Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 18.7.2011


Zápis z jednání zastupitelstva obce Dolní Přím konaného v pondělí 18. července 2011 od 19.oo hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě.

Přítomni : Adamíra Svatopluk, Ing. Bílek Jiří, Blažej Josef, Fejfar Roman, Fišerová Ilona,
                Rajnltová Ladislava, Ševčík Vratislav, Švasta Petr, Vejman Vladislav
Omluveni : 0
Nepřítomni : 0
Hosté : 0

Program : 1.Úvod, volba návrhové komise
                 2.Schválení programu
                 3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
                 4.Finanční zpráva
                 5.Obecní hostinec – sociální zařízení
                 6.Schválení úvěru
                 7.Rozpočtové změny č.2/2011
                 8.Obecní byty ( byt po p. Podsadlové )
                 9.Nabídka pozemků ke směně v k.ú. Dolní Přím
                    ( p.č. 23 díl g, f1 a f2 – celková výměra 9 m2 )
              10.Varhany – kostel Probluz
              11.Pronájem prostor ( obecní knihovna Probluz )
              12.Výstava obrazů Dolní Přím
              13.Hasičská zbrojnice Dolní Přím
              14.Obecní noviny
              15.SDH Dolní Přím ( žádost o příspěvek )
              16.Různé
              17.Závěr

              16a.Žádost o příspěvek na vjezd ( p. Ševčík Rostislav ml. )
              16b.Návrh na směnu pozemků
              16c.Výsuvný žebřík – výměna pneumatik

Zápis :
Bod č.1
Jednání zastupitelstva zahájil starosta obce Petr Švasta v 19.10 hod. Přivítal přítomné členy zastupitelstva a konstatoval, že jednání je usnášeníschopné. Následně předložil návrh na složení návrhové komise ve které by měli pracovat Josef Blažej a Vladislav Vejman. Zastupitelstvo návrh schvaluje a návrhová komise může začít pracovat.
Bod č.2
Návrhová komise předložila ke schválení program zastupitelstva, který je rozšířen o tři body na celkových 20. Zastupitelstvo takto rozšířený program jednání schvaluje.

 

Bod č.3
Návrhová komise předložila návrh na ověřovatele a zapisovatele zápisu. Jako ověřovatelé byli navrženi Svatopluk Adamíra a Ilona Fišerová, jako zapisovatelka Ladislava Rajnltová. Jejikož nebyl podán jiný návrh, byli všichni navržení zastupitelstvem schváleni.
Bod č.4
Finanční zprávu za období od 16.6. do 14.7.2011 přednesl starosta obce. Ze zprávy vyplývá, že obec k dnešnímu na svém účtu disponuje částkou 1 836 950,-Kč. Finanční zpráva byla následně schválena bez výhrad.
Bod č.5
Starosta spolu se stavebním výborem seznámili zastupitelstvo se situací okolo sociálního zařízení u obecního hostince na Dolním Přímě. Stavba byla v pátek 8.7.2011 předána bez zásadních nedostatků a nedodělků. Starosta proto bezodkladně podal ke Stavebnímu úřadu v Nechanicích žádost o kolaudační souhlas. Ústní jednání ohledně kolaudace bylo naplánováno na čtvrtek 21.7.2011. S výsledkem tohoto jednání bude zastupitelstvo seznámeno na příštím zasedání. U příležitosti dokončení stavby bude pro občany obce v sobotu 30.7.2011 připraveno malé posezení. Zajistí starosta a kulturní výbor.
Bod č.6
Členové zastupitelstva měli možnost si podrobně prostudovat návrh úvěrové smlouvy mezi obcí a Českou spořitelnou, který by měl zčásti pokrýt finance potřebné na odkoupení objektu bývalého archivu na Dolním Přímě. Výše úvěru byla stanovena na částku 500 000,-Kč s tím, že má obec možnost nevyčerpat celou výši úvěru a to bez poplatků a sankcí. Dále je součástí úvěru možnost mimořádných splátek, také bez poplatků a sankcí. Výše úrokové sazby bude odvyslá od měsíčního priboru. První splátka by měla být uhrazena 30.6.2012 a poslední 30.9.2014. Finanční prostředky z této úvěrové smlouvy bude možno použít výhradně na nákup nemovitostí ( objekt bývalého archivu- budova č.p. 16, pozemek st.p.č. 16/2, pozemek p.č. 16/1 a budova bez č.p. a č.e., vše v k.ú. Dolní Přím ). Zastupitelstvo návrh úvěrové smlouvy v předloženém znění schvaluje a pověřuje starostu obce podpisem úvěrové smlouvy.
Bod č.7
Finanční výbor předložil k posouzení a ke schválení rozpočtové změny č.2/2011. Členové zastupitelstva návrh podpořili a schválili bez výhrad.
Bod č.8
Bytový výbor seznámil zastupitele s žádostí p. M. Podsadla o možnost pokračování nájemní smlouvy na byt v 1. poschodí, který obývala p. Podsadlová. Jelikož ale nikdo z rodinných příslušníků nebyl v době úmrtí p. Podsadlové v dotčeném bytě nahlášen k trvalému pobytu, nesdílel s ní společnou domáctnost a neprokázal, že nevlastní svůj byt ( § 706 Občanského zákoníku ) bude byt po prohlídce členy obecního zastupitelstva upraven, tak aby bylo možné jej nabídnout ve veřejné vyhlášce k pronájmu. Výběr případných zájemců o pronájem bude proveden obálkovou metodou. Minimální výše nájmu bude stanovena až po nejnutnějších úpravách ( vymalování, instalace přímotopných těles ).
Bod č.9
Po vyhotovení geometrického plánu při stavbě sociálního zařízení u obecního hostince obecní zastupitelstvo rozhodlo nabídnout ke směně obecní pozemky p.č. 23 díly g, f1 a f2 o celkové výměře 9 m2. Zveřejnění zajistí starosta obce a stavební výbor.

 

Bod č.10
Farnost Nechanice požádala prostřednictvím faráře Mariána Benka obec o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 13 200,-Kč který by zaručoval potřebnou částku pro zahájení opravy historických varhan v kostele na Probluzi. Celková momentální částka potřebná pro zahájení oprav se skládá z dotace ve výši 180 000,-Kč, z hotovosti na účtu vedeném u Čs. spořitelny ve výši 64 000,-Kč a již zmíněné částky ve výši 13 200,-Kč. Jelikož v rozpočtu na letošní rok bylo plánováno poskytnutí částky ve výši 20 000,-Kč zastupitelstvo schválilo finanční příspěvek ve výši 13 200,-Kč poskytnout. Zajistí starosta a kulturní a sociální výbor.
Bod č.11
Obecní zastupitelstvo projednalo nabídky zájemců o obecní prostory v objektu obecní knihovny na Probluzi a protože o pronájem projevila zájem pouze p. Vlastníková z Dolního Přímu ( a také splnila požadavky na pronájem- poskytování masérských, rehabilitačních a rekondičních služeb ), obecní zastupitelstvo schválilo pronájem p. Vlastníkové. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, nájemné bylo stanoveno na 1,-Kč při dodržení již zmíněných podmínek. Starosta je pověřen podpisem nájemní smlouvy.
Bod č.12
Kulturní výbor informoval členy zastupitelstva o průběhu výstavy obrazů, která končí ve středu 20.července 2011 a byla přístupná v kapli na Dolním Přímě. Výstava se setkala na poměry obce s celkem slušným zájmem a akce podobného typu budou v životě obce jistě přínosem. Závěrem stručné zprávy navrhl starosta jeden obraz zakoupit ( zámek na Dolním Přímě ) a vystavit jej na chodbě obecního úřadu. Cena obrazu byla malířem stanovena na 1 800,-Kč. Obecní zastupitelstvo nákup obrazu schvaluje.
Bod č.13
V souvislosti s dokončením opravy hasičské zbrojnice na Dolním Přímě starosta navrhl ještě obnovit nátěry na vratech a oknech. Zastupitelstvo s návrhem souhlasí a pověřuje starostu výběrem zhotovitele a zajištěním akce.
Bod č.14
V tomto bodě programu dostala prostor p. Ilona Fišerová, která zajišťuje vydávání Obecních novin. Jak bylo již na minulém jednání řečeno a schváleno, bude se hledat nový vydavatel. V současné době jsou k dispozici cca čtyři nabídky. Pro lepší posouzení tisku zastupitelstvo rozhodlo všechny firmy oslovit a požádat je o jeden výtisk a podle jeho kvality bude rozhodnuto o tom, kdo bude Obecní noviny tisknout. Zajistí p. Fišerová a starosta obce.
Bod č.15
SDH Dolní Přím požádal obec o finanční příspěvek na nákup triček pro družstva dětí v ceně 2 496,-Kč. Obecní zastupitelstvo žádosti vyhovuje a poukázání částky 2 496,-Kč pro SDH Dolní Přím schvaluje. Zajistí starosta a účetní obce.
Bod č.16a
Pan Rostislav Ševčík ml. z Probluze požádal obec o příspěvek na vybudování vjezdu ke svojí nemovitosti. Jelikož žádost obsahuje všechny potřebné náležitosti a p. Ševčík Rostislav ml. ještě příspěvek na vjezd nikdy neobdržel, členové obecního zastupitelstva žádost schvalují a finanční částku ve výši 7 000,-Kč na účet žadatele obec poukáže. Zajistí starosta a účetní obce.
Bod č.16b
Na adresu obce byl doručen návrh na směnu pozemků, kterou předložil Ing. Věcek zastupující majitelky dotčených pozemků ( p. Rovenská, p. Fričková a p. Havrdová ). Jedná se o pozemky, které se nacházejí pod obecními chodníky na Dolním Přímě v blízké vzdálenosti od nemovitosti č.p. 43 na Dolním Přímě. Stavební výbor doporučuje nechat zaměřit pozemky pod chodníky v dané lokalitě a na základě skutečné výměry chodníků směnit dotčené pozemky za část parcely 25/1 v k.ú. Dolní Přím. Další postup bude následovat až po geometrickém zaměření. Tento postup zastupitelstvo schvaluje.
Bod č.16c
Starosta předložil zastupitelstvu návrh na pořízení dvou kusů pneumatik na výsuvný žebřík který obec vlastní a příležitostně jej půjčuje zájemcům jak z řad občanů obce. Pneumatiky, které jsou v současné době na žebříku namontovány již dosluhují a hrozí proto případná kolize při přepravě žebříku. Výměna obou pneumatik nepřesáhne 1 500,-Kč. Zastupitelstvo výměnu schvaluje. Zajistí starosta obce.
Bod č.17
Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednáním zastupitelstva obce ve 22.15 hod ukončil.

Usnesení č.9/2011
Obecní zastupitelstvo volí : 9 hlasy pro
                                           0 proti
                                           0 se zdržel
Blažeje Josefa a Vejmana Vladislava jako členy návrhové komise
obecní zastupitelstvo schvaluje : 9 hlasy pro
                                                    0 proti
                                                    0 se zdržel
program zasedání rozšířený o tři body na celkových 20

Fišerovou Ilonu a Adamíru Svatopluka jako ověřovatele zápisu, Rajnltovou Ladislavu jako zapisovatelku zápisu

finanční zprávu za období od 16.6. do 14.7.2011 bez výhrad

přijetí investičního úvěru od České spořitelny a.s. do výše 500 000,-Kč na financování koupě budovy č.p. 16, pozemků p.č. 16/1 a 16/2 vše v k.ú. Dolní Přím

rozpočtové změny č.2/2011 bez výhrad

nabídku pozemků ke směně ( p.č. 23 díl g, f1 a f2 v k.ú. Dolní Přím o celkové výměře 9 m2

finanční příspěvek na opravu varhan ve výši 13 200,-Kč pro Farnost Nechanice

pronájem prostor o výměře 24 m2 v objektu obecní knihovny na Probluzi pro p. I. Vlastníkovou na dobu určitou při měsíčním nájemném ve výši 1,-Kč ( masérské, rekondiční a rehabilitační služby )

nákup obrazu od Ing. Šafry za 1 800,-Kč

zhotovení nátěru vrat a oken v objektu hasičské zbrojnice na Dolním Přímě


finanční příspěvek pro SDH Dolní Přím ve výši 2 496,-Kč ( nákup triček pro dětská družstva )

příspěvek na vjezd pro p. Ševčíka R. ml. ve výši 7 000,-Kč

geometrické zaměření pozemků pod obecními chodníky na Dolním Přímě, které jsou v majetku p. Rovenské, p. Fričkové a p. Havrdové

výměnu pneumatik na obecním výsuvném žebříku ( do výši 1 500,-Kč )
obecní zastupitelstvo neschvaluje : 9 hlasy proti
                                                        0 pro
                                                        0 se zdržel
žádost o postoupení nájmu bytu v budově zámku na Dolním Přímě po p. Podsadlové
obecní zastupitelstvo bere na vědomí :
zprávu stavebního výboru k výstavbě sociálního zařízení u obecního hostince na Dolním Přímě
obecní zastupitelstvo pověřuje :
starostu obce podpisem úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou a.s.
starostu obce podpisem nájemní smlouvy s p. Vlastníkovou


V Dolním Přímu dne : 18.7.2011

Zapsala : Rajnltová Ladislava
Ověřovatelé zápisu : Fišerová Ilona
                                 Adamíra Svatopluk
Starosta obce : Švasta Petr
Místostarostka obce : Rajnltová Ladislava

 

 

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f