Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 19.11.2018

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 19.11.2018 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

 

Přítomni : Fejfar Roman, Kroupa Milan, Rajnltová Ladislava, Ševčík Vratislav, Švasta Petr, Bc. Tichá Ladislava                       Třebeška Vítězslav, Mgr. Vlastník Marek, Ing. Vycpálková Hana

Omluveni :0

Hosté : 0

 

Program :                1.Úvod, volba návrhové komise

                               2.Schválení programu

                               3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                               4.Finanční zpráva

                               5.Záměr č. 7/2018

                               6.Návrh rozpočtu obce na rok 2019

                               7.Návrh rozpočtového výhledu obce 2019 – 2022

                               8.Stočné 2019 – kalkulace

                               9.Knihovna města HK – žádost o dotaci na rok 2019

                            10.Hospic Anežky České – žádost o příspěvek

                            11.Audit

                            12.Balíčky – vánoce

                            13.Rozsvěcení vánočního stromu

                            14.Vánoční besídka pro seniory

                            15.Ostatní

                            16.Závěr

 

                            15/1.Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby                                    (Horní Přím, pozemky p.č. 1 a p.č. 288, přípojka NN)

                            15/2.Jezdecký klub Dolní Přím – žádost o dotaci

                            15/3.ZŠ a MŠ Probluz – školská rada, děti

 

 

Zápis :

 

Bod č.1

Jednání zahájil starosta obce v 19.05 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné a předložil návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat Roman Fejfar a ing. Hana Vycpálková. Zastupitelé složení návrhové komise schvalují.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.2

Návrhová komise navrhuje program jednání o celkovém počtu bodů 19, rozšíření o 3 jednací body.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu : Mgr. Marka Vlastníka a Vítězslava Třebešku.

Zastupitelé návrh schvalují.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Bc. Ladislavu Tichou. Zastupitelstvo návrh schvaluje.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.4

Starosta obce ve spolupráci s finančním výborem předložil finanční zprávu za období od 30.10.2018 do 18.11.2018. Příjmy na bankovním účtu činily za dané období 599 762,-Kč a výdaje 702 393,-Kč. Přítomní zastupitelé si podrobně prostudovali jednotlivé položky a finanční zprávu následně schválili bez výhrad.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.5

Zastupitelé  v tomto bodě jednání schválili záměr č.7/2018, který se týká směny pozemků. Konkrétně se jedná o obecní pozemek p.č. 113/30 v k.ú. Horní Přím o výměře 11 571 m2 za pozemek ve vlastnictví p. Macháně p.č. 166/9 v k.ú. Horní Přím o výměře 11 571 m2, který byl oddělen z pozemku p.č. 166/4 v k.ú. Horní Přím o výměře 28 562 m2. Směna bude provedena bez finančního vyrovnání. Obec uhradí vklad do katastru nemovitostí a p. Macháň náklady spojené s vypracováním geometrického plánu. Starosta je pověřen podpisem smlouvy.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.6

Finanční výbor předložil zastupitelstvu návrh rozpočtu obce na rok 2019. Rozpočet je navržen jako vyrovnaný v příjmech 15 232 111,-Kč a ve výdajích 15 232 111,-Kč. Zastupitelé návrh rozpočtu projednali a následně schválili bez výhrad.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.7

Finanční výbor předložil návrh na střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 – 2022. Zastupitelstvo návrh projednalo a následně schválilo bez výhrad.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.8

Starosta ve spolupráci s finančním výborem předložil návrh na kalkulaci stočného pro rok 2019. Cena stočného se neměnila a od roku 2013 je ve výši 24,-Kč/ m3 pro občany a 45,-Kč/ m3 pro společnost NIVA. Z důvodu upozornění od finančního úřadu na nesoulad v nákladech a výdajích na odvoz a likvidaci odpadních vod, doporučuje finanční výbor navýšení ceny stočného na rok 2019 a to ve výši 25,14 Kč/m3 pro občany a 46,-Kč/m3 pro společnost NIVA s.r.o. Dolní Přím. Zastupitelstvo navýšení stočného v uvedené výši schvaluje.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.9

Knihovna města Hradce Králové požádala o příspěvek na rok 2019 ve výši 9.500,-Kč. Tyto prostředky budou použity na výměnný knižní fond pro obecní knihovnu na Dolním Přímě a na Probluzi. Zastupitelé příspěvek ve výši 9.500,-Kč schvalují. Starosta je pověřen podpisem smlouvy.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.10

Hospic Anežky České v Červeném Kostelci požádal o finanční příspěvek na rok 2019. Zastupitelé žádost projednali a jelikož se jedná o potřebnou a záslužnou činnost, kterou v uplynulých letech využili i občané obce, byl navržen příspěvek ve výši 10 000,-Kč. Zastupitelé návrh schvalují. Starosta obce je pověřen podpisem darovací smlouvy.

Veřejné hlasování :         8 pro     0 proti  1 se zdržel

Bod č.11

Starosta informoval přítomné zastupitele o výsledku kontroly hospodaření, která proběhla dne 14.11.2018. Výsledek auditu zní : bez zjištěných závad a nedostatků. Starosta navrhuje odměnu pro účetní obce. Zastupitelé berou výsledek auditu na vědomí a schvalují odměnu pro účetní obce ve výši 5 000,-Kč.

Veřejné hlasování :         8 pro     0 proti  1 se zdržel

Bod č.12

Kulturní a sociální výbor předložil návrh na zhotovení vánočních balíčků pro vdovy a vdovce z řad seniorů. Výše nákladů na zhotovení 1 ks balíčku by měla být do 400,-Kč/osobu. Zastupitelstvo poskytnutí vánočních balíčků pro vdovy a vdovce z řad seniorů ve výši 400,-Kč/osobu schvaluje. Předání balíčků zajistí starosta a místostarosta obce.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.13

Zastupitelé projednali poslední věci týkající se akce „Rozsvěcení vánočního stromu“, bylo určeno kdo a jaké konkrétní věci zajistí. V souvislosti s tvořením dětí byla schválena dotace ve výši 5 000,-Kč.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.14  

Starosta obce informoval o zveřejnění pozvánky na Vánoční besídku pro seniory, která se uskuteční v úterý 11.12.2018 od 10.00 hod v obecním hostinci na Dolním Přímě. V této souvislosti podal návrh na stanovení výše úhrady na jednu osobu a to ve výši 150,-Kč. Náklady na hudební produkci byly navržena ve výši do 4.000,-Kč. Přítomní zastupitelé po rozpravě návrh tak jak je podaný schvalují.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.15/1

Starosta obce seznámil členy zastupitelstva se zněním záměru č.8/2018, který spočívá ve zřízení věcného břemene na obecní pozemky p.č. 1 a p.č. 288 oba v k.ú. Horní Přím v souvislosti s uložením přípojky NN. Zastupitelé schvalují záměr č.8/2018 a pověřují starostu obce jeho řádným zveřejněním na úřední desce obecního úřadu.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.15/2

Jezdecký klub Dolní Přím požádal o finanční příspěvek na činnost v roce 2018 ve výši 5.000,-Kč. Zastupitelé poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,-Kč po předložení potřebných dokladů schvalují. Starosta je pověřen podpisem veřejnoprávní smlouvy.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.15/3

Ředitelka ZŠ a MŠ Probluz p. Mgr. Olga Marečková seznámila zastupitelstvo s chodem a činností školy. Dochází k obměně nábytku ve třídách, byla provedena výměna nářadí v tělocvičně a je podána žádost o dotace – šablony 3. Připravuje se předškolní příprava, která ukáže dětem, že se školy bát nemusí a hravou formou je připraví na zápis do 1. třídy. Již teď je naplánována na poslední týden v květnu 2019 škola v přírodě. Co není dobrá zpráva je to, že někteří rodiče předškoláků sdělují, že jejich děti nenastoupí k povinné školní docházce do ZŠ a MŠ Probluz. Pokud k tomu dojde, tak hrozí, že bude muset být činnost ZŠ v důsledku nedostatku žáků ukončena. Zastupitelé si zprávu o činnosti školy pozorně vyslechli a shodli se na tom, že se budou snažit o zachování potřebného počtu žáků, aby k ukončení činnosti nedošlo.

Bod č.16

Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednání obecního zastupitelstva ve 22.05 hod ukončil.

 

V Dolním Přímě dne : 19.11.2018

 

Zapsala : Bc. Ladislava Tichá

 

Ověřovatelé zápisu : Mgr. Marek Vlastník

                                     Vítězslav Třebeška

Starosta obce : Petr Švasta

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f