Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 19.11.2012

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 19.11.2012 od 19.oo hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě.

Přítomni : Ing. Bílek Jiří, Blažej Josef, Fejfar Roman, Fišerová Ilona, Rajnltová Ladislava,
                Ševčík Vratislav, Švasta Petr, Vejman Vladislav
Omluveni : Adamíra Svatopluk
Nepřítomni : 0
Hosté : M. Halamková, M. Dufek, M.Vycpálek, Z.Ságnerová, J.Broulík, Z.Benda, R.Fix

Program : 1.Úvod, volba návrhové komise
                 2.Schválení programu
                 3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
                 4.Finanční zpráva
                 5.Sdružení Horní Přím
                 6.Obecní knihovny
                 7.Nabídka pozemku p.č.170 v k.ú. Horní Přím (Zemědělský podnik Razová)
                 8.Základní škola Probluz – školní jídelna
                 9.Základní škola Probluz – hřiště
               10.Žádost o dotaci z POV na rok 2013
               11.Balíčky vdovy a vdovci
               12.Hospic Anežky České – žádost o příspěvek
               13.Mimořádná splátka úvěru
               14.Přezkum majetku na LV 1 (MNV Dolní Přím)
               15.Ostatní
               16.Závěr

               15/1.Město Nechanice – žádost o příspěvek na SDH
               15/2.Smlouva o zřízení věcného břemene
               15/3.Vánoční strom, rozsvěcení – náklady

Zápis :
Bod č.1
Jednání zastupitelstva zahájil starosta obce Petr Švasta, přivítal přítomné zastupitele a hosty, kteří se na zasedání dostavili, a po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné. Následně přednesl návrh na složení návrhové komise, do které jsou navrženi Blažej Josef Fišerová Ilona. Jelikož nebyl podán jiný návrh byli oba navržení zastupitelstvem schváleni.
Bod č.2
Návrhová komise navrhuje rozšíření programu o 3. body na celkových 19. Zastupitelstvo rozšíření programu schvaluje.
Bod č.3
Návrhová komise navrhuje jako ověřovatele zápisu Vejmana Vladislava a Ševčíka Vratislava a jako zapisovatele zápisu navrhuje Rajnltovou Ladislavu. Zastupitelé oba návrhy schvalují.
Bod č.4
Starosta obce přednesl finanční zprávu za období od 28.10.2012 do 18.11.2012. Tato finanční zpráva byla po projednání schválena bez výhrad.
Bod č.5
Zástupci nově založeného sdružení s názvem „Klidná obec Dolní Přím“ seznámili členy zastupitelstva s účelem založení sdružení, jeho právy a také s požadavky, které bude sdružení vůči obci mít. V žádosti o poskytované informace, které se budou týkat správních, soudních či jiných řízení je požadována pokud možná okamžitá informovanost výše uvedeného sdružení. Jde zejména o územní, stavební a jiná správní řízení týkající se záměrů satelitní výstavby objektů k bydlení, komunikací, infrastruktury, zařízení k využívání a odstraňování odpadů, zásahů do ploch obecní i krajinné zeleně, lesa a orné půdy, úprav veřejných prostor, kácení dřevin, výstavby průmyslových podniků, maloobchodních prodejen všech druhů, obchodních, zábavních a nákupních center a všechna řízení s uvedenými typy záměrů souvisejících. Dále je požadováno o informování o udělování výjimek z ochrany chráněných živočišných a rostlinných druhů, péče o památky a archeologické nálezy a všechna další řízení a zásahy, při kterých mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné zákonem č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zájmy státní památkové péče stanovené v zákonu č.20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších změn a doplnění. K výše uvedeným žádostem bylo starostou zástupcům sdružení sděleno, že co se obce v přenesené působnosti týká je to, že obecní úřad vydává pouze rozhodnutí o povolení ke kácení mimo lesních dřevin a jakožto silniční správní úřad rozhoduje o zařazení komunikací do pasportu místních komunikací. Ostatní požadavky budou muset být adresovány k tomu příslušným institucím. Tuto skutečnost vzali zúčastnění členové sdružení na vědomí. Dalším požadavkem směřujícím na obec je to, aby veškeré informace o stavebních záležitostech (územní řízení, územní rozhodnutí, vydání stavebního povolení, vydání kolaudačního souhlasu atd) byly vyvěšovány ve vývěskách ve všech místních částech a ne jen na úřední desce obecního úřadu. Toto starosta obce přislíbil, ale požádal, zda by bylo možné v jiných než úředních deskách vyvěšovat omezený počet stran a to vzhledem k velkému počtu listů u každé stavební záležitosti. S tímto zástupci sdružení souhlasí. Zastupitelstvo bere sdělení a požadavky sdružení na vědomí.
Bod č.6
Starosta seznámil členy zastupitelstva s žádostí Knihovny města Hradce Králové o finanční příspěvek na rok 2013 ve výši 9.500,-Kč. Tato žádost byla zdůvodněna krácením příspěvku na činnost městské knihovny na rok 2013 od Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. A jelikož Knihovna města Hradce Králové zajišťuje veškeré služby spojené s činností obecních knihoven na Dolním Přímě a na Probluzi (výměna a nebo náhrada knih, minimálně dvakrát ročně), požádala proto obec Dolní Přím o podporu své činnosti na příští rok. Zastupitelstvo příspěvek ve výši 9.500,-Kč na rok 2013 pro Městskou knihovnu v Hradci Králové schvaluje. Starosta je pověřen podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku.
Bod č.7
Zemědělský podnik Razová v likvidaci zaslal na adresu obce nabídku na odkoupení pozemku p.č. 170 v k.ú. Horní Přím o výměře 480 m2. Jelikož se jedná o pozemek, který nemá pro obec žádný zásadní význam o pro případnou koupi by bylo potřeba zajistit na náklady obce znalecký posudek, zastupitelstvo nabídku neschvaluje. Starosta je pověřen odesláním písemné odpovědi.
Bod č.8
Starosta obce informoval zastupitele s výsledkem kontroly ve své příspěvkové organizaci Základní škole a Mateřské škole na Probluzi, která byla provedena v souvislosti s potřebou zvýšit počet strávníků ve školní jídelně a to ze 45 na 65. Z výsledku kontroly vyplývá, že je třeba vyměnit vodovodní baterie v kuchyni a v přípravně, zavést teplou vodu na WC personálu a vyčlenit prostory pro úklidovou komoru s výlevkou. Zastupitelé berou zprávu na vědomí a pověřují starostu obce a člena zastupitelstva p.Romana Fejfara zajištěním odstranění zjištěných závad, které mají být hotovy do 15.12.2012.
Bod č.9
Obecní zastupitelstvo v tomto bodu programu projednalo doručené upravené cenové kalkulace na výstavbu hřiště nqa vybíjenou na zahradě u školy na Probluzi. Úpravy v nabídkách spočívaly ve změně povrchu a to z umělé trávy na trávu rostlou. Ve výsledku se rozhodovalo o těchto kalkulacích :
Josef Munzar –Ekostav Hradec Králové                      117 377,-Kč včetně DPH
Novostav komunikace – Hradec Králové                     194 480,-Kč včetně DPH
Jiří Neuman - Sobětuš                                                 193 320,-Kč včetně DPH
Členové zastupitelstva schválili jako zhotovitele hřiště na vybíjenou firmu Josef Munzar – Ekostav Hradec Králové za poptávkovou cenu 117 377,-Kč včetně DPH. Starosta je pověřen podpisem smlouvy o dílo.
Bod č.10
Zastupitelé projednali a následně schválili podání žádosti o dotaci z POV Královéhradeckého kraje na rok 2013 ve výši 200 000,-Kč na projekt „Oprava obecní knihovny na Probluzi“. Tato první etapa oprav by měla zahrnout výměnu oken a střešní krytiny. Dále zastupitelé schvalují podání žádosti z POV Královéhradeckého kraje Dt4 o úhradu úroků z úvěru ve výši 24 524,9 Kč a tyto dotace i přijímá. Starosta je pověřen podáním žádosti.
Bod č.11
Starosta přednesl návrh na úhradu nákladů souvisejících s balíčky pro vdovy a vdovce z řad seniorů. Tyto náklady by měly být ve výši 300,-Kč na osobu. Zastupitelstvo úhradu nákladů ve výši 300,-Kč na osobu schvaluje.
Bod č.12
Starosta seznámil zastupitele s žádostí Hospicu Anežky České z Červeného Kostelce o finanční příspěvek pro svoji činnost. Všichni zastupitelé se shodli na tom, že činnost této organizace je jistě potřebná ale vzhledem k napjaté finanční situaci související s obecním rozpočtem a s přihlédnutím k tomu, že obec podporuje své občany z řad seniorů byla žádost zamítnuta. Starosta zajistí písemné vyrozumění pro výše uvedenou organizaci.
Bod č.13
Finanční výbor předložil návrh na mimořádnou splátku úvěru ve výši 200 000,-Kč. Tento úvěr byl obcí sjednán u České spořitelny ve výši 500 000,-Kč na nákup nemovitostí (objekt č.p.16 na Dolním Přímě včetně pozemků). Možnost mimořádné splátky je zahrnuta ve smlouvě o poskytnutí úvěru a to bez poplatků a sankcí. Po splacení této splátky bude úvěr uhrazen. Zastupitelstvo s mimořádnou splátkou ve výši 200 000,-Kč souhlasí a pověřuje starostu obce zajištěním tohoto úkolu.
Bod č.14
Kontrolní výbor doporučuje prověření majetku, který je zapsán na LV 1 MNV Dolní Přím tak aby bylo možné tento majetek nechat zapsat na LV 10001 pro Obec Dolní Přím. Tímto úkolem je pověřen starosta obce.

Bod č.15/1
Město Nechanice předložilo žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro jednotku JSDH Nechanice. Tato jednotka je kromě toho, že je vedena jako jednotka v I.stupni požárního poplachu s časovým dojezdem do 15 minut od vzniku události, je předurčena i pro záchranné práce na silnicích II. a III. tříd a místních komunikací. Obecní zastupitelstvo přes veškerý význam této jednotky rozhodlo a to s přihlédnutím na nedostatek finančních prostředků žádost neschválit.
Bod č.15/2
Zastupitelstvo projednalo a schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene pro společnost ČEZ distribuce a.s. v souvislosti s uložením kabelu NN do obecního pozemku p.č. 55/14 v k.ú. Dolní Přím. Starosta je pověřen podpisem smlouvy.
Bod č.15/3
Kulturní a sociální výbor navrhl k projednání náklady spojené s pořádáním akce „Rozsvěcení vánočního stromu“. Tyto náklady byly vyčísleny na cca 8.000,-Kč a skládají se z nákupu plynu a balónků, kelímků, čaje, kávy a punče, zapůjčení polní kuchyně atd. Zastupitelstvo úhradu nákladů ve výši 8.000,-Kč schvaluje.
Bod č.16
Jednání zastupitelstva starosta obce ukončil ve 22.40 hod.

Usnesení č.14/2012

Obecní zastupitelstvo schvaluje : 8 hlasy pro
                                                    0 proti
                                                    0 se zdržel
návrhovou komisi ve složení :Blažej Josef, Fišerová Ilona

rozšíření programu o 3. body na celkových 19

Vejmana Vladislava a Ševčíka Vratislava jako ověřovatele zápisu

Rajnltovou Ladislavu jako zapisovatele zápisu

finanční zprávu za období od 28.10.2012 do 18.11.2012 bez výhrad

finanční příspěvek na chod obecních knihoven na Dolním Přímě a na Probluzi pro Městskou knihovnu města Hradce Králové na rok 2013 ve výši 9.500,-Kč

úpravy v budově Základní školy a Mateřské školy na Probluzi související se zvýšením počtu strávníků ve školní jídelně

jako zhotovitele hřiště na vybíjenou u školy na Probluzi firmu Josef Munzar –Ekostav v poptávkové ceně 117 377,-Kč včetně DPH

podání žádosti o dotaci z POV Královéhradeckého kraje na rok 2013 ve výši 200 000,-Kč na opravu obecní knihovny na Probluzi

podání žádosti o dotaci z POV Královéhradeckého kraje Dt4 na rok 2013 ve výši 24 524,9 Kč

úhradu nákladů spojených s předáváním balíčků pro vdovy a vdovce z řad seniorů ve výši 300,-Kč na osobu

mimořádnou splátku úvěru ve výši 200 000,-Kč

znění smlouvy o zřízení věcného břemene pro společnost ČEZ (uložení kabelu NN p. Dvořáčková, Dolní Přím)

úhradu nákladů ve výši 8 000,-Kč v souvislosti s pořádáním akce „Rozsvěcení vánočního stromu“

obecní zastupitelstvo neschvaluje : 8 hlasy proti
                                                        0 pro
                                                        0 se zdržel
odkup pozemku p.č. 170 v k.ú. Horní Přím o výměře 480 m2 od Zemědělského podniku Razová v likvidaci

finanční příspěvek pro Hospic Anežky České v Červeném Kostelci

finanční příspěvek pro Město Nechanice na pokrytí části nákladů spojených s činností jednotky JSDH Nechanice

obecní zastupitelstvo bere na vědomí :
zprávu o založení a významu sdružení „Klidná obec Dolní Přím“


V Dolním Přímu dne 19.11.2012

Zapsala : Rajnltová Ladislava

Ověřovatelé zápisu : Vejman Vladislav
                                 Ševčík Vratislav

Starosta obce : Švasta Petr
Místostarostka obce : Rajnltová Ladislava

 


 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f