Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 19.11.2007
Zápis z jednání zastupitelstva obce Dolní Přím
konaného dne 19.11.2007 od 19.oo hod.v zasedací
místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě.

Přítomni : Ing. Jiří Bílek, Ing. Ladislav Benda, Svatopluk Adamíra, Milan Kroupa, Josef Blažej,
                  Ladislava Rajnltová, Jana Špačková, Vladislav Vejman, Petr Švasta.
Nepřítomni : 0
Omluveni : 0
Hosté : manželé Kocourkovi

Program : 1. Úvod, volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
                   2. Finanční zpráva
                   3. Výběr nájemníka pro byt v č.p. 1 II. patro
                   4. Rozpočtové změny č. 2 / 2007
                   5. Směrnice obce č. 19 ( Zadávání veř. zakázek malého rozsahu )
                   6. Žádost o směnu pozemku ( Probluz – Fara )
                   7. Delegace na valnou hromadu spol. VAK HK
                   8. Balíčky pro vdovy a vdovce
                   9. Příspěvek na dárky pro děti ZŠ a MŠ Probluz 
                 10. Darovací smlouva ( p. Ryba – obec Dolní Přím )
                 11. Pořízení geografického informačního systému ( mapy v elektr. podobě )
                 12. Bezdrátový rozhlas Jehlice, Nový Přím
                 13. Nabídka na prezentaci obce
                 14. Audit 
                 15. Žádost o finanční příspěvek ( město Nechanice )
                 16. Ostatní
                 17. Závěr

Zápis :

Bod 1.
Jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím zahájil v 19.10 hod. starosta obce p. Švasta.
Přivítal přítomné zastupitele a hosty jednání, manžele Kocourkovi z Probluze.
Na ověřovatele zápisu byli navrženi p.Adamíra a p. Blažej, jako zapisovatelka byla navržena
sl. Rajnltová. Všichni se svým navržením souhlasí a v následné volbě byli zvoleni.
Bod 2.
Finanční zprávu za období od 29.10. do 19.11. 2007 přednesl starosta obce.Tato zpráva byla
schválena bez výhrad.
Bod 3.
Zastupitelstvo přistoupilo k výběru nájemníka na byt v č.p. 1 II. patro. Celkem byly na obecní úřad doručeny ve stanovené lhůtě tři obálky s návrhy na výší nájemného pro přidělovaný byt a
jeden dopis informující zastupitelstvo o neúčasti na soutěži. ( p. Jun Karel ml.)
Starosta přistoupil k otevírání obálek v tomto pořadi :
1.p. Roušalová Kupcová nabídka nájemného ve výši 7.000,- Kč
2.p. Kocourková nabídka nájemného ve výši 3.510,- Kč
3.p. Šolcová nabídka nájemného ve výši 2.100,- Kč
Vzhledem k nastaveným podmínkám byla vybrána nejvyšší nabídka, tedy p. Roušalová Kupcová. Zastupitelstvo pověřuje starostu sepsáním a podpisem nájemní smlouvy.
Oběma nevybraným zájemcům byla nabídnuta účast na dalším výběru nájemníka na byt v č.p. 1,
který se nachází v přízemí této budovy a bude přidělován na jaře příštího roku.
Bod 4.
Starosta seznámil členy zastupitelstva s návrhem rozpočtových změn č. 2/2007, tyto rozpočtové
změny jsou přiloženy k zápisu jako příloha č. 1. Zastupitelstvo tyto změny schvaluje bez výhrad.
Bod 5.
Zastupitelstvo se seznámilo s návrhem směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Po rozpravě byla tato směrnice č. 19 schválena.
Bod č. 6
Starosta obce p. Švasta informoval členy obecního zastupitelstva o žádosti p. MVDr. Novotného, majitele bývalé fary na Probluzi o směnu pozemků u této budovy s částí obecního pozemku
p.p.č. 16/2 v k.ú. Probluz. Zastupitelé se podrobně seznámili s předloženým návrhem, který byl doložen vytyčovacím náčrtem. V zásadě byl vysloven s návrhem souhlas, ale zastupitelstvo stanovilo termín místního šetření, které proběhne ve středu 21.11.2007 od 16.oo hod. na místě samém. Na základě tohoto šetření bude sepsán návrh směnné smlouvy a v případě souhlasu
MVDr. Novotného s tímto návrhem, bude smlouva podepsána.
Bod č. 7
Obecní zastupitelstvo se seznámilo s termínem konání mimořádné valné hromady společnosti
VAK a.s. Hradec Králové, který byl stanoven na 5.12.2007 od 10.oo hod. v kongresovém centru
ALDIS v Hradci Králové a pověřuje starostu obce p. Petra Švastu účastí na této valné hromadě.
Bod č. 8
Členové obecního zastupitelstva byli seznámeni s návrhem na předávání dárkových balíčků pro vdovy a vdovce v důchodovém věku. Balíčky by měly hodnotu 300,- Kč na osobu. Zastupitelstvo
s návrhem souhlasí a pověřuje sociální komisi předáním těchto balíčků do 20.12.2007.
Bod č. 9
Sociální komise navrhla zastupitelstvu ke schválení poskytnutí finančního příspěvku na dárky pro děti z MŠ a ZŠ na Probluzi. Obecní zastupitelstvo schvaluje příspěvek ve výši 5.000,- Kč.
Bod č.10
Starosta informoval členy zastupitelstva o nabídce p. Zdeňka Ryby st. darovat obci Dolní Přím
pozemky p.p.č. 568/13 o výměře 166 m2 a 568/14 o výměře 134 m2, oba v k.ú. Dolní Přím.
Zastupitelstvo s nabídkou souhlasí a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
Bod č.11
Starosta požádal zastupitelstvo obce o pořízení programu na vyhledávání mapových podkladů při
zjišťování údajů o pozemcích v katastru obce Dolní Přím a jejích částech.Představil nabídku
Zeměměřické pozemkové kanceláře ze Staré Paky, která by program nainstalovala a zajišťovala jeho aktualizaci. Tato nabídka činí 37.842,- Kč včetně DPH. Zastupitelstvo žádost zamítlo a doporučilo získat více cennových nabídek. Tímto úkolem bylo pověřeno celé zastupitelstvo.
Bod č. 12
Starosta informoval zastupitelstvo o žádosti firmy BÁRTEK – ROZHLASY s.r.o. o sepsání dodatku ke smlouvě o zhotovení bezdrátového rozhlasu do místních částí Jehlice a Nový Přím.
Tento dodatek vyplynul z posunutí termínu realizace stavby. Zastupitelstvo s dodatkem nesouhlasí
a požaduje dodržení smlouvy. V případě, že termín nebude splněn, požaduje zastupitelstvo uplatnění sankcí vyplývajících ze smlouvy o dílo, tj. smluvní pokutu ve výši 72,- Kč za každý den zprodlení. Starosta bude o rozhodnutí zastupitelstva informovat zástupce výše jmenované firmy.
Bod č. 13
Členové obecního zastupitelstva se seznámili s nabídkou firmy o zařazení obce do propagačního a informačního buletinu Královéhradeckého kraje. Nabídka činí 6.212,- Kč včetně DPH za stránku formátu A5. Nabídku zastupitelstvo neschvaluje.
Bod č. 14
V tomto bodě starosta informoval o výsledku dílčího přezkoumání o hospodaření obce, které proběhlo 6.11.2007 na obecním úřadě Dolní Přím. Audit který prověřoval veškerou agendu spojenou spojenou s chodem obecního úřadu, i obce jako územně správního celku, byl hodnocen jako velmi dobrý, tj. bez závad a nedostatků. Kontrolu provedl vedoucí oddělení kontroly obcí
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje p. Meliš a Ing. Pavlíček. Vzhledem k tomuto výsledku kontroly navrhl starosta účetní p. Antošové finanční odměnu ve výši 50% z platu. Zastupitelstvo
s výší odměny souhlasí a schvaluje ji.
Bod č. 15
Starosta přednesl členům zastupitelstva dopis starosty města Nechanice, ve kterém žádá o poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2008 na čínnost jednotky SDH Nechanice JPO II., která je zařazena pro naši obec jako jednotka prvosledová. Zastupitelstvo po seznámení se s popsanou činností výše jmenované jednotky schvaluje na rok 2008 finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč.
Bod č. 16/1
Obecní zastupitelstvo se seznámilo s žádostí p. J. Horáčka z Dolního Přímu o povolení umístit
vodoměr na vlastní studnu pro lepší výpočet a kontrolu při placení stočného. Zastupitelstvo s žádostí souhlsí za podmínek, že vodoměr namontuje firma k tomu oprávněná, vodoměr bude zaplombován a to jak od již zmíněné firmy, tak od obce Dolní Přím.
Bod č. 16/2
Starosta informoval obecní zastupitelstvo o možnosti vydání rozhodnutí, kterým se promíjí zaplacení stočného z důvodu promlčecí doby 3. let. Tento dluh se táhne již několik let a jeho vymáhání by bylo velmi složité. Toto promlčení se týká tří našich občanů, kteří v současné době stočné již řádně platí. I z tohoto důvodu obec neregistruje žádné neplatiče stočného.
Bod č. 16/3
Při příležitosti koncertu v kostele na Probluzi, který proběhne v sobotu 24.11.2007 a výtěžek bude věnován na opravu varhan, navrhl starosta obce uvolnit finanční příspěvek na tuto opravu ve výši 20.000,- Kč. Zastupitelstvo s návrhem a poskytnutím finanční podpory vyslovilo souhlas.
Bod č. 16/4
Starosta seznámil obecní zastupitelstvo s nabídkou na opravu vchodových dveří do bytu p. Doubravské v budově zámku č.p. 1, která byla po úpravách stanovena na 12.775,- Kč včetně DPH. Je to nejnižší nabídka kterou obec obdržela. Zastupitelstvo s opravou dveří za tuto cenu
souhlasí.
Bod č. 16/5
Zastupitelstvo se rozhodlo pořádat obecní ples a to v termínu konec února začátek března. Pověřuje proto starostu zajištěním termínu v obecním hostinci a celé zastupitelstvo bylo pověřeno zajištěním hudby. Další podrobnosti budou upřesněny na jednáních zastupitelstva v roce 2008.
Bod č. 16/6
Člen zastupitelstva p. Ing. Bílek tlumočil zastupitelstvu požadavek občanů Probluze na úpravu zeleně v okolí obecní knihovny. Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu zajištěním těchto úprav.
Po vyčerpání všech bodů programu a všeobecné diskusi starosta jednání zastupitelstva
ve 22 45 hod. ukončil.

Usnesení :

Obecní zastupitelstvo volí : 9 hlasy pro
                                                 0 proti
                                                 0 se zdržel
ověřovatele zápisu p. Adamíru a p. Blažeje, zapisovatelku zápisu sl. Rajnltovou

obecní zastupitelstvo schvaluje : 9 hlasy pro
                                                            0 proti
                                                            0 se zdržel

finanční zprávu za odbobí od 29.10. do 19.11.2007 bez výhrad

rozpočtové změny č. 2 / 2007

směrnici č. 19 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

delegaci starosty obce p. Petra Švasty na valnou hromadu společnosti VAK a.s. HK

dárkové balíčky pro vdovy a vdovce v důchodovém věku v hodnotě 300,- Kč na osobu

finanční příspěvek na dárky pro děti MŠ a ZŠ Probluz ve výši 5.000,- Kč

návrh darovací smlouvy na pozemky p.p.č. 568/13 o výměře 166m2 a 568/14 o výměře 134 m2
oba v k.ú. Dolní Přím, které jsou ve vlastnictví p. Zdeňka Ryby st.

finanční odměnu pro účetní obecního úřadu p. Antošovou ve výši 50% z platu

finanční příspěvek pro SDH JPO II. Nechanice na rok 2008 ve výši 5.000,- Kč

žádost p. J. Horáčka z Dolního Přímu na povolení k umístění vodoměru na vlastní studnu

finanční příspěvek na opravu varhan, v kostele na Probluzi ve výši 20.000,-Kč

obecní zastupitelstvo schvaluje : 8 hlasy pro
                                                            0 proti
                                                            1 se zdržel

výběr nájemníka pro byt v budově zámku č.p. 1 II. patro p. Roušalovou Kupcovou, za nájemné ve výši 7.000,- Kč bez služeb a energií

prominutí plateb stočného za období 2004 – 2007 pro tři občany Dolního Přímu

obecní zastupitelstvo neschvaluje : 0 hlasy pro
                                                                9 proti
                                                                0 se zdržel

pořízení geografického informačního systému ( mapy KN. PK v elektronické podobě )

dodatek ke smlouvě o zhotovení bezdrátového rozhlasu pro místní části N. Přím a Jehlici pro
nedodržení termínu ze strany zhotovitele

nabídku na prezentaci obce v prezentačním a informačním buletinu Královéhradeckého kraje
za cenu 6. 212,- Kč včetně DPH za stránku o formátu A 5

obecní zastupitelstvo pověřuje :

starostu obce podpisem nájemní smlouvy na byt v budově č.p. 1 II. patro mezi
p. Roušalovou Kupcovou a obcí Dolní Přím

starostu obce podpisem darovací smlouvy mezi p. Zdeňkem Rybou a obcí Dolní Přím

sociální komisi předáním dárkových balíčků pro vdovy a vdovce v důchodovém věku
V Dolním Přímu dne : 19.11.2007 zapsala : Rajnltová Lada


ověřovatelé zápisu : Adamíra Svatopluk
Blažej Josef

starosta obce : Švasta Petr


Příloha č. 1

Rozpočtové změny č. 2 / 2007

Rozpočtové změny v kapitole rozpočtové příjmy :

                                                                                     plán                                            po změně

0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze
zemědělského půd. fondu                                                             0                               3939.00,- Kč
Vnitřní obchod
2141 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti
( el. energie prodejna Probluz)                                                      0                               8754.50,- Kč
První stupeň základních škol
3117 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti
( nájem školy za užívání vnitř.vybavení)                                         0                               3000.00,- Kč
Ostatní záležitosti kultury
3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
( vstupné z plesu)                                                                              0                               5360.00,-Kč
Využívání a zneškodňování komun. odpadů
3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
( příspěvek od EKOKOM)                                                                 0                              36523.00,-Kč
Činnost místní správy
6171 2310 Příjmy z prodeje krátkod. a drob. dlouhod. majetku
( prodej ob. traktoru)                                                                          0                              55000.00,-Kč
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6310 2141 Příjmy z úroků                                                            5000.00,-Kč               30000.00,- Kč
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozpočtové příjmy po změně celkem                                                                           137577.00.- KčRozpočtové změny v kapitole rozpočtové výdaje plán po změně

Vnitřní obchod
2141 5154 Elektrická energie ( prodejna Probluz )                                       0                   2034.00,- Kč
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2219 5139 Nákup materiálu ( drť na opravy komunikací )                          0                  20148.00,- Kč
2219 6121 Nákup služeb
( podkladní vrstvy pro komunikaci Slunečná ul.)                                            0                 137268.00,-Kč
Pitná voda
2310 5169 Nákup ostatních služeb
( rozbory - vodovod Nový Přím )                                                                          0                  10504.00,- Kč
Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly
2321 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
( čerpadla ČOV )                                                                                                   0                   27227.00,-Kč
Vodní díla v zemědělské krajině
2341 5139 Nákup materiálu
( chlór koupaliště )                                                                                 25000.00,-Kč           32471.80,- Kč
2341 5151 Studená voda
( napuštění koupaliště )                                                                                      0                   32350.50,- Kč
2341 5169 Nákup ostatních služeb
( rozbory vody koupaliště )                                                                                   0                     2260.00,- Kč
Předškolní zařízení
3111 5321 Neinvestiční transfery obcím
( školka Stěžery )                                                                                                   0                     4000.00,- Kč
První stupeň základních škol
3117 5137 Drobný hmotný dlouhod. majetek
( vnitřní zařízení školy )                                                                                         0                      7990.00,- Kč
3117 5139 Nákup materiálu ( talíře, hrnce )                                                   0                       5011.50,- Kč
Činnosti knihovnické
3314 5151 Studená voda ( knihovna Probluz )                                               0                         486.00,- Kč
3314 5154 Elektrická energie ( knihovna Probluz )                                        0                       1500.00,- Kč Činnost muzeí a galerií
3315 5171 Opravy a udržování ( pomníky )                                         10000.00,-Kč             0000.00,- Kč
Ostatní záležitosti kultury
3319 5139 Nákup materiálu ( tombola ob. ples )                                          0                      2314.50,- Kč
3319 5169 Nákup ostatních služeb
( občerstvení a doprava vánoč. koncerty)                                             8000.00,-Kč              9584.50,- Kč
Zájmová činnost v kultuře
3392 5139 Nákup materiálu
( odkup materiálu hostinec- váhy, sporák atd.)                                              0                       5900.00,- Kč
Ostatní záležitosti kultury,cirkví a sděl přostředků
3399 5175 Pohoštění ( výročí bitvy z r.1866 )                                                  0                       4000.00,- Kč
Ostatní tělovýchovná činnost
3419 5156 Pohonné hmoty ( benzín, sekání hřiště )                                      0                      5211.00,- Kč 3419 5165 Nájemné za půdu ( pozemek fot. hřiště )                                     0                      6534.00,- Kč
Ostatní zájmová činnost a rekreace
3429 5137 Drobný hmotný dlouhod. majetek
( sítě Paintball, překážky ZKO)                                                                             0                   19739.00,-Kč
3429 5192 Poskytované neinvest. příspěvky a náhrady
( Sokol Probluz )                                                                                                     0                    7000.00,- Kč
Bytové hospodářství
3612 5151 Studená voda ( obecní byty )                                                           0                    24238.00,-Kč
3612 5154 Elektrická energie                                                                             0                    13760.00,-Kč
3612 5171 Opravy a udržování
( byt přízemí zámek, přímotopy Vobejda )                                    50000.00,-Kč                 150000.00,-Kč
Pohřebnictví
3632 5169 Nákup ostatních služeb
( kácení stromů okolo kostela)                                                                           0                    27440.00,-Kč
Komunální služby a územní rozvoj
3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
( dopravní značení Probluz, vánoční stromy)                                                    0                    55000.00,-Kč
3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby
( posudky na stavby, kupní smlouvy)                                                                  0                     7800.00,-Kč
3639 5171 Opravy a udržování
( čištění studní Horní Přím, nákup chlorátoru)                                    30000.00,-Kč         101000.00,-Kč
3639 5175 Pohoštění ( brigády příkopy, koupaliště)                                       0                     4941.00,-Kč
3639 5321 Neinvestiční transfery obcím
( smlouva Nechanice )                                                                                          0                     2850.00,-Kč
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3721 5169 Nákup ostatních služeb
( svoz nebezpečného odpadu)                                                                             0                    8571.50,-Kč
Sběr a svoz komunálních odpadů
3722 5139 Nákup materiálu
( popelnice, kontejnery)                                                                                         0                   10000.00,-Kč
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3745 5171 Opravy a udržování
( opravy sekaček, křovinořezů atd.)                                                          20000.00,-Kč        29838.00,-Kč
Požární ochrana - dobrovolná část
5512 5139 Nákup materiálu (sada hadic)                                             15000.00,-Kč        21210.00,-Kč
5512 5156 Pohonné hmoty
(benzín stříkačka, nafta auto)                                                                      5000.00,-Kč        13360.50,-Kč
5512 5321 Neinvestiční transfery obcím
( příspěvek SDH Nechanice)                                                                                0                   5000.00,- Kč
Činnost místní správy
6171 5133 Léky a zdravotnický materiál
( lékárničky kancelář a vozidla)                                                                            0                     1695.50,-Kč
6171 5171 Opravy a udržování
( opravy vozidel )                                                                                       30000.00,-Kč            48306.60,-Kč
6171 6123 Dopravní prostředky
( nákup automobilu )                                                                               70000.00,-Kč         150000.00,-Kč
6171 6125 Výpočetní technika
( počítač knihovna D.Přím )                                                                                 0                    26704.00,-Kč
Finanční vypořádání minulých let
6402 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých letech
( volby 2006 )                                                                                                          0                    29228.60,-Kč
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozpočtové výdaje po změně celkem                                                                                   793188.00,-Kč

Po odečtení neplánovaných rozpočtových příjmů činí rozpočtové změny
v kapitole rozpočtové výdaje celkem                                                                                      655611.00,-Kč

Tyto výdaje byly pokryty z důvodu neuskutečnění akce : Oprava chodníku na Dolním Přímu
z kapitoly : Silnice 2219 5171 - oprava chodníku, kde bylo plánováno 713 000,- Kč.

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f