Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 19.5.2014

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 19.5.2014 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě.

Přítomni : Ing. Jiří Bílek, Josef Blažej, Roman Fejfar, Ilona Fišerová, Ladislava Rajnltová,
               Vratislav Ševčík, Petr Švasta, Vladislav Vejman
Nepřítomni : 0
Omluveni : Svatopluk Adamíra
Hosté : Petr Bulín

Program : 1.Úvod, volba návrhové komise
               2.Schválení programu
               3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
               4.Finanční zpráva
               5.Závěrečný účet a účetní závěrka obce za rok 2013
               6.Rozpočtové opatření č. 2/2014
               7.Oprava koupaliště
               8.Pronájem rybníka v Jehlici
               9.Prodejna Probluz – pronájem
             10.Ostatní
             11.Závěr

            10/1.Hřiště Horní Přím
            10/2.Parkoviště u pošty
            10/3.Tlaková myčka
            10/4.AFK Probluz – žádost o příspěvek na rok 2014
            10/5.ZŠ a MŠ Probluz – dovybavení
            10/6.Jehlice – propadlý propustek u rybníka
            10/7.Zeleň – vyklápěcí přívěs
            10/8.TJ Sokol Probluz – ženy, žádost

Zápis :

Bod č.1
Starosta obce Petr Švasta zahájil jednání zastupitelstva obce v 19.08 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné. Následně přednesl návrh na složení návrhové komise ve které by měli pracovat : Fejfar Roman a Švasta Petr. Zastupitelstvo návrh schvaluje.
Bod č.2
Návrhová komise navrhuje rozšíření programu o 8 bodů na celkových 19 bodů. Zastupitelé návrh schvalují.
Bod č.3
Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu  : Ševčíka Vratislava a Vejmana Vladislava. Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu  : Fišerovou Ilonu. Oba návrhy přítomní zastupitelé schvalují.
Bod č.4
Starosta obce přednesl členům zastupitelstva finanční zprávu za období od 27.4.2014 do 18.5.2014. Příjmy na bankovním účtu v uvedeném období činily 389 798,--Kč a výdaje 617 010,--Kč. Po podrobném prostudování jednotlivých položek zastupitelé finanční zprávu za dané období schvalují bez výhrad.
Bod č.5
V tomto bodě jednání zastupitelé schválili Závěrečný účet obce za rok 2013 bez výhrad. Dále byla schválena účetní závěrka obce za rok 2013 a účetní závěrka příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Probluz za rok 2013.
Bod č.6
Finanční výbor předložil ke schválení rozpočtové opatření č.2/2014. Zastupitelstvo po projednání předložený dokument schvaluje bez výhrad.
Bod č.7
Starosta obce ve spolupráci se stavebním výborem seznámil přítomné zastupitele s výsledkem kvality oprav koupaliště, které byly provedeny v loňském roce. Vzhledem k tomu, že opravy byly provedeny v souladu s doporučeným technologickým po stupem a byly při čištění koupaliště shledány jako uspokojivé, doporučuje stavební výbor pokračovat v další etapě oprav. Svou cenovou nabídku na opravu předložila firma Patrik Mňuk Dolní Přím ve výši 66 114,--Kč včetně DPH. Jelikož tato firma provedla 1. etapu oprav ve výborné kvalitě a na základě referencí, byla zastupitelstvem tato firma schválena jako zhotovitel 2. etapy oprav. Starosta je pověřen podpisem smlouvy o dílo.
Vzhledem k informaci od správce koupaliště p. Kroupy, že by bylo potřeba vyměnit písek ve filtračním zařízení, byly poptány nabídky na tyto práce. Obec obdržela cenové kalkulace od firem : KTS-AME s.r.o. Hradec Králové   65 340,--Kč včetně DPH
                                                                                      Jiří Rubáš Hradec Králové    36 542,--Kč včetně DPH
Na základě fyzické kontroly filtračního zařízení bylo ale zastupitelstvem rozhodnuto výměnu písku provést před sezonou v příštím roce.
Bod č.8
V návaznosti na jednání zastupitelstva ze dne 28.4.2014 bylo v tomto bodě jednáno o případném pronájmu rybníka v Jehlici. Rybník není podle zjištění starosty obce veden v seznamu vod registrovaných ČRS a v katastru nemovitostí je evidován jako „ostatní plocha“, „ostatní komunikace“. Host jednání p. Bulín seznámil přítomné zastupitele se záměrem, jak by rybník a jeho okolí udržoval, sportovní rybaření by bylo veřejně přístupné a on by vše prováděl bezplatně a bez nároku na jakoukoliv odměnu. Následně požádal o souhlas s pronájmem výše uvedené vodní plochy. V případě, že občané Jehlice nebudou mít žádné připomínky a námitky proti pronájmu rybníka, bude záměr o pronájmu zveřejněn na úřední desce obecního úřadu po zákonem stanovenou dobu. Po uplynutí této doby zastupitelstvo rozhodne o uzavření nájemní smlouvy s konkrétním nájemcem.
Bod č.9
V souvislosti s ukončením nájemní smlouvy s nájemcem nebytových prostor v objektu bývalé prodejny na Probluzi zastupitelé schvalují záměr o pronájmu těchto prostor k podnikání. Minimální nájemné bylo stanoveno na 1 000,--Kč bez služeb a energií. Starosta obce je pověřen zveřejněním záměru na úřední desce obecního úřadu.


Bod č.10/1
Sportovní výbor spolu se starostou obce navrhují nákup sportovních potřeb pro nově zrekonstruované hřiště na Horním Přímě. Jedná se o záchytné sítě, síť na nohejbal a volejbal a míče na nohejbal a volejbal. Vše ve výši do 5 000,--Kč včetně DPH. Zastupitelstvo pořízení výše uvedeného sportovního vybavení schvaluje. Pokud se nenajde někdo, kdo měl by toto vybavení na starosti, bude jej půjčovat pro zájemce z řad veřejnosti starosta obce. Starosta je pověřen nákupem vybavení a zveřejněním o možnosti jeho zapůjčení.
Bod č.10/2
Starosta obce spolu se stavebním výborem předložil návrh na vybudování parkoviště u pošty na Dolním Přímě. Zastupitelé návrh, který byl již v minulosti jednou podán projednali a počtem hlasů 5 proti 3 návrh neschválili.
Bod č.10/3
Při čištění koupaliště na Probluzi byla vyzkoušena tlaková myčka, jejíž nákup byl schválen na jednání zastupitelstva dne 28.4.2014. Při vlastním čištění bylo zjištěno, že výkon zařízení je pro tento druh práce nedostatečný a z tohoto důvodu bylo toto tlakové zařízení vráceno prodejci a nebyla provedena úhrada za pořízení. Nákup tlakové myčky, která bude splňovat požadované parametry je ale cenově náročnější. Svoje nabídky předložili tito prodejci :
Vapka s.r.o. Opava                      41 381,--Kč včetně DPH
GAPAs s.r.o.                              41 381,--Kč včetně DPH
ALCETEK clearing technologies   41 381,--Kč včetně DPH
VitalTech Rozběřice                    41 380,--Kč včetně DPH
Merkuria Artes a.s.                     40 075,--Kč včetně DPH
Vzhledem k vstřícnému jednání ohledně navrácení nevyhovující myčky a na základě dosavadních obchodních vztahů byla jako dodavatel tlakové myčky ALTO Poseidon 5-53PA XT zastupitelstvem schválena firma VitalTech Rozběřice. Převzetí zařízení zajistí starosta obce.
Bod č.10/4
AFK Probluz předal žádost o příspěvek na činnost pro rok 2014 ve výši 25 000,--Kč. Zastupitelé žádost schvalují.
Bod č.10/5
Členové zastupitelstva se v tomto bodě jednání zabývali pořízením potřebného vybavení pro svoji příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Probluz. Jedná se o 3 ks lavic, 6 ks židlí, 4 ks stolků do jídelny a 15 ks lehátek s matracemi. Nákup výše uvedeného zařízení přítomní členové zastupitelstva schvalují s tím, že výběr dodavatele bude v kompetenci vedení ZŠ a MŠ Probluz.
Bod č.10/6
Stavební výbor seznámil zastupitele s havarijním stavem propustku u rybníka v místní části Jehlice. Jedná se o propadlou trubku a hrozí její další poškození. Cenovou nabídku na zajištění odstranění havarijního stavu propustku dodala firma Jiří Neuman s.r.o. Sobětuš ve výši 11 471,--Kč včetně DPH. Zastupitelstvo schvaluje výše uvedenou firmu jako zhotovitele akce v poptávkové ceně 11 471,--Kč včetně DPH. Starosta obce je pověřen podpisem smlouvy o dílo.
Bod č.10/7
Starosta obce předložil návrh na pořízení nového sklopného přívěsu za traktor a to z důvodu usnadnění a ulehčení práce pro pracovníky obce, kteří zajišťují sekání a odvoz trávy. Jednalo by se o přívěs s užitečnou hmotností 1,5 t s hydraulickým vyklápěním. Svoje nabídky předložily firmy :
Jan Mikuláštík  Třeboň                     hydraulické sklápění  76 230,--Kč včetně DPH
Autovia Plzeň                         ruční  hydraulické sklápění  76 010,--Kč včetně PDH
Vezeko Žďár nad Sázavou       ruční  hydraulické sklápění  68 570,--Kč včetně DPH
VitalTech Rozběřice                         hydraulické sklápění  42 000,--Kč včetně DPH
Zastupitelé schvalují jako dodavatele sklápěcího přívěsu společnost VitalTech Rozběřicě v nabídkové ceně 42 000,--Kč včetně DPH.
Bod č.10/8
TJ Sokol Probluz –ženy, předložila žádost o umožnění zapsání sídla spolku na adrese Dolní Přím 1, 503 16 Dolní Přím. Tato žádost je odůvodněna změnou názvu z TJ Sokol Probluz, občanské sdružení na TJ Sokol Probluz spolek a pobočný spolek. Zastupitelé zapsání sídla spolku TJ Sokol Probluz, spolek a pobočný spolek na adrese Dolní Přím 1, 503 16 Dolní Přím schvaluje.
Bod č.11
Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednání zastupitelstva ve 21.30 hod. ukončil.

Usnesení č. 7/2014

Obecní zastupitelstvo schvaluje : 8 hlasy pro
                                                0 proti
                                                0 se zdržel

návrhovou komisi ve složení : Fejfar Roman, Švasta Petr

rozšíření programu o 8 bodů na celkových 19

ověřovateli zápisu : Ševčíka Vratislava a Vejmana Vladislava, zapisovatelkou zápisu : Fišerovou Ilonu

finanční zprávu za období od 27.4.2014 do 18.5.2014 bez výhrad

Závěrečný účet obce za rok 2013 bez výhrad

Účetní závěrku obce za rok 2013 bez výhrad

Účetní závěrku ZŠ a MŠ Probluz bez výhrad

Rozpočtové opatření č.2/2014 bez výhrad

zhotovitelem oprav na koupališti firmu Patrik Mňuk Dolní Přím v nabídkové ceně 66 114,--Kč včetně DPH

obecní zastupitelstvo neschvaluje :  7 hlasy proti
                                                    1 pro
                                                    0 se zdržel
výměnu náplně ve filtračním zařízení na koupališti na Probluzi

obecní zastupitelstvo schvaluje :  8 hlasy pro
                                                 0 proti
                                                 0 se zdržel

v případě kladného stanoviska od občanů místní části Jehlice záměr pronájmu obecního rybníka v Jehlici

záměr o pronájmu nebytových prostor v objektu bývalé prodejny na Probluzi o celkové výměře 112 m2se stanoveným minimálním nájemným ve výši 1000,--Kč měsíčně včetně DPH,  bez energií a služeb

nákup sportovního vybavení (záchytná síť, síť na volejbal- nohejbal, míč na volejbal a míč na nohejbal) ve výši do 5 000,--Kč včetně DPH

nákup tlakové myčky Alto Poseidon 5 -53 PA XT v ceně 40 075,--Kč včetně DPH od firmy VitalTech Rozběřice

příspěvek na rok 2014 pro AFK Probluz ve výši 25 000,--Kč

nákup vybavení pro ZŠ a MŠ Probluz (3 ks lavic, 6 ks židlí, 4 ks stolků do jídelny a 15 ks lehátek s matracemi)

opravu havarijního stavu propustku v místní části Jehlice ve výši 11 471,--Kč včetně DPH firmou Jiří Neuman s.r.o. Sobětuš

nákup nového sklápěcího přívěsu ve výši 42 000,--Kč včetně DPH od dodavatele VitalTech Rozběřice

zapsání sídla TJ Sokol Probluz, spolek a pobočný spolek na adresu Dolní Přím 1, 503 16

obecní zastupitelstvo neschvaluje :  5 hlasy proti
                                                    3 hlasy pro
                                                    0 se zdržel
výstavbu parkoviště u pošty na Dolním Přímě


V Dolním Přímě dne : 19.5.2014

Zapsala : Fišerová Ilona

Ověřovatelé zápisu : Ševčík Vratislav
                              Vejman Vladislav

Starosta obce : Švasta Petr
Místostarostka obce : Rajnltová Ladislava

 

 

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f