Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 17.9.2018

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 17.9.2018 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

 

Přítomni : Fejfar Roman, Fišerová Ilona, Rajnltová Ladislava, Ševčík Vratislav, Švasta Petr,

               Bc. Tichá Ladislava, Ing. Vycpálková Hana

Omluveni : Adamíra Svatopluk, Třebeška Vítězslav

Hosté : 0

 

Program :                1.Úvod, volba návrhové komise

                               2.Schválení programu

                               3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                               4.Finanční zpráva

                               5.Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (kanalizace, vodovod,

                                  Horní Přím – obecní pozemky p.č. 300/2 a 314/1 v k.ú. Horní Přím)

                               6.Lípa svobody

                               7.Ostatní

                               8.Závěr

 

                               7/1.Rozpočtové opatření č.7/2018

                               7/2.Kalendáře na rok 2019

                               7/3.ZŠ a MŠ Probluz – nákup vybavení (notebook, nábytek do tříd, skříň na archiv)

                               7/4.TJ Sokol Probluz – žádost o příspěvek

 

Zápis :

 

Bod č.1

Jednání obecního zastupitelstva zahájil po kontrole prezenční listiny v 19.10 hod starosta obce. Po konstatování, že jednání je usnášeníschopné přednesl návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat Ing. Hana Vycpálková a Roman Fejfar. Zastupitelé návrh schvalují.

Veřejné hlasování :        7 pro     0 proti   0 se zdržel

Bod č.2

Návrhová komise navrhuje rozšíření programu jednání o 4 body na celkových 12 jednacích bodů. Zastupitelstvo takto rozšířený program jednání schvaluje.

Veřejné hlasování :        7 pro     0 proti   0 se zdržel

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu Ladislavu Rajnltovou a Vratislava Ševčíka. Zastupitelé návrh schvalují. Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Ilonu Fišerovou. Zastupitelé návrh schvalují.

Veřejné hlasování :        7 pro     0 proti   0 se zdržel

Bod č.4

Starosta obce přednesl přítomným zastupitelům finanční zprávu za období od 15.8.2018 do 16.9.2018. Příjmy na bankovním účtu v uvedeném období činily 584 872,-Kč a výdaje 957 380,-Kč. Zastupitelé předloženou finanční zprávu podrobně prostudovali a následně schválili bez výhrad.

Veřejné hlasování :        7 pro     0 proti   0 se zdržel

Bod č.5

Starosta obce seznámil přítomné členy zastupitelstva se zněním záměru č.6/2018. Jedná se dokument, jehož návrh byl na předchozím zasedání zastupitelstva schválen. Jedná se o umístění a provedení stavebního záměru a o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na obecní pozemky p.č. 300/2 a 314/1 oba v k.ú. Horní Přím (uložení kanalizace, vodovodu a sítě NN včetně přípojek). Jelikož byl návrh záměru č.6/2018 řádně zveřejněn, zastupitelé záměr č.6/2018 schválili. Starosta je pověřen podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.

Veřejné hlasování :        7 pro     0 proti   0 se zdržel

Bod č.6

V jednacím bodě č.6  projednali zastupitelé případné zapojení obce do akce „Výsadba lípy svobody“. Zastupitelé přihlédli k tomu, že v minulých letech proběhla celková obnova zeleně v obci a všech jejích místních částech, ale i k současným klimatickým podmínkám pro výsadbu zeleně (velké sucho) a rozhodli se nezúčastnit této hromadné akce. Výsadbu lípy svobody si případně zajistí v budoucnu obec sama.

Veřejné hlasování :        7 proti   0 pro     0 se zdržel

Bod č.7/1

Starosta obce ve spolupráci s finančním výborem seznámil zastupitelstvo s rozpočtovým opatřením č.7/2018. V souladu s tímto dokumentem se příjmy do rozpočtu obce navýšily o 20 000,-Kč . O stejnou částku byly upraveny i  výdaje. Z přebytku roku 2017 se nic nečerpá. Přítomní zastupitelé po projednání rozpočtové opatření č.7/2018 schválili bez výhrad.

Veřejné hlasování :        7 pro     0 proti   0 se zdržel

Bod č.7/2

Starosta obce předložil zastupitelům náhled kalendáře na rok 2019, který je připravován v rámci Mikroregionu Nechanicko. Oproti tomu letošnímu je zaměřen na historické pohledy ze všech členských obcí mikroregionu. Zastupitelé schválili objednávku cca 310 ks, které budou bezplatně dodány do každé domácnosti. Obec na tuto akci uvolní prostředky ve výši do 20 000,-Kč.

Veřejné hlasování :        7 pro     0 proti   0 se zdržel

Bod č.7/3

ZŠ a MŠ Probluz podala žádost na pořízení nového notebooku a skříně na archivaci dokumentů. Zastupitelé žádost projednali a následně schválili. Dále bylo potřeba projednat pořízení nového nábytku do tříd a výhledově do ředitelny a místnosti pro vedoucí učitelku MŠ. Nábytek do tříd zastupitelé schvalují. Vybavení ředitelny a místnosti pro vedoucí MŠ bude řešeno na některém příštím zasedání zastupitelstva.

Veřejné hlasování :        7 pro     0 proti   0 se zdržel

Bod č.7/4

TJ Sokol Probluz  předložila žádost o finanční příspěvek ve výši 9 000,-Kč, který bude sloužit k pokrytí části nákladů spojených s poznávacím turistickým výletem. Přítomní zastupitelé příspěvek ve výši do 9 000,-Kč schválili. Starosta obce je pověřen podpisem veřejnoprávní smlouvy.

Veřejné hlasování :        7 pro     0 proti   0 se zdržel

Bod č.8

Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednání zastupitelstva ve20.30 hod ukončil.

 

V Dolní Přímu dne : 17.9.2018

 

Zapsala : Ilona Fišerová

 

Ověřovatelé zápisu : Vratislav Ševčík

                               Ladislava Rajnltová

Starosta obce : Petr Švasta

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f