Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 2.2.2009


Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 2.2.2009 od 19.oo hod
v zasedací místnosti obecního úřadu.

Přítomni : Ing. Bílek Jiří, Adamíra Svatopluk, Blažej Josef, Rajnltová Ladislava,
                  Špačková Jana, Švasta Petr, Vejman Vladislav
Nepřítomni : 0
Omluveni : Ing. Benda Ladislav, Kroupa Milan

Program : 1. Úvod, volba návrhové komise
                   2. Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
                   3. Finanční zpráva
                   4. Kostel Probluz ( varhany )
                   5. Vodovod Jehlice
                   6. Restituce stodoly ( p. Podzimková )
                   7. Žádost o odprodej části ob. pozemku ( Probluz )
                   8. Rozhlas Horní Přím
                   9. Různé
                10. Závěr

Zápis :
Bod č. 1
Jednání zastupitelstva zahájil v 19.10 hod starosta obce. Přivítal přítomné a předložil návrh
na volbu návrhové komise ve složení Josef Blažej a Vladislav Vejman. Jelikož nebyl předložen jiný návrh, zastupitelstvo oba výše jmenované jako členy návrhové komise zvolilo.
Bod č. 2
Návrhová komise předložila návrh na ověřovatele a zapisovatele zápisu a to ve složení
Jana Špačková a Ing. Jiří Bílek jako ověřovatelé a Ladislava Rajnltová jako zapisovatelka.
Jelikož ani v tomto případě nebyl podán jiný návrh zastupitelstvo všechny navržené do svých
funkcí zvolilo.
Bod č. 3
Finanční zprávu za období od 11.1. do 31.1.2009 přednesl starosta obce a tato byla po projednání schválena bez výhrad.
Bod č. 4
Na dnešní jednání byl pozván pan Páter Marián Benko farář z Nechanic, aby spolu se členy zastupitelstva bylo projednáno případné zřízení účtu, ze kterého by byla hrazena oprava varhan v kostele na Probluzi. Jelikož se pan farář nedostavil, bude tato záležitost řešena na některém z příštích jednání zastupitelstva.
Bod č. 5
Starosta informoval členy zastupitelstva o průběhu jednnání se společností VAK a.s. HK o
případném vybudování vodovodu do místní části Jehlice. Postoj společnosti je asi takový, že
místní část Jehlice je poměrně málo obydlená a tudíž by náklady na jednoho obyvatele na vybudování vodovodu byly příliž vysoké. Ing. Loskot ,který společnost VAK a.s. HK zastupoval proto navrhuje postavit akci v režii obce a poté jednat o vlastním provozování. Do
5.2.2009 slíbil předložit na obec kalkulaci předběžných nákladů, aby zastupitelstvo mělo
alespoň hrubou představu o výši nákladů na tuto stavbu. Jakmile bude tato kalkulace obci
předložena bude probíhat další jednání o postupu při zajišťování výstavby této akce.
Bod č. 6
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s rozsudkem ohledně restitučního vypořádání pro
p. Podzimkovou na část stodoly ležící na pozemku st.p.č. 1/1 v k.ú. Dolní Přím a přilehlého pozemku p.p.č 1/9 o výměře 1124 m2. Podle tohoto rozsudku Okresního soudu je
p. Podzimková vlastnicí části st.p. 1/1 o výměře 1 124 m2 v k.ú. Dolní Přím a spoluvlastnicí
budovy č.p. 3 ( stodola ) na st.p. 1/1 v k.ú. Dolní Přím v rozsahu 50% . Obecní zastupitelstvo
nesouhlasí s formou vlastnictví jako spoluvlastnictví a již dříve nabídlo řešení v podobě odkoupení pozemku pod č.p. 3 a vlastní stavbu stodoly, ale za cenu spíše symbolickou, jelikož obec na své náklady provedla v r. 2002 alespoň provizorní stavební úpravy aby nedošlo ke zborcení části této stodoly. Paní Podzimková na tuto nabídku reagovala a nabídla obci řešení,
které zpočívá v odprodeji pozemku pod stavbou, odprodejem svého 50% spoluvlastnického podílu stavby stodoly č.p.3 a odprodejem části pozemku odděleného geometrickým plánem č. 126-215/1999 a označeného jako parcela 1/9 o výměře cca 800 m2, přičemž celková výměra tohoto pozemku činí 1 124 m2, vše za cenu 230 000,- Kč. Obecní zastupitelstvo nabídku
p. Podzomkové podrobně projednalo, celou záležitost posoudilo a rozhodlo nabídku přijmout a odkoupení výše jmenovaných pozemků a stavbu stodoly schválilo s tím, že náklady na nový GP budou obě strany hradit rovným dílem. Starosta obce byl pověřen jednáním o sepsání a podpisu kupní smlouvy.
Bod č. 7
Stavební komise spolu se starostou obce předložili žádost p. J. Bednáře z Probluze o odprodej části obecního pozemku p.p.č. 444 v k.ú. Probluz o výměře 24,75 m2.Žádost byla
následně projednána a obecní zastupitelstvo s odprodejem vyslovilo souhlas a stanovilo cenu za 1 m2 a to ve výši 90 Kč / m2. Celková cena za výše jmenovaný pozemek tedy ční 2.228 Kč.
Odprodej bude realizován po skončení řádné doby vyvěšení na úřední desce obecního úřadu.
Bod. č. 8
Obecní zastupitelstvo v tomto bodě programu posoudilo cenové nabídky na zhotovení bezdrátového rozhlasu na Horním Přímě. Obec oslovila celkem tři firmy, přičemž dvě na výzvu reagovaly a třetí se po vysvětlení do soutěže nezapojila. Osloveny byly :
1.JD Rozhlasy cenová nabídka 214 676 Kč včetně DPH.
2.Bártek Rozhlasy cenová nabídka 106 410 Kč včetně DPH
3.Empemont musel by vyměnit celou technologii odstoupil od nabídky
Obecní zastupitelstvo rozhodlo na základě cenových nabídek realizaci instalace bezdrátového
rozhlasu na Horním Přímě přidělit firmě Bártek Rozhlasy. Dále obecní zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo.
Bod č. 9/9a
Starosta obce informoval přítomné zastupitele o možnosti objednávky sběrných nádob na papír a bílé sklo ( kontejnery), které bezplatně nabízí firma EKO-KOM. Obec požádala o
5 ks kontejnerů na papír a 7 ks kontejnerů na bílé sklo.
Bod č. 9/9b
Na adresu obce byla doručena e -mailová zpráva , která sděluje, že firma která projevila zájem o pronájem bývalé prodejny na Probluzi od tohoto záměru upustila. Zároveň ale jeden z majitelů již zmiňované firmy p. Marcel Valenta z Třesovic projevil zájem o postoupení pronájmu bývalé prodejny na Probluzi pro svoji další firmu zabývající se internetovým prodejem drobného zboží ( dámské kabelky ), za stejných podmínek tj. nájemné ve výši
3.500,- Kč měsíčně. Obecní zastupitelstvo pronájem bývalé prodejny p. Marcelu Valentovi
schvaluje. Starosta zajistí nájemní smlouvu.
Bod č. 9/9c
Kulturní komise tlumočila žádost KVH Historický C.K. Řadový pěší pluk o poskytnutí finančního příspěvku u příležitosti oslav Bitvy z r. 1866, které proběhnou dne 30.5.2009 v areálu státního zámku Hrádek u Nechanic. Zastupitelstvo schválilo příspěvek ve výši
2.000,- Kč. Finance budou poskytnuty na základě předložené faktury.
Bod č. 9/9d
Starosta seznámil zastupitelstvo s žádostí Pekařství Bohemia s.r.o. o poskytnutí finančního příspěvku na provozování pojízdné prodejny, která zajíždí 3x týdně na Probluz, kde poskytuje služby v oblasti prodeje pečiva, mléčných a masných výrobků. Po zjištění kolik občanů tyto služby využívá a jsou-li s nimi spokojeni zastupitelstvo schválilo finanční příspěvek ve výši
6.000,- Kč na rok 2009. Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
Bod č. 10
Po vyčerpání všech bodů programu starosta jednání zastupitelstva ve 22.05 hod ukončil.

Usnesení č. 2/2009
Obecní zastupitelstvo volí : 7 hlasy pro
                                                 0 proti
                                                 0 se zdržel
návrhovou komisi ve složení Josef Blažej, Vladislav Vejman
ověřovatele zápisu Špačkovou Janu, Ing. Bílka Jiřího
zapisovatelku zápisu Rajnltovou Ladislavu
obecní zastupitelstvo schvaluje : 7 hlasy pro
                                                           0 proti
                                                           0 se zdržel
finanční zprávu za období od 11.1. do 31.1.2009 bez výhrad

odkoupení části pozemku st.p. 1/1 v k.ú. Dolní Přím o výměře cca 268 m2 ( pod stavbou
stodoly ), odkoupení části stavby stodoly ve vlastnictví p. Podzimkové a část z pozemku 1/9 o výměře cca 800 m2 nově odděleného z pozemku st.p. 1/1 v k.ú. Dolní Přím za dohodnutou cenu 230 000,- Kč. Náklady na GP je obec ochotna platit v 50% výši

prodej části obecního pozemku p.p.č. 444 v k.ú. Probluz o výměře 24,75 m2 za stanovenou cenu 90 Kč/ m2

přidělit realizaci instalace bezdrátového rozhlasu na Horním Přímě firmě BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. za nabídkovou cenu 106 410,- Kč včetně DPH

objednávku sběrných nádob na papír 5 ks a bílé sklo 7 ks od firmy EKO – KOM ( bezplatně)

pronájem části objektu bývalé prodejny na Probluzi p. Marcelu Valentovi na provozování
internetového obchodu s dámskými kabelkami za nájem ve výši 3.500,- Kč bez služeb a energií

finanční příspěvek pro KVH Historický C.K. Řadový pěší pluk při příležitosti konání oslav bitvy z r. 1866, které proběhnou v areálu Hrádku u Nechanic dne 30.5.2009
ve výši 2.000,- Kč. Finance budou poskytnuty na základě předložené kopie faktury

finanční příspěvek pro PEKAŘSTVÍ BOHEMIA s.r.o. ve výši 6.000,- Kč na rok 2009
obecní zastupitelstvo pověřuje :
starostu obce podpisem smlouvy o smlouvě budoucí kupní s p. Podzimkovou
starostu obce podpisem smlouvy o dílo s firmou BÁRTEK ROZHLASY s.r.o.
starostu obce podpisem nájemní smlouvy s p. Marcelem Valentou

V Dolním Přímě dne : 2.2.2009                                             zapsala : Rajnltová Lada
ověřovatelé zápisu : Špačková Jana
                                     Ing. Bílek Jiří
starosta obce : Švasta Petr

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f