Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 2.2.2015

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 2.2.2015 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě.

Přítomni :
Adamíra Svatopluk, Fejfar Roman, Fišerová Ilona, Rajnltová Ladislava, Ševčík Vratislav,
Švasta Petr, Bc. Tichá Ladislava, Třebeška Vítězslav, Ing. Vycpálková Hana
Nepřítomni : 0
Omluveni : 0
Hosté :
JUDr. Halamková M., PharmDr. Haluza R., Hanka P., Ing. Broulík J., Ságnerová Z., Dufek M.

Program : 1.Úvod, volba návrhové komise
               2.Schválení programu
               3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
               4.Finanční zpráva
               5.Stanovisko –FATO Horní Přím
               6.Zeleň – zahájení realizace projektu
               7.SDH okrsek č. 13 Nechanice – žádost o příspěvek
               8.Dětský karneval
               9.MS Háj Stěžery – žádost o příspěvek
             10.Kostel Probluz – vstupní schodiště
             11.Dopravní situace u ZŠ na Probluzi
             12.Společenská (volební) místnost Horní Přím
             13.Příjezdová komunikace – Probluz p. Vondra
             14.Pozemek p.č. 632/47 v k.ú. Dolní Přím – odkup
             15.Ostatní
             16.Závěr

         15/1.Audit
         15/2.ZKO Dolní Přím – Probluz – žádost o příspěvek

Zápis :

Bod č.1
Starosta obce Petr Švasta zahájil jednání zastupitelstva obce v 19.08 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné. Následně přednesl přítomným zastupitelům návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat : Vratislav Ševčík a Ing. Hana Vycpálková. Zastupitelstvo návrh schvaluje.
Bod č.2
Návrhová komise předkládá návrh na rozšíření programu o 2 body na celkových 18. Zastupitelé program rozšíření o 2 body na celkových 18 bodů schvalují.
Bod č.3
Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Ilonu Fišerovou. Zastupitelstvo návrh schvaluje.
Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu Bc.Ladislavu Tichou a Vítězslava Třebešku. Zastupitelstvo návrh schvaluje.
Bod č.4
Starosta obce přednesl přítomným zastupitelům a hostům podrobnou finanční zprávu za období od 11.1.2015 do 1.2.2015. V uvedeném období činily příjmy na bankovním účtu obce 179 094,-Kč a výdaje 321 303,-Kč. Stav účtu obce k 1.2.2015 je 3 384 944,-Kč. Členové zastupitelstva obce se seznámili s jednotlivými položkami finanční zprávy a po projednání předloženou finanční zprávu schválili bez výhrad.
Bod č.5
V souvislosti s požadavkem na vydání stanoviska ohledně projektové dokumentace na výstavbu akce „Technická vybavenost pro 3 RD na pozemcích p.č. 10, 11, 282, 322, 323, 272/1, 272/7 a st.p.č. 10/2 všechny v k.ú. Horní Přím“ si obec nechala zpracovat odborné stanovisko k dokumentaci pro územní rozhodnutí. Toto vyjádření vypracoval ing. Petr Vlasák, autorizovaný dopravní inženýr. Zástupci sdružení „Klidná obec Dolní Přím“ si nechali zpracovat obdobné posouzení od Kamila Hronovského, autorizovaného technika ČKAIT pro dopravní stavby. Z obou uvedených vyjádření vyplývá, že pro plánovanou výstavbu 3. RD by měla dostačovat příjezdová jednopruhová obousměrná komunikace s výhybnou o šířce cca 3,5 m. Příjezdová komunikace navržená v situaci stavby, která je obci předložena, předpokládá její   šíři cca 5m. Obecní zastupitelstvo se usneslo a následně schválilo, že obec písemně požádá ing. arch. Milana Vojtěcha, který za firmu FATO a.s žádost o stanovisko předkládá aby doplnil dokumentaci pro územní rozhodnutí akce „Technická vybavenost pro 3 RD v k.ú. Horní Přím“ o požadované úpravy v rámci návrhu ing. Petra Vlasáka. Zajistí starosta obce a stavební výbor.
Bod č.6
Starosta obce seznámil zastupitele se zahájením realizace projektu „Obnova vybrané zeleně v obci Dolní Přím, probluz, Horní Přím, Nový Přím a Jehlice“.Po provedeném plánovaném kácení bude dřevo nabídnuto jako palivové a to již přihlášeným zájemcům, kterých se dle vedeného seznamu 34. Prodej bude realizován na třech odběrných místech ve stanovený den a hodinu. Přihlášení zájemci budou o prodeji včas osobně informováni. Zajistí starosta obce. Zastupitelstvo bere předloženou informaci na vědomí.
Bod č.7
SDH Dolní Přím požádal o finanční příspěvek v souvislosti s pořádáním dětského karnevalu a to ve výši 5 000,-Kč. Tyto finance budou použity na nákup dortů a cen pro děti. Karneval se bude konat v sobotu 21.2.2015 od 15.00 hod v Obecním hostinci na Dolním Přímě. Zastupitelé finanční příspěvek ve výši 5 000,-Kč schvalují. Finance budou proplaceny na základě předložených dokladů.
Bod č.8
SDH Dolní Přím požádal prostřednictvím své referentky mládeže p. Jany Burketové o finanční příspěvek ve výši 5.000,-Kč na ceny pro děti u příležitosti pořádání dětského karnevalu. Tento karneval se bude konat v sobotu 21.2.2015 od 15.00 hod. v obecním hostinci na Dolním Přímě. Počet dětí na této akci se pohybuje okolo 45. Zastupitelstvo finanční příspěvek ve výši 5.000,-Kč schvaluje. Finance budou poskytnuty na základě předložených faktur a pokladních dokladů. Zajistí starosta a účetní obce.
Bod č.9
Myslivecké sdružení Háj Stěžery požádalo o finanční příspěvek na rok 2015. Konkrétně se jedná o léky pro zvěř, opravu seníku a příspěvek na hudbu. Přítomní zastupitelé schvalují finanční příspěvek ve výši 20.000,-Kč. I v tomto případě budou finance uvolněny na základě předložených faktur a pokladních dokladů. Zajistí starosta a účetní obce.
Bod č.10
V tomto bodě jednání bylo potřeba projednat zadání poptávek na opravu vstupního schodiště u kostela na Probluzi. Starosta obce ve spolupráci se stavebním výborem zajistí nabídky od stavebních firem. Výbor pro rozvoj obce a životní prostředí bude kontrolovat aby nebyly poškozeny dvě lípy, které vstupní schodiště lemují.
Bod č.11
Stavební výbor předložil na základě požadavků rodičů dětí docházejících do ZŠ a MŠ Probluz žádost o instalaci zrcadla na účelovou komunikaci, po které je zajišťována doprava dětí do školy a školky. Dle obdržené nabídky od specializované firmy je instalace tohoto zařízení (velikost zrcadla 60x80 cm, včetně příslušenství a montáže) oceněna na 6.000,-Kč. Zastupitelé instalaci zrcadla v ceně 6.000,-Kč včetně DPH schvaluje. Zajistí starosta obce a stavební výbor.
Bod č.12
Stavební výbor předložil zastupitelstvu návrh na výstavbu nové společenské (volební) místnosti na Horním Přímě. K tomuto návrhu se vyjádřili i zástupci sdružení Klidná obec Dolní Přím, kteří požadují zachování prostor určených jako autobusová čekárna ve stejném místě jako doposud. Tento požadavek je zastupitelstvem schválen a bude k němu v projektové dokumentaci přihlédnuto. Zastupitelé následně schválili zahájení projekčních prací tak, aby bylo v letošním roce vydáno stavební povolení. Zajistí starosta a stavební výbor.
Bod č.13
Starosta spolu se stavebním výborem předložili zastupitelům cenové nabídky na úpravu přijezdové cesty k RD p. Vondry a p. Novotné na Probluzi. Svoje nabídky předložily firmy :
Josef Munzar-Ekostav, Hradec Králové    34.892,-Kč včetně DPH
Jiří Tomášek, Prasek                             26.481,-Kč včetně DPH
Jiří Neuman s.r.o. Sobětuš                     22.740,-Kč včetně DPH
Obecní zastupitelstvo vybralo firmu s nejnižší cenovou nabídkou a tou je firma Jiří Neuman s.r.o. Sobětuš v nabídkové ceně 22.740,-Kč včetně DPH. Starosta obce je pověřen podpisem smlouvy o dílo.
Bod č.14
Starosta obce předložil zastupitelům k posouzení návrh na odkup pozemku p.č. 632/47 v k.ú. Dolní Přím, který je ve vlastnictví p. Pavlíkové. Pozemek by byl využit pro výstavbu chodníku, který by umožnil občanům přístup k obecnímu objektu č.p. 16 (bývalý archiv okresní knihovny). Starosta osloví majitelku pozemku s tím, aby navrhla cenu, za kterou by pozemek byla ochotna prodat. Na základě tohoto sdělení bude zastupitelstvo dále jednat či nikoli.
Bod č.15/1
Starosta obce předložil přítomným zastupitelům zprávu o výsledku konečného přezkoumání hospodaření obce za rok 2014. Ze zprávy vyplývá, že při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Vzhledem k výše uvedenému výsledku starosta navrhuje pro účetní obce odměnu ve výši 2.000,-Kč. Zastupitelé berou výsledek auditu na vědomí a odměnu ve výši 2.000,-Kč pro účetní obce schvalují.
Bod č.15/2
ZKO Dolní Přím-Probluz předložila žádost o finanční příspěvek na rok 2015 ve výši 20.000,-Kč. Zastupitelstvo příspěvek v požadované výši schvaluje. Finance budou poskytnuty na základě doložených faktur a pokladních dokladů. Zajistí starosta a účetní obce.

Bod č.16
Po projednání všech bodů programu starosta jednání obecního zastupitelstva ve 22.01 hod. ukončil.

Usnesení č.2/2015

Obecní zastupitelstvo schvaluje : 9 hlasy pro
                                                0 proti
                                                0 se zdržel

návrhovou komisi ve složení : Ing.Hana Vycpálková a Vratislav Ševčík

rozšíření programu o dva body na celkových 18 bodů

jako ověřovatele zápisu : Bc. Ladislavu Tichou a Vítězslava Třebešku
jako zapisovatele zápisu : Ilonu Fišerovou

finanční zprávu za období od 11.1.2015 do 1.2.2015 bez výhrad

zaslání vyjádření ohledně plánované výstavby infrastruktury pro 3. RD v místní části Horní Přím ing.arch. Vojtěchovi

finanční příspěvek ve výši 1.000,-Kč pro SDH okrsek č.13 Nechanice

finanční příspěvek ve výši 5.000,-Kč pro SDH Dolní Přím (ceny na dětský karneval)

finanční příspěvek ve výši 20.000,-Kč pro MS Háj Stěžery

instalaci zrcadla na účelové komunikaci u ZŠ a MŠ Probluz v ceně 6.000,-Kč včetně DPH

zahájení projekčních prací spojených s výstavbou nové volební místnosti na Horním Přímě

jako zhotovitele úpravy příjezdové komunikace k RD p. Vondry a p. Novotné firmu Jiří Neuman s.r.o. Sobětuš v nabídkové ceně 22.740,-Kč včetně DPH

odměnu pro účetní obce ve výši 2.000,-Kč

finanční příspěvek pro ZKO Dolní Přím-Probluz ve výši 20.000,-Kč

Zapsala : Fišerová Ilona

Ověřovatelé zápisu : Bc. Ladislava Tichá
                                    Vítězslav Třebeška

Starosta obce : Petr Švasta
Místostarosta obce : Roman Fejfar

 

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f