Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 19.2.2007

Zasedání zastupitelstva obce Dolní Přím konané
dne 19.2.2007 od 19. oo hod.Přítomni : Ing. Bílek J., Ing. Benda L., p. Adamíra S., p.Blažej J., p. Vejman V.,
                   p. Špačková J., sl. Rajnltová L., p. Kroupa M., p. Švasta P.
Nepřítomni : 0
Omluveni : 0
Hosté : Ing. Sejkora, Ing. Zíma – zástupci SÚS Hradec Králové


Program : 1. Úvod, volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
                   2. Finanční zpráva
                   3. SÚS Hradec Králové / smlouva o výpůjčce pozemků /
                   4. Navýšení odměn zastupitelů
                   5. Žádost města Nechanice o příspěvek na činnost jednotky JPO II
                   6. Kanalizace Horní Přím
                   7. Převod pozemků / pozemkový fond /
                   8. Ostatní :
                       - projekt na STL Plynovod ve Sluneční ulici
                       - statický posudek na rozestavěný hostinec 
                       - vjezd na pozemek p.p.č. 32/1 / rozestavěný hostinec /
                       - zámek č.p. 1 / vodoměry, světla, úklid /
                       - povolení k odběru vody
                       - obecní ples
                       - vodovodní přípojka do obecního hostince 
                       - oprava el. instalace ve sklepě obecního hostince
                    9. Závěr

Zápis :

V 19.05 hod. starosta přivítal přítomné zastupitele a hosty a zahájil jednání. Jako ověřo-
vatelé zápisu byli navrženi : p.ing. Bílek a p.Vejman, jako zapisovatelka byla navržena
sl. Rajnltová. Jmenovaní byli 9 hlasy zvoleni. Finanční zprávu za období od 29.1. do
19.2.2007 přednesl starosta p. Švasta. Po diskusi byla tato schválena.
Poté předal starosta slovo zástupcům SÚS Hradec Králové ing. Sejkorovi a ing. Zímovi,
kteří vysvětlili zastupitelstvu důvod své návštěvy. Ten spočíval v žádosti SÚS Hradec
Králové o uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků pod komunikací II / 324, p.p.č. 632/1,
660/1, 618/5, 618/4, 618/3 a p.p.č. 7 všechny v k.ú. Dolní Přím.
Zastupitelstvo žádost o výpůjčce na svém zasedání dne 29.1.2007 neschválilo z důvodu
vyměření poplatku za omezení užívání nemovitosti od SÚS Hradec Králové ve výši
110.694,- Kč a požadovalo uzavřít smlouvu nájemní na dotčené pozemky. Ing. Sejkora
seznámil zastupitele s nesprávným postupem ze strany obce při zápisu pozemků do
katastru nemovitostí v r. 2002. Po vzájemném vyjasnění situace a poměrně bouřlivé
diskusi obě strany došly k tomuto závěru : obec Dolní Přím zaplatí částku 110.694,-Kč
za omezení užívání nemovitosti a SÚS Hradec Králové zaplatí oddělovací geometrický
plán po dostavbě komunikace tak, aby pozemky pod komunikací mohly být převedeny na
Krajský úřad Královéhradeckého kraje a pozemky pod chodníky zůstaly v majetku obce
Dolní Přím. Dále zástupci SÚS Hradec Králové odsouhlasili příspěvek na zimní údržbu
komunikací ve výši cca 20.000,-Kč ročně. Zastupitelstvo poté schválilo žádost o výpůjčce
na pozemky pod komunikací II / 324 p.p.č. 632/1, 660/1, 618/5, 618/4, 618/3 a p.p.č. 7
mezi obcí Dolní Přím a Královéhradeckým krajem.
Starosta seznámil zastupitele se zákonem č. 614/2006 Sb. o odměnách zastupitelů obcí.
Podle tohoto zákona se s platností od 1.1.2007 zvyšuje měsíční odměna zastupitelů na
1.710,-Kč, místostarosta na 14.040,-Kč. Zastupitelstvo se zvýšením souhlasí počtem
9 hlasů. Dalším bodem jednání byla žádost města Nechanice o příspěvek na nákup
ochranných prostředků pro členy výjezdové jednotky JPO II SDH Nechanice. Vzhledem k
finančním možnostem obce zastupitelstvo schválilo příspěvek ve výši 5.000,-Kč. Částka
bude poukázána na účet města Nechanice. Starosta dále seznámil zastupitelstvo s
nejasnou situací okolo kanalizace na Horním Přímu. Podle vyjádření společnosti VAK
a.s. Hradec Králové je část kanalizačního řadu stoka „A“ a „B“ v délce 520 m ve
vlastnictví VAK a.s. Hradec Králové. Tuto kanalizaci společnost VAK a.s. HK nabídla obci
Dolní Přím k odprodeji za zůstatkovou cenu 416.116,-Kč. Zastupitelstvo s odkoupením
nesouhlasí a pověřuje starostu dalším jednáním s VAK a.s. HK, protože dostupné dokumenty
tj. územní rozhodnutí, stavební povolení a oznámení o zahájení kolaudačního řízení na
kanalizaci Horní Přím jsou adresovány na obec Dolní Přím.
Zastupitelstvo dále jednalo o žádosti Pozemkového fondu o vyjádření k převodu pozemků
p.p.č. 463, 408/3, 225, 226 a 170 všechny v k.ú. Probluz. Jelikož se nejedná o pozemky v
zastavěném území a nejedná se ani o pozemky určené k zástavbě veřejně prospěšnou
stavbou, zastupitelstvo s převodem souhlasí.
Starosta seznámil zastupitele se stavem věci ohledně projektové dokumentace na STL
plynovod, včetně 4ks STL přípojek pro výstavbu ve Sluneční ulici na Dolním Přímě.
Firma Replyn s.r.o. Rosice n /L zpracovává návrh na projektovou dokumentaci pro
sloučené územní a stavební řízení. Návrh bude předán do 22.2.2007. Při jednání se
stavebníky p. Polívkou, p. Čtvrtečkou, p.Mikoláškem a p. Zelbovou bylo dohodnuto, že
obec Dolní Přím uhradí projektovou dokumentaci a na vlastní výstavbu budou sloučeny
finanční prostředky stavebníků, případně dle finančních možností, prostředky obce.
Dále se zastupitelé seznámili s postupem jednání, které souvisejí s prodejem rozestavěného
obecního hostince. Je zpracováván nový statický posudek. Ing. Otčenášek, který posudek
zpracovává, přislíbil jeho dokončení a odevzdání do 23.2.2007.
Při jednání s Policií ČR DI Hradec Králové, bylo projednáno a odsouhlaseno povolení
sjezdu z pozemku p.p.č. 32 /1 v k.ú. Dolní Přím na komunikaci II / 324. Na adresu obce
bude zasláno písemné vyjádření. Starosta v další části jednání informoval o schůzce mezi
nájemníky obecních bytů na zámku v č.p. 1 a obecním úřadem, která proběhla ve středu
7.2.2007 na obecním úřadě Dolní Přím. Zde bylo dohodnuto následující : každý byt má
nainstalován vodoměr, spotřeba vody bude prováděna odečtem od hlavního vodoměru,
na světla na chodbách a hlavním schodišti byly namontovány časové spínače, které budou
tyto prostory po určité době zhasínat, aby nedocházelo ke zbytečnému plýtvání el. energií.
Na chodbách budou vyvěšeny nástěnky s údaji o úklidu společných prostor. Dále bylo
dohodnuto, že objekt zámku se bude zamykat a to v zimním období ve 20.00 hod. a
v ostatních obdobích ve 22.00 hod.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace k žádostem o povolení odběru podzemních a
povrchových vod, které přednesl starosta obce. Z těchto dostupných informací vyplývá,
že vše co s povolením souvisí vyřizuje Měststký úřad Nechanice, odbor výstavby a
životního prostředí. Tiskopisy jsou k vyzvednutí na Obecním úřadě Dolní Přím.
Starosta informoval o tom, že v terminu od 19.2.2007 do 22.2.2007 bude vybudována
vodovodní přípojka pro obecní hostinec na Dolním Přímě. Dále je potřeba opravit
v obecním hostinci el. instalaci ve sklepě. Pro zpracování nabídek budou osloveny
minimálně dvě firmy.
Zastupitelstvo po diskusi odsouhlasilo uspořádat 31.3.2007 obecní ples. Přípravami bylo
pověřeno celé obecní zastupitelstvo.
Po následné krátké rozpravě starosta ve 22. 45 hod. jednání ukončil.

Usnesení :
obecní zastupitelstvo volí : 9 hlasy pro
0 proti
0 se zdržel

ověřovatele zápisu : ing. Bílka J.
                                     Vejmana L.
zapisovatelkou : sl. Rajnltovou

schvaluje: 9 hlasy pro
0 proti
0 se zdržel

finanční zprávu za období od 29.1.2007 do 19.2.2007
smlouvu o výpůjčce pozemků pod komunikaci II/324 p.p.č. 632/1, 660/1, 618/5,618/4,618/3 a p.p.č. 7 všechny v k.ú. Dolní Přím, které jsou v majetku obce Dolní Přím mezi obcí Dolní Přím a SÚS Hradec Králové.
navýšení měsíčních odměn zastupitelům na Kč 1.710,-- a místostarostce na 14.040,-- Kč od 1.3.2007
příspěvek na pořízení ochranných pomůcek pro jednotku JPO II SDH Nechanice ve výši 5.000,-- Kč
převod pozemků p.p.č 463,408/3,225,226 a 170 všechny v k.ú. Probluz z pozemkového fondu na fyzické a právnické osoby, protože se nejedná o pozemky v zastavěném území obce a ani se nejedná o pozemky určené k zástavbě věřejně prospěšnými stavbami
uspořádání obecního plesu 31.3.2007
zpracování projektové dokumentace na vybudování STL plynovodu včetně 4 kusů STLpřípojek v lokalitě Sluneční ulice na Dolním Přímě
opravu el. instalace v obecním hostinci na Dolním Přímě čp. 13

pověřuje:
starostu obce dalším jednáním se společností VAK a.s. Hradec Králové ohledně vyjasnění
majtekových vztahů ke stavbě kanalizace Horní Přím

bere na vědomí:
vyhotovení nového statického posudku na rozstavěný obecní hostinec od ing. Otčenáška
v termínu do 22.2.2007
vybudování vodovodní přípojky pro obecní hostinec na Dolním Přímě čp.13
informace o postupu při žádosti o povolení k odběru podzemních vod
výsledek jednání mezi nájemníky obceních bytů na zámku čp. 1 a obecním úřadem o udržování pořádku v objektu zámku a před ním

zapsala: L. Rajntlová ověřovatelé: p. ing. Bílek, p. Vejman

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f