Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 2.11.2015

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 2.11.2015 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

 

Přítomni : Adamíra Svatopluk, Fejfar Roman, Fišerová Ilona, Rajnltová Ladislava, Ševčík

               Vratislav, Švasta Petr, Bc.Tichá Ladislava

Nepřítomni : Ing. Vycpálková Hana, Třebeška Vítězslav

Omluveni : 0

Hosté : 0

 

Program :         1.Úvod, volba návrhové komise

                        2.Schválení programu

                        3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                        4.Finanční zpráva

                        5.Rozpočtové opatření č.6/2015

                        6.Zeleň – ukončení projektu, obměna traktůrku

                        7.Prodej pozemku p.č. 290/4 v k.ú. Horní Přím

                        8.Směna pozemku p.č. 632/98 v k.ú. Dolní Přím

                        9.Balíčky pro jubilanty, vdova a vdovce

                       10.Mikulášská besídka – příspěvek obce

                       11.Vánoční besídka škola – příspěvek obce

                       12.Vánoční besídka senioři – příspěvek obce

                       13.AFK Probluz – žádost o příspěvek

                       14.Ostatní

                       15.Závěr

 

                       14/1.Knihovna města Hradce Králové – žádost o dotaci

                       14/2.PROXIMA – nabídka zápisu do publikace

                       14/3.Rozsvěcení vánočního stromu

 

Zápis :

 

Bod č.1

Starosta obce zahájil jednání obecního zastupitelstva v 19.10 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné a následně seznámil zastupitele s návrhem na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat Ladislava rajnltová a Bc.Ladislava Tichá. Jelikož nebyl podán jiný návrh, zastupitelé složení návrhové komise schválili.

Bod č.2

Návrhová komise předložila návrh na rozšíření programu jednání o 3 body na celkových 18 bodů. Zastupitelstvo rozšíření programu schvaluje.

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje jako ověřovatele zápisu Romana Fejfara a Vratislava Ševčíka. Zastupitelé návrh schvalují. Návrhová komise navrhuje jako zapisovatele zápisu Ilonu Fišerovou. I tento byl zastupitelstvem schválen.

Bod č.4

Starosta obce předložil přítomným zastupitelům podrobnou finanční zprávu za období od 5.10.2015 do 1.11.2015. Příjmy na bankovním účtu v uvedeném období činily 698.262,-Kč a výdaje 316.171,-Kč Zůstatek na účtu je k 1.11.2015 4 029 412,-Kč. Po projednání jednotlivých položek předloženého dokumentu, zastupitelé finanční zprávu za období od 5.10.2015 do 1.11.2015 schválili bez výhrad.

Bod č.5

Finanční výbor předložil zastupitelstvu rozpočtové opatření č.6/2015. Přítomní zastupitelé se seznámili s rozpočtovými změnami jak na straně příjmů, tak na straně výdajů. Toto rozpočtové opatření počítá s navýšením příjmů o 52.200,-Kč a výdajů 52.200,-Kč. Po projednání bylo rozpočtové opatření č.6/2015 schváleno bez výhrad.

Bod č.6

Starosta obce seznámil zastupitele se situací související s ukončením projektu „Obnova zeleně“. V nejbližších dnech či týdnech, by měla také proběhnout závěrečná kontrola skutečného stavu vysázených dřevin a čerpání dotace ze strany poskytovatele dotace Fond životního prostředí). O výsledku kontroly bude starosta zastupitele informovat na příštím jednání zastupitelstva. Zastupitelé berou informaci na vědomí. Dále starosta informoval zastupitele o nutnosti obměny travní sekačky (traktůrku). V současné chvíli naší obci nabídla firma Vital-Tech Rozběřice pořízení nového traktůrku v celkové ceně cca 120.000,-Kč. Starý traktůrek by bylo možné poukázat protiúčetem v ceně cca 20.000,-Kč. Zastupitelé s obměnou souhlasí a pověřují starostu obce přípravou konkrétní nabídky na pořízení nového traktůrku na příští jednání zastupitelstva.

Bod č.7

V tomto bodě jednání byl projednán návrh na prodej obecního pozemku p.č. 290/4 v k.ú. Horní Přím o výměře 1270 m2. Po řádném zveřejnění záměru o prodeji výše uvedeného pozemku projevil o pozemek jediný zájemce a to p. Macháň z Horního Přímu. Zastupitelé prodej obecního pozemku p.č. 290/4  v k.ú. Horní Přím  pro p. Macháně schvalují a to v ceně 150,-Kč/m2. Starosta je pověřen podpisem kupní smlouvy.

Bod č.8

Obec Dolní Přím nabídla ke směně pozemek p.č. 632/98 v k.ú. Dolní Přím o výměře 60 m2. Po řádném vyvěšení nabídky se ozvala jediná zájemkyně a to p. Klemšová z Dolního Přímu. Jako protihodnotu nabídla pozemek p.č. 707 v k.ú. Dolní Přím o výměře 57 m2. Na tomto pozemku se v současné době nachází veřejně přístupný chodník. Přítomní zastupitelé směnu pozemků schvalují s tím, že se jedná o směnu bez finančního vyrovnání. Starosta je pověřen podpisem směnné smlouvy.

Bod č.9

Kulturní výbor zhodnotil, jakým způsobem probíhaly v roce 2015 gratulace jubilantům a navrhl pokračovat v tradici i roce 2016. Okruh jubilantů bude ve skupinách 60 let a každých dalších 5 let a po dovršení 90 let, každý další rok. Obecní zastupitelstvo schválilo cenu balíčku pro jubilanty takto : pro muže 500,-Kč a pro ženy 400,-Kč + květiny. V další části tohoto bodu jednání bylo odsouhlaseno, že balíčky pro vdovy a vdovce (v důchodovém věku) budou na vánoce předávány v hodnotě 400,-Kč. Zajištěním nákupu a předáním dárkových balíčků byl pověřen starosta a účetní obce.

Bod č.10

Obec Dolní Přím ve spolupráci s SDH Dolní Přím uspořádá Mikulášskou besídku pro děti. Na tuto akci byla vyčleněno 5.000,-Kč. Část financí bude použita na ceny do soutěží a část na balíčky pro děti. Zajistí kulturní výbor ve spolupráci s účetní obce.

Bod č.11

Kulturní výbor předložil návrh na stanovení výše finančního příspěvku na vánoční dárky pro děti Základní školy a Mateřské školy na Probluzi. Obecní zastupitelstvo schválilo finanční příspěvek ve výši 10.000,-Kč. Nákup dárků zajistí kulturní výbor ve spolupráci s účetní obce.

Bod č.12

Kulturní výbor navrhl projednat výši příspěvku obce na vánoční besídku pro seniory, která se bude konat 16.12.2015 od 10. hod v Obecním hostinci na Dolním Přímě. Obecní zastupitelstvo schvaluje příspěvek ve výši 150,-Kč na osobu (počítá se s cca 60. přihlášenými)+ náklady na hudbu. Celkem se jedná o 12.000,-Kč.

Bod č.13

AFK Probluz předložila obci žádost o příspěvek na výměnu oken a vchodových dveří do žákovských šaten. Celkové náklady na výměnu činily 28.309,-Kč přičemž oddíl obdržel od FAČR dotaci ve výši 13.602,-Kč. Finanční příspěvek od obce byl tedy vyčíslen na 15.000,-Kč.

Obecní zastupitelstvo příspěvek na výměnu oken a dveří ve výši 15.000,-Kč schvaluje. Starosta obce zároveň předložil zastupitelům návrh na finanční příspěvek pro AFK Probluz ve výši 15.000,-Kč na pořízení nových sedaček na tribunu a to u příležitosti 60 let od založení fotbalového oddílu na Probluzi, které bude oddíl oslavovat v roce 2016. Přítomní zastupitelé poskytnutí příspěvku ve výši 15.000,-Kč schvalují.

Bod č.14/1

Knihovna města Hradce Králové předložila obci žádost o příspěvek ve výši 9.500,-Kč na realizaci programu „výměnný soubor knih“. Vzhledem k tomu, že se jedná o zapůjčování knih pro naše knihovny (Dolní Přím, Probluz) a knihy se obměňují v pravidelných intervalech (po 6-ti týdnech), obecní zastupitelstvo poskytnutí finančního příspěvku ve výši 9.500,-Kč schvaluje. Starosta je pověřen podpisem patřičné smlouvy.

Bod č.14/2

Společnost PROXIMA nabídla obci zápis do publikace „Česká republika – města a obce“. Cena zápisu by se pohybovala v rozsahu od 2.000,-Kč do 10.000,-Kč. Zastupitelé zápis do výše uvedené publikace neschvalují.

Bod č.14/3

Kulturní výbor navrhl obecnímu zastupitelstvu program na letošní rozsvěcení vánočního stromu. Bylo domluveno vystoupení dětí ZŠ a MŠ Probluz, vystoupení žonglérské skupiny OOPS a hudební vystoupení sourozenců Weisshauptových z Probluze. I nadále se bude pokračovat v tradičním pouštění přáníček s balónky, pro všechny účastníky je zajištěno občerstvení (punč, čaj, káva, vánoční cukroví, klobásy, párek v rohlíku). Zastupitelstvo bere informaci o průběhu programu na vědomí.

Bod č.15

Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednání zastupitelstva ve 21.20 hod. ukončil.

 

Usnesení č. 12/2015

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje :            7 hlasy pro

                                                           0 proti

                                                           0 se zdržel

 

návrhovou komisi ve složení Ladislava Rajnltová a Bc.Ladislava Tichá

 

rozšíření programu o 3 body na celkových 18 bodů

 

jako ověřovatele zápisu Romana Fejfara a Vratislava Ševčíka

jako zapisovatele zápisu Ilonu Fišerovou

 

finanční zprávu za období od 5.10.2015 do 1.11.2015 bez výhrad

 

rozpočtové opatření č.6/2015 bez výhrad

 

prodej obecního pozemku p.č. 290/4 v k.ú. Horní Přím o výměře 1270 m2 v ceně 150,-Kč/m2 pro p. Macháně

 

směnu obecního pozemku p.č. 632/98 v k.ú. Dolní Přím o výměře 60 m2 za pozemek p.č. 707 v k.ú. Dolní Přím o výměře 57 m2 bez finančního vyrovnání

 

dárkové balíčky pro jubilanty v cenách : muži 500,-Kč a ženy 400,-Kč + květiny

 

vánoční dárkové balíčky pro vdovy a vdovce v hodnotě 400,-Kč/ osoba

 

finanční příspěvek na akci Mikulášská besídka ve výši 5.000,-Kč

 

finanční příspěvek na dárky pro děti ZŠ a MŠ Probluz ve výši 10.000,-Kč

 

finanční příspěvek na Vánoční besídku pro seniory ve výši 12.000,-Kč

 

finanční příspěvek pro AFK Probluz na výměnu oken a dveří v šatnách pro žáky ve výši 15.000,-Kč

 

finanční příspěvek pro AFK Probluz na nákup sedaček na tribunu ve výši 15.000,-Kč

 

finanční příspěvek pro Knihovnu města Hradce Králové na program „Výměnný soubor knih“ pro rok 2016 ve výši 9.500,-Kč

 

obecní zastupitelstvo neschvaluje :         7 hlasy proti

                                                           0 pro

                                                           0 se zdržel

zápis do publikace „česká republika – města a obce“ od firmy PROXIMA

 

V Dolním Přímě dne : 2.11.2015

 

Zapsala : Fišerová Ilona

 

Ověřovatelé zápisu :  Fejfar Roman

                               Ševčík Vratislav

Starosta obce : Švasta Petr

Místostarosta obce : Fejfar Roman

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f