Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 19.3.2018

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím, které se konalo dne 19.3.2018 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

 

Přítomni : Fejfar Roman, Fišerová Ilona, Švasta Petr, Rajnltová Ladislava, Bc. Tichá Ladislava,

               Třebeška Vítězslav

Nepřítomni : 0

Omluveni : Adamíra Svatopluk, Ševčík Vratislav, Ing. Vycpálková Hana

Hosté : 0

 

 

Program :                1. Úvod, volba návrhové komise

                               2. Schválení programu

                               3. Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                               4. Finanční zpráva

                               5. Rozpočtové opatření č.3/2018

                               6. Úklid obce – stanovení termínu

                               7. Obecní mikrobus – prodej

                               8. Zeleň – následná péče

                               9. Odvodnění plata na Probluzi

                             10. Ostatní

                             11. Závěr

 

                             10/1. Oprava rozhlasu

 

Zápis :

 

Bod č.1

Starosta obce zahájil jednání zastupitelstva obce v 19.11 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné a přednesl návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat : Roman Fejfar a Bc. Ladislava Tichá.

Veřejné hlasování :        6 pro                     0 proti                  0 se zdržel

Bod č.2

Návrhová komise předložila návrh na schválení programu jednání rozšířený o 1 bod na celkových 12 jednacích bodů.

Veřejné hlasování :        6 pro                     0 proti                  0 se zdržel

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu : Vítězslava Třebešku a Ladislavu Rajnltovou.

Veřejné hlasování :        6 pro                     0 proti                  0 se zdržel

Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Ilonu Fišerovou

Veřejné hlasování :        6 pro                     0 proti                  0 se zdržel

Bod č.4

Starosta obce ve spolupráci s finančním výborem přednesl finanční zprávu za období od 25.2.2018 do 18.3.2018. Příjmy na bankovním účtu v uvedeném období činily 334 043,-Kč a výdaje 741 952,-Kč. Přítomní zastupitelé se podrobně seznámily s jednotlivými položkami a to jak na straně příjmů, tak na straně výdajů a po rozpravě finanční zprávu za uvedené období schválili bez výhrad.

Veřejné hlasování :        6 pro                     0 proti                  0 se zdržel

Bod č.5

Finanční výbor předložil zastupitelům Rozpočtové opatření č.3/2018. Zastupitelé se seznámili s jednotlivými položkami v kapitole rozpočtové výdaje (rozpočtové příjmy se tímto opatřením neměnily). Navýšení rozpočtových výdajů v částce 1 259 000,-Kč bude hrazeno z přebytku roku 2017.

Veřejné hlasování :        6 pro                     0 proti                  0 se zdržel

Bod č.6

Obec ve spolupráci s SDH Dolní Přím, AFK Probluz a jednotlivými občany připravuje tradiční jarní úklid obce.Termín úklidu je stanoven na 7.4.2018 se srazem v 9.00 hod u hasičské zbrojnice na Dolním Přímě. Starosta zajistí přistavení kontejneru, pytle na odpad a rukavice.

Veřejné hlasování :        6 pro                     0 proti                  0 se zdržel

Bod č.7

Starosta obce předložil zastupitelstvu záměr o prodeji starého obecního mikrobusu. Zastupitelé se zamýšleným záměrem souhlasí a stanovují minimální cenu ve výši 30 000,-Kč. Oznámení o záměru prodeje mikrobusu zajistí starosta obce.

Veřejné hlasování :        6 pro                     0 proti                  0 se zdržel

Bod č.8

Firma Agropark servis s.r.o. zpracovala na žádost obce analýzu obec ošetření a následném péče na zeleň v obci a všech jejích místních částech. Na základě tohoto dokumentu byly osloveny firmy o vypracování cenových nabídek ve dvou variantách. Varianta 1 – počítá s výměnou většího počtu poškozených stromů, varianta 2 – počítá s výměnou menšího počtu stromů. Svoje nabídky předložily následující firmy :

Agropark servis s.r.o. Kosičky                            var.1) 81 323,-Kč bez DPH         var.2) 63 123,-Kč   bez DPH

Jaromír Švec Agroimpuls Kosičky                       var.1) 96 455,-Kč bez DPH         var.2) 79 385,-Kč   bez DPH

Fajnpark s.r.o. Chlumec nad Cidlinou                   var.1) 155 442,-Kč bez DPH      var.2) 124 769,10 bez DPH

Přítomní zastupitelé vybrali pro následnou péči zeleně v obci firmu Agropark servis s.r.o. Kosičky ve variantě č.2 za nabídkovou cenu 63 123,-Kč bez DPH. Starosta obce je pověřen podpisem smlouvy o dílo.

Veřejné hlasování :        6 pro                     0 proti                  0 se zdržel

Bod č.9

Stavební výbor předložil návrh řešení na odvodnění plata na Probluzi. A to z důvodu zlepšení prostředí, které je využíváno k uskladňování trávy, listí, starého sena případně slámy atd. Svoje cenové nabídky předložily firmy :

Ekostav HK s.r.o.                                             188 444,-Kč včetně DPH

APM stavby s.r.o.                                             247 535,75 Kč včetně DPH

Stavokop s.r.o.                                                 231 450,10 Kč včetně DPH

Pro zakázku „Oprava a odvodnění odpadového plata na Probluzi“ byla zastupitelstvem vybrána firma Ekostav HK s.r.o. v nabídkové ceně 188 444,-Kč včetně DPH. Starosta obce je pověřen podpisem smlouvy o dílo.

Veřejné hlasování :        6 pro                     0 proti                  0 se zdržel

Bod č.10/1

S přihlédnutím k množícím se výpadkům přenosu a problémům se stávajícím rozhlasem byla zastupitelstvem obce schválena výměna stávající nefunkční ústředny, včetně vysílacího pracoviště. Firma Bártek rozhlasy s.r.o. jejíž technologie je pro účely obecního rozhlasu využívána nabídla výměnu jak ústředny, tak vysílacího pracoviště v ceně 55 370,-Kč včetně DPH. Přítomní zastupitelé nabídku schvalují. Starosta je pověřen podpisem smlouvy o dílo.

Veřejné hlasování :        6 pro                     0 proti                  0 se zdržel

Bod č. 11

Starosta obce po vyčerpání všech bodů programu jednání zastupitelstva ve 21.00 hod. ukončil.

 

V Dolním Přímě dne : 19.3.2018

Zapsala : Ilona Fišerová

Ověřovatelé zápisu : Vítězslav Třebeška

                              Ladislava Rajnltová

Starosta obce : Petr Švasta

 

 

 

 

 

               

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f