Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 18.1.2021

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 18.1.2021 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

 

Přítomni : Fejfar Roman, Kroupa Milan, Ševčík Vratislav, Bc. Tichá Ladislava, Třebeška Vítězslav,

               Mgr. Vlastník Marek

Omluveni : Rajnltová Ladislava, Švasta Petr, Ing. Vycpálková Hana

Hosté : 0

Zápis :

Bod č.1

Jednání obecního zastupitelstva zahájil místostarosta obce Roman Fejfar v 19.05 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné. Následně přednesl návrh na složení návrhové komise, do které jsou navrženi : Milan Kroupa a Vratislav Ševčík. Zastupitelé složení návrhové komise schvalují.

Veřejné hlasování :         6 pro

                                    0 proti

                                    0 se zdržel

Bod č.2

Návrhová komise navrhuje rozšíření programu jednání o 1. bod, na celkových 9 jednacích bodů. Přítomní zastupitelé takto rozšířený program jednání schvalují.

Veřejné hlasování :         6 pro

                                   0 proti

                                   0 se zdržel

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu : Vítězslava Třebešku a Romana Fejfara. Zastupitelstvo návrh schvaluje.

Veřejné hlasování :         6 pro

                                    0 proti

                                    0 se zdržel

Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Bc. Ladislavu Tichou. Zastupitelé návrh schvalují.

Veřejné hlasování :         6 pro

                                    0 proti

                                    0 se zdržel

Bod č.4

Místostarosta obce ve spolupráci s finančním výborem předložil k projednání finanční zprávu za období od 14.12.2020 do 14.1.2021. Příjmy za dané období činily 1.631.699,-Kč a výdaje 968.692,-Kč. Přítomní zastupitelé si finanční zprávu podrobně prostudovali a následně tento dokument schválili bez výhrad.

Veřejné hlasování :         6 pro

                                    0 proti

                                    0 se zdržel

Bod č.5

Zastupitelstvo po prostudování tří cenových nabídek na nákup nového kompaktního traktoru s kabinou pro údržbu obcí :

Vital – Tech Rozběřice                                                  Kubota B2261 HC             903.870,-Kč včetně DPH

Vladimír Kostelecký- zahradní terchnika                         Kubota B2261 HC             946.220,-Kč včetně DPH

GREEN AGRO – Všelibice                                             John Deere3033R            957.110,-Kč včetně DPH

vybralo nabídku s nejnižší cenou za srovnatelný stroj a to od firmy Vital Tech Rozběřice ve výši :

903.870,-Kč včetně DPH. K tomuto stroji bude dokoupen čelní zametací kartáč a nesené jednokotoučové rozmetadlo. Starý traktor John Deere 2210 včetně předního zametacího zařízení a neseného sypače bude nabídnut jako protiúčet. V případě, že nabídka protiúčtu nebude ze strany firmy Vital Tech Rozběřice akceptována, bude zařízení nabídnuto k prodeji. Cena je stanovena na 80.000,-Kč bez DPH.

Veřejné hlasování :         6 pro

                                    0 proti

                                    0 se zdržel

Bod č.6

Místostarosta obce informoval přítomné zastupitele o pojistné události, která vznikla v obecním bytě v budově č.p. 1 na Dolním Přímě. Vlivem uvolněného ochranného vodiče v elektroměrovém rozvaděči došlo k přepětí a následné poruše na veškerém elektrickém zařízení v bytě p. Huby, které byly v tu dobu připojeny do sítě NN (pračka, myčka, sušička, televize, HI-FI věž, Led stropní svítidlo na dálkové ovládání, radiobudík 2ks). Nutná oprava byla v den události opravena starostou a místostarostou (výměna ochranného vodiče v rozvaděči), další nutné opravy týkající se výměny přívodního kabelu z rozvaděče do bytu zajistí odborná firma. Postupně bude nutné vyměnit všechny stávající přívody z elektroměrových rozvaděčů do jednotlivých bytů. Pojistná událost je řádně nahlášena. Zastupitelé berou informaci na vědomí.

Bod č.7

Místostarosta obce seznámil zastupitelstvo se stavem obecního rozhlasu. Zařízení je rozděleno na dvě části a to na bezdrátovou (místní části Horní Přím, Nový Přím, Jehlice, Bor) a drátovou (Dolní Přím a Probluz). Bezdrátová část je v provozu (oprava byla provedena v rámci záruky) a drátová se musí vyřešit. A to výstupem z 100V ústředny. Pokud bude výstup v pořádku, tak se musí hledat porucha přímo na vedení. Pokud ale nebude výstup ze stávající 100v ústředny v pořádku, bude nutné tuto ústřednu vyměnit. Nové zařízení má hodnotu 40.535,-Kč a dodala by ho firma Bártek Rozhlasy, která náš obecní rozhlas provozuje. Zastupitelé případnou výměnu ústředny schvalují.

Veřejné hlasování :         6 pro

                                    0 proti

                                    0 se zdržel

Bod č.8/1

Místostarosta obce ve spolupráci s finančním výborem předložil ke schválení rozpočtové opatření č.1/2021. Toto opatření spočívá v navýšení ve výdajové kapitole na položce 3745 péče o vzhled a veřejnou zeleň o částku 1.000.000,Kč která bude použita na nákup nového kompaktního traktoru. Zastupitelé rozpočtové opatření č.1/2021 schvalují bez výhrad.

Veřejné hlasování :         6 pro

                                    0 proti

                                    0 se zdržel

Bod č.9

Po vyčerpání všech bodů programu místostarosta obce jednání obecního zastupitelstva ve 20.00 hod ukončil.

V Dolním Přímu dne : 18.1.2021

Zapsala : Bc. Ladislava Tichá

Ověřovatelé zápisu : Roman Fejfar

                              Vítězslav Třebeška

Místostarosta obce : Roman Fejfar

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f