Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 2.11.2020

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 2.11.2020 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

 

Přítomni : Kroupa Milan, Ševčík Vratislav, Švasta Petr, Bc. Tichá Ladislava, Třebeška Vítězslav,

               Mgr. Vlastník Marek, Ing. Vycpálková Hana

Omluveni : Fejfar Roman, Rajnltová Ladislava

Hosté : 0

 

Program :                1.Úvod, volba návrhové komise

                               2.Schválení programu

                               3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                               4.Finanční zpráva

                               5.ZKO Probluz – žádost o dotaci

                               6.Vodovod Nový Přím – žádosti o dotaci

                               7.Pozemkový úřad – směna pozemků

                               8.COV Dolní Přím – rozšíření kaoacity

                               9.Příprava rozpočtu na rok 2021

                            10.Ostatní

                            11.Závěr

 

                            10/1.Hospic Anežky České – žádost o finanční dar

                            10/2.Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění

                                      stavby (ČEZ-Distribuce – vedení NN na pozemcích p.č. 657/1 568/13 v k.ú.

                                      Dolní Přím)

 

Zápis :

 

Bod č.1

Jednání obecního zastupitelstva zahájil starosta obce v 19.05 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášení schopné a přednesl návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat Vratislav Ševčík a Petr Švasta. Jelikož nebyl podán jiný návrh, zastupitelstvo složení návrhové komise schvaluje.

Veřejné hlasování :         7 pro

                                    0 proti

                                    0 se zdržel

Bod č.2

Návrhová komise navrhuje zastupitelům rozšířit program jednání o 2. body na celkových 13 jednacích bodů. Přítomní zastupitelé takto rozšířený program jednání schvalují.

Veřejné hlasování :         7 pro

                                    0 proti

                                    0 se zdržel

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu : Ing. Hanu Vycpálkovou a Milana Kroupu. Zastupitelé návrh schvalují.

 

Veřejné hlasování :         7 pro

                                    0 proti

                                    0 se zdržel

Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Bc. Ladislavu Tichou. Zastupitelé návrh schvalují.

Veřejné hlasování :         7 pro

                                    0 proti

                                    0 se zdržel

Bod č.4

Starosta ve spolupráci s finančním výborem předložil ke schválení finanční zprávu za období od 10.10.2020 do 1.11.2020. Příjmy za dané období činily 337.899,-Kč a výdaje 256.633,-Kč. Zastupitelé si podrobně prostudovali jednotlivé kapitoly předložené zprávy, kterou následně schválili bez výhrad.

Veřejné hlasování :         7 pro

                                    0 proti

                                    0 se zdržel

Bod č.5

ZKO Probluz žádá o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2020 ve výši 20.000,-Kč. Finance budou poskytnuty na provoz a údržbu cvičiště na Probluzi a na úhradu nákladů spojených s konáním soutěží a kulturních akcí. Zastupitelé poskytnutí dotace ve výši 20.000,-Kč schvalují a starosta je pověřen podpisem veřejnoprávní smlouvy.

Veřejné hlasování :         7 pro

                                    0 proti

                                    0 se zdržel

Bod č.6

Starosta obce informoval přítomné zastupitele o možnosti podání žádostí o dotaci na realizaci akce „Vodovod Nový Přím“. Žádosti by podala firma Prois Hradec Králové, která by celý projekt i za obec administrovala. Za podání žádosti s programu Královéhradeckého kraje „Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod“ by obec uhradila 10.000,-Kč + DPH a za podání žádosti z dotačního programu Ministerstva zemědělství „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ by obec uhradila 15.000,-Kč + DPH. Zastupitelstvo schvaluje podání žádostí o dotaci a zároveň schvaluje jako administrátora firmu Prois Hradec Králové za dohodnuté cenové kalkulace.

Veřejné hlasování :         7 pro

                                    0 proti

                                    0 se zdržel

Bod č.7

V tomto bodě jednání se zastupitelé zabývali možností směny pozemků v souvislosti s „cvičnou loukou“ pod Dolním Přímem (pozemek p.č. 558/1 o výměře 7790 m2 v k.ú. Dolní Přím) a pozemku p.č. 224/2 o výměře 332 m2. Celková výměra požadovaných pozemků je 8122 m2. Pozemkový úřad požaduje za směnu výměru vyšší o cca 1/3, tedy alespoň 10900 m2.  Obec může nabídnout pozemek p.č. 174/62 v k.ú. Horní Přím o výměře 15156m2. Po diskuzi k tomuto bodu zastupitelé následně podání žádosti o směnu pozemků schvalují.

Veřejné hlasování :         6 pro

                                    1 proti

                                    0 se zdržel

Bod č.8

Starosta obce ve spolupráci se stavebním výborem seznámil zastupitele s návrhem společnosti EMPLA AG s.r.o. Hradec Králové na vypracování projektové dokumentace na rozšíření a úpravu ČOV Dolní Přím, která je na hraně své kapacity. Předpokládaná cena za rekonstrukci je cca 6.000.000,-Kč a kalkulovaná cena za zpracování projektové dokumentace je 881.000,-Kč bez DPH. Obec může požádat o dotaci jak na projektovou dokumentaci, tak na vlastní rekonstrukci. Zastupitelstvo schvaluje zpracování projektové dokumentace na rozšíření kapacity ČOV Dolním Přím a podání žádosti o dotaci na zpracování projektové dokumentace.

Veřejné hlasování :         7 pro

                                    0 proti

                                    0 se zdržel

Bod č.9

Zastupitelé projednali případné návrhy na akce, které by měly být zařazeny do rozpočtu obce na rok 2021. Návrh rozpočtu bude projednán na veřejném zasedání obecního zastupitelstva dne 23.11.2020.Zastupitelstvo bere na vědomí.

Bod č.10/1

Hospic Anežky České z Červeného Kostelce požádal o finanční dar ve výši 10.000,-Kč který bude použit na provoz ústavu. Přítomní zastupitelé finanční dar ve výši 10.000,-Kč schvalují. Starosta je pověřen podpisem darovací smlouvy.

Veřejné hlasování :         7 pro

                                    0 proti

                                    0 se zdržel

Bod č.10/2

Zastupitelé projednali a následně schválili Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby přípojky NN na obecních pozemcích p.č. 657/1 a 568/13 oba v k.ú. Dolní Přím. Starosta obce je pověřen podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV – 12 – 2021223/VB/01.

Veřejné hlasování :         7 pro

                                    0 proti

                                    0 se zdržel

Bod č.11

Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednání zastupitelstva ve 20.20 hod ukončil.

 

 

V Dolním Přímě dne : 2.11.2020

 

Zapsala : Bc. Ladislava Tichá

 

Ověřovatelé zápisu : Ing. Hana Vycpálková

                                    Milan Kroupa

Starosta obce : Petr Švasta

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f