Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 2.11.2009

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného
dne 2.11.2009 od 19.oo hod v zasedací místnosti obecního úřadu.

Přítomni : Ing. Bílek Jiří, Adamíra Svatopluk, Blažej Josef, Kroupa Milan,
               Rajnltová Ladislava, Špačková Jana, Švasta Petr, Vejman Vladislav
Nepřítomni : 0
Omluveni : Ing. Benda Ladislav

Program : 1. Úvod, volba návrhové komise
               2. Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
               3. Finanční zpráva
               4. Rozpočtové změny č. 2/2009
               5. Návrh rozpočtu na r. 2010
               6. Výběr dodavatele na hrobová čísla
               7. Žádost o souhlas ( fotovoltaická elektrárna p. Dvořáčková )
               8. Směna pozemků ( Obec – p. Fričková, p. Rovenská )
               9. Vánoční besídka ( termín, úhrada na osobu )
             10. SDH Dolní Přím – žádost o příspěvek
             11. Žádost o úhradu neinv. nákladů ( školka Všestary )
             12. Různé
             13. Závěr
 

Zápis :
Bod č. 1
Jednání zahájil v 19.10 hod starosta obce. Přivítal přítomné členy zastupitelstva a seznámil je s programem zasedání, který byl následně schválen. Do návrhové komise byli navrženi Kroupa Milan a Blažej Josef. Oba navržené zastupitelstvo zvolilo.
Bod č. 2
Návrhová komise předložila návrh na ověřovatele a zapisovatele zápisu ve složení :
Ing. Bílek Jiří, Špačková Jana jako ověřovatelé zápisu a Rajnltová Ladislava jako zapisovatelka. Všechny výše jmenované zastupitelstvo na jednotlivé funkce zvolilo.
Bod č. 3
Finanční zprávu za období od 11.10. do 31.10.2009 přednesl starosta obce Petr Švasta. Zastupitelstvo tuto finanční zprávu schválilo bez výhrad.
Bod č. 4
Finanční výbor předložil návrh na rozpočtové změny č. 2/2009. Zastupitelstvo po důkladném prostudování tyto změny č. 2/2009 schválilo. Tento dokument bude jako příloha č. 1 součástí tohoto zápisu.
Bod č. 5
Finanční výbor předložil návrh rozpočtu obce na rok 2010. Vzhledem k vývoji finanční situace finanční výbor navrhuje, vycházet v příjmové kapitole z letošních čísel a zvláště daňové příjmy nenavyšovat. S předloženým návrhem rozpočtu zastupitelstvo souhlasí.
Bod č. 6
Starosta seznámil zastupitelstvo s dalšími nabídkami od výrobců hrobových čísel. Zastupitelstvo po posouzení zatím dostupných nabídek ( Smalt Zlín – 55. 000,-Kč a SET SERVIS Helvíkovice – 34. 000,- Kč, obě nabídky jsou včetně DPH), doporučuje poptávku ještě rozšířit a pověřuje starostu zajištěním dalších nabídek. Dodavatel bude proto vybrán po doplnění dalších nabídek.
Bod č. 7
Starosta seznámil zastupitelstvo s žádostí paní Dvořáčkové z Dolního Přímu, která žádá obec o souhlas k výstavbě fotovoltaické elektrárny. Tato stavba by měla být postavena na pozemku p.č. 55/18 v k.ú. Dolní Přím, který je v majetku žadatelky. Vzhledem k tomu, že stavba není v rozporu se schváleným Územním plánem obce Dolní Přím zastupitelstvo žádost schvaluje.
Bod č. 8
Stavební komise spolu se starostou obce informovali členy zastupitelstva o návrhu směnné smlouvy na pozemek p.č. 632/20 v k.ú. Dolní Přím o výměře 35 m2 ( ve vlastnictví p. Fričkové a p. Rovenské ) a pozemek p.č. 25/3 v k.ú. Dolní Přím o výměře 37 m2 ( ve vlastnictví obce Dolní Přím). Směňované pozemky budou směněny bez finančního vyrovnání. Zastupitelstvo s návrhem směnné smlouvy souhlasí a pověřuje starostu podpisem této směnné smlouvy a podáním vkladu na Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Hradec Králové.
Bod č. 9
Kulturní komise předložila návrh termínu pro konání vánoční besídky pro seniory, která by se měla konat 16.12.2009 od 10.oo hod v obecním hostinci na Dolním Přímě. Termín byl schválen a odsouhlasena byla i výše úhrady za jednu osobu a to 110,- Kč. Zastupitelstvo také schválilo úhradu za hudební vystoupení ve výši 2. 800,- Kč včetně DPH. Zajištěním této akce pověřuje zastupitelstvo starostu obce a kulturní komisi.
Bod č. 10
SDH Dolní Přím předložil žádost o poskytnutí příspěvku na ceny a dárky pro děti na Mikulášskou nadílku, která se uskuteční 5.12.2009 od 15.oo hod v obecním hostinci na Dolním Přímě. Zastupitelstvo schvaluje příspěvek ve výši 3. 000,- Kč. Finance budou poskytnuty na základě předložených faktur a pokladních účtenek.
Bod č. 11
Starosta seznámil zastupitelstvo se žádostí Základní školy a Mateřské školy ve Všestarech, zpočívající v úhradě neinvestičních nákladů na žáka docházejícího do Mateřské školy na Chlumu ( Válek Leoš ), ve výši 2. 490,- Kč. Zastupitelstvo podrobně posoudilo žádost a došlo k tomuto závěru. Přesto, že má žák trvalý pobyt na adrese Dolní Přím 9, na této se nezdržuje a žije se svým otcem v obci Chlum. K zápisu do MŠ na Probluzi se nedostavil i když jej k tomu opravňoval trvalý pobyt. Zapsán byl do MŠ na Chlumu, z čehož plyne, že o docházku do MŠ na Probluzi nemá zájem. Povinnost hradit náklady na neinvestiční náklady na žáka mateřské školy ani nevyplývá ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ). Z tohoto důvodu zastupitelstvo rozhodlo, že příspěvek nebude uhrazen. V tomto smyslu bude na adresu Základní školy a Mateřské školy ve Všestarech odpovězeno. Zajistí starosta obce.
Bod č. 12/12a
Zastupitelstvo se seznámilo se zněním upravené nájemní smlouvy na vodní plochy na pozemku p.č. 369 v k.ú. Probluz, které jsou v majetku obce Dolní Přím a jsou pronajaty firmě Libor Sehnoutek – Spolek obecních lesů Nechanice. Tato firma podává žádost o dotaci na opravu těchto vodních ploch. Změnou oproti původní nájemní smlouvě je zákaz intenzivního chovu ryb, na vodních dílech nesmí být zařízení umožňující vypouštění vody ( ? )a v době trvání nájemní smlouvy ( min. 10 let od dokončení projektu ). Zastupitelstvo nájemní smlouvu schválilo a pověřilo starostu jejím podpisem.
Bod č. 12/12b
Starosta seznámil členy zastupitelstva se zněním smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby týkající se prodloužení plynovodu pro stavbu rodinného domu na pozemcích p.č. 315/12 a 315/1, oba v k.ú. Horní Přím. Prodloužení plynovodu bude uloženo v pozemku p.č. 314/1 v k.ú. Horní Přím, který je v majetku obce Dolní Přím. Zastupitelstvo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene schvaluje a pověřuje starostu jejím podpisem.
Bod č. 12/12c
Starosta informoval zastupitelstvo o zaměření části pozemku p.č. 2/4 v k.ú. Dolní Přím ( zahrada u zámku ), při kterém bylo zjištěno, že majitel pozemku p.č. 2/11 v k.ú. Dolní Přím chybně zaplotil svůj pozemek. Po osobním jednání, které starosta vedl se zmíněným majitelem pozemku bylo dohodnuto, že chybné zaplocení zůstane zachováno a vzniklý pozemek p.č. 2/17 v k.ú. Dolní Přím o výměře 29 m2 bude p. Adamírou ( majitelem pozemku p.č. 2/11 v k.ú. Dolní Přím od obce Dolní Přím odkoupen za cenu 180 Kč/m2. S tímto návrhem zastupitelstvo souhlasí.
Bod č. 12/12d
Sociální komise požádala zastupitelstvo o projednání návrhu na zajištění balíčků pro vdovy a vdovce z řad občanů obce. Tyto balíčky jsou předávány výše jmenovaným občanům u příležitosti vánočních svátků. Zastupitelstvo návrh projednalo a schválilo poskytnutí balíčků ve výši 300,- Kč na osobu. Zajistí starosta obce a sociální komise.
Bod č. 12/12e
Starosta seznámil členy zastupitelstva s návštěvou prodejce vysavačů. Předváděný vysavač vykázal sice slušné parametry, ale jeho cena přesahuje 14. 000,- Kč. S tímto zastupitelstvo nesouhlasí a schvaluje nákup nového vysavače pro potřeby obecního úřadu v ceně do 5. 000,- Kč včetně DPH. Tímto úkolem byl pověřen starosta obce.
Bod č. 13
Ve 21.45 hod starosta jednání ukončil.

Usnesení č. 14/2009
Obecní zastupitelstvo volí : 8 hlasy pro
                                       0 proti
                                       0 se zdržel
návrhovou komisi ve složení : Blažej Josef, Kroupa Milan
ověřovatele zápisu : Ing. Bílka Jiřího, Špačkovou Janu
zapisovatelku zápisu : Rajnltovou Ladislavu
obecní zastupitelstvo schvaluje : 8 hlasy pro
                                               0 proti
                                               0 se zdržel
finanční zprávu za období od 11.10. do 31.10.2009 bez výhrad

rozpočtové změny č. 2/2009 bez výhrad

návrh rozpočtu na r. 2010

žádost p. N. Dvořáčkové o výstavbu fotovoltaické elektrárny na pozemku p.č. 55/18 v k.ú. Dolní Přím

návrh směnné smlouvy mezi obcí Dolní Přím a p. Fričkovou a p. Rovenskou

termín konání vánoční besídky pro seniory ( 16.12.2009 od 10.oo hod ), úhradu občerstvení na osobu ve výši 110,- Kč, úhradu za hudební produkci ve výši 2. 800,- Kč včetně DPH

 

příspěvek na ceny a dárky pro děti na Mikulášskou nadílku ve výši 3. 000,- Kč

nájemní smlouvu na pronájem vodních ploch na pozemku p.č. 369 v k.ú. Probluz pro firmu
Libor Sehnoutek – Spolek obecních lesů Nechanice

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ( Obec – VČP ) pozemek p.č.314/1
v k.ú. Horní Přím ( prodloužení plynovodu )

prodej obecního pozemku p.č. 2/17 v k.ú. Dolní Přím o výměře 29 m2 za cenu 180,- Kč/m2

předání vánočních balíčků pro vdovy a vdovce v hodnotě 300,- Kč na osobu

obecní zastupitelstvo neschvaluje : 8 hlasy proti
                                                   0 pro
                                                   0 se zdržel
úhradu neinvestičních nákladů na žáka docházejícího do MŠ na Chlumu ve výši 2. 490,- Kč

obecní zastupitelstvo pověřuje :
starostu obce podpisem nájemní smlouvy na vodní plochy na pozemku p.č.369 v k.ú. Probluz
starostu obce podpisem smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene
strostu obce zajištěním dalších nabídek na výrobce hrobových čísel
starostu obce a kulturní komisi zajištěním vánoční besídky pro seniory
starostu obce podpisem směnné smlouvy s p. Fričkovou a p. Rovenskou
starostu obce nákupem nového vysavače


V Dolním Přímě dne : 2.11.2009

zapsala : Rajnltová Lada
ověřovatelé zápisu : Blažej Josef
                             Kroupa Milan
starosta obce : Švasta Petr

 

 

 

 

 

 

 

 


Příloha č. 1
Rozpočtové změny č. 2/2009

Rozpočtové změnyy v kapitole rozpočtové příjmy                      plán                po změně                 navýšení
4116 Ostatní neinv. přijaté transfery                                      77.438,--             157.275,--              + 79.837,--
Ostatní záležitosti kultury
3319 2111 Příimy z poskyt. služeb a výrobků                          9.000,--               17.000,--               + 8.000,--
Komunální služby a územní rozvoj
3639 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemov.                            100.000,--             137.000,--              +37.000,--

Celkem navýšení příjmů                                                                                                              124.837,--

Rozpočtové změny v kapitole rozpočtové výdaje
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2219 5171 Opravy a udržování                                              350.000,--            560.000,--            +210.000,--
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly
2321 5137 DHDM                                                                  20.000,--              26.000,--               +6.000,--
2321 5171 Opravy a udržování                                                 60.000,--              40.000,--             -20.000,--
První stupeň základní školy
3117 5171 Opravy a udržování                                                 16.000,--              28.000,--            +12.000,--
Zachování a obnova kulturních památek
3322 5166 Konzultační, por. a právní služby                                     0,--               16.100,--           +16.100,--
3322 5171 Opravy a udržování                                                 15.000,--                 5.000,--            -10.000,--
Zájmová činnost v kultuře
3392 5171 Opravy a udržování                                                100.000,--             138.000,--           +38.000,--
Ostatní tělovýchovná činnost
3419 5156 Pohonné hmoty                                                                0,--               3.500,--            +3.500,--
Veřené osvětlení
3631 5171 Opravy a udržování                                                378.911,--              195.648,--         -183.263,--
Pohřebnictví
3632 5171 Opravy a udržování                                               200.000,--                 87.000,--         -113.000,--
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
3633 6121 Budovy,haly,stavby                                                        0,--                 20.000,--          +20.000,--
Komunální služby a územní rozvoj
3639 5139 Nákup materiálu                                                      1.200,--                   1.700,-              +500,--
3639 5321 Neinvestiční transfery obcím                                     3.000,--                 38.000,--         +35.000,--
Péče o vzhled a veřejnou zeleň
3745 5171 Opravy a udržování                                                 35.000,--                 42.000,--           +7.000,--
Požární ochrana – dobrovolná část
5512 5156 Pohonné hmoty a maziva                                        10.000,--                 13.000,--           +3.000,--
Volby do Evropského parlamentu
6117 5032 Povin.pojiš.na veř.zdr.pojištěn                                 í 2.124,--                   3.124,--           +1.000,--
Činnost místní správy
6171 5137 DHDM                                                                  33.000,--                116.000,--         +83.000,--
6171 5161 Služby pošt                                                            3.000,--                   4.000,--           +1.000,--
6171 5171 Opravy a udržování                                                40.000,--                 55.000,--          +15.000,--
Celkem navýšení ve výdajích                                                                                                       451.100,--
Celkem snížení ve výdajích                                                                                                        -326.263,--
Celkem navýšení v příjmech                                                                                                      +124.837,--
                                                                                                                                                451.100,--
 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f