Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 19.5.2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dolní Přím ze dne 19.5.2008 od 20.oo hod. v zasedací místnosti
obecního úřadu Dolní Přím.

Přítomni : Ing. Benda Ladislav, Blažej Josef, Kroupa Milan, Rajnltová Lada, Špačková Jana,
                  Švasta Petr, Vejman Vladislav
Nepřítomni : 0
Omluveni : Ing. Bílek Jiří, Adamíra Svatopluk

Program :

1.Úvod, volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
2.Finanční zpráva
3.Vydání změny č.1 Územního plánu obce Dolní Přím
4.Kanalizace Dolní Přím
5.Chodníky Dolní Přím
6.Žádost o prodej obecního pozemku ( p. Vejman Petr, Jehlice )
7.Žádost o prodej obecního pozemku ( p. Ševčík , Probluz )
8.Různé
9.Závěr

Zápis :
Bod č.1
Jednání zastupitelstva zahájil starosta obce ve 20.10 hod. Omluveni byli p. Adamíra a
p. Ing. Bílek, i tak ale bylo konstatováno, že je zastupitelstvo usnášení schopné. Za ověřovatele zápisu byli navrženi Ing. Benda Ladislav a Kroupa Milan, jako zapisovatelka
byla navržena sl. Rajnltová. Všichni byli do svých funkcí následně zvoleni.
Bod č.2
Finanční zprávu za období od 28.4 do 19.5.2008 přednesl starosta obce Petr Švasta a tato
byla schválena bez výhrad.
Bod č.3
Zastupitelstvo se seznámilo a následně schválilo vydání změny č.1 Územního plánu obce Dolní Přím. Další postup při uvedení této změny ÚP se bude řídit stanovenými pravidly .
( Vyvěšení na úřední desce a vylepení schvalovací doložky).
Bod č.4
Starosta informoval o postupu prací na výstavbě kanalizace v obci Dolní Přím. Práce probíhají podle schváleného harmonogramu. Je hotové napojení nové kanalizace do stávající stoky ve spodní části obce ( u benzínové čerpací stanice ). Průběžně jsou přepojovány domovní přípojky, které se pod tělesem komunikace vyměňují za nové. Pokud se nevyskytnou
vážnější komplikace, měla by být výstavba dokončena včas, tj. do konce měsíce července.
Současně s výstavbou kanalizace probíhají práce na rekonstrukci komunikace.
Bod č.5
V tomto bodě starosta informoval zastupitele o tom, že byla podepsána smlouva o dílo na opravu chodníků na Dolním Přímě, tak jak stanovovalo usnesení č. 7/2008. Dlaždice, které
budou z chodníků odstraněny se uloží na palety a uskladní v obecní ohradě. O část těchto
dlaždic projevili zájem hasiči z SDH Dolní Přím. Tyto jim budou poskytnuty.
Bod č.6
Zastupitelstvo se seznámilo s žádostí p. Vemana P. o prodej obecního pozemku p.p.č 620/3
o výměře 204 m2 v k.ú. Dolní Přím nacházející se v místní části Jehlice. Žádost je odůvodněna tím, že tento pozemek sousedí s pozemkem, který je ve vlastnictví výše jmenovaného. Zastupitelstvo celou záležitost projednalo a vzhledem k tomu, že z hlediska
obce není pozemek důležitý, prodej schvaluje a souhlasí se zveřejněním záměru o prodeji
tohoto pozemku. Pozemek bude prodán za cenu 90Kč / m2. Dále budou případné obecní pozemky prodávány za ceny určené obecním zastupitelstvem individuálně.
Bod č.7
Tento bod byl zařazen do programu, protože pan Ševčík R.ml. projevil zájem o odkoupení obecního pozemku p.p.č. 437/4 o výměře 289 m2 v k.ú. Probluz. Jelikož k dnešnímu dni
nebyla podána písemná žádost o výše uvedený prodej, zastupitelstvo se touto věcí bude zabývat na některém dalším zasedání.
Bod č.8/8a
Termín konání Dětského dne byl stanoven na 7. června 2008 od 14.oo hod. na hřišti na Probluzi. Zastupitelstvo souhlasí s nákupem cen za 3.000,- Kč.
Bod č.8/8b
Termín čištění koupaliště byl stanoven na sobotu 31. května 2008 od 8.30 hod. se srazem na koupališti. Vypuštění zajistí p. Ing. Benda a p. Kroupa.
Bod č.8/8c
Na obec Dolní Přím se obrátil p. Klouček ze Stěžírek s nabídkou provádění prací, jako je sekání trávy, prořez a ošetření stromů a dřevin. Nabídka byla zastupitelstvem projednána a bylo rozhodnuto, že v případě potřeby bude p. Klouček osloven.
Bod č.9
Po vyčerpání všech bodů programu a všeobecné diskusi starosta jednání ve 22.15 hod. ukončil.

Usnesení č.7 /2008

Obecní zastupitelstvo volí : 7 hlasy pro
                                                 0 proti 
                                                 0 se zdržel
ověřovatele zápisu p. Ing. Bendu Ladislava a p. Kroupu Milana
zapisovatelku zápisu sl. Rajnltovou Ladu

Obecní zastupitelstvo schvaluje : 7 hlasy pro
                                                            0 proti
                                                            0 se zdržel
finanční zprávu za období od 28.4. do 19.5.2008 bez výhrad

vydání změny č.1 Územního plánu obce Dolní Přím

pozemek p.p.č. 620/3 o výměře 204 m2 v k.ú. Dolní Přím k prodeji za cenu 90 Kč / m2

nákup cen na Dětský den v hodnotě 3.000,- Kč

Obecní zastupitelstvo stanovuje :
termín konání Dětského dne na 7.6.2008 od 14.oo hod. na hřišti na Probluzi

termín čištění koupaliště na 31.5.2008 od 8.30 hod.

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí :
nabídku prací p. Kloučka na sekání trávy, prořez a ošetřování dřevin

V Dolním Přímě dne : 19.5.2008

zapsala : Rajnltová Lada

ověřovatelé zápisu : Ing. Benda Ladislav
                                            Kroupa Milan

starosta obce : Švasta Petr
Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f