Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 19.12.2016

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím, které se konalo dne 19.12.2016 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

 

Přítomni : Fejfar Roman, Fišerová Ilona, Rajnltová Ladislava, Ševčík Vratislav, Švasta Petr,

                Bc.Tichá Ladislava, ing. Vycpálková Hana

Nepřítomni : 0

Omluveni : Adamíra Svatopluk, Třebeška Vítězslav

Hosté : 0

 

Program :         1.Úvod, volba návrhové komise

                        2.Schválení programu

                        3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                        4.Finanční zpráva

                        5.Rozpočet obce na rok 2017

                        6.Rozpočtové opatření č.9/2016

                        7.Záměr č.8/2016 (vodovodní přípojka p.Kotlářová)

                        8.Záměr č.9/2016 (vodovodní přípojka p.Izach)

                        9.Záměr č.10/2016 (kabel NN ČEZ, Švasta)

                       10.Záměr č.11/2016 (pacht – vodovod Jehlice)

                       11.Změna č.3 ÚPO Dolní Přím

                       12.ZŠ a MŠ Probluz (přesun financí)

                       13.Audit

                       14.Záměr č.12/2016 (kabel NN ČEZ, Bednář)

                       15.Ostatní

                       16.Závěr

 

                        15/1.Dodatek č.1 (CEZ – TELCO PRO SERVICES – antény škola)

                        15/2.Záměr č.13/2016 (plynovodní přípojka Probluz na pozemek p.č. 18)

                        15/3.Navýšení odměn pro zastupitele

 

 

Zápis :

 

Bod č.1

Starosta obce zahájil jednání obecního zastupitelstva v 19.05 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné. Ihned poté přednesl návrh na složení návrhové komise, do které jsou navrženi :

ing. Hana Vycpálková a Petr Švasta. Jelikož nebyl podán jiný návrh, zastupitelé složení návrhové komise schvalují.

Bod č.2

Návrhová komise předložila návrh na rozšíření programu o 3 body na celkových 19 jednacích bodů. Přítomní zastupitelé takto rozšířený program jednání schvalují.

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu Vratislava Ševčíka a Romana Fejfara. Zastupitelé návrh schvalují. Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Ilonu Fišerovou. Zastupitelstvo návrh schvaluje.

Bod č.4

Starosta obce předložil přítomným zastupitelům finanční zprávu za období od 27.11.2016 do 18.12.2016. Příjmy v daném období činily 697 706,-Kč a výdaje 516 343,-Kč. Zůstatek na bankovním účtu ke dni 18.12.2016 činil 5 033 888,-Kč. Zastupitelé se podrobně seznámily se všemi položkami jak na straně příjmů, tak na straně výdajů a následně finanční zprávu schválili bez výhrad.

Bod č.5

V tomto jednacím bodě byl schválen Rozpočet obce Dolní Přím na rok 2017 a to jako vyrovnaný, v příjmech ve výši 11 448 900,-Kč a ve výdajích 11 448 900,-Kč.

Bod č.6

Finanční výbor předložil k projednání a ke schválení Rozpočtové opatření č. 9/2016. Zastupitelé se seznámili s jednotlivými položkami na straně příjmů i výdajů. Příjmy byly navýšeny o částku 1. 377 500,-Kč a výdaje o částku 570 000,-Kč. Rozdíl ve výši 807 000,-Kč bude sloužit jako rezerva v rozpočtu obce. Po projednání zastupitelé schválili rozpočtové opatření č.9/2016 bez výhrad.

Bod č.7

Obecní zastupitelstvo schválilo Záměr č.8/2016 týkající se práva stavby vodovodní přípojky na obecním pozemku vedeném ve ZE p.č. 55/24 v k.ú. Dolní Přím. Starosta je pověřen podpisem smlouvy o právu provést stavbu.

Bod č.8

Obecní zastupitelstvo schválilo Záměr č.9/2016 týkající se práva provést stavbu vodovodní přípojky na obecním pozemku p.č. 632/30 v k.ú. Dolní Přím. Starosta je pověřen podpisem smlouvy o právu provést stavbu.

Bod č.9

Obecní zastupitelstvo schválilo Záměr č.10/2016 týkající se věcného břemene na uložení kabelu NN pro ČEZ na obecním pozemku p.č. 293/1 v k.ú. Horní Přím. Starosta obce je pověřen podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti.

Bod č.10

Obecní zastupitelstvo schválilo Záměr č.11/2016 týkající se smlouvy o pachtu na provozování vodárenské infrastruktury v místní části Jehlice. Vzhledem k obdrženým nabídkám na provozování této infrastruktury zastupitelé pověřují starostu obce k podpisu smlouvy o pachtu s firmou Královéhradecká provozní a.s. Hradec Králové.

Bod č.11

V tomto jednacím bodě byla schválena Změna č.3 Územního plánu obce Dolní Přím.

Bod č.12

Ředitelka ZŠ a MŠ Probluz Mgr. Miluše Tušicová předložila obci žádost o povolení čerpat prostředky na mzdy z financí určených na provozní náklady. Mzdové prostředky byly pro ZŠ a MŠ Probluz za období od 1.1.2016 do 31.8.2016 kráceny a to z důvodu podstavu žáků docházejících do výše uvedené školy. Zastupitelé převod financí ve výši 150.000,-Kč schvalují.

Bod č.13

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s výsledkem kontroly- dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Přím, které se uskutečnilo 12.12.2016. Kontrola proběhla bez zjištěných chyb a nedostatků. Z tohoto důvodu byla navržena odměna pro účetní obce ve výši 2.000,-Kč. Zastupitelé berou výsledek kontroly na vědomí a odměnu pro účetní obce ve výši 2.000,-Kč schvalují.

Bod č.14

Obecní zastupitelstvo schválilo zveřejnění záměru č. 12/2016, který se týká zřízení věcného břemene na obecní pozemky p.č. 560, 632/3, 638/1, 665/1 a 665/2 všechny v k.ú. Dolní Přím pro uložení kabelu NN ČEZ. Zveřejnění zajistí starosta obce.

Bod č.15/1

Zastupitelé projednali a následně schválili Dodatek č.1 ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor č. R103/02. Dodatek spočívá ve změně názvu firmy stávajícího nájemce. Ostatn í ustanovení smlouvy č. R103/02 zůstávají v platnosti. Starosta je pověřen podpisem Dodatku č.1 ke smlouvě č.R103/02.

Bod č.15/2

Zastupitelé schválili zveřejnění záměru č.13/2016, který se týká zřízení práva stavby plynovodní přípojky na obecním pozemku p.č. 455/3 v k.ú. Probluz. Zveřejnění zajistí starosta obce.

Bod č.15/3

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s novelou zákona o odměnách pro zastupitele obcí. Odměna by podle tohoto nařízení činila v max. výši 2.119,-Kč měsíčně s platností od 1.1.2017. Hlasování v tomto bodě bylo následující : 4 hlasy pro, 1 proti a 2 se zdrželi hlasování.

Bod č.16

Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednání zastupitelstva v 19.56 hod. ukončil.

 

Usnesení č. 15/2016

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje :            7 hlasy pro

                                                           0 proti

                                                           0 se zdržel

 

návrhovou komisi ve složení : Ing.Hana Vycpálková a Petr Švasta

 

rozšíření programu jednání o 3 body na celkových 19 jednacích bodů

 

jako ověřovatele zápisu : Vratislava Ševčíka a Romana Fejfara

jako zapisovatele zápisu : Ilonu Fišerovou

 

finanční zprávu za období od 27.11.2016 do 18.12.2016 bez výhrad

 

Rozpočet obce Dolní Přím na rok 2017

 

Rozpočtové opatření č.9/2016 bez výhrad

 

Záměr č. 8/2016

 

Záměr č. 9/2016

 

Záměr č. 10/2016

 

Záměr č. 11/2016

 

Změnu č.3 Územního plánu obce Dolní Přím

 

přesun financí v rámci ZŠ a MŠ Probluz ve výši 150.000,-Kč

 

finanční odměnu pro účetní obce ve výši 2.000,-Kč

 

zveřejnění záměru č.12/2016

 

Dodatek č.1 ke smlouvě č. R103/02

 

zveřejnění záměru č.13.2016

 

obecní zastupitelstvo schvaluje :             4 hlasy pro

                                                           1 proti

                                                           2 se zdrželi

navýšení odměn pro zastupitele od 1.1.2017 na 2.119,-Kč/měsíčně

 

V Dolním Přímě dne : 19.12.2016

 

Zapsala : Ilona Fišerová

 

ověřovatelé zápisu :      Roman Fejfar

                                  Vratislav Ševčík

 

starosta obce : Petr Švasta

 

                                              

                                                                             

 

 

 

 

 

                 

 

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f