Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 18.12.2017

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 18.12.2018 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

 

Přítomni : Fejfar Roman, Fišerová Ilona, Ševčík Vratislav, Švasta Petr, Rajnltová Ladislava,

                Bc.Tichá Ladislava, Třebeška Vítězslav, Ing.Vycpálková Hana

Nepřítomni : 0

Omluveni : Adamíra Svatopluk

Hosté : 0

 

Program :         1.Úvod, volba návrhové komise

                        2.Schválení programu

                        3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                        4.Finanční zpráva

                        5.Rozpočtové opatření č.9/2017

                        6.Rozpočet obce na rok 2018

                        7.Odměny zastupitelů od 1.1.2018

                        8.Prodejna Probluz

                        9.Ostatní

                      10.Závěr

 

                        9/1.Rozpočet ZŠ a MŠ Probluz na rok 2018

                              (Střednědobý rozpočtový výhled na období 2019 – 2020)

 

Zápis :

 

Bod č.1

Starosta obce zahájil jednání obecního zastupitelstva v 19.06 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné. Následně přednesl návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat Ladislava Rajnltová a Bc. Ladislava Tichá. Jelikož nebyl podán jiný návrh, přítomní zastupitelé složení návrhové komise schvalují.

Veřejné hlasování :    8 pro               0 proti             0 se zdržel

Bod č.2

Návrhová komise předložila návrh na program jednání, který je rozšířen o 1 bod na celkových 11 jednacích bodů. Zastupitelé takto rozšířený program jednání schvalují.

Veřejné hlasování :    8 pro               0 proti             0 se zdržel

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu Vratislava Ševčíka a Romana Fejfara.

Veřejné hlasování :    8 pro               0 proti             0 se zdržel

Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Ilonu Fišerovou.

Veřejné hlasování :    8 pro               0 proti             0 se zdržel

Bod č.4

Starosta obce ve spolupráci s finančním výborem předložil zastupitelstvu finanční zprávu za období od 19.11.2017 do 17.12.2017. Příjmy na bankovním účtu činily v uvedeném období 875 527,-Kč a výdaje 625 900,-Kč. Zastupitelé se podrobně seznámili s jednotlivými položkami jak na straně příjmů, tak na straně výdajů a následně finanční zprávu schválili bez výhrad.

Veřejné hlasování :    8 pro               0 proti             0 se zdržel

Bod č.5

Finanční výbor předložil zastupitelům návrh na rozpočtové opatření č.9/2017. Toto opatření navyšuje rozpočtové příjmy a shodně i výdaje ve výši 625 900,-Kč. Zastupitelstvo rozpočtové opatření č.9/2017 schválilo bez výhrad.

Veřejné hlasování :    8 pro               0 proti             0 se zdržel

Bod č.6

Starosta obce ve spolupráci s finančním výborem po předchozím řádném zveřejnění předložil přítomným zastupitelům rozpočet obce na rok 2018. Předložený rozpočet je navržen jako vyrovnaný ve výši 13 806 000,-Kč v příjmech a 13 806 000,-Kč ve výdajích. Zároveň zastupitelé po předchozím zveřejnění projednali a schválili střednědobý rozpočtový výhled obce na období 2018 – 2020.

Veřejné hlasování

 (oba dokumenty) :     8 pro               0 proti             0 se zdržel

Bod č.7

Starosta obce seznámil zastupitele s mzdovým výměrem na rok 2018 pro uvolněné a neuvolněné členy obecních zastupitelstev (příloha k nařízení vlády č. 318/2017 Sb.). Přítomní zastupitelé schválili odměny pro neuvolněné zastupitele pro rok 2018 ve výši  2 757,-Kč měsíčně.

Veřejné hlasování :    7 pro               0 proti             1 se zdržel

V souladu s výše uvedeným nařízením vlády zastupitelstvo projednalo a schválilo měsíční odměnu pro neuvolněného místostarostu obce ve výši 12 000,-Kč

Veřejné hlasování :    7 pro               0 proti             1 se zdržel

Bod č.8

Obecní zastupitelstvo projednalo žádost jednoho občana obce o pronájem bývalé prodejny na Probluzi. Vzhledem k tomu, že v současné době je objekt pronajat na základě platné nájemní smlouvy, není obec schopna žádost vyřídit kladně. V případě, že bude současná nájemní smlouva ukončena, bude řádně zveřejněn nový záměr o pronájmu. Zastupitelé toto rozhodnutí schvalují.

Veřejné hlasování :    8 pro               0 proti             0 se zdržel

Bod č.9/1

Starosta obce ve spolupráci s finančním výborem předložil zastupitelům rozpočet příspěvkové organizace obce Základní školy a Mateřské školy Probluz na rok 2018. Rozpočet je navržen jako vyrovnaný a to ve výši 4 100 000,-Kč v příjmech a 4 100 000,-Kč ve výdajích. Zastupitelstvo rozpočet ZŠ a MŠ Probluz schvaluje.

Veřejné hlasování :    8 pro               0 proti             0 se zdržel

Bod č.10

Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednání zastupitelstva ve 21.05 hod. ukončil.

 

V Dolním Přímu dne : 18.12.2017

 

Zapsala : Ilona Fišerová

 

Ověřovatelé zápisu : Vratislav Ševčík

                               Roman Fejfar

Starosta obce : Petr Švasta               

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f