Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 18.5.2009

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím ze
dne 18.5.2009 od 20.oo hod v zasedací místnosti obecního úřadu Dolní Přím.

Přítomni : Ing. Ladislav Benda, Milan Kroupa, Ladislava Rajnltová, Jana Špačková,
               Petr Švasta, Vladislav Vejman
Nepřítomni : 0
Omluveni : Ing. Jiří Bílek, Svatopluk Adamíra, Josef Blažej
Hosté : František Košťál

Program :
   1. Úvod, volba návrhové komise
   2. Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
   3. Finanční zpráva
   4. Závěrečný účet obce za rok 2008
   5. Výběr nájemce bytu na zámku č.p. 1
   6. Nájemní smlouva ( dětské hřiště D.P. )
   7. Smlouva o partnerství ( dětské hřiště D.P. )
   8. Smlouva o správcovství ( dětské hřiště D.P. )
   9. Výběr zhotovitele ( podlaha sál – hostinec )
 10. Stočné obecní hostinec
 11. Kostel Probluz – úprava okolí
 12. Prodej dlaždic
 13. Různé
 14. Závěr

Zápis :
Bod č. 1
Jednání zastupitelstva zahájil ve 20.10 hod starosta obce Petr Švasta. Přivítal přítomné zastupitele a hosta jednání. Po konstatování, že je zastupitelstvo usnášení schopné, byl předložen návrh na jmenování návrhové komise ve složení Ing. Benda Ladislav a Kroupa Milan. Návrh byl zastupitelstvem schválen.
Bod č. 2
Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu Špačkovou Janu a Vejmana Vladislava, jako zapisovatel je navržena Rajnltová Ladislava. Návrh byl zastupitelstvem schválen a výše
jmenovaní byli do svých funkcí následně zvoleni.
Bod č. 3
Finanční zprávu za období od 28.4. do 17.5.2009 přednesl starosta obce. V příjmové kapitole
této zprávy je informace o zkrácení daní z DPH od Finančního úřadu Hradec Králové a to ve
výši 170 000,- Kč. Zastupitelstvo zprávu schvaluje bez výhrad.
Bod č. 4
Závěrečný účet obce za rok 2008 zastupitelstvo po kontrole, že byl tento dokument řádně zveřejněn a byl k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadě schvaluje.
Bod č. 5
Do výběrového řízení o přidělení obecního bytu byly v řádném termínu doručeny dvě nabídky. Po otevření obálek byly zadokumentovány tyto nabídky výše nájemného.
Paní Šolcová a pan Špitál 3 100,- Kč
Manželé Kocourkovi 5 055,- Kč
Zastupitelstvo v souladu s podmínkami soutěže přiděluje obecní byt v č.p. 1 na Dolním Přímě
manželům Kocourkovým za nájemné ve výši 5 055,- Kč bez služeb a energií. Dále pověřuje
starostu obce podpisem nájemní smlouvy.
Bod č. 6
V rámci příprav na vybudování dětského hřiště na Dolním Přímě zastupitelstvo schválilo návrh nájemní smlouvy mezi obcí Dolní Přím a MAS Hradecký venkov. Návrh zpočívá na vymezení nájemního vztahu na zařízení budoucího dětského hřiště.
Bod č. 7
Z toho samého důvodu, jako v bodě 6, zastupitelstvo schválilo návrh smlouvy o partnerství
mezi Obcí Dolní Přím a MAS Hradecký venkov, která řeší nájemní vztah na pozemek na kterém bude hřiště vybudováno a smlouvu o smlouvě budoucí, která bude řešit bezúplatný
převod vybavení hřiště po uplynutí 7 let do vlastnictví obce Dolní Přím.
Bod č. 8
A do třetice dětské hřiště na Dolním Přímě. Zastupitelstvo schválilo smlouvu o správcovství a
údržbě dětského hřiště, zpočívající v povinnosti „správce“ ( Obec Dolní Přím), pečovat o
zařízení a pozemek na kterém bude hřiště umístěno.
Bod č. 9
Stavební komise seznámila členy zastupitelstva s nabídkami na opravu parketové podlahy v
sále obecního hostince na Dolním Přímě. Cenové nabídky byly zaregistrovány dvě. A to od
Firmy Parkety Stříbrný v celkové výši 54. 156,-Kč včetně DPH a firmy B+B Podlahy ve výši
61.490,- Kč včetně DPH. Stavebni komise doporučuje jako zhotovitele firmu B+B Podlahy. Zastupitelstvo nabídky posoudilo a rozhodlo opravu parket v sále obecního hostince přidělit firmě B+B Podlahy za nabídkovou cenu 61.490,- Kč včetně DPH.
Bod č. 10
Starosta seznámil zastupitele s výsledkem jednání mezi zástupcem obce ( starosta ) a nájemcem obecního hostince p. Petrou Jarkovskou ohledně určení výše stočného v obecním hostinci. Nájemce souhlasí s platbou ve výši 924,- Kč za čtvrt roku. Zastupitelstvo platbu v této výši schvaluje.
Bod č. 11
Stavební komise spolu se starostou obce informovali členy zastupitelstva o průběhu přípravných prací spojených s úpravami okolí kostela na Probluzi. Proběhla schůzka s
Ing. Arch. Liborem Tomanem, který na žádost obce zpracuje předběžnou výši nákladů na úpravu v okolí kostela a zároveň předloží náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace. Na základě těchto výpočtů se zastupitelstvo rozhodne jestli bude podána žádost o dotaci a celý projekt tak bude realizován či nikoli.
Bod č. 12
Starosta navrh zastupitelstvu posoudit možnost prodeje starých dlaždic, které byly odstraněny při opravě chodníků na Dolním Přímě v loňském roce. Jedná se o dlaždice o rozměrech 30x30 a 50x50 cm. Zastupitelstvo návrh posoudilo a rozhodlo o prodeji těchto dlaždic za cenu 100,- Kč za m2.
Bod č. 13/13a
Na dotaz místostarostky zda proběhne sběr starého železa, odpověděl zástupce SDH Dolní Přím p. Vejman, že železo se bude sbírat až v příštím roce.
Bod č. 14
Po vyčerpání všech bodů programu starosta jednání ve 22.35 hod ukončil.

 

Usnesení č. 7/2009

Obecní zastupitelstvo volí : 6 hlasy pro
                                        0 proti
                                        0 se zdržel
návrhovou komisi ve složení Ing. Benda Ladislav a Kroupa Milan
ověřovatele zápisu : Špačkovou Janu a Vejmana Vladislava
zapisovatelku zápisu : Rajnltovou Ladislavu
obecní zastupitelstvo schvaluje : 6 hlasy pro
                                                0 proti
                                                0 se zdržel
fynanční zprávu za období od 27.4. do 17.5. 2009 bez výhrad

závěrečný účet obce za rok 2008 bez výhrad

manžele Kocourkovi jako nájemce bytu v přízemí v č.p. 1 na Dolním Přímě za nájemné ve výši 5. 055,- Kč bez služeb a energií

návrh nájemní smlouvy mezi Obcí Dolní Přím a MAS Hradecký venkov na vybudování dětského hřiště na Dolním Přímě

návrh smlouvy o správcovství mezi Obcí Dolní Přím a MAS Hradecký venkov na udržování dětského hřiště na Dolním Přímě

návrh smlouvy o partnerství mezi Obcí Dolní Přím a MAS Hradecký venkov na vybudování dětského hřiště na Dolním Přímě

firmu B+B Podlahy jako zhotovitele opravy podlahy v sále obecního hostince na Dolním Přímě za nabídkovou cenu 61.490,- Kč včetně DPH

výši ceny stočného pro nájemce obecního hostince na Dolním Přím a to 924,- Kč čtvrtletně

prodej staré dlažby ( 30x30 a 50x50 cm ) v ceně 100,- Kč za m2

obecní zastupitelstvo bere na vědomí :
informaci o průběhu prací v souvislosti s úpravou okolí kostela na Probluzi


V Dolním Přímě dne : 18.5.2009                                                                   zapsala : Rajntová Lada

Ověřovatelé zápisu : Ing. Benda Ladislav
                                    Kroupa Milan
starosta obce : Švasta Petr


 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f