Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 18.9.2017

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím které se konalo dne 18.9.2017 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

 

Přítomni : Fejfar Roman, Fišerová Ilona, Rajnltová Ladislava, Ševčík Vratislav, Švasta Petr,

               Bc.Tichá Ladislava, Třebeška Vítězslav, ing.Vycpálková Hana

Nepřítomni : 0

Omluveni : Adamíra Svatopluk

Hosté : 0

 

Program :         1.Úvod, volba návrhové komise

                        2.Schválení programu

                        3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                        4.Finanční zpráva

                        5.Rozpočtové opatření č.6/2017

                        6.Objekt volnočasových aktivit

                        7.Záměr č.8/2017

                        8.Výměna oplocení u školy

                        9.Ostatní

                      10.Závěr

 

                     9/1.Žádost o dotaci z rozpočtu obce (TJ Sokol Probluz)

                     9/2.Žádost o dotaci z rozpočtu obce (Myslivecký spolek Bor Probluz)

                     9/3.Dětská hřiště

 

Zápis :

 

Bod č.1

Jednání obecního zastupitelstva zahájil starosta obce v 19.13 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné. Následně přednesl návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat Roman Fejfar a Vratislav Ševčík. Zastupitelé návrh schvalují.

Bod č.2

Návrhová komise navrhuje rozšíření programu jednání o 3 body na celkových 13 jednacích bodů. Zastupitelstvo návrh na rozšíření programu jednání schvaluje.

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu Bc.Ladislavu Tichou a Ladislavu Rajnltovou.

Zastupitelé návrh schvalují. Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Ilonu Fišerovou. Zastupitelé návrh schvalují.

Bod č.4

Starosta obce ve spolupráci s finančním výborem seznámil přítomné zastupitele s finanční zprávou za období od 18.8.2017 do 17.9.2017. Příjmy v uvedeném období činily 1 367 630,-Kč a výdaje 1 735 0255,-Kč. Zastupitelé si podrobně prostudovali jednotlivé položky jak na straně příjmů, tak na straně výdajů a následně finanční zprávu schválili bez výhrad.

Bod č.5

Finanční výbor předložil k projednání návrh rozpočtového opatření č.6/2017. Přítomní zastupitelé návrh projednali a následně schválili bez výhrad.

Bod č.6

Starosta obce ve spolupráci se stavebním výborem seznámil členy zastupitelstva se stavem prací na objektu volnočasových aktivit (volební místnost) na Horním Přímě. K dnešnímu dni jsou veškeré práce ukončeny. Termín kolaudace je stanoven na 19.9.2017 v 9.00 hod na místě stavby. Jakmile bude stavba zkolaudována, stanoví se termín na den otevřených dveří pro širokou veřejnost spojený s malým občerstvením.

Bod č.7

Obecní zastupitelstvo schvaluje záměr č.8/2017 související s uložením plynovodní přípojky do obecního pozemku p.č. 314/1 v k.ú. Horní Přím (stavba RD Broulíkovi). Starosta je pověřen podpisem příslušné smlouvy o zřízení věcného břemene.

Bod č.8

V tomto jednacím bodě stavební výbor seznámil zastupitele se stavem části oplocení u budovy školy na Probluzi. Jedná se o plot v západní části, který je značně nakloněn a hrozí jeho vyvrácení. Do příštího zasedání budou zajištěny cenové nabídky a případně vybrán zhotovitel tak, aby se akce uskutečnila ještě v tomto roce.

Bod č.9/1

Přítomní zastupitelé projednali žádost o dotaci z rozpočtu obce od TJ Sokol Probluz ve výši 3 240,-Kč na pokrytí nákladů spojených se zakoupením permanentek do divadla v Nechanicích. Počtem 7 hlasů pro bylo poskytnutí dotace schváleno. Starosta je pověřen podpisem veřejnoprávní smlouvy.

Bod č.9/2

Myslivecký spolek Bor Probluz podal žádost o dotaci z rozpočtu obce ve výši 20.000,-Kč na nákup krmiva a léčiv pro zvěř. Přítomní zastupitelé poskytnutí dotace schvalují. Starosta obce je pověřen podpisem veřejnoprávní smlouvy.

Bod č.9/3

Starosta obce seznámil zastupitelstvo se stavem některých obecních dětských hřišť, která jsou v nevyhovujícím stavu a je potřeba jejich oprava. Obec bude proto hledat zhotovitele potřebných oprav a případně dodavatele nových hracích prvků. Zajistí starosta obce.

Bod č.10

Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednání obecního zastupitelstva ve 20.15 hod. ukončil.

 

Usnesení č.11/2017

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje :           8 hlasy pro

                                                           0 proti

                                                           0 se zdržel

 

návrhovou komisi ve složení : Roman Fejfar a Vratislav Ševčík

 

rozšíření programu jednání o 3 body na celkových 13 jednacích bodů

 

ověřovatele zápisu : Bc.Ladislavu Tichou a Ladislavu Rajnltovou

zapisovatele zápisu : Ilonu Fišerovou

 

finanční zprávu za období od 18.8.2017 do 17.9.2017 bez výhrad

 

rozpočtové opatření č.6/2017 bez výhrad

 

záměr č.8/2017

 

dotaci z rozpočtu obce pro MS Bor Probluz ve výši 20 000,-Kč

 

obecní zastupitelstvo schvaluje :            7 hlasy pro

                                                           1 proti

                                                           0 se zdržel

 

dotaci z rozpočtu obce pro TJ Sokol Probluz ve výši 3 240,-Kč

 

 

 

V Dolním Přímě dne : 18.9.2017

 

Zapsala : Ilona Fišerová

 

Ověřovatelé zápisu : Bc.Ladislava Tichá

                                   Ladislava Rajnltová

Starosta obce : Petr Švasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f