Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 18.2.2013

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 18.2.2013 od 19.oo hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě.

Přítomni : Blažej Josef, Fejfar Roman, Fišerová Ilona, Rajnltová Ladislava, Ševčík Vratislav,
                Švasta Petr, Vejman Vladislav
Nepřítomni : 0
Omluveni : Adamíra Svatopluk, Ing. Bílek Jiří

Program : 1.úvod, volba návrhové komise
                2.Schválení programu
                3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
                4.Finanční zpráva
                5.Poptávková a výběrová řízení – poskytování záloh
                6.Zeleň v obcích
                7.Směna pozemku p.č. 290/7 v k.ú. Dolní Přím
                8.Prodej pozemku p.č. 594/13 v k.ú. Dolní Přím
                9.Nájemní smlouva p.Koza
              10.Okrsek č. 13 SDH Nechanice – žádost o příspěvek
              11.SDH Dolní Přím – žádost o příspěvek
              12.Obecní ples – tombola, vstupné
              13.Souhlasné prohlášení
              14.Bažantnice Dolní Přím – rybník
              15.Ostatní
              16.Závěr

              15/1.ZŠ Probluz – kontejner na SKO
              15/2.Oprava komína v č.p.1 na Dolním Přímě
              15/3.Protipovodňový systém – mikroregion Nechanicko
              15/4.Vyčištění svodnice pod Probluzí
              15/5.Knihovna Probluz – okna, střecha
              15/6.Turnaj ve stolním tenise – příspěvek

Zápis :
Bod č.1
Jednání zastupitelstva zahájil starosta obce Petr Švasta v 19.10 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné a přednesl návrh na složení návrhové komise. Do tohoto orgánu byli navrženi Blažej Josef a Fejfar Roman. Zastupitelstvo návrh schvaluje.
Bod č.2
Návrhová komise navrhuje rozšíření programu o 6. bodů na celkových 22. Členové zastupitelstva rozšíření programu schvalují.
Bod č.3
Návrhová komise navrhuje jako ověřovatele zápisu Fišerovou Ilonu a Ševčíka Vratislava. Zastupitelstvo návrh schvaluje. Dále návrhová komise navrhuje jako zapisovatele zápisu Rajnltovou Ladislavu. I tento návrh zastupitelstvo schvaluje.
Bod č.4
Finanční zprávu za období od 27.1. do 17.2.2013 přednesl starosta obce. Ve zprávě se mimo jiné uvádí, že příjmy v daném období dosáhly výše 554.114,-Kč a výdaje za to samé období činily 554.276,-Kč. Stav účtu k 17.2.2013 je 1.787.608,-Kč. Zastupitelé finanční zprávu za období od 27.1. do 17.2.2013 schvalují bez výhrad.
Bod č.5
Starosta spolu se stavebním výborem předložili k projednání otázku, zda přidělovat při zakázkách zálohové platby a případně v jaké výši, či tyto platby neposkytovat. Členové zastupitelstva se shodli na tom, že se zálohy poskytovat nebudou a tedy, že zálohové platby neschvalují.
Bod č.6
Výbor životního prostředí a rozvoje obce navrhuje zahájení úprav zeleně v obci a všech jejích místních částech a to se zaměřením na túje v okolí hasičské zbrojnice na Dolním Přímě, které jsou přerostlé a hrozí jejich rozlomení. Dále na zkrácení borovic na koupališti tak, aby na plochu mohlo déle svítit slunce a voda se zbytečně brzy neochlazovala. Následovat by mohla obměna stromů rostoucích vedle obecní účelové komunikace ve směru od bývalé drůbežárny na Horní Přím. Tady se jedná o staré a ve většině případů napadené dřeviny. V této lokalitě by se vysadily různé druhy peckovin v kombinaci s některými druhy například jabloní. Aby bylo možno občany lépe informovat o plánovaných výsadbách, bude požádána odborná firma o zhotovení pokud možno barevného návrhu na obměnu zeleně a dřevin tak, aby si mohli občané tento záměr prohlédnout a vytvořit si tak na věc svůj názor a případně vyjádřit své připomínky. Zajistí starosta a výbor životního prostředí a rozvoje obce.
Bod č.7
Zastupitelé projednali a následně schválili směnu obecního pozemku p.č. 290/7 v k.ú. Dolní Přím o výměře 301 m2 za pozemky p.č. 632/44 o výměře 192 m2, p.č. 596/19 o výměře 90 m2 a p.č. 702 o výměře 19 m2, (celková výměra 301 m2) všechny v k.ú. Dolní Přím a ve vlastnictví Emílie a Iva Duškových. Starosta je pověřen podpisem směnné smlouvy a podáním žádosti o vklad do katastru nemovitostí.
Bod č.8
Členové zastupitelstva projednali a schválili prodej obecního pozemku p.č. 594/13 o výměře 45 m2 v k.ú. Dolní Přím v ceně 180,-Kč za 1 m2 (celková cena 8.100,-Kč, osm tisíc jedno sto korun českých) jedinému zájemci p. D.Lacourtovi. Starosta je pověřen podpisem kupní smlouvy.
Bod č.9
Zastupitelstvo projednalo stav nájemní smlouvy na obecní byt v č.p. 1 na Dolním Přímě mezi obcí a p. Kozou. Jelikož byla nájemní smlouva uzavřena na dobu určitou a to do 15.2.2013 a z důvodu neplacení nájemného nájemníkem bylo schváleno rozhodnutí o ukončení nájemní smlouvy ke dni 15.2.2013. Byt bude do 18.2.2013 nájemníkem vyklizen a k tomuto dni budou předány pronajímateli klíče od bytu. Pohledávka ve výši 20.000,-Kč bude nájemcem splácena v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 2.000,-Kč vždy k 20. dni v měsíci, počínaje únorem 2013. Volný byt bude nabídnut k pronájmu. Podmínky výběru nájemce a výše nájemného bude stanovena na zasedání zastupitelstva obce dne 11.3.2013.
Bod č.10
Okrsek č.13 SDH Nechanice předložil zastupitelstvu žádost na poskytnutí příspěvku na zakoupení cen v rámci soutěží v požárním sportu organizovaných okrskem č.13 SDH Nechanice. Zastupitelé schvalují finanční příspěvek ve výši 2.000,-Kč. Finance budou poskytnuty na základě předložených faktur. Zajistí starosta a účetní obce.
Bod č.11
SDH Dolní Přím předložil žádost o poskytnutí finančního příspěvku na úhradu části nákladů za hudební produkci spojenou s Hasičským plesem. Zastupitelé schvalují příspěvek ve výši 5.000,-Kč. Finance budou poskytnuty na základě doložené faktury. Zajistí starosta a účetní obce.
Bod č.12
Kulturní a sociální výbor navrhl stanovit vstupné na Obecní ples ve výši 100,-Kč a také navrhl maximální výši nákladů na pořízení tomboly na tento již tradiční Obecní ples a to ve výši do 4.000,-Kč. Členové zastupitelstva oba návrhy schvalují.
Bod č.13
Starosta seznámil zastupitele se zněním souhlasného prohlášení, na jehož základě budou pozemky, které jsou vedeny na LV 1 (MNV Dolní Přím), zapsány na LV 10001 (Obec Dolní Přím). Jedná se o pozemek p.č. 213/1 o výměře 4 676 m2 v k.ú. Hrádek u Nechanic a pozemek p.č. 297 o výměře 108 m2 v k.ú. Horní Přím. Zastupitelstvo znění souhlasného prohlášení a zápis do katastru nemovitostí na LV 10001 schvaluje.
Bod č.14
Starosta informoval členy zastupitelstva s návrhem na vybudování malé vodní plochy v lokalitě bažantnice na Dolním Přímě. Ve vytypovaném území se nachází vyústění hlavníku z meliorací a je zde i částečně použitelný val, který by se částečně využil jako hráz. Jednalo by se o vodní plochu o výměře max. 2000 m2. Jako přítok by se mohl použít i přepad ze studny, do které proudí voda od Horního Přímu a ze které je pitnou vodou zásobován areál jezdeckého oddílu. Pokud by se měla tato akce uskutečnit, tak výše zmíněný návrh počítá v první řadě s předběžným odhadem nákladů, soulad s Územním plánem a souhlas od hospodáře v obecních lesích. S takto stanoveným návrhem zastupitelstvo souhlasí a pověřuje starostu dalším jednáním souvisejícím s touto akcí.
Bod č.15/1
Starosta nastínil zastupitelům návrh na změnu svozu SKO v Základní škole na Probluzi. Návrh spočívá v tom, že místo poplatku za dvě popelnice (každá o objemu 240 l) tj. poplatek za čtyři svozy o celkové částce 5.428,-Kč včetně DPH, by se zakoupil kontejner o objemu 1100 l a svoz by se objednával na výzvu. Přitom poplatek za jeden výsyp je ve výši 272,-Kč včetně DPH. Při 12 –ti výsypech za rok by poplatek za svoz SKO pro Základní školu činily 3.271,-Kč včetně DPH. To by znamenalo roční úsporu ve výši 2.157,-Kč. Zastupitelstvo předložený návrh schvaluje a pověřuje starostu obce nákupem kontejneru ve výši 7.623,-Kč včetně DPH.
Bod č.15/2
Stavební výbor předložil k projednání cenové nabídky na opravu komína v budově č.p.1 na Dolním Přímě. Svoje návrhy předložily firmy :
Kominictví Kryštof- Marcela Macháčková, Pěnčín                                         36.100,-Kč cena konečná
Kominictví Martin Futera Hradec Králové                                                      40.232,-Kč bez DPH
Jako zhotovitel na výše uvedenou opravu komína v budově č.p. 1 na Dolním Přímě (vyvložkování) byla schválena firma Kominictví Kryštof-Marcela Macháčková, Pěnčín za poptávkovou cenu 36.100,-Kč jako cenu konečnou. Starosta je pověřen podpisem smlouvy o dílo.
Bod č.15/3
Starosta seznámil zastupitelstvo s probíhajícím projektem protipovodňového systému v rámci mikroregionu Nechanicko, do kterého je obec zapojena. Jelikož byla mikroregionu Nechanicko přidělena dotace na tento projekt, znamená to, že v tomto roce by měl být znám zhotovitel díla. Obec Dolní Přím je zapojena do projektu tím, že na mostku u Nového Přímu bude umístěno hladinové čidlo, které bude snímat výši hladiny Radostovkého potoka a bude pro obec zpracován nový digitální povodňový plán. Celkové náklady pro obec Dolní Pří m byly vyčísleny na 270.000,-Kč, přičemž 90% nákladů je hrazeno z dotace a zbylých 10% hradí obec ze svého rozpočtu, tj. 27.000,-Kč. Zastupitelé spoluúčast ve stanovené výši 10% z celkových nákladů schvaluje. Starosta je pověřen dalším jednáním jako zástupce obce.
Bod č.15/4
Starosta obce informoval přítomné zastupitele o nutnosti vyčištění části svodnice, která odvádí balastní vody a do které vyúsťuje obecní kanalizace v lokalitě V rybníčkách pod Probluzí směrem k lokalitě Do Dubiny. Jedná se o úsek v délce cca 150 m o šířce cca 1 m. Na vyčištění výše uvedeného úseku vodního toku obec vyhlásila poptávkové řízení, do kterého se zatím přihlásila pouze jedna firma. Z tohoto důvodu nebyl vybrán zhotovitel a bude tak učiněno až se přihlásí více zájemců. Zastupitelé zatím tedy schvalují záměr na vyčištění svodnice bez výběru zhotovitele.
Bod č.15/5
Stavební výbor předložil zastupitelstvu nabídky související s plánovanou výměnou oken v budově obecní knihovny na Probluzi. Svoje kalkulace zaslaly následující firmy :
SAMAT s.r.o. Hradec Králové                                   75.320,-Kč včetně DPH
KOBLA s.r.o. Pečky                                                  81.924,-Kč včetně DPH
K plasty s.r.o. Nové Město nad Metují                       82.912,-Kč včetně DPH
Zastupitelstvo schvaluje jako zhotovitele díla „Výměna oken v budově obecní knihovny na Probluzi“ firmu SAMAT s.r.o. Hradec Králové v poptávkové ceně 75.320,-Kč včetně DPH. Starosta je pověřen podpisem smlouvy o dílo.
Bod č.15/6
Organizátoři turnaje ve stolním tenisu požádali o příspěvek na zakoupení cen u příležitosti konání turnaje. Jelikož ale byl požadavek předán až po termínu konání turnaje s tím, že byli organizátoři opakovaně žádáni o včasné podání žádosti, zastupitelstvo příspěvek neschvaluje. Jako svůj podíl na činnost hráčů stolního tenisu obec považuje mimo jiné také zakoupení nového stolu v ceně 4.590,-Kč.
Bod č.16
Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednání zastupitelstva ve 22.10 hod ukončil.

Usnesení č.3/2013
Obecní zastupitelstvo schvaluje : 7 hlasy pro
                                                     0 proti
                                                     0 se zdržel

návrhovou komisi ve složení Blažej Josef, Fejfar Roman

rozšíření programu o 6. bodů na celkových 22

jako ověřovatele zápisu Fišerovou Ilonu a Ševčíka Vratislava

jako zapisovatele zápisu Rajnltovou Ladislavu

finanční zprávu za období od 27.1. do 17.2.2013 bez výhrad

neposkytovat zálohové platby v souvislosti se zakázkami na stavební práce

návrhy na úpravu zeleně v obci

směnu obecního pozemku p.č. 290/7 v k.ú. Dolní Přím o výměře 301 m2 za pozemky
p.č. 632/44 o výměře 192 m2. p.č. 596/19 o výměře 90 m2 a p.č. 702 o výměře 19 m2, všechny v k.ú. Dolní Přím a ve vlastnictví manželů Duškových

prodej obecního pozemku p.č.594/13 o výměře 45 m2 v k.ú. Dolní Přím p.D.Lacourtovi v ceně 180,-Kč/m2

finanční příspěvek pro Okrsek č.13 SDH Nechanice ve výši 2.000,-Kč

finanční příspěvek na hudbu pro SDH Dolní Přím ve výši 5.000,-Kč

nákup cen do tomboly na Obecní Ples ve výši 4.000,-Kč a vstupné ve výši 100,-Kč

znění souhlasného prohlášení na převod pozemků z LV 1 na LV 10001

záměr vybodovat v lokalitě bažantnice na Dolním Přímě malou vodní plochu

pořízení kontejneru pro ZŠ a MŠ Probluz v ceně 7.623,-Kč včetně DPH

jako zhotovitele opravy komína v budově č.p. 1 na Dolním Přímě firmu Kominictví Kryštof- Marcela Macháčková Pěnčín v poptávkové ceně 36.100,-Kč

úhradu nákladů ve výši 10% z celkové ceny v rámci zapojení obce do projektu „Protipovodňový systém v mikrorergionu Nechanicko“

jako zhotovitele výměny oken v budově obecní knihovny na Probluzi firmu SAMAT s.r.o. Hradec Králové v nabídkové ceně 75.320,-Kč včetně DPH

obecní zastupitelstvo neschvaluje : 4 hlasy proti
                                                        2 hlasy pro
                                                        1 se zdržel

poskytnutí finanční příspěvku na ceny v souvislosti s konáním turnaje ve stolním tenise


V Dolním Přímě dne : 8.2.2013

Zapsala : Rajnltová Ladislava

Ověřovatelé zápisu : Fišerová Ilona                                                             starosta obce : Švasta Petr
                                 Ševčík Vratislav                                                 místostarostka obce : Rajnltová Ladislav

 

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f