Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 18.6.2009


Zápis z jednání zastupitečlstva obce Dolní Přím ze dne
8. června od 20.oo hod v zasedací místnosti obecního úřadu Dolní Přím.

Přítomni : Ing. Benda Ladislav, Ing. Bílek Jiří, Adamíra Svatopluk, Blažej Josef,
               Kroupa Milan, Švasta Petr, Rajnltová Ladislava, Vejman Vladislav
Nepřítomni : 0
Omluveni : Špačková Jana

Program : 1. Úvod, volba návrhové komise
               2. Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
               3. Finanční zpráva
               4. Vesnice roku
               5. Kostel - varhany
              6. Dětský den – hodnocení
              7. Hostinec – podlaha sál
              8. Rybník Probluz
              9. Různé
            10. Závěr
Zápis :
Bod č. 1
Jednání zastupitelstva zahájil ve 20.10 hod starosta obce. Přivítal přítomné zastupitele a předložil návrh na volbu návrhové komise ve složení Josef Blažej a Jng. Jiří Bílek. Členové zastupitelstva návrh schválili a návrhovou komisi zvolili.
Bod č. 2
Návrhová komise podala návrh na ověřovatele zápisu ( Svatopluk Adamíra a Ing. Ladislav Benda ) a zapisovatele zápisu ( Rajnltová Lada ). Zastupitelstvo návrh schvaluje a ověřovatele a zapisovatele volí.
Bod č. 3
Finanční zprávu za období od 18.5. do 8.6.2009 přednesl starosta obce, který konstatoval, že příjem daní z Finančního úřadu je v porovnání se stejným obdobím v loňském roce pouze třetinový. Tato zkutečnost proto vede k úspornému režimu obce a obecního úřadu. Výdaje budou omezeny jen na nutné výdaje zajišťující chod obce a obecního úřadu. Finanční zprávu zastupitelstvo schvaluje bez výhrad.
Bod č. 4
Starosta spolu s kulturní komisí informovali členy zastupitelstva ( kteří se nemohli účastnit ) o průběhu návštěvy hodnotící komise v rámci soutěže Vesnice roku, která proběhla ve čtvrtek 28.května od 15.oo hod. Úvod návštěvy proběhl v kapli na Dolním Přímě ( která se velmi líbila ) a pokračovala přes paintballové cvičiště, Jezdeckou školu na Dolním Přímě, náves na Novém Přímě, dětské hřiště na Horním Přímě, hřbitov na Probluzi, hřiště AFK Probluz, knihovnu na Probluzi, areál ZKO Probluz, školu na Probluzi a zakončení se uskutečnilo v hasičské zbrojnici na Dolním Přímě. Z pocitů a dojmů jednotlivých členů hodnotící komise vyplynulo, že se jim u nás líbilo. S výsledkem krajkého kola soutěže Vesnice roku bude zastupitelstvo, ale i občané obce informováni.
Bod č. 5
Starosta seznámil zastupitelstvo se situací okolo opravy varhan umístěných v kostele na Probluzi. Podle sdělení Ing. Hylmara z Krajského ůřadu Královéhradeckého kraje, byla prostřednictvím farnosti Nechanice podána žádost o dotaci na opravu nástroje z dotačních titulů Královéhradeckého kraje. Dotace však přidělena nebyla. Zastupitelstvo proto navrhuje opětovně pozvat na jednání zastupitelstva zástupce církve pana Pátera Benka z Nechanic, aby se dojednal postup jak dál při opravě varhan pokračovat. Při této příležitosti bude obecní zastupitelstvo požadovat vzájemnou kontrolu stavu účtu určeného na opravu tohoto historického nástroje. Pozvání pana Pátera Benka na jednání, které proběhne 29.6.2009 zajistí starosta obce.
Bod č. 6
Starosta spolu s kulturní a sportovní komisí seznámili členy zastupitelstva s průběhem Dětského dne, která se konal v neděli 31.5.2009 od 14.oo hod se začátkem ve 14.oo hod na cvičné louce SDH Dolní Přím. Ve zprávě se konstatuje, že celá akce se i přes nepřízeň počasí vydařila. A to zásluhou všech, kteří se zdárném průběhu podíleli. A byly to Paintball Club
Dolní Přím, Jezdecká škola Dolní Přím, ZKO Probluz, skupina historického šermu, SDH Dolní Přím a Obec Dolní Přím. Děti se prošli pohádkovým lesem, kde na ně čekaly drobné úkoly od popelky, ježibaby, draka a postavičky se seriálu Teletubbies, po návratu na cvičnou louku si vyzkoušeli požání útok a zasoutěžili si v jednoduchých soutěžích. Na závěr si opekli párky. Zvláštní poděkování patří paní Janě Burketové, která celou akci připravila a řídila. Na základě kladného ohlasu od dětí ( ale i rodičů ) bylo rozhodnuto, že se bude při oslavě Dětského dne v tomto duchu pokračovat i v letech příštích.
Bod č. 7
V tomto bodě programu se zastupitelstvo vrátilo k opravě podlahy v sále obecního hostince na Dolním Přímě. A to z důvodu obdržení ještě jedné cennové nabídky, kterou zaslala firma Dům podlah z Hradce Králové. Tato nabídka činí 51.884,- Kč včetně DPH. Zastupitelstvo všechny obdržené kalkulace posoudila a rozhodlo o přidělení zakázky firmě Dům podlah s podmínkou, že firma dodá reference o své činnosti, aby měla obec přehled o kvalitě odváděné práce od této firmy. Zajistí starosta obce, který bude zastupitelstvo informovat o zjištěných skutečnostech. V případě nepříznivých referencí, bude zakázka postoupena firmě B+B Podlahy Hradec Králové. Termín opravy bude upřesněn po dohodě s nájemcem obecního hostince.
Bod č. 8
Vzhledem k tomu, že se množí dotazy na možný pronájem obecního rybníka na Probluzi, zastupitelstvo vydává k tomuto následující stanovisko. Rybník je veden jako veřejnosti přístupný sportovní rybník a z tohoto důvodu bude veřejnosti přístupný i nadále. Starosta zajistí, aby se z této vodní plochy neodebírala voda na zalévání.
Bod č. 9/9a
Starosta požádal zastupitelstvo o posouzení potřeby pořízení nového křovinořezu pro p. Víškovou. Její původní stroj se porouchal a po rozboru bylo servisní firmou Vital Tech Rozběřice konstatováno, že oprava prasklého pístího kroužku a porušeného válce motoru by vyšla na cca 6 – 7 ooo,- Kč. Cena nového křovinořezu se pohybuje okolo 14.ooo,- Kč včetně DPH. Zastupitelstvo nákup nového křovinořezu schvaluje.
Bod č. 9/9b
Vzhledem ke kladnému ohlasu na zájezd do pražského divadla ABC, který se uskutečnil v  pátek 15. května, požádala kulturní komise obec Dolní Přím o poskytnutí půjčky pro SDH Dolní Přím na vstupenky na muzikál Carmen, ve výši 17 610,- Kč který bude uveden v listopadu tohoto roku v pražském Hudebním divadle v Karlíně. Po vybrání vstupného od zájemců bude celá částka vrácena na účet obce. S poskytnutím půjčky SDH Dolní Přím obecní zastupitelstvo souhlasí.
Bod č. 9/9c
Paní Šimková z Probluze podala na obec žádost o odkoupení části obecního pozemku st.p.č. 23 v k.ú. Probluz. Zastupitelstvo žádost posoudilo a rozhodlo, že nebude pozemek okolo obecní knihovny prodávat. Již teď je minimální. O rozhodnutí bude žadatelka informována. Zajistí starosta obce.
Bod č. 9/9d
Starosta informoval členy zastupitelstva o žádosti zástupců firmy Fato invest a.s. Hradec Králové, kteří požádali obecní úřad o pomoc při sjednávání odkupu pozemků v k.ú. Horní Přím. Tyto pozemky je nutno odkoupit od soukromých vlastníků pro plánovanou výstavbu komunikace do lokality výstavby rodinných domků na Horním Přímě.Zastupitelstvo žádost projednalo a rozhodlo se jí vyhovět. Zároveň pověřuje starostu zajištěním vyjádření od vlastníků pozemků v danné lokalitě.
Bod č. 9/9e
Zastupitelstvo se seznámilo s žádostí firmy OTTO -OFFICE o možnost umístění kontejneru na použité tonery a cartridge. Výtěžek z tohoto sběru by byl věnován ústavu pro mentálně postižené děti. Zastupitelstvo v zásadě není proti umístění kontejneru, ale vzhledem k počtu odevzdávaných použitých tonerů ( většinou se repasují ) vidí jeho umístění jako nerentabylní.
Nicméně bude zástupci firmy OTTO -OFFICE sděleno, že je na jeho uvážení zda kontejner umístit cí nikoli.
Bod č. 10
Po všeobecné diskusi související s chodem obecního úřadu a obce starosta zasedání ve
22. 15 hod ukončil.

Usnesení č. 8/2009
Obecní zastupitelstvo volí : 8 hlasy pro
                                       0 proti
                                       0 se zdržel
návrhovou komisi ve složení : Ing. Bílek Jiří a Blažej Josef

ověřovatele zápisu : Ing. Bendu Ladislava a Adamíru Svatopluka, zapisovatelku zápisu :
Rajnltovou Ladislavu
obecní zastupitelstvo schvaluje : 8 hlasy pro
                                               0 proti
                                               0 se zdržel
finanční zprávu za období od 18.5. do 7.6. 2009 bez výhrad

jako zhotovitele opravy parket v sále obecního hostince firmu Dům podlah s.r.o. HK za nabídkovou

cenu 51 884,- Kč včetně DPH

zachování obecního rybníka na Probluzi, jako veřejně přístupného

poskytnutí půjčky SDH Dolní Přím ve výši 17 610,- Kč

nákup nového křovinořezu v ceně do 14 000,- Kč

umístění kontejneru na použité tonery

obecní zastupitelstvo neschvaluje : 8 hlasy proti
                                                   0 pro
                                                   0 se zdržel


prodej části obecního pozemku st.p.č. 23 v k.ú. Probluz

obecní zastupitelstvo bere na vědomí :
zprávu o průběhu návštěvy hodnotící komise v rámci soutěže Vesnice roku 2009

hodnocení Dětského dne

obecní zastupitelstvo pověřuje :
starostu obce jednáním s vlastníky pozemků na Horním Přímě ( komunikace k plánované výstavbě v lokalitách B14 a B16 schváleného ÚP obce Dolní Přím


V Dolním Přímě dne : 8.6.2009                                                                   zapsala : Rajnltová Lada

Ověřovatelé zápisu : Adamíra Svatopluk
                         Ing.Benda Ladislav
Starosta obce : Švasta Petr


 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f