstva o situaci na ČOV na Dolním Přímě. Na základě provedené podrobné kontroly bylo zjištěno, že bude nutné zpracovat technické řešení pro zvýšení kapacity stávající technologie. Po odborném posouzení a vizuální kontrole bude nutná rekonstrukce stávající technologie. Její rozsah určí zpracované technické řešení a projektová dokumentace. Bez doplnění technologie není v současné době možné garantovat limitní hodnoty na výstupu z ČOV. Starosta bude jednat se společností EMPLA AG s.r.o. Hradec Králové , která by měla zajistit přípravné práce na řešení optimalizace činnosti ČOV. Cena za tuto přípravnou fázi se bude pohybovat v částce do 78.000,-Kč bez DPH. Zastupitelstvo obce schvaluje zahájení přípravné fáze řešení stávající situace a to v uvedené částce 78.000,-Kč bez DPH.

Veřejné hlasování :         7 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.9

Po vyčerpání všech bodů programu, starosta obce jednání zastupitelstva ve 20.30 hod. ukončil.

 

Dolní Přím dne : 2.3.2020

 

Zapsala : Bc. Ladislava Tichá

 

Ověřovatelé zápisu : Vratislav Ševčík

                              Milan Kroupa

Starosta obce : Petr Švasta

 

 

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f