Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 18.10.2021

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 18.10.2021 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

 

Přítomni : Fejfar Roman, Kroupa Milan, Ševčík Vratislav, Bc. Tichá Ladislava, Třebeška Vítězslav,

                 Mgr. Vlastník Marek, Ing. Vycpálková Hana

Omluveni : Rajnltová Ladislava, Švasta Petr

Hosté : 0

 

Program :              1.Úvod, volba návrhové komise

                               2.Schválení programu

                               3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                               4.Finanční zpráva

                               5.Rozpočtové opatření č.7/2021

                               6.TJ Sokol Probluz – žádost o dotaci na rok 2021

                               7.Chodníky Probluz

                               8.Vodovod Nový Přím

                               9.Odpady – vyhláška obce

                            10.Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby

                                  (vedení NN, pozemek p.č. 345/3 v k.ú. Probluz)

                            11.Ostatní

                            12.Závěr

 

Zápis :

 

Bod č.1

Jednání obecního zastupitelstva zahájil místostarosta obce Roman Fejfar v 19.10 hod. Po kontrole prezenční listiny bylo konstatováno, že jednání je usnášeníschopné. Následně přednesl místostarosta návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat : Milan Kroupa a Roman Fejfar. Jelikož nebyl podán jiný návrh, zastupitelé složení návrhové komise schvalují.

Veřejné hlasování :                7 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.2

Návrhová komise navrhuje program jednání v počtu 12 jednacích bodů. Zastupitelé tento návrh jednání schvalují.

Veřejné hlasování :                7 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu : Mgr. Marka Vlastníka a Vítězslava Třebešku. Přítomní zastupitelé návrh schvalují.

Veřejné hlasování :                7 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu : Bc. Ladislavu Tichou. Zastupitelstvo návrh schvaluje.

Veřejné hlasování :                7 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.4

Místostarosta ve spolupráci s finančním výborem přednesl finanční zprávu za období od 13.9.2021 do 12.10.2021. Příjmy v daném období činily 1.541.990,-Kč a výdaje 1.421.044,-Kč. Zastupitelé si podrobně prostudovali jednotlivé položky předložené zprávy a po jejím projednání finanční zprávu za období od 13.9.2021 do 12.10.2021 schválili bez výhrad.

Veřejné hlasování :                7 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.5

Místostarosta obce ve spolupráci s finančním výborem předložil k projednání rozpočtové opatření č.7/2021. Rozpočtové opatření č.7/2021 počítá s navýšením v kapitole příjmů v částce 135.000,-Kč. S tou samou částkou je počítáno i v kapitole výdajů, tedy 135.000,-Kč. Zastupitelé po prostudování následně rozpočtové opatření č.7/2021 schválili bez výhrad.

Veřejné hlasování :                7 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.6

Spolek TJ Sokol Probluz doručil na adresu obce žádost o dotaci z rozpočtu obce na rok 2021 ve výši : 6.327,-Kč. Finance budou použity na úhradu části nákladů spojených s tematickým turistickým výletem členek spolku. Zastupitelé po projednání schválili dotaci ve výši 6.327,-Kč. Starosta obce je pověřen podpisem veřejnoprávní smlouvy.

Veřejné hlasování :                7 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.7

Místostarosta ve spolupráci se stavebním výborem seznámil zastupitelstvo s nabídkou Ing. Vlasáka na zpracování projektové dokumentace na výstavbu chodníků na Probluzi. Jedná se o úsek od č.p. 13 po č.p. 90. Cenová kalkulace je ve výši 81.000,-Kč bez DPH a zahrnuje projektovou dokumentaci včetně stavebního povolení stavby a odborného stavebního dozoru. Zastupitelé cenovou nabídku schvalují a pověřují starostu podpisem smlouvy o dílo.

Veřejné hlasování :                7 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.8

Místostarosta seznámil přítomné členy zastupitelstva se stavem věcí spojených s žádostí o dotaci na akci „Vodovod Nový Přím“. Jako poslední dokument, který je potřeba doložit k žádosti o registraci dotace je smlouva na TDI (technický dozor investora) a autorský dozor projektanta. Tuto činnost nabízí provést firma Prois Hradec Králové v nabídkové ceně 86.217,-Kč bez DPH. Zastupitelé nabídku schvalují. Starosta je pověřen podpisem příslušné smlouvy.

Veřejné hlasování :                7 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.9

Místostarosta obce předložil zastupitelům návrh na obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za systém odpadového hospodářství. Tato vyhláška navazuje na nový zákon o odpadech s platností od 1.1.2022. Přítomní zastupitelé si návrh vyhlášky podrobně prostudovali a následně se shodli na tom, že obecně závazná vyhláška bude ještě jednou projednána a teprve potom schválena. Toto rozhodnutí zastupitelé schvalují.

Veřejné hlasování :                7 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.10

Zastupitelstvo projednalo a následně schválilo znění smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby (vedení NN na pozemek p.č. 345/3 v k.ú. Probluz). Jedná se o přívod elektřiny ke hřbitovu na Probluzi. Starosta obce je pověřen podpisem smlouvy.

Veřejné hlasování :                7 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.11

Nebyly projednány žádné doplňující body v programu jednání.

Bod č.12

Po projednání všech bodů zasedání, místostarosta obce jednání obecního zastupitelstva ve 20.20 hod. ukončil.

 

Dolní Přím dne : 18.10.2021

Zapsala : Bc. Ladislava Tichá

Ověřovatelé zápisu : Mgr. Marek Vlastník

                                          Vítězslav Třebeška

Místostarosta : Roman Fejfar

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f