Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 18.3.2019

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 18.3.2019 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

 

Přítomni : Kroupa Milan, Rajnltová Ladislava, Ševčík Vratislav, Švasta Petr, Bc. Tichá Ladislava,

               Mgr. Vlastník Marek, Ing. Hana Vycpálková

Omluveni : Fejfar Roman, Třebeška Vítězslav

Hosté : Hanka Petr

 

Program :                1. Úvod, volba návrhové komise

                               2. Schválení programu

                               3. Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                               4. Finanční zpráva

                               5. Rozpočtové opatření č.3/2019

                               6. Záměr č.2/2019 (věcné břemeno, plynovodní přípojka, obecní pozemek p.č. 627

                                   v k.ú. Dolní Přím)

                               7. Záměr č.3/2019 (věcné břemeno, kabelové vedení NN, obecní pozemek

                                   p.č. 293/1 v k.ú. Horní Přím)

                               8. Úklid obce (6.4.2019, 9.00 hod u hasičárny)

                               9. Vodovod Nový Přím – zhotovitel projektu

                            10. Ostatní

                            11. Závěr

 

                            10/1. Záměr č.4/2019 (věcné břemeno, kabelové vedení NN, obecní pozemek

                                       p.č. 134/4 v k.ú. Probluz)

                            10/2. Darovací smlouva (Obec – soukromý vlastník)

 

Zápis :

 

Bod č.1

Jednání obecního zastupitelstva zahájil starosta obce v 19.08 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné. Následně přednesl návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat : Ing. Hana Vycpálková a Ladislava Rajnltová. Jelikož nebyl podán jiný návrh, zastupitelé složení návrhové komise schvalují.

Veřejné hlasování :         7 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.2

Návrhová komise navrhuje program jednání rozšířený o 2. body na celkových 13 jednacích bodů. Zastupitelstvo takto rozšířený program jednání schvaluje.

Veřejné hlasování :         7 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu Vratislava Ševčíka a Mgr. Marka Vlastníka. Zastupitelé návrh schvalují.

Veřejné hlasování :         7 pro     0 proti  0 se zdržel

Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Bc. Ladislavu Tichou. Zastupitelé návrh schvalují.

Veřejné hlasování :         7 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.4

Starosta ve spolupráci s finančním výborem seznámil přítomné členy zastupitelstva s finanční zprávou za období od 20.2.2019 do 17.3.2019. Příjmy za dané období činily 529.154,-Kč a výdaje 466.148,-Kč. Zastupitelé si podrobně prostudovali jednotlivé položky jak na straně příjmů, tak na straně výdajů a následně finanční zprávu schválili bez výhrad.

Veřejné hlasování :         7 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.5

Starosta ve spolupráci s finančním výborem seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením č. 3/2019. Změny v kapitole rozpočtové výdaje jsou navrženy ve výši 150.000,-Kč. Položka nespecifikované rezervy se změnila na položku rezerva na krizové opatření, v kapitole činnost místní správy je navrženo navýšení o 50.000,-Kč (nákup kopírky) a v kapitole pohřebnictví je navrženo navýšení na účtu opravy a udržování ve výši 100.000,-Kč (odvodnění márnice).Celkové navýšení ve výši 150.000,-Kč bude hrazeno z přebytku hospodaření roku 2018. Zastupitelstvo rozpočtové opatření č.3/2019 schvaluje bez výhrad.

Veřejné hlasování :         7 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.6

Po řádném zveřejnění zastupitelé schválili Záměr č.2/2019 (věcné břemeno, obecní pozemek p.č. 627 v k.ú. Dolní Přím, plynovodní přípojka).

Veřejné hlasování :         7 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.7

Po řádném zveřejnění zastupitelé schválili Záměr č.3/2019 (věcné břemeno, obecní pozemek p.č. 293/1 v k.ú. Horní Přím, kabelové vedení NN).

Veřejné hlasování :         7 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.8

Zastupitelé projednali a vzali na vědomí podrobnosti ohledně akce :“Úklid obce“, která se uskuteční v sobotu 6.4.2019 se srazem v 9.00 hod u hasičárny na Dolním Přímě. Starosta obce zajistí pytle na odpad, rukavice a jiné ochranné pomůcky. Dále zajistí přistavení kontejneru na odpad.

Bod č.9

Zastupitelé projednali a porovnali doručené nabídky na projekční práce v souvislosti s akcí „Vodovod Nový Přím“, které zaslaly firmy :

PROIS a.s. Hradec Králové                                           429.550,-Kč včetně DPH

MK PROFI s.r.o. Hradec Králové                                    493.680,-Kč včetně DPH

RECPROJEKT s.r.o. Pardubice                                     459.800,-Kč včetně DPH

Jelikož byla základním kritériem celkové nabídková cena, zastupitelé jako zhotovitele projektu na akci „Vodovod Nový Přím“ schválili firmu PROIS a.s. Hradec Králové v nabídkové ceně 429.550,-Kč včetně DPH. Starosta obce je pověřen podpisem smlouvy o dílo. Obec podá žádost o dotaci na zhotovení projektové dokumentace z dotačního titulu Královéhradeckého kraje.

Veřejné hlasování :         7 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.10/1

Zastupitelstvo projednalo návrh záměru č.4/2019, který spočívá ve zřízení věcného břemene na obecní pozemek p.č. 134/4 v k.ú. Probluz. Jedná se kabelové vedení NN k obecním pozemkům. Zastupitelé záměr č.4/2019 schvalují. Starosta je pověřen řádným zveřejněním záměru.

Veřejné hlasování :         7 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.10/2

Přítomní zastupitelé projednali návrh darovací smlouvy, ve které hodlá soukromý vlastník darovat obci pozemek p.č. 710 v k.ú. Dolní Přím o výměře 85 m2, využití pozemku – manipulační plocha, druh pozemku – ostatní plocha. Na pozemku v současné době ale vázne zástavní právo. Darovací smlouva bude proto podepsána až po výmazu zástavního práva na tomto pozemku. Starosta obce je po výmazu zástavního práva pověřen podpisem darovací smlouvy.

Veřejné hlasování :         7 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.11

Po vyčerpání všech bodů programu starosta jednání obecního zastupitelstva ve 21.15 hod. ukončil.

 

Dolní Přím dne : 18.3.2019

 

Zapsala : Bc. Ladislava Tichá

 

Ověřovatelé zápisu : Vratislav Ševčík

                              Mgr. Marek Vlastník

 

Starosta obce : Petr Švasta

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f