Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 18.1.2016

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 18.1.2016 od 19.00hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

 

Přítomni : Fejfar Roman, Fišerová Ilona, Rajnltová Ladislava, Ševčík Vratislav, Švasta Petr,

               Bc. Tichá Ladislava, ing. Vycpálková Hana

Nepřítomni : 0

Omluveni : Adamíra Svatopluk, Třebeška Vítězslav

Hosté : 0

 

Program :         1.Úvod, volba návrhové komise

                        2.Schválení programu

                        3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                        4.Finanční zpráva

                        5.Oplocení zahrady u zámku – návrh dokončení

                        6.Objekt volnočasových aktivit Horní Přím

                        7.Byt v č.p. 27 – dokončovací práce

                        8.Ostatní

                        9.Závěr

 

                        8/1.Změna Územního plánu č. 3 – schválení zadání

                        8/2.ZŠ a MŠ Probluz – školní družina

                        8/3.Navýšení odměny pro místostarostu

                        8/4.Spolek přátel dětí DD v Nechanicích – žádost o příspěvek

 

Zápis :

 

Bod č.1

Starosta obce zahájil jednání zastupitelstva obce v 19.12 hod. Po kontrole prezenční listiny bylo konstatováno, že jednání je usnášeníschopné. Ihned poté starosta přednesl návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat Bc.Ladislava Tichá a ing.Hana Vycpálková. Jelikož nebyl podán jiný návrh, zastupitelé složení návrhové komise schválili.

Bod č.2

Návrhová komise seznámila členy zastupitelstva s návrhem na rozšíření programu o 4 body na celkových 13 bodů. Zastupitelé rozšíření programu schvalují.

Bod č.3

Návrhová komise předložila návrh na ověřovatele zápisu : Ladislava Rajnltová a Vratislav Ševčík. Přítomní zastupitelé návrh schvalují. Návrhová komise předložila návrh na zapisovatele zápisu : Ilona Fišerová. I tento návrh byl jednohlasně schválen.

Bod č.4

Starosta obce seznámil přítomné členy zastupitelstva s finanční zprávou za období od 21.12.2015 do 17.1.2016. Příjmy na bankovním účtu v uvedeném období činily 490.272,-Kč a výdaje 292.367,-Kč. Zastupitelé si podrobně prostudovali jednotlivé položky předkládané zprávy a jelikož neshledali žádné nedostatky, finanční zprávu za dané období schválili bez výhrad.

Bod č.5

Stavební výbor předložil návrh na dokončení oplocení zahrady u zámku na Dolním Přímě. Zastupitelé návrh schválili s tím, že budou osloveny alespoň tři firmy, které vypracují cenové nabídky. Následně bude na některém příštím jednání zastupitelstva vybrán zhotovitel na dokončení oplocení. Zajistí starosta obce.

Bod č.6

Starosta obce ve spolupráci se stavebním výborem seznámil zastupitelstvo s návrhem přípravných stavebních prací a terénních úprav u volební místnosti na Horním Přímě. V první fázi se jedná o pokácení dřevin, likvidaci starého oplocení a odstranění přebytečné zeminy a její odvoz. V druhé fázi by mělo dojít k vybagrování základů pod nové oplocení včetně odvozu zeminy, betonáž základového pasu a usazení podkladních vrstev ztraceného bednění. A v třetí fázi se osadí vrchní vrstvy ztraceného bednění včetně osazení tříšek a konečná úprava okolního terénu. Na jednotlivé etapy, které nepřesáhnou hodnotu 50.000,-Kč včetně DPH bude formou objednávky osloven jeden zhotovitel. Práce by měly být provedeny v období leden až duben v závislosti na počasí. Zajistí starosta obce a stavební výbor.

Bod č.7

Stavební výbor seznámil členy zastupitelstva s průběhem dokončovacích prací v bytě v č.p.27 na Dolním Přímě. Stavební práce jsou ukončeny, je dokončena elektroinstalace a je těsně před dokončením osazení zdravotní techniky. Je třeba ještě položit PVC v chodbičce a v kuchyni a usadit kuchyňskou linku. Prostory se vysoušečem zbavují přebytečné vlhkosti. Vše by mělo být dokončeno v průběhu měsíce ledna. Následně bude zveřejněn záměr o pronájmu bytu. Podmínky pronájmu budou projednány a stanoveny na příštím jednání zastupitelstva dne 8.2.2016.

Bod č.8/1

Obecní zastupitelé se seznámili se zadáním Změny č.3 Územního plánu obce Dolní Přím. Je to dokument, který upravuje skutečný stav území v katastru obce. Tyto změny se dotýkají pozemků p.č. 6, 8, 8/6, 8/7, 694/2, 695, 696/2, 697 a část st.p.č. ½ všechny v k.ú. Dolní Přím, kde se mění využití ze zeleně v sídle a sportoviště na území k výrobě a podnikatelských aktivit. Dále se jedná o pozemek p.č. 225/4 v k.ú. Horní Přím, kde se mění užití trvalý travní porost na plochy sportovní, pozemky p.č. 66/5, 177/4, 174/7, 177/3 a st.p.č. 77 z využití orná půda na území venkovské obytné (u těchto pozemků se jedná o oplocené zahrady u rodinných domů). Přítomní zastupitelé zadání Změny č.3 Územního plánu schvalují a pověřují starostu a místostarostu podpisem dokumentu.

Bod č.8/2

Zastupitelka a členka školské rady ing. Hana Vycpálková seznámila ostatní členy zastupitelstva s žádostí rodičů, jejichž děti dochází do místní ZŠ a MŠ Probluz, o prodloužení provozní doby školní družiny a mateřské školy alespoň do 16.15 hod. Jednáním o možnosti prodloužení provozu školy byl pověřen starosta obce. Obecní zastupitelstvo bude prodloužení provozní doby ZŠ a MŠ podporovat a v případě navýšení finančních nákladů bude obec připravena se na těchto nákladech podílet.

Bod č.8/3

Starosta obce navrhnul navýšení odměny pro místostarostu ze stávajících 8.000,-Kč na 10.000,-Kč měsíčně. Pro hlasovali 4 zastupitelé, 3 se zdrželi hlasování. Jelikož je podle zákona potřeba nadpoloviční většina všech zastupitelů, bude tento bod přesunut na další jednání zastupitelstva, kde bude 100% účast zastupitelů.

Bod č.8/4

Spolek přátel dětí Dětského domova v Nechanicích předložil obci Dolní Přím žádost o příspěvek ve výši 10.000,-Kč na vybavení dětského hřiště (konkrétně se jedná o pružinové houpadlo). Zastupitelé po projednání žádost o příspěvek neschválili.

Bod č.9

Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednání zastupitelstva ve 20.51 hod. ukončil.

 

Usnesení č.1/2016

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje :      7 hlasy pro

                                                      0 proti

                                                      0 se zdržel

 

návrhovou komisi ve složení : Bc.Ladislava Tichá a ing. Hana Vycpálková

 

rozšíření programu o 4 body na celkových 13 bodů

 

jako ověřovatele zápisu Ladislavu Rajnltovou a Vratislava Ševčíka

jako zapisovatele zápisu Ilonu Fišerovou

 

finanční zprávu za období od 21.12.2015 do 17.1.2016 bez výhrad

 

pokračování výměny oplocení u zámku na Dolním Přímě

 

postup jednotlivých etap při přípravných stavebních úpravách u objektu volební místnosti na Horním Přímě, jednotlivé etapy nepřesáhnou částku 50.000,-Kč včetně DPH

 

Zadání Změny č.3 Územního plánu obce Dolní Přím

 

obecní zastupitelstvo neschvaluje :   7 hlasy proti

                                                     0 pro

                                                     0 se zdržel

 

finanční příspěvek ve výši 10.000,-Kč pro Spolek přátel Dětského domova v Nechanicích

 

 

V Dolním Přímě dne : 18.1.2016

 

Zapsala : Ilona Fišerová

 

Ověřovatelé zápisu :  Ladislava Rajnltová

                               Vratislav Ševčík

Starosta obce : Petr Švasta

Místostarosta obce : Roman Fejfar

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f